Aurelija Burinskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Dzemydienė Dalė; Burinskienė Aurelija; Miliauskas Arūnas. An assessment of provision of heterogeneous services for sustainable cargo transportation process management by roads. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. vol. 12, iss. 20 (2020), p. 1-20. [M.kr.:S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2019 - Burinskas Arūnas; Burinskienė Aurelija. Cash-flow model for efficiency evaluation in multinational trade enterprises applying e-commerce. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. vol. 30, iss. 5 (2019), p. 515-529. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2018 - Burinskienė Aurelija; Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva. Simulation and order picking in a very-narrow-aisle warehouse. Economic research = Ekonomska istraživanja. Abingdon: Taylor & Francis Group. ISSN 1331-677X. vol. 31, iss. 1 (2018), p. 1574-1589. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - Burinskienė Aurelija; Lorenc Augustyn; Lerher Tone. A simulation study for the sustainability and reduction of waste in warehouse logistics. International journal of simulation modelling. Vienna: DAAAM Inernational Viena. ISSN 1726-4529. vol. 17, iss. 3 (2018), p. 485-497. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Borovinšek Matej; Ekren Banu Y.; Burinskienė Aurelija; Lerher Tone. Multi-objective optimisation model of shuttle-based storage and retrieval system. Transport. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-4142. Vol. 32, iss. 2 (2017), p. 120-137. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2015 - Burinskienė Aurelija. Optimising forklift activities in wide-aisle reference warehouse. International journal of simulation modelling. Vienna: Vienna University of Technology. ISSN 1726-4529. Vol. 14, no. 4 (2015), p. 621-632. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2021 - Lorenc Augustyn; Burinskienė Aurelija. Improve the orders picking in e-commerce by using WMS data and BigData analysis. FME Transactions. Belgrade: University of Belgrade. ISSN 1451-2092. vol. 49, no. 1 (2021), p. 233-243. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Burinskienė Aurelija. Use of dynamic regression model for reduction of shortages in drug supply. Business, management and education. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-7491. vol. 17, no. 2 (2019), p. 218-231. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2011 - Burinskienė Aurelija. The travelling of forklifts in warehouses. International journal of simulation modelling. Vienna: Vienna Univertity of Technology. ISSN 1726-4529. Vol. 10, no. 4 (2011), p. 204-212. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2019 - Burinskienė Aurelija. The sustainability and reduction of waste in freight delivery using simulation study. IFAC PapersOnLine. Amsterdam: Elsevier. ISSN 2405-8963. vol. 52, iss. 13 (2019), p. 1355-1360. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Burinskienė Aurelija; Pipirienė Vida. The comparison of trade enterprises. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 2014, p. 267-275. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Burinskienė Aurelija; Pipirienė Vida. Technological innovations and technology achievement. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 371-378. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Burinskienė Aurelija. Operations by forklifts in warehouses. Proceedings of the European Modeling and Simulation Symposium, 2012: The 24th European modeling and simulation symposium (EMSS, 2012), September 19-21, 2012, Vienna, Austria. Genova: DIME university of Genoa, Italy, 2012. ISBN 9788897999096, p. 402-407. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Burinskienė Aurelija. E-commerce in activity of trade enterprises. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010, p. 348-354. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Burinskas Arūnas; Burinskienė Aurelija. Application of Gordon’s growth model for the transport sector of Lithuania. Journal of logistics, informatics and service science (JLISS). Hong Kong: Success Culture Press. ISSN 2409-2665. vol. 7, no. 1 (2020), p. 31-41. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Bublienė Raimonda; Burinskienė Aurelija. Supply and demand drug shortage causes: patient-centric business model and its application. Athens journal of health & medical sciences. Athens: Athens Institute for Education and Research (ATINER). vol. 6, iss. 3 (2019), p. 167-196. [M.kr.:S 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 2.143]
2019 - Jusel Tomaš; Burinskienė Aurelija. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos: stabdančių ir skatinančių veiksnių sąveika mikro-, mezo- ir makrolygmenimis. Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-12. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Burinskienė Aurelija; Janušauskienė Vita Marytė. Innovations in the practice of production and trade enterprises in EU countries. Ekonomia – Wroclaw Economic Review. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. ISSN 2084-4093. Vol. 22, iss. 1 (2016), p. 9-33. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.786]
2015 - Burinskienė Aurelija. The efficiency evaluation when RFID is used in warehouses. Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 26, Nr. 1 (2015), p. 7-15. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Burinskienė Aurelija. Tarptautinės prekybos pokyčių analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014), p. 103-110. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Burinskienė Aurelija. Informacinės technologijos: prekybos tendencijos. Informacijos mokslai : mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. Vol. 67 (2014), p. 108-119. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Burinskienė Aurelija. Gender aspects and e-commerce: a review of literature. Lyčių studijos ir tyrimai : mokslo leidinys = Gender studies and research : scientific journal / Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras; Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių tyrimų centras; Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras. Vilnius: UAB „BMK leidykla“. ISSN 1822-6310. Nr. 12 (2014), p. 106-117. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Burinskienė Aurelija; Daškevič Diana. Consumer demand: online or retail stores. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. Vol. 19, no. 2 (2014), p. 172-186. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2014 - Burinskienė Aurelija. Aglomeracijos ir dispersijos jėgų įtaka tarptautinės prekybos rinkų pasiskirstymui. Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 24, Nr. 1 (2014), p. 11-18. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Burinskienė Aurelija; Daškevič Diana. Verslo modeliai prekybos įmonėse. Verslo sistemos ir ekonomika = Business systems and economics. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-8234. Vol. 3, no. 2 (2013), p. 233-247. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Burinskienė Aurelija. The cyclical nature of international trade: the aspect of technological impact. Social research = Socialiniai tyrimai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2013, Nr. 4(33), p. 66-77. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Burinskienė Aurelija. Europos Sąjungos šalių netolygaus darbo jėgos produktyvumo pokyčių analizė. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied Economics: Systematic Research. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-7996. T. 7, Nr. 1 (2013), p. 45-60. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2013 - Burinskienė Aurelija; Pipirienė Vida. Adoption of information systems by trade and manufacturing enterprises. European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8402. 2013, no. 7, p. 168-176. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Burinskienė Aurelija. International trade and e-commerce in the practice of enterprises activity. European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8402. 2012, no. 6, p. 85-93. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Burinskienė Aurelija; Burinskas Arūnas. Consumer demand: e-commerce or traditional technologies. Ekonomika ir vadyba / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. t. 17, nr. 3 (2012), p. 963-970. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Burinskienė Aurelija; Burinskas Arūnas. The perception of market and e-commerce. European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8402. 2011, no. 5, p. 179-185. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Burinskienė Aurelija. The application of e-commerce technologies in the development of international trade. Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2011, Nr. 1(9), p. 7-22. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2011 - Burinskienė Aurelija. The application of e-commerce technologies for the development of trade in foreign markets. Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011 [elektronininis išteklius], 17 November, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7963, p. 52-69. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2010 - Burinskienė Aurelija. Order picking process at warehouses. International journal of logistics systems and management. Olney: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1742-7967. vol. 6, iss. 2 (2010), p. 162-178. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2010 - Burinskienė Aurelija; Burinskas Arūnas. Investments into e-business technologies. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. .. ISSN 1822-6515. 2010, Nr. 15, p. 886-892. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Burinskas Arūnas; Merkuryeva Galina; Burinskienė Aurelija. Evaluation and comparison of selling terms in international e-commerce. European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8402. 2010, no. 4, p. 30-39. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Burinskienė Aurelija. Tarptautinė prekyba ir jos raidos tendencijos. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 3 (2009), p. 5-8. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Burinskienė Aurelija. Ekonomikos modernizavimas informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemonėmis: nauji iššūkiai. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2008, Nr.4(20), p. 68-75. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Burinskienė Aurelija. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų panaudojimas elektroniniam verslui plėtoti. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2007, Nr. 3(15), p. 86-93. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2020 - Burinskienė Aurelija. Optimisation methods for customers management process in service-oriented circular supply chain. Journal of service, innovation and sustainable development. Hong Kong: Success Culture Press & Beijing Union University. ISSN 2709-9210. vol. 1, no. 1-2 (2020), p. 1-16. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2019 - Burinskienė Aurelija. Information systems in the practice of enterprises activity. Journal of logistics, informatics and service science. Hong Kong: Hong Kong Success Culture Communications Limited. ISSN 2409-2665. vol. 6, iss. 2 (2019), p. 108-119. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Burinskienė Aurelija. Pharma supply chain: efficiency modelling approach. Journal of system and management sciences. Beijing: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. vol. 8, iss. 2 (2018), p. 65-73. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Burinskienė Aurelija; Romaškevičienė Dalia. Online shoppping and consumer protection. Journal of system and management sciences. Beijing: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. vol. 1, iss. 1 (2018), p. 1-22. [M.kr.:S 001; S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2018 - Burinskienė Aurelija. New challenges for supply chain: electronic invoicing and its use perspective. Journal of logistics, informatics and service science (JLISS) Success Culture Press. Hon Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 2409-2665. vol. 5, iss. 1 (2018), p. 31-42. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Burinskienė Aurelija; Pipirienė Vida. The activity features of trade enterprises. Journal of Logistics, Informatics and Service Science (JLISS). Hong Kong: Success Culture Press. ISSN 2409-2665. vol. 4, no. 1 (2017), p. 57-74. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2017 - Burinskienė Aurelija. RFID scenario application. Journal of system and management sciences. Beijing: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. vol. 7, no. 2 (2017), p. 1-15. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2017 - Burinskienė Aurelija. E-commerce in activity of trade enterprises. Journal of system and management sciences. Beijing: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. vol. 7, no. 1 (2017), p. 1-14. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2011 - Burinskienė Aurelija; Burinskas Arūnas. Comparison of productivity: sectorial and industrial approach. Journal of international scientific publications: economy & business. Sofia: Info Invest. ISSN 1313-2555. vol. 5, part. 1 (2011), p. 71-81. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2010 - Burinskienė Aurelija. Tarptautinė prekyba įmonių veiklos praktikoje. Verslas, vadyba ir studijos'2009: mokslo darbai = Business, management and education'2009: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Vol. 8, no 1 (2010), p. 37-50. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2009 - Burinskienė Aurelija. Inovacijos tarptautinių įmonių veiklos praktikoje. Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Iss. 2 (2009), p. 246-254. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Burinskienė Aurelija. Technologinių inovacijų taikymo įmonėse lyginamoji analizė. Verslas, vadyba ir studijos'2007: mokslo darbai = Business, management and education'2007: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2008, p. 144-155. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2008 - Burinskienė Aurelija. Global positioning system usage at freight transport for supply chain management. Conradi Research Review [elektroninis išteklius]. Vaasa: Research Centre Conradi. ISSN 1459-0980. 2008, p. [1-20]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Burinskienė Aurelija. Logistics and international trade development relationship: evidence of European Union member states. 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020. ISSN 2029-4441, p. 139-148. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Ribokas Paulius; Burinskienė Aurelija. Technologijų priėmimo modeliai e-komercijoje. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-8. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Žukauskas Andrius; Burinskienė Aurelija. Techninių įrenginių, telemetrijos sistemų ir platformos verslo modelio sąsaja transporto ir logistikos sektoriuje. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-8. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Mickevičienė Rūta; Burinskienė Aurelija. Lean vadybos sistemos diegimo iššūkiai gamyboje. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-8. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Burinskienė Aurelija. E-learning: theory and practice. Proceedings of the 2nd international scientific conference \"Teaching methods for economics and business sciences\", 7 May 2018, Maribor, Slovenia / editors Nataša Gajšt, Alenka Plos. Maribor: University of Maribor Press, 2019. ISBN 9789612862855, p. 69-83. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2016 - Burinskas Arūnas; Burinskienė Aurelija. A model of logistics services with heterogeneous firms. ICIL 2016 : 13 International Conference on Industrial Logistics, 28 September - 1 October, 2016, Zakopane, Poland : conference proceedings. Kraków: AGH University of Science and Technology, 2016. ISBN 9788362079063, p. 381-388. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Burinskienė Aurelija. Selection of warehouse place. International Conference on Industrial Logistics (ICIL 2014). June 11-13, 2014, Bol on island Brač, Croatia: conference proceedings / University of Zagreb, International Centre for Innovation and Industrial Logistics (ICIIL), Croatia. Zagreb: University of Zagreb, 2014. ISBN 9789537738297, p. 13-19. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Burinskienė Aurelija. Why forecasting of consumer demand is key issue in supply chain. International conference on industrial logistics (ICIL 2012). June 14-16, 2012, Croatia: proceedings / University of Zagreb, International Centre for Innovation and Industrial Logistics (ICIIL), Croatia. Zagreb: ICIIL, 2012. ISSN 2177-0514, p. 301-307. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Pačešiūnaitė Lina; Burinskienė Aurelija. Foreign investment promotion in Lithuania. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje" straipsnių rinkinys, 2012 m. vasario 2 d. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Burinskienė Aurelija; Pipirienė Vida. B2B behaviour efficiency. Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7963, p. 337-349. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2011 - Burinskienė Aurelija; Burinskas Arūnas. The value chain in hyper competition environment. 1st International Conference on Value Chain Management Steyr 2011. Modelling Value, 4th - 5th May 2011. Vol. 2. Pre-Proceedings. Austria: Shaker Verlag, 2011. ISBN 9783844000412, p. 69-88. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2010 - Burinskienė Aurelija. The application of innovations in trade. International conference on industrial logistics "Logistics and sustainability" (ICIL 2010). March 8-11, 2010, Rio de Janeiro, Brasil : proceedings / Military Institute of Engineering, Rio de Janeiro, Brasil. Rio de Janeiro: IME. ISSN 2177-0514. 2010, p. 29-36. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Burinskienė Aurelija. Inovacijos plėtojant prekybos sektorių. Verslas XXI amžiuje : 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje, 2008 m. vasario 7 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283843, p. 184-192. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Burinskienė Aurelija. GPS usage in railway supply chain management. Cooperation among transportation modes in Northern Europe: fourth international railway logistics seminar. Kouvola, Finland, 5 June 2008 : research report / Lappeenranta University of Technology. Lappeenranta: LUT. ISSN 1459-6679. 2008, p. 107-115. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Burinskienė Aurelija. New challenges for supply chain: Electronic invoicing and its use perspective. Proceedings of the 7th International Students Symposium Logistics and International Business, November 6-10, 2017, Faculty of Mechanical Engineering, University of West Bohemia, Plzen, Czech Republic. Celje: University of Maribor, 2018, p. 51-56. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Burinskienė Aurelija. Investicijų į e-komerciją modeliavimas - empiriniai įrodymai. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2010 m. vasario 4 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2010, p. [1-8]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Burinskienė Aurelija. Europos integracija ir elektroninė prekyba. Verslas XXI amžiuje : 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2007 m. vasario 8 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281887, p. 172-181. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tezės

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose

2008 - Burinskienė Aurelija. Information and communication technologies usage for electronic business development. International conference on industrial logistics (ICIL 2008). Logistics in a flat world: strategy, management and operations [elektroninis išteklius]. March 9-15, 2008, Tel Aviv, Israel / Ben Gurion University of the Negev, Tel-Aviv University. Tel Aviv: International Centre for Innovation and Industrial Logistics, 2008, p. [1-8]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Burinskienė Aurelija. Information and communication technologies usage for electronic business development. International conference on industrial logistics (ICIL 2008). Logistics in a flat world: strategy, management and operations. March 9-15, 2008, Tel Aviv, Israel: book of proceedings : [abstracts] / Ben Gurion University of the Negev, Tel-Aviv University. Tel Aviv: International Centre for Innovation and Industrial Logistics, 2008, p. 299. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2021 - Burinskienė Aurelija. Order fulfilment strategy in e-commerce warehouse based on simulation: business customers case. International journal of economics and management engineering. Special journal issue: ICIEM 2021: International conference on internet and enterprise management, Amsterdam, The Netherlands, August 5-6, 2021. Istanbul: World Academy of Science, Engineering and Technology.. ISSN 2010-376X. vol. 15, no. 8 (2021), p. 1. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2020 - Burinskas Arūnas; Burinskienė Aurelija. Discovering event outliers for drug as commercial products. World Academy of Science, Engineering and Technology. International journal of pharmacological and pharmaceutical sciences.. Istanbul: WASET. ISSN 2010-376X. vol. 14, no. 8 (2020), p. 152. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2018 - Burinskienė Aurelija. E-learning: theory and practice. The 2nd international scientific conference "Teaching methods for economics and business sciences", 7 May 2018, Maribor, Slovenia : book of abstracts. Maribor: University of Maribor press, 2018. ISBN 9789612861582, p. 6. [M.kr.:S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Burinskienė Aurelija. Review of methods for circular supply chain analysis: the application for optimisation studies. 15th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers (DOKBAT), 6-7/11/2019, Zlín, Czech Republic : proceedings. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2019. ISBN 9788074548932, p. 169-180. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Burinskienė Aurelija. New challenges for pharma supply chain. Pharmaceutical supply chains: medicines shortages : book of abstracts. Portalegre: Instituto Politécnico de Portalegre, 2017. ISBN 9789898806161, p. 27. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2018 - Davidavičienė Vida; Sabaitytė Jolanta; Burinskienė Aurelija. Risks of medical products e-supply: consumer perspective. Regional risks and risks to the regions : international conference, 30-31 january 2018 : conference proceedings. Vilnius: The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. ISBN 9786098074727, p. 29-32. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Monografijos

2019 - Bartosova Viera; Mazanec Jaroslav; Chlebikova Darina; Bezpartochna Olesia; Britchenko Igor; Dmuchowski Robert; Kicova Eva; Ponisciakova Olga; Žitkienė Rima; Kunskaja Svetlana; Burinskas Arūnas; Riashchenko Viktoriia; Korjuhina Jekaterina; Bezpartochnyi Ma. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension : collective monograph. Sofija: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 21.357]
2019 - Bartosova Viera; Valaskova Katarina; Karpac Dusan; Eisinger-Balassa Boglárka; Bakó Ferenc; Kuranovič Veslav; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Vasilis Vasiliauskas Aidas; Zorkóciová Otília; Palušková Hana; Bustanji Mazen; Ču. Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment : collective monograph. Riga: ISMA University, 2019. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 12.643]
2017 - Jereb Borut; Herčko Jozef; Botka Milan; Ivaschenko Anton; Frolova Maria; Tuček David; Burinskienė Aurelija; Sari Zaki; Đorđević Miloš; Zrnić Nenad; Bošnjak Srđan; Jerman Boris; Drašković Veselin. Next generation logistics: technologies and applications : scientific monograph. Kotor: SPH – Scientific Publishing Hub, 2017. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 17.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2020 - Burinskienė Aurelija; Romaškevičienė Dalia. Electronic invoicing and legal regulation of the use of perspective. Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economics integration : collective monograph. Riga: Institute of Economics of Latvian Academy of Sciences, 2020. ISBN 9789984774275, p. 248-257. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Burinskienė Aurelija. The concept of medicines shortage: identifying and resolving shortage. Pharmaceutical supply chains - medicines shortages. LNLO / A. Barbosa-Povoa, H. Jenzer, de Miranda J. (eds). Cham: Springer, 2019. ISBN 9783030153977, p. 203-214. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Burinskienė Aurelija. International trade, innovations and technological achievement in countries. DAAAM International scientific book 2013. Vol.12. Vienna: DAAAM International, 2013. ISSN 1726-9687, p. 795-812. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2012 - Burinskienė Aurelija. The theoretical link between trade and productivity. DAAAM International scientific book 2012. Vienna: DAAAM International, 2012. ISSN 1726-9687, p. 287-304. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2010 - Burinskienė Aurelija. Elektroninės komercijos technologijų taikymas plėtojant tarptautinę prekybą. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 15.143]
2009 - Burinskienė Aurelija. Warehouse order picking process and costs. Final report of cross-border project called "Development of logistics for supplier net models" (Lognet) / St. Petersburg Transport University, Lappeenranta University of Technology. Lappeenranta: LUT, 2009. ISBN 9789522148681, p. 147-163. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2009 - Merkuryev Yuri; Burinskienė Aurelija; Merkuryeva Galina. Warehouse order picking process. Simulation-based case studies in logistics: education and applied research. Course on Simulation-Based Analysis and Metamodelling of Supply Chains Univ Autonoma Barcelona, Cerdanyola, SPAIN, FEB 6-7, 2006. London: Springer, 2009. ISBN 9781848821866, p. 147-165. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2008 - Melnikas Borisas; Chlivickas Eugenijus; Jakubavičius Artūras; Lobanova Liudmila; Pipirienė Vida; Burinskienė Aurelija. Tarptautinis verslas: tarptautinės vadybos įvadas : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 29.643]

Mokomosios knygos

2014 - Jakubavičius Artūras; Strazdienė Gražina; Vilys Mantas; Burinskienė Aurelija; Žemaitis Eigirdas; Pipirienė Vida. Žiniomis grįsto verslumo skatinimas: metodai ir taikymo praktika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 12.110]