Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Regina Žukienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas filologo kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1982
Vilniaus Gedimino technikos universitetas edukologijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2000
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
KTU Humanitarinių mokslų fakultetas Lietuvių kalbos katedra Asistentas 1989-2002
VGTU Kūrybinių industrijų fakultetas Lietuvių kalbos katedra Lektorius 2002-2019
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07S, 04H Žukienė Regina, Informacinių technologijų panaudojimas mokant VGTU studentus užsieniečius lietuvių kalbos kaip svetimosios // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika.. ISSN 1822-430X. Vol. 19, nr. 1 (2011) p. 108-116. 2011
04H Žukienė Regina, Epistolinio žanro raida: studentų el. laiškai akademiniame diskurse // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 20, nr. 1 (2012) p. 119-131. 2012
04H Kaulakienė Angelė, Žukienė Regina, Specialybės kalbos kultūros dėstymo technikos universitete poreikio ir galimybių analizė // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr. 1 (2013) p. 13-23. 2013
H 004 Aviacijos mokomųjų metodinių leidinių, išleistų 2012 m., kalbos ypatumai // Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology. Vilnius: Technika. ISSN 2351-714x, eISSN 2335-7711. 2016, Vol. 24, no. 1, p. 32-44. DOI: 10.3846/cpe.2016.285. [DOAJ; Gale"s Academic Databases; MLA] 2016
T 004,H 004 Svetimžodžių ir jų atitikmenų vartosenos pokyčiai globalizacijos kontekste = Changes in the use foreign words and their equivalents in the context of globalization // 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis " teminė konferencija "Aplinkos apsaugos ižinerija", 2018 m. kovo 20 d. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2018, art. no. aplinka. 024. ISBN 9786094761317. eISBN 9786094761300. ISSN 2029-7157, eISSN 2029-7149. p. 158-164. DOI: 10.346/aainz.2018.024. [M.kr.: T 004,H 004] [aut. ind.: 1,000] 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Žukienė Regina, Lietuvių kalba užsieniečiams: teorija ir praktika =; ISBN 9786094572845 (2012), [psl.: 235]
2013 Žukienė Regina, Lietuvių kalbos pagrindai rusakalbiams; ISBN 9786094575013 (2013), [psl.: 240]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Žukienė Regina, Nehumanitarinių specialybių studentų baigiamieji magistro darbai: sintaksė ir stilius // Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai, Kaunas : Technologija, 2004 p. 243-246.
2004-01-01 Kirite Marika, Žukienė Regina, Sintaksės ir stiliaus ypatumai technikos mokslų tekstuose // Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai, Kaunas : Technologija, 2004 p. 112-113.
2004-01-01 Žukienė Regina, Studentų savarankiško darbo organizavimo galimybės mokant specialybės kalbos nehumanitariniame universitete // Languages, technologies and cultural diversity: 3RD international conference, 18-20 June, 2004, Kaunas : Technologija, 2004 p. 87-91.
2004-01-01 Žukienė Regina, Studentų profesinė kalba: leksikos vartojimo realijos // Kalbų mokymas integracijos į Europos Sąjungą kontekste, Vilnius : Technika, 2004 p. 119-124.
2006-01-01 Buivydienė Vaida, Žukienė Regina, Komunikacinių įgūdžių ugdymas mokant užsieniečius lietuvių kalbos kaip svetimosios // Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai, Kaunas : Technologija, 2006 p. 52-55.
2007-01-01 Buivydienė Vaida, Žukienė Regina, Nuotolinis mokymo(si) kursas "Specialybės kalbos kultūra" ir jo taikymo galimybės // Tarptautinė konferencija "Kalbos Lietuvoje: siekiai ir laimėjimai". 2007 m. birželio 18-19 d. Vilnius, Vilnius : Lietuvių kalbos pedagogų asociacija, Valstybės institucijų kalbų centras, 2007 p. 88-92.
2007-01-01 Bertašienė Inga, Buivydienė Vaida, Žukienė Regina, Nuotolinio mokymo(si) kurso "Specialybės kalbos kultūra" praktinio taikymo poreikiai ir realizavimo galimybės // Advanced learning technologies and applications. ALTA'2007, Kaunas : Mažoji poligrafija, 2007 p. 147-156.
2008-01-01 Buivydienė Vaida, Žukienė Regina, The usage of information technologies on the course in professional language awareness in technical university // Nation and language: modern aspects of socio-linguistic development: proceedings of the 3rd International Conference on Nation and Language, 9-10 October 2008, KTU Panevėžys Institute Centre of Languages, Kaunas : Technologija p. 17-23. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Bertašienė Inga, Buivydienė Vaida, Žukienė Regina, Employment of European structural founds in humanities by applying on-line teaching and learning methods // Society, integration, education, Rezekne : Rēzeknes Augstskola, 2008 p. 39-50.
2008-01-01 Buivydienė Vaida, Žukienė Regina, Nuotolinis mokymas(is): specialybės kalbos kultūra // Kalba – kelias į daugiakalbę Europą, Vilnius : Ciklonas, 2008 p. 48-53.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Specialybės kalbos kultūra
Pirmosios pakopos Specialybės kalba
Vientisosios Specialybės kalbos kultūra