Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Elena Kocai
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas Sociologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija 2002
Vilniaus universitetas, Socialinių tyrimų institutas Socialinių mokslų daktaro laipsnis (sociologijos mokslo kryptis) 2007
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos socialinių tyrimų centras Jaun. mokslo darbuotoja, mokslo darbuotoja 2002--
Lietuvos edukologijos universitetas Katedros vedėja, docentė 2008-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorė, katedros vedėja 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Pruskus V., Kocai E. (2012). Pramogos politikų akiratyje Senovės Graikijoje ir Romoje. Santalka: Filosofija, Komunikacija, nr. 20 (1), 6-14. 2012
Gruzdzevičienė S., Kocai E. (2013). Lietuvos edukologijos universiteto akademinio jaunimo moteriškumo ir vyriškumo įvaizdžiai. Šiuolaikinė mokykla: iššūkiai ir atsako galimybės. Jaunųjų sociologijos mokslininkų darbai. Vilnius: Edukologija, t. 6, 278-325. 2013
Jonutis L., Kocai E. (2013). Akademinio jaunimo socialinių ryšių kūrimas internetiniuose socialiniuose tinklapiuose (sociologinė analizė). Šiuolaikinė mokykla: iššūkiai ir atsako galimybės. Jaunųjų sociologijos mokslininkų darbai. Vilnius: Edukologija, t. 6, 91-142. 2013
Раткявичене В., Коцай Е. (2013). Роль национальных стереотипов в межкультурной коммуникации. Современные интеграционные процессы: качественно новые формы. Алматы: КазКМО и МЯ имени Абылай хана, 890-899. 2013
Ratkevičienė V., Kocai E. (2014). Jaunimo požiūris į kaimo turizmą kaip etninės kultūros išsaugojimo būdą. Globalizacijos iššūkiai: visuomenė, švietimas ir kultūra postmoderniame pasaulyje. Ekonominės ir socialinės politikos studijos, XI. Vilnius: LEU leidykla, 126-145. 2014
Pruskus V., Palevičiūtė O., Kocai E. (2015). Studentų studijų kokybės vertinimas ir jų lūkesčiai (LEU atvejis). Santalka: Filologija, Edukologija, t. 23(1), 14-25. 2015
Коцай Е., Раткявичене В. (2015). Культура организации: социально-психологический климат в коллективе (на примере организаций г. Вильнюса). Sabiedrïba un kultūra: rakstu krājums, nr. 17, 198-205. 2015
Ratkevičienė V., Kocai E. (2016). Image and socialization of the body: does a perfect body determine success of a young person in the society? Sabiedrïba un kultūra: rakstu krājums, nr. 18, 160-167. 2016
Grincevičienė V., Kocai E., Labanauskas L., Lashuk I., Likhachova O., Matakaitė S., Sosnovskaja N., Valantiejus V. (2016). Socio-cultural Value orientations of Youth: Cases of Lithuania and Belarus. Monograph. ISBN 978-609-471-093-3. Vilnius: Edukologija. 2016
Коцай Е., Гринцевичене В. (2017). Удовлетворенность жизнью молодежи Литвы. Особенности культурного развития «пограничных» территорий: исследования и стратегическое управление. Сборник научных статей. Минск: Право и экономика, 18-24. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2014 Pruskus V., Kocai E. (2014). Sociologinių tyrimų organizavimas ir atlikimo metodika. Metodinė priemonė. Vilnius: LEU.
2016 Navikienė Ž., Navickienė L., Kocai E., Steponavičius G., Truncė M. (2016). Suaugusiųjų švietimo darbuotojų pilietiškumo plėtojimas. Metodinė priemonė. Vilnius: LKPA. http://www.lkpa.lt/images/projektai_2016/Metodine_priemone.pdf
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2016-03-18 Nacionalinė mokslinė konferencija „Suaugusiųjų švietėjų pilietiškumo kompetencijų tobulinimas“. Vilnius, Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija, 2016-03-18. Pranešimas „Be namų negerai“.
2016-11-25 Tarptautinė mokslinė konferencija „Jaunimo kaip sociokultūrinės erdvės subjekto ypatumai: Lietuvos ir Baltarusijos atvejai“. Vilnius, LEU, LMT, 2016-11-25. Pranešimas „Lietuvos jaunimo vertybiniai prioritetai“ (kartu su S. Matakaite)
2017-05-31 Tarptautinė mokslinė konferencija „Social work in prospect in XXI century. Dependences. Relations between generations. Social support“. Cardinal Stephan Wyszynski University in Warsaw, 2017 05 31. Pranešimas „Lithuanian youth attitudes towards tolerance and "other"“/ lenkų kalba „Postawy Litewskiej młodzieży wobec tolerancji i postanowienia w odniesieniu do „innych”“.
2017-09-28 Nacionalinė konferencija „Kritinis mąstymas ir prieštaringos temos. Vilnius, Kultūros centras In Actio, LEU, 2017-09-28. Pranešimas „Sumanus tarptautines patirties adaptavimas Lietuvos mokyklose: galimybes ir kritinės įžvalgos“.
2017-11-08 Nacionalinė mokslinė konferencija „Socialinės ekonomikos ir aktyvios įtraukties edukacija“. Vilnius, LEU, 2017-11-08. Pranešimas „Lietuvos jaunimo pasitenkinimas gyvenimu“.
2018-01-24 Nacionalinė mokslinė konferencija „Vartojimo revoliucijos ir kontrrevoliucijos: filosofijos, sociologijos ir komunikacijos tyrimai“. Vilnius, VGTU, LMT, 2018-01-24. Pranešimas „Z kartos vartotojiškos elgsenos bruožai“.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lenkų C1 C1 C1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Sociologija
Vientisosios Sociologija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Universitetai, kitos valstybinės įstaigos, privačios organizacijos Norvegija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Turkija Fatih universitetas (Turkija) Erasmus+ mobilumo programa 2015 10 25-31; Vroclavo universitetas (Lenkija) Mokslinė stažuotė, LMT mokslinė išvyka 2015 11 23-28; Vytauto Didžiojo universitetas (Kaunas) Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Tarpkultūrinis socialinis darbas: užsienio ir Lietuvos patirtis“, 3 ak.val. 2015-09-29; Lietuvos edukologijos universitetas (Vilnius) Viešos paskaitos Prof. dr. Teresa Leite (Lusiada universitetas, Portugalija) „Darbas su vaikais, paaugliais, jaunuoliais, turinčiais emocijų ir elgesio sutrikimų”; “Konsultavimas šeimų, auginančių vaikus, turinčius emocijų ir elgesio sutrikimus”; “Muzikos terapija su emocijų ir elgesio problemų turinčiais vaikais“, 8 ak.val. 2015-11-12; Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija (Vilnius) Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Pilietinio sąmoningumo didinimas suaugusiųjų švietime), 8 ak.val. 2015-12-18; The European Wergeland Centre (Oslas, Norvegija) Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras - ekspertų mokymai „Improving Citizenship Competences through Adults' Teachers Professional Development“ 2016 01 04-07; Cardinal Stephan Wyszynski University (Lenkija)Erasmus+ mobilumo programa 2016 06 05-11; Latvijos universitetas (Latvija) Erasmus+ mobilumo programa 2016 09 19-24; UAB „PersonPremier“ (Vilnius) Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Komandinio darbo, modeliuojant kompleksiškai teikiamų bendruomeninių paslaugų sistemą, teoriniai ir praktiniai aspektai“, 8 ak. val. 2017-03-30; LEU profesinių kompetencijų tobulinimo institutas (Vilnius) Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas“, 107 val., 4 ECTS 2017 m. kovo-balandžio mėn.; LEU profesinių kompetencijų tobulinimo institutas (Vilnius) Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Socialinė komunikacija ir mediacija“, 107 val., 4 ECTS 2017 m. kovo-balandžio mėn.; Latvijos universitetas (Latvija) Erasmus+ mobilumo programa 2017 09 19-24; Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Vilnius) Edukacinis renginys „Kūrybiniai sprendimai šiuolaikinėse medijose“, kurio metu vyko 2 kvalifikacijos tobulinimo seminarai: „Mokytojo įvaizdis medijose: ką galiu padaryti aš?“ ir „Medijų menas“, 3 ak. val. 2017-10-26; Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Vilnius) Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „ Aktyvūs mokymosi metodai“, 8 ak. val. 2017-11-22; Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Vilnius) Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Andragogika“, 21 ak. val. 2018 01 8-11; Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Vilnius) Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Tarpkultūrinė komunikacija“, 6 ak. val. 2018 04 9-10; Cardinal Stephan Wyszynski University (Lenkija) Erasmus+ mobilumo programa 2018 05 13-18; Jagiellonian University In Krakow (Lenkija) Erasmus+ mobilumo programa 2018 05 31 – 06 06. 2015-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2014-2014 Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas. Projekto pavadinimas: Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra. Programa: Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas“, VP1-2.2-ŠMM-01-V-01_002, įgyvendinama pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VPl-2.2-ŠMM-01-V priemonę „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus“. Projekto vykdymo trukmė: 2009-2012 – pirmas etapas, 2013-2014 – antras etapas. Ekspertė: Sociologijos studijų krypties aprašo dalies rengimas.
2015-2016 Tarptautinis projektas „Jaunimo kaip sociokultūrinės erdvės subjekto ypatumai globalizacijos ir informacinės visuomenės sąlygomis“, finansavo LMT (TAP-LB-14-023). Programa: pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą. Ekspertė: tyrimo organizavimas, duomenų analizė, mokslinės monografijos skyriai.
2016-2016 Tarptautinis projektas „Pilietiškumo kompetencijų plėtojimas vykdant švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą“ (EEE-LT08-ŠMM-01-K-01-007), finansuojamas 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT08 "EEE stipendijų programa" lėšomis. Lektorė/ekspertė: seminarų vedimas, metodinės priemonės dalies parengimas.
2018-2019 Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione“. Projektą finansuojanti institucija: Europos socialinio fondo agentūra, Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija. Projekto vadovė VGTU, kuris yra vienas iš partnerių: administracinė veikla.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2016-2018 Esu Lietuvos sociologų draugijos narė.
Kita veikla
Mokslinės patirties viešinimas: interviu Monikai Petravičiūtei, TV3 apie socialinius mokslus „Pastatė į vietą tik diplomo siekiančius studentus: darbą susirasti bus iššūkis“, 2016 06 02. http://www.tv3.lt/naujiena/872807/pastate-i-vieta-tik-diplomo-siekiancius-studentus-darba-susirasti-bus-issukis