Jovilė Barevičiūtė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Grincevičienė Vilija; Barevičiūtė Jovilė; Asakavičiūtė Vaida; Targamadzė Vilija. Equal opportunities and dignity as values in the perspective of I. Kant’s deontological ethics: the case of inclusive education. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 30, Nr. 1 (2019), p. 80-88. [M.kr.:H 001; S 005; S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Barevičiūtė Jovilė Kotryna; Kačerauskienė Aldona. 2014 m. aktualijos Lietuvos filosofinėje padangėje: du filosofai – du jiems skirti įvertinimai. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 249-253. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Barevičiūtė Jovilė. Pagrindiniai kūrybiškumo ir kūrybingumo aspektai šiuolaikiniuose humanitariniuose bei socialiniuose moksluose. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 1 (2014), p. 19-28. [M.kr.:H 001; S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2010 - Barevičiūtė Jovilė. Klasikinė panoptikumo samprata: vizualinis-komunikacinis aspektas. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 21, nr. 1 (2010), p. 37-44. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Grincevičienė Vilija; Barevičiūtė Jovilė; Asakavičiūtė Vaida; Grincevičius Jonas. Inclusive education as a value: philosophical and socio-educational approaches. Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science = Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. Tomsk: Tomsk State University. ISSN 1998-863X. 2019, № 50, p. 47-54. [M.kr.:H 001; S 005; S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Barevičiūtė Jovilė. Platono ontologija kaip J. Baudrillard‘o medijų filosofijos metodologinė prielaida. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 58, p. 205-209. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Barevičiūtė Jovilė. Juozo Girniaus technikos sampratos aktualumas šiuolaikinės kultūros filosofijos diskurse. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 20, nr. 3 (2009), p. 190-197. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Barevičiūtė Jovilė. Kūnas anapus anatomijos: G. Deleuze'as, F. Guattari, J. Baudrillard'as. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. T. 19, Nr. 1 (2008), p. 70-80. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Barevičiūtė Jovilė. Kapitalizmo kultūrinis ir politinis pjūviai naujųjų medijų sąlygomis: K. Marxas, F. Engelsas, J. Baudrillard’as. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 19, nr. 3 (2008), p. 60-71. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Barevičiūtė Jovilė; Kačerauskas Tomas. Preface. Limes : borderland studies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 6, no. 2 (2013), p. [1-2]. [M.kr.:H 001; H 003; S 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2013 - Barevičiūtė Jovilė. Preface. Limes : borderland studies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 6, no 1 (2013), p. [1-2]. [M.kr.:H 001; H 002; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Barevičiūtė Jovilė. Preface. Limes : borderland studies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 5, no 1 (2012), p. [1-2]. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Barevičiūtė Jovilė. Preface. Limes : borderland studies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 5, no 2 (2012), p. [1-2]. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Barevičiūtė Jovilė. Panoptikumas utilitarizmo principais grindžiamoje visuomenėje: komunikaciniai aspektai. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 20, no. 1 (2012), p. 32-39. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Barevičiūtė Jovilė; Kačerauskas Tomas. Preface. Limes : borderland studies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 4, no 1 (2011), p. 5-6. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2011 - Barevičiūtė Jovilė. Preface. Limes : borderland studies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 4, no 2 (2011), p. 111-112. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2010 - Barevičiūtė Jovilė. The locality of the “Global village” in the aspect of communication: PRO ET CONTRA M. McLUHAN. Limes : cultural regionalistics / Vilnius Gediminas Technical University, University of Bialystok, Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus), Culture, Philosophy and Arts Research Institute (Lithuania). Vilnius: Technika. ISSN 2029-0187. Vol. 3, no 2 (2010), p. 184-194. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2010 - Barevičiūtė Jovilė. Preface. Limes : cultural regionalistics / Vilnius Gediminas Technical University, University of Bialystok, Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus), Culture, Philosophy and Arts Research Institute (Lithuania). Vilnius: Technika. ISSN 2029-0187. Vol. 3, no 2 (2010), p. 89-90. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2009 - Barevičiūtė Jovilė. The conception of contemporary hypercivilization: J. Baudrillard. Limes : cultural regionalistics / Vilnius Gediminas Technical University, University of Bialystok, Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus), Culture, Philosophy and Arts Research Institute (Lithuania). Vilnius: Technika. ISSN 2029-0187. Vol. 2, no 2 (2009), p. 153-171. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2009 - Barevičiūtė Jovilė; Kačerauskas Tomas. Preface. Limes : cultural regionalistics / Vilnius Gediminas Technical University, University of Bialystok, Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus), Culture, Philosophy and Arts Research Institute (Lithuania). Vilnius: Technika. ISSN 2029-0187. Vol. 2, no 2 (2009), p. 92. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2008 - Barevičiūtė Jovilė. Komunikacijos problema šiuolaikinių medijų teorijose: M.McLuhanas, J. Baudrillard'as. Santalka. Filosofija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 16, nr. 1 (2008), p. 58-69. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2008 - Barevičiūtė Jovilė. Ar įmanomas filosofijos ir literatūros susitikimas? : [apie Jūratės Baranovos monografiją "Filosofija ir literatūra: priešpriešos, paralelės, sankirtos. Vilnius: Tyto alba, 2006]. Santalka. Filosofija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 16, nr. 1 (2008), p. 79-80. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Barevičiūtė Jovilė. Signifikacija anapus reprezentacijos: F.de Saussure'as, J. Baudrillard'as. Santalka. Filosofija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 15, nr. 3 (2007), p. 53-65. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2008 - Barevičiūtė Jovilė; Kačerauskas Tomas. Preface. Limes : cultural regionalistics / Vilnius Gediminas Technical University, University of Bialystok, Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus), Culture, Philosophy and Arts Research Institute (Lithuania). Vilnius: Technika. ISSN 2029-0187. Vol. 1, no 2 (2008), p. 97. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2008 - Barevičiūtė Jovilė. Laiko problema XX amžiaus prancūzų filosofijoje: H. Bergsonas, J. Baudrillard'as. Gyvybinis polėkis: Bergsono filosofijos interpretacijos= Élan vitale: interpretations of Bergson's philosophy. Serija: Neklasikinė filosofija = Non-classical philosophy : NF : didieji mąstytojai / Kultūros, filosofijos ir meno institutas. Vilnius: Versus aureus. ISSN 1822-430X. Kn. 4 (2008), p. 77-95. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2016 - Barevičiūtė Jovilė Kotryna. Editorial. Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 9, no. 1 (2016), p. 1-2. [M.kr.:H 001; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Barevičiūtė Jovilė Kotryna. Dialogue, communication and collaboration: aspects of philosophy and communication : editorial. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 24, no. 1 (2016), p. 1-2. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Barevičiūtė Jovilė Kotryna. Vartojimo ir kūrybos visuomenių diskursai: medijų ir komunikaciniai aspektai : redaktoriaus žodis. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 23, no. 1 (2015), p. 1-2. [M.kr.:H 001; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Barevičiūtė Jovilė Kotryna. Kultūros reiškiniai šiuolaikinių informacijos ir komunikacijos technologijų sąlygomis: nuo meno ir televizijos iki politikos : redaktoriaus žodis. Santalka: filosofija, komunikacija = Coactivity: philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 23, no. 2 (2015), p. 97. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Barevičiūtė Jovilė Kotryna. Creativity and its expression forms: sociocultural and media aspects : editorial. Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 8, no. 1 (2015), p. 1. [M.kr.:H 001; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Barevičiūtė Jovilė. Ar Lietuvoje turime kūrybos visuomenę ir kūrybinę klasę? Naujos knygos kūrybinių industrijų tyrinėjimams ir praktikoms. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 3(11), p. 68. [M.kr.:S 004; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2017 - Pruskus Valdas; Barevičiūtė Jovilė. Ekonomika ir filosofija: sąveikos ir trajektorijos : monografija. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 14.286]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2013 - Barevičiūtė Jovilė; Kačerauskas Tomas. Limes : borderland studies. Vol. 6, no. 2. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 6.286]
2013 - Barevičiūtė Jovilė. Limes : borderland studies. Vol. 6, no. 1. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 6.429]
2012 - Barevičiūtė Jovilė. Limes : borderland studies. Vol. 5, no. 2. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 6.071]
2012 - Barevičiūtė Jovilė. Limes : borderland studies. Vol. 5, no. 1. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 5.000]
2011 - Barevičiūtė Jovilė. Limes : borderland studies. Vol. 4, no. 2. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 4.857]
2011 - Barevičiūtė Jovilė; Kačerauskas Tomas. Limes : borderland studies. Vol. 4, no. 1. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 7.429]

Vertimai

2019 - Barevičiūtė Jovilė. Kūrybinis miestas. Priemonės miestų novatoriams. Vilnius: Technika, 2019. [M.kr.:H 003; S 003; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 21.429]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2015 - Barevičiūtė Jovilė. Kūrybinės klasės iškilimas : vadovėlis [versta iš leidinio: The Rise of the Creative Class; revisited Richard Florida]. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:H 001; S 003; S 005] [Aut.lankų sk.: 26.730]