Lina Dubikaltytė-Raugalienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Dubikaltytė-Raugalienė Lina. Prancūzų kalbos įvardžio ON vartojimo ypatumai lietuvių moksliniame diskurse. Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology. Vilnius: Technika. ISSN 2351-714X. vol. 23, no. 2 (2015), p. 127-137. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Katalynaitė Rūta Elžbieta; Dubikaltytė-Raugalienė Lina. Leksiniai prancūzų mokslo kalbos aspektai. Santalka : Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 16, no. 2 (2008), p. 47-56. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Dubikaltytė Lina. Specialybės teksto supratimo sunkumai dėl prancūzų kalbos sangrąžinių veiksmažodžių vartojimo ypatumų. Santalka. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 14, nr. 2 (2006), p. 9-13. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Katalynaitė Rūta Elžbieta; Dubikaltytė Lina. Savarankiškų užsienio kalbos studijų intensyvinimas ir kokybės gerinimas. Asmenybė ir kultūra / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Humanitarinis institutas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059526, p. 172-202. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 2.214]
2004 - Katalynaitė Rūta Elžbieta; Dubikaltytė Lina. Autonominis mokymasis: dėstytojų funkcijos ir naujas požiūris į kalbinės veiklos rūris. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2004, Nr. 12, p. 35-40. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Dubikaltytė Lina; Katalynaitė Rūta Elžbieta. Specialybės tekstas ir terminologinės leksikos įvairovė. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2003, Nr. 11, p. 75-80. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Dubikaltytė Lina. Anglų kalbos interferencija mokantis prancūzų kalbos. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2002, nr. 10, p. 43-48. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Dubikaltytė-Raugalienė Lina. Internetas ir užsienio kalbų mokymas. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2000, Nr. 8, p. 39-44. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1998 - Dubikaltytė-Raugalienė Lina. Le pronom on: les problemes de l'emploi et de la traduction. Filologija : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 1998, № 6, p. 0. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Katalynaitė Rūta Elžbieta; Dubikaltytė Lina. Svetimos kalbos savimoka ir savęs vertinimas. Kalbų mokymas integracijos į Europos Sąjungą kontekste : konferencijos, skirtos VGTU Užsienio kalbų katedros 40-mečiui, medžiaga. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057698, p. 53-59. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2011 - Katalynaitė Rūta Elžbieta; Dubikaltytė-Raugalienė Lina. Dictionnaire d’apprentissage lituano-français des affaires : žodynas. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 14.857]
2005 - Katalynaitė Rūta; Dubikaltytė-Raugalienė Lina. Mokomasis prancūzų - lietuvių kalbų verslo žodynas. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 8.429]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2015 - Rusu Olivia; Juškienė Regina; Dubikaltytė-Raugalienė Lina. Brownfields regeneration : multilingual glossary FR - EN - RO - LT. Iasi: Performantica, 2015. [M.kr.:H 004; T 004] [Aut.lankų sk.: 8.071]