Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Viktorija Žilinskaitė-Vytienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas sociologijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1994
Vilniaus universitetas sociologijos magistras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus universitetas Socialinių mokslų srities sociologijos krypties mokslo daktaras 2007
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Socialinių mokslų kolegija Lektorė (Sociologija (lietuvių ir anglų kalbomis)) 2001-2008
Vilniaus dailės akademija, Humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetas, UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra, Dailės istorijos ir teorijos katedra, Kostiumo dizaino katedra Lektorė, docentė (nuo 2011, dalykai: Sociologijos įvadas, Tyrimų metodologijos, Kultūros sociologija, Mados sociologija) 2001-2016
Socialinių tyrimų institutas Jaunesnioji mokslo darbuotoja, mokslo darbuotoja (nuo 2008), mokslinė sekretorė (nuo 2008) 2002-2009
Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Informacijos ir komunikacijos katedra Lektorė (Sociologijos įvadas, Informacinės veiklos tyrimo metodai) 2007-2008
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Teatro ir kino fakultetas, Meno istorijos ir teorijos katedra Lektorė (Kultūros ir meno sociologija) 2008-2009
Lietuvos socialinių tyrimų centras Mokslinė sekretorė, mokslo darbuotoja 2010-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūrybinių industrijų fakultetas, Kūrybos komunikacijos katedra, Pramogų industrijų katedra Docentė (Kultūros studijos, Sociologijos įvadas, Kiekybiniai medijų tyrimo metodai, Medijų sociologija, Kokybiniai medijų tyrimo metodai, Socialinių mokslų metodologija, Mokslinio darbo metodologija) 2011--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūrybinių industrijų fakultetas Prodekanė (kuruojama sritis - mokslas) 2012-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūrybinių industrijų fakultetas Prodekanė (kuruojama sritis - studijos) 2015--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-2011 United States of Europe – A travelling exhibition about European identity and today’s Europe (Culture Programme 2007-2013, Koordinatorius – the Goethe-Institut e.V in Paris). Dalis: tapatumo ir kūrybos procesų analizė.
2014-2016 Informacijos visuomenės tyrimai: nauja metodologinė paradigma? (MIP-14235). Vykdytojas Vilniaus universitetas. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslininkų grupių projektas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
05S, 08S ČERNEVIČIŪTĖ, J., ŽILINSKAITĖ, V. Kūrybinių industrijų raida ir meno komunikacijos samprata Lietuvoje. Filosofija. Sociologija. No 3, T 20, 2009. PP. 203–212. ISSN: 0235-7186. 2009
05S, 08S ŽILINSKAITĖ, V. Importance of the Visual: Ocularcentrist Orientation and its Research Methodology [CD-ROM] 9th Conference of European Sociological Association ‘European Society or European societies?’. Lisbon (Portugal): ISCTE – UL, 2009. 2009
05S, 08S ŽILINSKAITĖ, V. Attitudes of Young Artists toward Public: Communication vs. Romantic Paradigm [CD-ROM] 9th Conference of European Sociological Association ‘European Society or European societies?’. Lisbon (Portugal): ISCTE – UL, 2009. 2009
05S, 08S ŽILINSKAITĖ, V. Vaizdo link: okuliarcentrizmas ir jo tyrimo metodologija. Filosofija. Sociologija. No 1, T 21, 2010. PP. 3–10. ISSN: 0235-7186. 2010
05S ŽILINSKAITĖ, V. Sociologijos kelio tyrimų peizažai. Teorijos ir empirikos santykis XVII-ajame Pasaulio sociologijos kongrese. Sociologija. Mintis ir veiksmas. No 1. (26), 2010. PP. 158–167. ISSN 1392-3358. 2010
05S, 08S ŽILINSKAITĖ V. Sociologiniai tyrimo metodai. Dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos. Vilnius: VDA, 2012. PP. 424-436. ISBN 987-609-447-037-0. 2012
05S, 08S Krukauskienė Eugenija, Žilinskaitė-Vytienė Viktorija, Kultūros vartojimas: meno suvokimo tyrimo įžvalgos // Santalka: filosofija, komunikacija, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 23, no. 2 (2015) p. 98-108. 2015
07S, 08S, 05S SEDEREVIČIŪTĖ-PAČIAUSKIENĖ Ž.; ŽILINSKAITĖ-VYTIENĖ V.; VALANTINAITĖ I. A three - dimensional aproach in education for sustainable future. Problemy ekorozwoju=Problems of sustainable development. Lublin: Politechnika Lubelska, Wydzial inzynierii srodowska. ISSN 1895-6912. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 63-69. [M.kr.:07S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.500] 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2015-08-26 ZILINSKAITE-VYTIENE V. Models of knowledge: theoretical and methodological differences in information society analysis. 12th Conference of the European Sociological Association ‘Differences, Inequalities and Sociological Imagination’. Prague (Czech Republic): Czech Technical University in Prague, 25-28 August 2015.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
italų B2 C1 B2
rusų B2 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Mokslinio darbo metodologija
Antrosios pakopos Kūrybinės komunikacijos tyrimai
Antrosios pakopos Socialinių mokslų metodologija
Antrosios pakopos Kūrybos komunikacijos metodologija
Pirmosios pakopos Kultūros studijos
Pirmosios pakopos Kiekybiniai medijų tyrimo metodai
Pirmosios pakopos Kokybiniai medijų tyrimo metodai
Pirmosios pakopos Laisvalaikio studijos
Pirmosios pakopos Socialinių tyrimų metodologija
Pirmosios pakopos Sociologija
Pirmosios pakopos Medijų sociologija
Pirmosios pakopos Mados studijos
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2014-2016 Informacijos visuomenės tyrimai: nauja metodologinė paradigma? (MIP-14235). Vykdytojas Vilniaus universitetas.. 2014-2016. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslininkų grupių projektas
Kita veikla
MAŽEIKIENĖ N., DAPKUS M., PUNDZIENĖ A., BUKANTAITĖ D., KAMINSKIENĖ L., ŽILINSKAITĖ V., TŪTLYS V., BUDVYTIS S., JURAITĖ K., REINGARDĖ J., DUOBIENĖ J., JANAUSKAS G. Integruotos humanitarinių ir socialinių mokslų, studijų ir verslo nacionalinės kompleksinės programos (HSM NKP) galimybių studija. Kaunas, 2009. 155 p.
ANTANAVIČIŪTĖ R., GELŪNAS A., JUODELIENĖ A., ČERNEVIČIŪTĖ J., STRAZDAS R., JANUŠKEVIČIŪTĖ E., RATKEVIČIUS V., ŽILINSKAITĖ V., NAZAROVIENĖ D., ALMANTAITĖ L. Integruotos meno, mokslo, studijų ir verslo nacionalinės kompleksinės programos „Lietuvos kūrybinės ir kultūrinės industrijos“ galimybių studija. Vilnius, 2008. 91 p.