Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Mantas Pranskevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Šiaulių universitetas aplinkos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2011
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2011 Panevėžio miesto strateginio triukšmo žemėlapio papildymas ir patikslinimas
2010-2015 Matavimai iš pramonės įmonių stacionarių oro taršos šaltinių pagal pridedamas technines užduotis bei pateikti 2-3 dienų lakotarpyje nuo matavimų atlikimo tyrimų protokolus
2010-2014 Raseinių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2010-2014 metų programos įgyvendinimas
2010-2011 Aplinkos oro kokybės valdymo Klaipėdos mieste programos 2011-2013 metams parengimas
2011-2014 UAB "Litesko" eksploatuojamų kurą deginančių įrenginių dujinių srautų parametrų matavimai
2011-2011 Matavimai iš stacionarių oro taršos šaltinių ir parengti inventorizacijos ataskaitą
2011-2012 Elektrėnų savivaldybės aplinkos oro kokybės monitoringas
2011-2012 Stacionarių taršos šaltinių teršalų koncentracujų matavimai Varėnos plento katilinėje ir paruošti stacionarių aplinkos taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimų rezultatų protokolą
2012-2015 Vanadžio (V) mėginių paėmimas aplinkos ore ir taršos šaltinyje
2012-2012 Kietųjų dalelių matavimai (2 tšk.), fizinių parametrų matavimai (3 tšk.) ir azoto oksidų, anglies monoksido, sieros dioksido matavimai (1 tšk.). Paruošti į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimų protokolus
2012-2015 Teršalų sklaidos modeliavimas aplinkos ore
2012-2013 Kietųjų dalelių matavimai (9 tšk.), fizinių parametrų matavimai (9 tšk.) ir azoto oksidų, anglies monoksido matavimai (1tšk.), paruošti į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą
2012-2013 Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių tyrimai ir protokolų paruošimas
2013-2013 Elektrėnų savivaldybės aplinkos oro kokybės monitoringo paslaugos
2013-2013 Nacionalinio sveiko būsto sertifikavimo modelio parengimas
2013-2013 Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinai tyrimai
2013-2014 Kvapo koncentracijos nustatymas ir kvapo modeliavimas
2013-2013 Visagino savivaldybės oro kokybės tyrimas
2013-2014 Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių tyrimai, protokolų ir ataskaitų paruošimas
2013-2016 Kurą deginančių įrenginių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos
2013-2016 Kurą deginančių įrenginių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos
2014-2015 Matavimai iš pramonės įmonių stacionarių oro taršos šaltinių pagal pridedamas technines užduotis bei pateikti 2 savaičių lakotarpyje nuo matavimų atlikimo tyrimų protokolus
2014-2014 Elektrėnų savivaldybės aplinkos oro kokybės monitoringas
2014-2014 Visagino savivaldybės oro kokybės tyrimas
2014-2017 Kvapo koncentracijos nustatymas ir kvapo modeliavimas
2014-2017 Atlikti kvapo koncentracijos nustatymą ir kvapo modeliavimą
2014-2017 UAB "Pramonės energija" stacionarių oro taršos šaltinių matavimai pagal pridedamas technines užduotis
2014-2015 Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių tyrimai, protokolų ir inventorizacijos ataskaitų paruošimas
2015-2016 Matavimai iš įmonių stacionarių oro taršos šaltinių pagal pridedamas technines užduotis bei pateikti 2 savaičių laikotarpyje nuo matavimų atlikimo tyrimų protokolus
2015-2015 Aplinkos oro monitoringo programos vykdymas
2015-2015 Visagino savivaldybės oro kokybės tyrimas
2015-2015 Į aplinkos orą išmetamų kietųjų dalelių tyrimai ir parengti tyrimo ataskaitą
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Petraitis Egidijus, Pranskevičius Mantas, Idzelis Raimondas Leopoldas, Vaitiekūnas Petras, Predictive modelling of environmental noise levels in Lithuanian urban areas // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 10, no. 12 (2011) p. 1935-1941 2011
04T Baltrėnas Pranas, Pranskevičius Mantas, Lietuvninkas Arvydas, Investigation and evaluation of carbon dioxide emissions from soil in Neris regional park // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 2 (2011) p. 115-122 2011
04T Kiaunytė Eglė, Pranskevičius Mantas, Kokybinis užterštų pakelės dirvožemių vertinimas // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013) p. 363-368 2013
04T Baltrėnas Pranas, Pranskevičius Mantas, Chlebnikovas Aleksandras, Research on parameters changes in the two-level multichannel cyclone // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 13, no. 9 (2014) p. 2135-2145 2014
04T Venckus Žilvinas, Venslovas Albertas, Pranskevičius Mantas, Experimental research into aerodynamic parameters of a cylindrical one-level 8-channel cyclone // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 22, no. 4 (2014) p. 284-291 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Pranskevičius Mantas, Baltrėnas Pranas, Jūrų uostų dulkėtumo mažinimo priemonės // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 102-109
2008-01-01 Baltrėnas Pranas, Lietuvninkas Arvydas, Pranskevičius Mantas, Investigation and evaluation of total organic carbon in soil // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 42-50. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Pranskevičius Mantas, Baltrėnas Pranas, Bendrosios organinės anglies kiekio vertinimas Užpalių ir Paluknio dirvožemyje // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 170-178
2008-01-01 Baltrėnas Pranas, Lietuvninkas Arvydas, Pranskevičius Mantas, Investigation and evaluation of total organic carbon in soil // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-9]
2011-01-01 Pranskevičius Mantas, Lietuvninkas Arvydas, Season-related change of the total carbon in Neris regional park soil // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 1. Environmental Protection, Vilnius : Technika, 2011 p. 284-291. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Pranskevičius Mantas, Lietuvninkas Arvydas, Season-related change of the total carbon in Neris regional park soil // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 284-291
2012-01-01 PILECKAITĖ Gintarė, Pranskevičius Mantas, Dirvožemio bendrosios organinės anglies kiekio sezoninių pokyčių Krikštonių vietovėje tyrimai ir vertinimas // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 188-193
2013-01-01 Pereira Paulo, Cerdà Artemi, Jordan Antonio, Bolutienė Violeta, Pranskevičius Mantas, Úbeda Xavier, Mataix-Solera Jorge, Spatio-temporal vegetation recuperation after a grassland fire in Lithuania // Procedia Environmental Sciences, Elsevier B.V. p. 856-864. [Duomenų bazės: Science Direct, Conference Proceedings Citation Index]
2015-01-01 Baltrėnas Pranas, Pranskevičius Mantas, Venslovas Albertas, Optimization of the new generation multichannel cyclone cleaning efficiency // Energy Procedia. International scientific conference “Environmental and climate technologies – CONECT 2014”, Amsterdam : Elsevier Ltd p. 188-195. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2015-01-01 Veličkaitė Giedrė, Pranskevičius Mantas, Autotransporto kietųjų dalelių sklaidos tyrimas ir vertinimas // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 203-210
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 C1
rusų B1 B1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Aplinkos vertinimas
Antrosios pakopos Poveikio aplinkai vertinimas
Antrosios pakopos Aplinkos procesų modeliavimas
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Taršos sklaida atmosferoje ir jos poveikis statiniams)
Pirmosios pakopos Aplinkos fizika
Pirmosios pakopos Aplinkos taršos prevencija
Pirmosios pakopos Aplinkos vertinimo informacinės technologijos
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo viešojo administravimo srityje problemos)
Pirmosios pakopos Gamtonauda, aplinka ir statiniai
Pirmosios pakopos Žmogus ir aplinka
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2007-2010 COST 639 Greenhouse gas reserves in the soils of the changing climate and land use
2009-2012 Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra Baltijos jūros regione, PlasTEP
2013-2016 Tempus NETCENG New engineering modules of the third cycle development of the Bologna process in Belarus, Russia and Ukraine