Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Aušra Katinienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas matematikos mokslų bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas edukologijos magistras su pagyrimu, aukštasis išsilavinimas 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas socialinių mokslų daktaro laipsnis 2018
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija asistentė 1998-2000
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija lektorė 2000-2011
Socialinių mokslų kolegija lektorė 2002-2011
Socialinių mokslų kolegija Taikomasis programavimas ir multimedijos studijų programos vadovė 2011-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas asistentė 2012-2013
Vilniaus Gedimino technikos fakultetas lektorė 2013--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Katinienė, A.; Skačkauskienė, I. Socialinio kapitalo vadybiniai aspektai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014) p. 25-32. [Aut.lankų sk.: ,5714] 2014
03S Skačkauskienė, I.; Katinienė, A. Žinių potencialo sampratos formavimasis tinklaveikos visuomenėje // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015) p. 163-171. [Aut.lankų sk.: ,6429] 2015
03S Katinienė, A. Žinių ir ryšių sąsajų analizė tinkluose. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-11. [Aut.lankų sk.: ,7857] 2016
03S Katinienė, A..; Stravinskienė, A. Organizacijos aplinkos palankios formuotis žinių sinergijai charakteristikos ir jos analizės metodų pasirinkimas. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Alytus : Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. Nr. 1(5) (2016), p. 94-102. [Aut.lankų sk.: ,6429] 2016
03S Katinienė, A. "The Analysis Of Creativity-Friendly Organisational Environment From The Perspective Of Knowledge Potential. Case Study On Small Enterprises", International Scientific Conference "International Business Conference 2016: Searching for Innovative and Creative Business Solutions", Vilnius. 2016
03S Skačkauskienė, Ilona; Kazlauskienė, Eglė; Katinienė, Aušra. Modelling knowledge synergy evaluation // Montenegrin journal of economics. Podgorica : ELIT - Economic Laboratory for Transition Research, Faculty of Economics. ISSN 1800-5845. eISSN 1800-6698. 2017, Vol. 13, no. 1, p. 35-49. [RePec; DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); IndexCopernicus] [M.kr.: 03S] [Aut. ind.: 0,400] 2017
03S Skačkauskienė, Ilona; Katinienė, Aušra. Possibilities to evaluate employee knowledge as a component of knowledge synergy at organisation // Vadyba = Journal of Management / Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. eISSN 2424-399X. 2017, Nr. 1(30), p. 35-43. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; IndexCopernicus] [M.kr.: 03S] [Aut. ind.: 0,500] 2017
03S Skačkauskienė, Ilona; Hrušecká, Denisa; Katinienė, Aušra; Čepel, Martin. Evaluation of knowledge synergy components // E&M Ekonomie a management=E&M Economics and management. Liberec : Technická univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. 2018, Vol. 21, iss. 1, p. 144-158. DOI: 10.15240/tul/001/2018-1-010. [EconLit; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: 03S] [Citav. rod.: 1,311 (2017, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2018
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-04-27 Katinienė, A. Pranešimas „Kūrybiškumas – inovatyvaus mokymosi variklis“ skaitytas mokslinėje praktinėje konferencijoje „Kūrybiškumas kaip asmeninio potencialo atskleidimo ir ekonominio kapitalo kūrimo priemonė“, 2012 m. balandžio 27 d. Vilnius: Socialinių mokslų kolegija.
2013-04-19 Katinienė, A. Pranešimas „Finansų specialistų rengimas aukštosiose mokyklose: informacinių technologijų pritaikomumas“ skaitytas mokslinėje praktinėje konferencijoje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“, 2013 m. balandžio 19 d. Alytus: Alytaus kolegija.
2015-02-05 Katinienė, A.; Oželienė D. Pranešimas "Žinių potencialo sinergijos ir darnios organizacijos sąveika" skaitytas tarptautinėje konferencijoje "Ekonomikos vystymasis", Vilnius: Vilniaus kolegija.
2015-02-05 „Žinių potencialo formavimasis tinklaveikos visuomenėje“. Jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“. 2015 m. vasario 5 d. Vilnius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
2016-02-11 Katinienė, A. Pranešimas "Žinių ir ryšių sąsajų analizė tinkluose" skaitytas 9-oje Lietuvos jaunųjų mokslininkų "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminėje konferencije "Verslas XXI amžiuje", Vilnius: Vilnaus Gedimino technikos universitetas.
2016-04-27 Katinienė, A.; Stravinskienė, A. Pranešimas "Organizacijos aplinkos palankios formuotis žinių sinergijai charakteristikos ir jos analizės metodų pasirinkimas" skaitytas tarptautinėje konferencijoje "Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos", Alytus: Alytaus kolegija.
2016-04-28 Katinienė, A. Pranešimas "Organizacijos aplinkos palankios kūrybiškumo raiškai analizė žinių potencialo kontekste: mažų verslo įmonių atvejis" skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "International Business Conference 2016: Searching for Innovative and Creative Business Solutions", Vilnius: Vilniaus kolegija.
2017-03-16 “Problem areas of knowledge in a knowledge organisation”. International scientific conference: High technologies. Business. Society (HTBS 2017), 13-16.03.2017, Borovets, Bulgaria.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Informacinės technologijos
Pirmosios pakopos Vadyba
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Rygos technikos universitetas Latvia Žinių sinergijos vertinimas 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2013 Valstybės projektas vykdomas VU 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonė „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ dalyvis.
2014-2014 2014 m. VGTU Verslo vadybos fakulteto Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros vykdomas projektas „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003 dalyvė.
Kita veikla
Vesti užsiėmimai moksleiviams renginyje "Erdvėlaivis žėmė" bei Jaunojo inžinieriaus mokyklos paskaitos tema „Kūrybiškas problemų sprendimo būdas“.