Danguolė Oželienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Drejeris Rolandas; Oželienė Danguolė. Modelling environmental actions of corporate sustainable activity: evidence from Lithuania. Central European business review. Prague: University of Economics. ISSN 1805-4854. vol. 5, iss. 8 (2019), p. 69-93. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.786]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Drejeris Rolandas; Oželienė Danguolė. New approach to the technological aspect of corporate sustainable development. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-0627. vol. 20 (2019), p. 363-371. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Oželienė Danguolė. Problematic aspects encountered upon implementation of sustainable development. The Influence of Scientific Applied Research on the Quality of Modern Studies. Vilnius: Vilniaus kolegija/UAS. Vol. 1, No. 11/52 (2018), p. 52-62. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Oželienė Danguolė. Model of company's social sustainability. Socialiniai tyrimai = Social Research. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. vol. 41(2) (2018), p. 89-100. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Oželienė Danguolė; Paraukienė Laima; Mačerauskienė Nida; Rasimavičienė Danutė. Algramo case: between social innovation and shared value. Journal of creativity and business innovation. Vilnius: Vilniaus kolegija. Vol. 3 (2017), p. 35-45. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Oželienė Danguolė; Drejeris Rolandas. Įmonių darnios plėtros vertinimo metodinio potencialo analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 189-198. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Drejeris Rolandas; Oželienė Danguolė. Naujų paslaugų bandomosios rinkodaros veiksmų modeliavimas. Management theory & studies for rural business & infrastructure development : scientific journal = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo žurnalas. Kaunas; Vilnius: Aleksandro Stulginskio universitetas; Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. ISSN 1822-6760. T. 35, Nr. 1 (2013), p. 32-40. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Oželienė Danguolė. A review of enterprise sustainable development models: critical appraisal. Science. Business. Society. Sofia: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering "Industry 4.0". ISSN 2367-8380. Year 2, iss. 2 (2017), p. 97-103. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Oželienė Danguolė; Drejeris Rolandas. Content of environmental component of sustainable development in the enterprise activity. Journal of system and management sciences (JSMS). Yuenlong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. Vol. 6, no. 2 (2016), p. 52-71. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Oželienė Danguolė; Drejeris Rolandas. Darnios plėtros aplinkosaugos komponento raiška įmonės veikloje. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-10. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Oželienė Danguolė; Drejeris Rolandas. Technologinis aspektas įmonės darnios plėtros modeliavime. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016, p. 1-11. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Katinienė Aušra; Oželienė Danguolė. Žinių potencialo sinergija ir darnios organizacijos sąveika. Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijosi, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. I. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2015. ISBN 9786094360336, p. 312-332. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2014 - Oželienė Danguolė. Įmonių darnios plėtros įgyvendinimo prielaidos. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 79-86. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2019 - Oželienė Danguolė. Įmonės darnios plėtros veiksnių modeliavimas. Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla "Technika", 2019. [M.kr.:S 000; S 003] [Aut.lankų sk.: 13.286]