Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Žaneta Karazijienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno technologijos universitetas biznio administravimo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1995
Kauno technologijos universitetas vadybos magistras, aukštasis išsilavinimas 1997
Kauno technologijos universitetas daktaras 2001
Kauno technologijos universitetas docentas 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Įmonių ekonomikos katedra, lektorė 1997-2005
KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Įmonių ekonomikos katedra, docentė 2006-2010
MRU Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos institutas, docentė 2011--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S,04S Karazijienė, Žaneta. Critical analysis of public debt and tendencies of its management = Valstybės skolos ir jos valdymo tendencijų kritinė analizė // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2015, t. 14, Nr. 2, p. 194-208. DOI: 10.13165/VPA-15-14-2-03. [Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source 2015
03S,04S Žitkienė, Rima; Karazijienė, Žaneta; Kazlauskienė, Eglė. Problems in assessing the expression of illegal work from the aspects of economic activity and policy in the EU // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU. ISSN 1392-2785. 2016, vol. 27, no. 1, p. 66-77. DOI: 10.5755/j01.ee.27.1.8840. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Business Source Complete; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] 2015
03S,04S Karazijienė, Žaneta; Jurgelevičius, Artūras. Expanded concept of human capital as intangible resource at macro level // Montenegrin journal of economics. Podgorica : Economic Laboratory Transition Research Podgorica-Elit. ISSN 1800-5845. 2016, vol. 12, no. 4, p. 141-156. DOI: 10.14254/1800-5845/2016.12-4.13. [DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); IndexCopernicus] 2016
03S,04S Monografijos dalis. Karazijienė, Žaneta. The tendencies of implementing managing systems of business relationships in Lithuania // Social educational project of improving knowledge in economics. Poitiers : Association 1901 „SEPIKE“, 2016. ISBN 9783741238086. p. 123-134.[Aut. lankų sk.: 0,857] 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2009 Karazijienė, Žaneta. Vyriausybinis verslo rinkų reguliavimas [elektroninis išteklius] : pateikčių rinkinys Kaunas : Technologija, 2009. 1 kompakt. diskas. ISBN 9789955257288.
2011 Simanavičienė, Žaneta; Barkauskas, Vytautas; Bruneckienė, Jurgita; Gižienė, Vilda; Guzavičius, Andrius; Karazijienė, Žaneta; Keršienė, Reda; Markauskienė, Aldona; Kovaliov, Ruslan. Inžinerinių sprendimų ekonomika : mokomoji knyga Kaunas : Technologija, 2011. 249 p. ISBN 9786090201121.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2013-06-30 Karazijienė, Žaneta. Valstybės skolinimosi poreikio projektavimo galimybės = The possibilities of design options for the state borrowing needs // Practice and research in private and public sector - 2013 : 3rd international scientific conference : conference proceedings, April 11-12, 2013. [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris university. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7378. 2013, P. 379-387.
2014-03-30 Karazijienė, Žaneta. Ryšių su klientais valdymas panaudojant informacines technologijas // Practice and research in private and public sector - 2014 : 4th international scientific conference : conference proceedings, May 14-15, 2014 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris university. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7378. 2014, p. 119-126.
2014-05-31 Karazijienė, Žaneta; Lapėnaitė Lapaitė, Kristina. Ryšiai su visuomene: veiklos efektyvumo teoriniai aspektai = Public relations: theoretical aspects of performance // Whither our economies – 2014 : 4th international scientific conference, November 12-13, 2014 : conference proceedings [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Faculty of Economics and Finance Management. Vilnius : Mykolas Romeris University. ISSN 2029-8501. 2014, [t.] 4, p. 161-172.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Mikroekonomika
Pirmosios pakopos Regiono ekonomika I: Šiaurės šalys
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Liepojos universitetas Latvija Tarptautinio verslo ir Verslo ryšių su klientais valdymo tematikomis 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2013 projektas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ „Apdrošinašanas akciju sabiedriba "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas parengiant bei įgyvendinant neformalaus švietimo programą „Draudimo akademija"" VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-001 neformalaus švietimo programos rengimo grupės, vyresnysis mokslinis darbuotojas, lektorius.
2014-2014 Projekto „Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas“ (paraiškos kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-08-001), uždavinio 1-1 „Užimtumo didinimo priemonių̨ tyrimas“
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2016-- MRU doktorantės M.Černikovaitės gynimo komiteto narė. Tema – Prekės ženklo vertės poveikio ekonominei pridėtinei vertei nustatymo modelis.
2017-- MRU doktorantės S.Survilaitės gynimo komiteto narė. Tema – Įmonių intelektinio kapitalo įtakos jų rinkos vertei vertinimas Baltijos šalyse.