Jelena Suchanova

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2010 - Kavaliauskienė Galina; Suchanova Jelena. “Read-to-Write-Tasks” in English for specific purposes classes. Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 18, nr. 4 (2010), p. 57-65. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Suchanova Jelena. Metakognityvumas ir jo sudedamosios dalys (samprata ir klasifikavimas). Santalka : Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 16, no. 2 (2008), p. 91-97. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita. Metakognityvinės taktikos ir strategijos įtaka užsienio kalbos mokymosi rezultatams. Santalka: filologija, edukologija = Coactivity: phylology, educology. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 14, nr. 2 (2006), p. 45-53. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Šliogerienė Jolita; Suchanova Jelena. Metakognityvinių įgūdžių ugdymo būtinybė aukštosiose mokyklose. Tiltai : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-3137. 2005, Nr. 3(23), p. 77-82. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Suchanova Jelena. Enhancing creativity through the development of metacognitive skills. Radoša personība: zinātnisko rakstu krājums / Kreativitātes centrs. T. 4. Riga: Izdevniecība Kreativitātes centrs, 2006. ISBN 9984390675, p. 123-129. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Šliogerienė Jolita; Suchanova Jelena. The necessity for development of metacognitive skill at tertiary institutions. Tiltai : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-3137. 2005, Nr. 3(32), p. 77-82. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita. Recognition of a new teacher's role in student-centered environment. Kultūra - Ugdymas - Visuomenė = Culture - education - society : mokslo darbai. Kaunas: LŽŪU leidykla, 2005. ISBN 9955448334, p. 266-271. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Šliogerienė Jolita; Suchanova Jelena. Promoting research of autodidactic ESP projections. Zinatniskie raksti = Scientific articles /Riga teacher training and educational management academy. [D.] IV. Rīga: RPUIVU, 2004. ISBN 9984689530, p. 27-34. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita. Mokymosi motyvacijos ir autonominių svetimosios kalbos studijų sinergija. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2004, Nr. 12, p. 65-73. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Suchanova Jelena. Implementing lexical approach in teaching ESP. Tiltai : mokslo darbai. Priedas: Metodologinės įžvalgos anglų kalbos mokyme ir mokymesi = Discovery approach to english language teaching and learning. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. Nr. 19 (2004), p. 125-133. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita. Test development in ESP (Englisch for specific purposes) for quality assurance. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2003, p. 385-392. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita; Saar H.. Quality assurance in languages for specific purposes in Estonia, Latvia and Lithuania. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2003, Nr. 11, p. 129-136. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Suchanova Jelena. Naujų laisvosios rinkos ekonomikos terminų lingvistinė analizė pagal anglų kalbos vadovėlius. Filologija : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2001, Nr. 9, p. 76-79. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1999 - Suchanova Jelena. Review of methods in second language teaching. Filologija : mokslo darbai = Philology : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. Nr. 7 (1999), p. 63-72. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita. Autonomijos skatinimas mokantis mišriuoju (hibridiniu) būdu. Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching : new language learning : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 9789955914006, p. 130-135. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Leonavičiūtė E.; Suchanova Jelena. Theoretical and practical implications of lexical approach in ESP?. Kalbų mokymas integracijos į Europos Sąjungą kontekste : konferencijos, skirtos VGTU Užsienio kalbų katedros 40-mečiui, medžiaga. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057698, p. 168-181. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2004 - Suchanova Jelena. The value of self-directed professional development in pedagogic innovations. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija un prakse skolotāju izglītība II" : 2004 gada 5-6 aprīlis. Riga: RPIVA, 2004. ISBN 9984689298, p. 255-262. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Marina Valerija; Suchanova Jelena. Economic and business terms in English language text - books and their Lithuanian equivalents. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056381, p. 231-236. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Suchanova Jelena; Marina Valerija. Economic and business terms in English and Lithuanian. Лингводидактические аспекты английского языка делового общения : Материалы конференции. Москва: Уникум-Центр, 2003. ISBN 5782500751, p. 103-110. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Marina Valerija; Suchanova Jelena. Terms of business and economics: English originals and Lithuanian equivalents. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T. 2. Vilnius: Technika, 2002, p. 44-48. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2018 - Suchanova Jelena; Mockienė Liudmila; Šliogerienė Jolita. A paradigm shift in teaching business English vocabulary. Establishing predominance of English for specific purposes within adult English language teaching / edited by Nadežda Stojković and Nijolė Burkšaitienė. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. ISBN 1527511596, p. 119-133. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2008 - Asanavičienė Vida; Suchanova Jelena. Business English : for extramural students : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 7.940]