Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vaida Asakavičiūtė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas Socialinių mokslų bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus pedagoginis universitetas Filosofijos magistro laipsnis 2002
Vytauto didžiojo universitetas Humanitarinių mokslų srities, Filosofijos krypties (01H) Daktaro mokslo laipsnis 2009
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus pedagoginis universitetas (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), Istorijos fakultetas Socialinių mokslų kabineto vedėja 2001-2007
Vilniaus pedagoginis universitetas (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), Socialinių mokslų fakultetas Filosofijos katedros asistentė 2002-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Humanitarinių mokslų institutas Filosofijos ir Politologijos katedros lektorė.(nuo 2010 m docentė) 2009-2010
Lietuvos kultūros tyrimų institutas Dabartinės Lietuvos kultūros skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja. 2009-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūrybinių industrijų fakultetas Filosofijos ir komunikacijos katedros docentė (nuo 2016 metų "Filosofijos ir kultūros studijų katedra) 2013-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūrybinių industrijų fakultetas Pramogų industrijų katedros vedėja, docentė. 2018--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01H04-21 Vaida Asakavičiūtė. Friedricho Nietzsche’s aktualumas: teorinės interpretacijos (konferencijos apžvalga) // Filosofija. Sociologija. Vilnius. 2004, Nr. 3, p. 55–57. ISSN-0235-7186. 2004
01H Vaida Asakavičiūtė. Arthuro Schopenhauerio aktualumas: filosofinės interpretacijos (konferencijos apžvalga) // Filosofija. Sociologija. Vilnius. 2005, Nr. 1, p. 61 – 63. ISSN - 0235 – 7186 2005
01H Vaida Asakavičiūtė. F. Nietzsche’s idėjų paradoksalumas (konferencijos apžvalga) // Problemos. Vilnius. 2005, Nr. 1. (67) p. 152 – 159. ISSN - 1392 – 1126 2005
01H Asakavičiūtė Vaida. Moralės genealogija: Friedrichas Nietzsche // Žmogus ir žodis. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. T. 7, Nr. 4 (2005), p. 56 – 63. ISSN-0235-7186 2005
01H Asakavičiūtė Vaida. Žmogiškosios būties tragizmas A. Schopenhauerio ir F. Nietzsche’s etinėse koncepcijose // Logos. Vilnius: 2006, Nr. 49, p. 216–222. ISSN 0868-7692. 2006
01H, 05S Asakavičiūtė Vaida. Asmenybės tapsmo problema S. Kierkegaardo ir F. Nietzsche’s filosofijoje // Egzistencijos paradoksai: Kierkegaardo filosofinės interpretacijos. Iš serijos Neklasikinė filosofija, I knyga. Vilnius: KFMI, Versus aureus leidykla.2006, p. 59–74. ISBN 9955-699-25-6. 2006
01H Asakavičiūtė Vaida. Užuojauta ir kančia A. Schopenhauerio ir F. Nietzsche’s filosofinėse koncepcijose // Valios metafizika: A. Schopenhauerio filosofijos interpretacijos. Iš serijos Neklasikinė filosofija, III knyga. - Vilnius: KFMI, Versus aureus, 2007, p. 107–130. ISSN 1822-6523. 2007
01H Asakavičiūtė Vaida. Tarp Rytų Vakarų: Tautinio tapatumo problema XIX a. pabaigos ir XXa. pradžios Lietuvių filosofijoje // Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir utopijos. – Vilnius: Kultūros filosofijos ir meno institutas, Petro ofseto leidykla. 2007, p. 194–217. ISBN 978-9986-638–93-3. 2007
01H Asakavičiūtė Vaida. Gėrio ir blogio istorinė analizė Nietzsche’ės moralės genealogijoje // Gyvenimo apologija: Nietzsche’ės teorinės interpretacijos. Iš serijos Neklasikinė filosofija, II knyga. Vilnius : KFMI, Versus Aureus leidykla, 2007, p. 69–82. ISSN 1822-6523. 2007
01H Asakavičiūtė Vaida. Žmogiškosios būties tragizmas A. Schopenhauerio ir Nietzsche’s etinėse koncepcijose (pabaiga) // Logos. Vilnius, Nr. 51, p. 198–207. ISSN 0868-7692. 2007 2007
01H, 05S Asakavičiūtė Vaida. Meninė sąvokos gyvenimas interpretacija H. Bergsono kūrybinės evoliucijos koncepcijoje // Gyvybinis polėkis: Bergsono filosofijos interpretacijos. Iš serijos Neklasikinė filosofija, VI – oji knyga. Vilnius: KFMI, Versus aureus leidykla. 2008, p. 55– 76. ISSN 1822 – 6523. 2008
01H Asakavičiūtė Vaida. Gyvenimo apologija Nietzsche‘s filosofijoje // Logos. Vilnius. 2008, Nr. 54, p. 201 – 208. ISSN 0868 – 7692 2008
01H Asakavičiūtė Vaida. Gyvenimo apologija Nietzsche‘s filosofijoje (pabaiga) // Logos. Vilnius. 2008, Nr. 55, p.203 – 210. ISSN 0868 – 7692. 2008
01H,05S Asakavičiūtė Vaida. Gyvenimas ir pažinimas W. Dilthey‘aus ir F. Nietzsche‘ės filosofijoje // Logos. Vilnius, 2009, Nr. 61, p.67 - 77. ISSN 0868-7692. 2009
01H Asakavičiūtė Vaida. Friedricho Nietzsche‘s idėjų reintereptacija Deleuze‘o filosofijoje // Postmodernizmo fenomeno intereptacijos Iš serijos neklasikinė filosofija, VII – oji kn. - Vilnius: KFMI, Versus aureus leidykla. 2010, p.107 – 120. ISBN 978 – 9955 – 34 – 241 – 0. 2010
01H,05S Asakavičiūtė, Vaida. Carlo Gustavo Jungo meninės kūrybos interpretacija // Logos. Vilnius. ISSN 0868-7692. 2010, Nr. 63, p. 41 - 50. 2010
01H, 05S Asakavičiūtė Vaida. Sigmundo Freudo psichoanalitinė meno kūrinio interpretacija // Logos. Vilnius, 2010, Nr. 65, p. 125 - 133. ISSN 0868-7692. 2010
01H, 05S Asakavičiūtė Vaida. Georgo Simmelio „gyvenimo metafizika“ neklasikinės ir gyvenimo filosofijos idėjų aplinkoje // Logos, Vilnius, 2013, Nr. 77 p. 6-17.ISSN 0868-7692. 2013
01H, 05S Asakavičiūtė Vaida. Masės žmogaus ir dvasios elito priešprieša Ortegos y Gasseto gyvenimo filosofijoje // Logos, Vilnius. 2014, Nr. 79 p. 20-32. ISSN 0868-7692. 2014
01H, 02H Asakavičiūtė Vaida. Laisvės ir pasirinkimo sampyna Søreno Kierkegaardo egzistencinės krizės filosofijoje // Logos, Vilnius.2015, Nr. 82 p. 68-78. ISSN 0868-7692. 2015
01H, 02H Asakavičiūtė Vaida. Egzistencinio tikėjimo slėpinys Kierkegaard'o filosofijoje // Logos, Vilnius. 2016, Nr. 86 p. 28-35. ISSN 0868-7692. 2016
01H; 02H Asakavičiūtė Vaida. Egzistencinio tikėjimo slėpinys Kierkegaard'o filosofijoje // Logos, Vilnius, 2016, Nr. 87, p. 29-34. ISSN 0868-7692 2016
01H Asakavičiūtė Vaida. Apie filosofines dailės terapijos ištakas ir taikymo galimybes // Logos. 2016, Nr. 88, p. 65-71. ISSN 0868-7692. 2016
01H Asakavičiūtė Vaida. Apie filosofines dailės terapijos ištakas ir taikymo galimybes (pabaiga) // Logos. 2016, Nr. 89, p. 55-63. ISSN 0868-7692. 2016
01H Asakavičiūtė Vaida. Freudo ir Jungo psichoanalitinė meno kūrinio interpretacija // Psichoanalizės fenomeno interpretacija. Iš serijos neklasikinė filosofija ir XX a filosofija VI -oji knyga. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Meno rinkos agentūro leidykla, 2016, p.356 – 372. ISBN 978 – 609 – 8014 – 18 – 1. 2016
01H; 05H; 05S Asakavičiūtė Vaida. Kultūros krizės samprata Osvaldo Spenglerio filosofijoje // Logos 2017, Nr. 92, p. 54 - 65.ISSN 1822-6523. 2017
01H Vaida Asakavičiūtė. A Critique of the Culture of the Masses in Ortega y Gasset’s Philosophy [Masių kultūros kritika Ortega y Gasseto filosofijoje] // Czlowiek w Kulturze, No 27, 2017: 409 - 418. 2017
01H Vaida Asakavičiūtė. Cultural Crisis as a Decline in Human Existential Creativity [Kultūros krizė kaip žmogaus egzistencinio kūrybingumo nuosmukis] // Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. No 15 (1) 2018: 65 – 83. 2018
01H Vaida Asakavičiūtė. Ortega y Gasset‘s intellectual biography and creative outlook [Ortega y Gasseto intelektualinė biografija ir kūrybos akiračiai] // Czlowiek w Kulturze, No 27, 2017: 277 - 296. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2002 Asakavičiūtė Vaida. Filosofinės etikos pratybų sąsiuvinis XI-XII klasei. (bendr. aut. Jankūnienė J.) – Vilnius, Alma littera leidykla, 2002. 95 p. ISBN 97899 5508 2057
2005 Asakavičiūtė Vaida. Dorinis ugdymas. Informacinių komunikacinių technologijų taikymo dorinio ugdymo procese gairės // Informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese galimybės. (Rekomendacijos mokytojui) (bendr. aut. Jankūnienė J., Zeliankienė V.). – Vilnius: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo plėtotės centras. 2005, p. 35–42.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-10-23 Respublikinė mokslinė konferencija “Schopenhauerio aktualumas: filosofinės interpretacijos” (organizavo Kultūros, filosofijos ir meno instituto Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius ir Vilniaus universiteto Filosofijos katedra). Skaitytas pranešimas “Užuojauta ir kančia Schopenhauerio ir Nietzsche’s filosofijoje”
2005-04-30 Respublikinė mokslinė konferencija “Postmodernizmo fenomeno interpretacijos” (organizavo KFMI Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius ir VU Filosofijos katedra). Pranešimas “F. Nietzsche’s idėjų reinterpretacija G. Deleuze filosofijoje”
2005-11-19 Respublikinė mokslinė konferencija “H. Bergsonso aktualumas filosofinės interpretacijos” (organizavo KFMI Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius ir VU Filosofijos katedra). Pranešimas “Panestetinės meno interpretacijos panašumai ir skirtumai: H. Bergsonas ir A. Schopenhaueris”.
2006-10-21 Respublikinė mokslinė konferencija “Freudo ir psichoanalizės aktualumas: teorinės interpretacijos” (organizavo KFMI Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius) Pranešimas “Freudo psichoanalitinė meno kūrinio interpretacija”.
2006-12-16 Respublikinė mokslinė konferencija „M. Heideggerio ir Jasperso aktualumas: teorinės interpretacijos” (organizavo KFMI Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius) Pranešimas „M. Heideggerio poetinės kalbos interpretacija“
2007-03-17 Respublikinė mokslinė konferencija „XX a. Estetikos ir meno filosofijos metamorfozės“(organizavo KFMI Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, Lietuvos estetikų asociacija) Pranešimas „Kūrybinės laisvės problema J.P Sartre'o ir S. Kierkeggardo meno filosofijoje“.
2007-04-27 Respublikinė mokslinė konferencija „Pofreudistinė psichoanalizė: nuo Jungo iki Lacano“ (organizavo KFMI Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius) Pranešimas „Jungo meninės kūrybos interpretacija“.
2007-08-14 Respublikinė mokslinė konferencija „Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir utopijos“ (organizavo KFMI Dabartinės Lietuvos filosofijos kultūros studijų skyrius. Pranešimas „Tarp Rytų ir Vakarų: tautinio tapatumo problema XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos filosofijoje“
2016-03-05 Devyniolikta ciklo „Neklasikinė ir XX a. filosofija“ respublikinė konferencija. "Egzistencializmas ir jo idėjų pėdsakai XX a. Kultūroje". (organizavo Lietuvos kultūros tyrimų institutas,Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius, Civilizacijų ir kultūrų komparatyvistinių studijų centras) Pranešimas "Egzistencinio tikėjimo slėpinys Kierkegaardo filosofijoje"
2016-06-05 XV Respublikinėje estetikos ir meno filosofijos ciklo konferencijoje „Dabartinė Estetika ir meno filosofija: tarp tradicijos ir inovacijų“. (organizavo Lietuvos Kultūros tyrimų institutas, Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, Lietuvos estetikų asociacija). Pranešimas „Meninio pažinimo interpretacijos Bergsono „gyvenimo filosofijoje“.
2017-02-18 Respublikinė mokslinė konferencija „Egzistencializmo ištakos, sklaida ir poveikis kultūrai“ (organizavo Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, Civilizacijų ir kultūrų komparatyvistinių studijų centras). Skaitytas pranešimas „Gyvenimo prasmės ir laisvės problema Kierkegaardo egzistencinėje filosofijoje“
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B2
lenkų A2 A2 A2
rusų C2 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kūrybos komunikacijos metodologija
Pirmosios pakopos Technikos filosofija
Pirmosios pakopos Pramogos ir politika
Pirmosios pakopos Filosofija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Tarptautinis menų miestelis (The Cite Internationale des Arts) Prancūzija. Paryžius Stažuotė doktorantūros studijų metu. 2006-2006
Vilniaus universitetas Užsienio kalbų institutas. Lietuva. Vilnius Baigtas Anglų kalbos mokymo kursas. Gautas pažymėjimas. (Nr. 01963) 2007-2007
Tarptautinė St. Giles kolegija (St. Giles International College) Didžioji Britanija (Londonas) Anglų kalbos mokymo kursai. Gautas pažymėjimas (Certificate in Advanced English) 2010-2011
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas. Kūrybinių Industrijų fakultetas. Lietuva. Vilnius Dalyvavimas Kvalifikacijos kėlimo kursuose. Išklausytas dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo paskaitų ciklas temomis: „Studentų pasiekimų vertinimo metodai“; „Kaupiamojo balo principas studentų pasiekimo vertinime“; „Egzaminas Moodle sistemoje“; „Įtrauki paskaita“; „Studentų auditorijos valdymas“; „Žinios, analizė ir kūrybingumas universiteto išsilavinimo siekiuose ir vertinime“; „Blended Learning (Mišrus mokymas)“; „Žaidimais grįstų metodų taikymas švietimo ir mokymosi procese“. Gautas pažymėjimas (Įsakymo Nr. 549) 2016-2017
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas. Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo centras. Lietuva. Vilnius Dalyvavimas Kvalifikacijos kėlimo kursuose. Išklausytas dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo seminarų ciklas "Andragogikos pagrindai" (Įsakymo Nr.115) 2017-2017
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas. Kūrybinių Industrijų fakultetas. Lietuva. Vilnius Dalyvavimas Kvalifikacijos kėlimo kursuose. Išklausytas dėstytojų edukologinių kompetecijų tobulinimo paskaitų ciklas temomis: „Interaktyvūs vaizdo sprendimai mokymuose“; „Desing Thinking (DT) taikymas didaktikoje“; „PowerPoint prezentacija kitaip: kaip sukurti aiškesnes skaidres komunikacijai (Linkedln mokymai)“; „Baigiamųjų darbų vertinimo kriterijai“; „Dalyko rezultatų vertinimo lygmenys ir metodai“; „Besiruošiant studijoms anglų kalba KIF: tarptautinių studijų patirtys“. Gautas pažymėjimas. Nr EKG - 554. (Įsakymo Nr. 549) 2017-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Užsienio kalbų institutas. Lietuva. Vilnius Išklausytas kvalifikacijos kėlimo kursas dėstantiems anglų kalba. "Dalykinės anglų kalbos kompetencijos ugdymas universitete". Gautas pažymėjimas. Nr. 374. 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2007-2008 Projekto vykdytojas - Kultūros, Filosofijos ir meno institutas. Projekto pavadinimas „Lietuvių tautos vienybė: istorija, dabartis, ateities iššūkiai“. Institucija - Kultūros, filosofijos ir meno institutas. Projektą finansavo Valstybinis mokslo ir studijų fondas. (Sutartis (Nr. L - 14/2007) Išleistas rinkinys „Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir utopijos“ . Šioje knygoje kaip mokslinių tyrinėjimų rezultatas atskleidžiama, kokią įtaką dabartinėje Lietuvos visuomenėje vykstantiems procesams turi istorinė atmintis ir patirtis, specifiniai mentalumo bruožai, taip pat kaip atrodo dabartinė Lietuvos visuomenė klasikinių bei moderniųjų socialinių ir humanitarinių teorijų kontekste. Parengtas straipsnis „Tarp Rytų Vakarų: tautinio tapatumo problema XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvių filosofijoje“
2016-2017 Dalyvavimas VGTU STEAM projekte. Kūrybinių Industrijų fakulteto STEAM projekto koordinatorė ir dėstytoja.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2004-2006 Vilniaus filosofijos ir etikos mokytojų asociacijos (FEMA) Tarybos narė.
2014-2018 I-osios pakopos studijų programos Pramogų industrijos komiteto narė.
2017-- Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senato narė.
2017-- Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teisės ir Etikos komiteto narė.
2018-- I-osios pakopos studijų programos Renginių inžinerijos komiteto narė.
2018-- I-osios pakopos studijų programos Pramogų industrijos komiteto pirmininkė