Regina Žukienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2008 - Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. The usage of information technologies on the course in professional language awareness in technical university. Nation and language: modern aspects of socio-linguistic development: proceedings of the 3rd International Conference on Nation and Language, 9-10 October 2008, KTU Panevėžys Institute Centre of Languages. Kaunas: Technologija, 2008. ISSN 2029-0497, p. 17-23. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Žukienė Regina. Aviacijos mokomųjų metodinių leidinių, išleistų 2012 m., kalbos ypatumai. Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology. Vilnius: Technika. ISSN 2351-714X. Vol. 24, no. 1 (2016), p. 32-44. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Kaulakienė Angelė; Žukienė Regina. Specialybės kalbos kultūros dėstymo technikos universitete poreikio ir galimybių analizė. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr. 1 (2013), p. 13-23. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Žukienė Regina. Epistolinio žanro raida: studentų el. laiškai akademiniame diskurse. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 20, nr. 1 (2012), p. 119-131. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2011 - Žukienė Regina. Informacinių technologijų panaudojimas mokant VGTU studentus užsieniečius lietuvių kalbos kaip svetimosios. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 19, nr. 1 (2011), p. 108-116. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Žukienė Regina. Obsceniškos leksikos vieta studentų kalboje: keiksmų vartojimas ir vertinimas. Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 18, nr. 2 (2010), p. 105-112. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Žukienė Regina. Studentų mokslinėje kalboje vartojamų skolinių analizė. Santalka : Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 16, no. 4 (2008), p. 99-106. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Nuotolinio mokymosi kurso „Specialybės kalbos kultūra“ bandomojo teikimo analizė. Santalka : Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 16, no. 4 (2008), p. 19-29. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2007 - Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Komunikacinės metodikos taikymas mokant (-is) lietuvių kalbos kaip svetimosios. Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 15, nr. 4 (2007), p. 23-31. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Celiešienė Vilija; Žukienė Regina. Specialybės kalbos kultūros tobulinimą skatinanti akademinė aplinka. Santalka = Coactivity. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. t. 14, Nr. 4 (2006), p. 12-16. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas (-is) ir sociokultūrinis kontekstas. Santalka. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 14, nr. 4 (2006), p. 4-11. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Žukienė Regina. Lietuviškosios mokslo kalbos ugdymo svarba: normos, problemos, realijos. Asmenybė ir kultūra / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Humanitarinis institutas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059526, p. 92-111. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2005 - Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo(-si), atsižvelgiant į sociokultūrinius ypatumus, analizė. Kultūra - Ugdymas - Visuomenė = Culture - education - society : mokslo darbai. Kaunas: LŽŪU leidykla, 2005. ISBN 9955448334, p. 237-394. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 11.286]
2005 - Žukienė Regina. Kalbinė baigiamųjų mokslo darbų analizė. Filologija : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. Nr. 13 (2005), p. 121-125. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Žukienė Regina. Dažnesni sintaksinių santykių realizavimo būdai studentų mokslinių darbų kalboje. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2004, Nr. 12, p. 111-115. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Žukienė Regina. Dažnesnės Aplinkos inžinerijos fakulteto magistrantų kalbos klaidos. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2003, Nr. 11, p. 42-48. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Žukienė Regina. Kai kurie skyrybos nuostatų pažeidimai studentų moksliniuose darbuose. Filologija : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2002, Nr. 10, p. 16-20. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Žukienė Regina. Svetimžodžių ir jų atitikmenų vartosenos pokyčiai globalizacijos kontekste. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2018 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 21th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2018. ISSN 2029-7157, p. 158-164. [M.kr.:H 004; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Nuotolinis mokymas(is): specialybės kalbos kultūra. Kalba – kelias į daugiakalbę Europą = Language as a pathway to a multilingual Europe : tarptautinė konferencija, 2008 m. birželio 20-21 d., Vilnius : mokslinių straipsnių rinkinys / Lietuvių kabos pedagogų asociacija, Valstybės institucijų kalbų centras, Vilniaus kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas. Vilnius: Ciklonas, 2008. ISBN 9789955880080, p. 48-53. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Bertašienė Inga; Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Employment of European structural founds in humanities by applying on-line teaching and learning methods. Society, integration, education = Sabiedrība, integrācija, izglītība : proceedings of the international conference. February 22nd - 23rd, 2008 / Rezekne Higher Education Institution, Personality Socialization Research Institution. Rezekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. ISBN 9789984779775, p. 39-50. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2007 - Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Nuotolinis mokymo(si) kursas "Specialybės kalbos kultūra" ir jo taikymo galimybės. Tarptautinė konferencija "Kalbos Lietuvoje: siekiai ir laimėjimai". 2007 m. birželio 18-19 d. Vilnius = International conference "Languages in Lithuania : aspirations and achievements". 18 -19 June, Vilnius / Lietuvos kalbų pedagogų asociacija. Vilnius: Lietuvių kalbos pedagogų asociacija, Valstybės institucijų kalbų centras, 2007. ISBN 9789955695677, p. 88-92. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Bertašienė Inga; Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Nuotolinio mokymo(si) kurso "Specialybės kalbos kultūra" praktinio taikymo poreikiai ir realizavimo galimybės. Advanced learning technologies and applications. ALTA'2007 : conference proceedings. 20-21 September 2007 / Lietuvos distancinio mokymosi tinklas. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 9789955751079, p. 147-156. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2006 - Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Komunikacinių įgūdžių ugdymas mokant užsieniečius lietuvių kalbos kaip svetimosios. Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai : 2-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2006 m. balandžio 28-29 d., Panevėžys / Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakulteto Kalbų centras. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955250402, p. 52-55. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Žukienė Regina. Studentų savarankiško darbo organizavimo galimybės mokant specialybės kalbos nehumanitariniame universitete. Languages, technologies and cultural diversity: 3RD international conference, 18-20 June, 2004 : conference materials. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096683, p. 87-91. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Žukienė Regina. Studentų profesinė kalba: leksikos vartojimo realijos. Kalbų mokymas integracijos į Europos Sąjungą kontekste : konferencijos, skirtos VGTU Užsienio kalbų katedros 40-mečiui, medžiaga. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057698, p. 119-124. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Kirite Marika; Žukienė Regina. Sintaksės ir stiliaus ypatumai technikos mokslų tekstuose. Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2004-04-23, Panevėžys. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096195, p. 112-113. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Žukienė Regina. Nehumanitarinių specialybių studentų baigiamieji magistro darbai: sintaksė ir stilius. Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2004-04-23, Panevėžys. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096195, p. 243-246. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Žukienė Regina. Svetimžodžių ir jų atitikmenų vartojimo studentų kalboje analizė. Kalbų studijos aukštojoje mokykloje, Kaunas, LSMU 2016 m. lapkričio 11 d. : konferencijos medžiaga = Language studies at a higher education institution, November 11, 2016 : conference proceedings / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus kolegija, Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Lietuvos prancūzų k. mokytojų ir dėstytojų asociacija. Kaunas: LSMU, 2016. ISBN 9789955154563, p. 106-109. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Žukienė Regina. Tikslo, paskirties ir sąlygos reiškimas technikos mokslų tekstuose. Specialybės kalba: sistema ir vartosena : mokslinės konferencijos darbai, 2004 m. lapkričio 26. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2004. ISBN 9955563796, p. 151-155. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Stankevičienė Virginija; Žukienė Regina. Tarptautiniai terminai elektrotechnikos terminijoje. Specialybės kalba: sistema ir vartosena : mokslinės konferencijos darbai, 2004 m. lapkričio 26. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2004. ISBN 9955563796, p. 86-89. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Celiešienė Vilija; Žukienė Regina. Kai kurie studentų savarankiško darbo organizavimo ir vertinimo aukštojoje mokykloje aspektai. Pedagogų rengimo aktualijos ir perspektyvos : konferencijos, įvykusios Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete 2004 m. balandžio 23 d., medžiaga. Vilnius: Vilniaus kolegija, Pedagogikos fakultetas, 2004. ISBN 9955519290, p. 11-14. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Žukienė Regina. Technikos mokslų krypties baigiamųjų magistro darbų sintagminis tyrimas. Kalbų studijos aukštojoje mokykloje : konferencijos medžiaga, 2003 m. lapkričio 14. Kaunas: KMU spaudos ir leidybos centro leidykla, 2003, p. 76-78. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2002 - Žukienė Regina. Būdingesnės nuotolinių ryšių ir elektronikos mokslų krypties magistrantų kalbos klaidos. Profesinė kalba: teorija ir praktika : mokslinės konferencijos darbai, 2002 m. lapkričio 20 d. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002, p. 117-121. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2012 - Žukienė Regina. Elektroninio laiško etika ir estetika. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2012, Nr. 3, p. 90. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2011 - Žukienė Regina. Lietuvių kalba kaip svetimoji elektroniniame diskurse. Šiuolaikinio diskurso analizė ir vertimas : konferencijos pranešimų medžiaga, 2011 m. lapkričio 18 d. / Kauno technologijos universiteto Kalbotyros katedra. Kaunas: KTU. Vol. 21, nr. 1 (2013) (2011), p. 43-44. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Bertašienė Inga; Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Nuotolinis mokymo(si) kursas "Specialybės kalbos kultūra" ir jo taikymo galimybės. Kalbos teorija ir praktika: konferencijos pranešimų tezės. 2007 m. lapkričio 9 d. / Kauno technologijos universiteto Kalbotyros katedra, LMA Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyrius. Terminologijos centras. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 9789955253716, p. 6. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Buivydienė Vaida; Žukienė Regina. Socrates/Erasmus programos realizavimo lingvistiniu ir kultūriniu aspektu analizė. Kalbos ir žmonės: dabartis ir perspektyvos = Languages and People: present and future : pranešimų santraukos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p. 19-20. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2006 - Vegytė Nijolė-Juzefa; Martinaitis Vytautas; Matuzevičius Algirdas Bronislovas; Žukienė Regina. Pastatų inžinerinės sistemos : respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 15.643]
2003 - Vegytė Nijolė-Juzefa; Martinaitis Vytautas; Matuzevičius Algirdas Bronislovas; Žukienė Regina. Inžinerinės sistemos : respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 23 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 6.214]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2013 - Žukienė Regina. Lietuvių kalbos pagrindai rusakalbiams = Основы литовскoгo языкa для русскоязычных : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 6.780]
2012 - Žukienė Regina. Lietuvių kalba užsieniečiams: teorija ir praktika = : Lithuanian course for foreigners: theory and practice : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 7.000]
2010 - Kaulakienė Angelė; Petrėtienė Angelika; Rutkienė Lina; Žukienė Regina. Kalbininkų patarimai studentams: teorija ir praktika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 5.470]
2008 - Žukienė Regina. Lietuvių kalba studentams užsieniečiams: teorija ir praktika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 15.357]
2008 - Kaulakienė Angelė; Petrėtienė Angelika; Rutkienė Lina; Žukienė Regina. Kalbininkų patarimai studentams: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 10.643]
2007 - Kaulakienė Angelė; Petrėtienė Angelika; Rutkienė Lina; Žukienė Regina. Kalbininkų patarimai studentams: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 10.571]
2006 - Žukienė Regina. Lietuvių kalba studentams užsieniečiams : teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 15.357]
2003 - Žukienė Regina. Specialybės kalbos kultūros savarankiško darbo užduočių, taisyklių ir testų rinkinys : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 7.714]