Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Alma Mačiulytė-Šniukienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Šiaulių universitetas ekonomikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2006
Šiaulių universitetas ekonomikos magistras, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų srities Ekonomikos krypties daktaro laipsnis 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Televizijos priemonių mokslinio tyrimo institutas „Banga“ Braižytoja 1989-1992
VĮ „Lietuvos telekomas“ Klientų aptarnavimo specialistė 1993-1997
AB „Lietuvos telekomas“ Personalo tarnautoja 1997-1998
AB „Lietuvos telekomas“ Prekybos skyriaus vadybininkė 1998-1999
AB „Lietuvos telekomas“ Prekybos skyriaus vyresn. specialistė 1999-2002
AB „Lietuvos telekomas“ Projektų skyriaus vyr. specialistė 2002-2003
AB „TEO LT“ Logistikos ir turto departamento vyr. specialistė 2003-2008
Šiaulių universitetas Lektorė 2008-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Verslo technologijų katedra Asistentė 2012-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Verslo technologijų ir verslininkystės katedra Lektorė 2015--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Mačiulytė-Šniukienė Alma, Paliulis Narimantas Kazimieras, Šalies ūkio konkurencinio pranašumo didinimo problemos ir galimybės: darbo produktyvumo atvejis // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. Vol. 3, nr. 4 (2011) p. 35-42. 2011
S04 Mačiulytė-Šniukienė, A., Montvilaitė, K. 2012. Evaluation of Innovations as a Labour Productivity Increasing factor: The Case of the European Union Countries, Socialiniai tyrimai / Social Research, 4(29): 45-58. ISSN 1392-3110 (SocINDEX (EBSCO); SocINDEX with Full Text (EBSCO); Current Abstracts (EBSCO); Index Copernicus; CEEOL; TOC Premier; atvirosios prieigos žurnalų duomenų bazė DOAJ). 2012
S04 Paliulis, K.N.; Mačiulytė-Šniukienė, A., Vizbaras, A. 2012. Informacinės visuomenės plėtros ir jos įtakos darbo produktyvumui vertinimas: Lietuva Europos Sąjungos šalių kontekste, Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2(26): 17-32. ISSN 1648-9098 (Index Copernicus). 2012
S04 Mačiulytė-Šniukienė, A.; Gaile-Sarkane, E. 2014. Impact of information and telecommunication technologies development on labour productivity. Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110: 1271 – 1282. Published by Elsevier Ltd, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.974. 2014
S04 Cibulskienė, D.; Mačiulytė-Šniukienė, A. 2014. Evaluation of the impact of economic openness on labour productivity. Central and Eastern European Journal of Management and Economics / CEEJME, 2(4): 225-253, Poland: Wroclaw School of banking (Index Copernicus). 2014
04S Mačiulytė-Šniukienė Alma, Evaluation of information and communication technologies as the factor increasing labour productivity // International journal of transitions and innovation systems, Zagreb: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. Vol. 3, No. 4 (2014) p. 362-379. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-02-03 14-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija “Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“. VGTU Verslo vadybos fakultetas, Vilnius. "Šalies ūkio konkurencinio pranašumo didinimo problemos ir galimybės: darbo produktyvumo atvejis".
2011-11-18 11-oji Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslo konferencija „Increasing Regional Competitiveness: Interaction Between Science and Business (Practical Approach)“, Šiaulių universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Šiauliai. "Tiesioginių užsienio investicijų poveikis ekonominio augimo tempams konvergavimo aspektu".
2012-11-29 12-oji Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslo konferencija „Rethinking Regional Competitiveness”, Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas, Šiauliai. "Assessment Information Society Development and its Impact on the Labour Productivity: Lithuania in the Context European Union Countries (in Lithuanian)".
2013-10-11 Lietuvos mokslo tarybos konferencija „Doktorantų stažuotės užsienio mokslo centruose 2012-2013“, Vilnius. Pranešimas "Evaluation of information and communication technologies as the factor increasing labour productivity".
2013-11-14 14-oji Tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary Issues in Business, Management and Education‘2013“, VGTU Verslo vadybos fakultetas, Vilnius. "Impact of information and telecommunication technologies development on labour productivity".
2014-11-27 14-oji Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslo konferencija „Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos“, Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas, Šiauliai. "Glogalizacija paradigminiu požiūriu, jos raiška ir vertinimo koncepcijos".
2016-10-05 16-oji tarptautinė mokslinė konferencija "Globalization and Its Socio-Economic Consequences". Žilino universitetas, Slovakija. "Socio-demographic Factors Influencing Attitudes Towards Refugees: An Analysis of Data From European Social Survey".
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Kiekybiniai metodai
Pirmosios pakopos Kiekybiniai metodai versle
Pirmosios pakopos Kiekybiniai metodai ekonomikoje
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Lietuvos mokslininkų sąjungos Šiaulių skyriaus „Salduvė“ Lietuva 32 val. trukmės mokslininkų ir tyrėjų bendrųjų kompetencijų ugdymo mokymai “Verslo kompetencijų ugdymas taikant imitacinį verslo modelį“ 2011-2011
Lietuvos mokslininkų sąjungos Šiaulių skyriaus „Salduvė“ Lietuva 16 val. trukmės mokslininkų ir tyrėjų bendrųjų kompetencijų ugdymo mokymai “Projektų valdymas“ 2011-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva 8 val. mokymo programa “Studijų teikimas VGTU virtualioje mokymo aplinkoje (Moodle 1,9)” 2011-2012
Socialinių inovacijų centras Lietuva 16 akad. val. trukmės mokslininkų ir tyrėjų bendrųjų kompetencijų ugdymo mokymai “Mokslo žinių komunikacija” 2011-2011
Yvonne Stewart JK 16 val. trukmės mokymai “Studijų dalyko turinio inovacijų taikymas tarptautinės dimensijos aspektu”. Pažymėjimas Nr. 005. 2012-2012
Susan Jones JK 16 val. trukmės mokymai “Studijų metodo inovacijos: Tyrimine veikla grįstos studijos”. Pažymėjimas Nr. 038. 2012-2012
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras Lietuva 64 akad. val. trukmės dalykinės anglų kalbos mokymai. Pažymėjimas Nr. 070. 2012-2012
Šiaulių universitetas Lietuva 8 val. mokymai “Daugelypės regresinės analizės taikymas ekonominių reiškinių tyrimuose”. Pažymėjimas Nr. 4707. 2012-2012
Žinių visuomenės institutas Lietuva Verslumo interaktyvaus mokymo 8 akad. val. seminaras “Inovacijų valdymas: vertės ir verslo modelio inovacijos”. Pažymėjimas Nr. ŽV-2178. 2012-2012
Rygos Technikos universitetas Latvija ERASMUS mokymo programa. "Darbo produktyvumo teorijos". 2012-2012
Rygos Technikos universitetas Latvija Doktorantūros stažuotė "Darbo produktyvumo tyrimai". 2013-2013
VĮ Užsienio kalbų mokymo centras Lietuva 120 val. trukmės dalykinės anglų kalbos mokymo programa. Certificate No. 02-2405-19166. 2013-2013
VĮ Užsienio kalbų mokymo centras Lietuva 16 val. trukmės dalykinio teksto suvokimo kompetencijos mokymo programa. Pažymėjimas Nr. 02-2405-19206. 2013-2013
Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas Lietuva 4 val. trukmės seminaras „Studijų proceso ir rinkodaros veiklų tobulinimas“. Pažymėjimas Nr. 2014/SMIP 00020. 2014-2014
Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas Lietuva 4 val. seminaras „Kiekybinių metodų taikymas moksliniame darbe“. Seminaro lektorius: prof. Kenneth A. Kriz, Vičitos valstybinis universitetas (JAV). Pažymėjimas Nr. 2014/SMIP 381. 2014-2014
Vilnius Gediminas Technical University Lithuania 21 hours duration seminar „Improvement of teachers anagogical skills“. Certificate No. KIF-152. 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva 21 trukmės mokymai "Dėstytojų andragoginių žinių ugdymas“. Pažymėjimas Nr. KIF-152. 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2012 Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM -05-K-01-015 SALDUVĖ "Mokslinių tyrimų įveiklinimo kompetencijų plėtotė regiono konkurencingumui didinti" dalyvė.
2012-2015 Projektas VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-081. Tarptautinės jungtinės studijų programos “Darnaus verslo ekonomika" parengimas ir įgyvendinimas (JUSPA), 2012-2015. Studijų dalyko "Darbo ekonomika" rengėja.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2010-2018 Tarptautinės mokslininkų asociacijos ERSA narė