Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Liudmila Lobanova
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
VGTU Doktorantūra Socialinių mokslų daktaras (Vadyba, 03S) 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Modernių edukacinių technologijų centras "Didaktos", Sankt-Peterburgas, Rusija Psichologas 1990-1991
Psichologinės kultūros centras, Vilnius Psichologas 1991-1994
VGTU Antano Gustaičio aviacijos institutas Mokslinis asistentas 1995-2001
VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Lektorė 2001-2017
VGTU Vadybos katedra Lektorė 2017-2022
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Lobanova Liudmila, Melnikas Borisas, Žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimas Europos integracijos iššūkių kontekste // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 3 (2012) p. 230-239 2012
03S, 04S Lobanova Liudmila, Sanglaudos procesai: vadybos tobulinimo iššūkiai // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 4(40) p. 38-50 2013
03S Lobanova Liudmila, Žmogiškųjų išteklių vadyba reaguojant į sanglaudos procesus Europos Sąjungoje // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 3(39) p. 62-70 2013
03S Lobanova Liudmila, Ozolina-Ozola Iveta, Innovative trends in human resource management: a case study of Lithuanian and Latvian organisations // International journal of transitions and innovation systems, Zagreb: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. Vol. 3, no. 2 (2014) p. 131-152 2014
03S Lobanova Liudmila, Socialiai orientuota rinkos ekonomika Europos Sąjungoje: iššūkiai žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimui // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. Nr. 2(42), (2014) p. 53-62 2014
03S Rosha Angelina, Lobanova Liudmila, Piloting the research instrument to identify the conditions that promote coaching in organisations // Trends economics and management, Brno : Fakulta Podnikatelská Vysoké učení technické v Brnĕ.. ISSN 1802-8527. Vol. 8, iss. 21 (2014) p. 34-44 2014
03S Lobanova Liudmila, Europos Sąjungos socialinės rinkos ekonomikos iššūkiai žmogiškųjų išteklių vadybos paradigmai // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 1 (2014) p. 71-83 2014
03S Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Lobanova Liudmila; Stankevičienė Jelena. Intelektinis verslas. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 32.500] 2017
03S Rakauskas Arūnas; Lobanova Liudmila. Edukacinių renginių rėmimas: virtualių platformų ir socialinių tinklų taikymo tarptautinė patirtis. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business . Vilnius: Technika, 2017, p. 1-13. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 0.929] 2017
03S Lobanova Liudmila; Rakauskas Arūnas. 2017. Integruota rinkodaros komunikacija: edukacinių renginių rėmimo virtualių platformų vertinimas. INFORMACIJOS MOKSLAI. 2017 78. DOI: https://doi.org/10.15388/Im.2017.78.10836 2017
03S Lobanova Liudmila. Kонцептуализация развивающихся систем: проблема качественной определенности целого и целостности. Никаноровские чтения: третья научно-практическая конференция Школы КАиП СОУ, 25 ноября 2017 года, Москва: сборник статей. Москва: ДиБиЭй-Концепт, 2017. ISBN 9785906476098, p. 38-47. 2017
Socialiniai mokslai (VADYBA, 03S) Rakštelytė, J., & Lobanova, L. (2018). Socialinės atsakomybės principų sklaida statybų sektoriaus įmonėse Lietuvoje/Spreading of social responsibility principles in the companies of construction sector in Lithuania. Mokslas–Lietuvos ateitis/Science–Future of Lithuania, 10. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Korsakienė Renata, Lobanova Liudmila, Stankevičienė Asta, Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos ir procedūros; ISBN 9789955288718 (2011), [psl.: 222], [aut. lankų.: 10,31]
2014 Melnikas Borisas, Jakubavičius Artūras, Strazdas Rolandas, Chlivickas Eugenijus, Lobanova Liudmila, Stankevičienė Jelena, Intelektinis verslas; ISBN 9786094576355 (2014), [psl.: 456], [aut. lankų.: 31,50]
2017 Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Lobanova Liudmila; Stankevičienė Jelena. Intelektinis verslas. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 32.500]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Lobanova Liudmila, Kokybės kriterijai personalo vadyboje // Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 5. Kokybės ir produktyvumo vadyba, Kaunas : Technologija, 2001 p. 43-46
2003-01-01 Lobanova Liudmila, Žmogiškųjų išteklių transformacijos žinių visuomenėje // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 80-88
2005-01-01 Lobanova Liudmila, Veževičienė Inga, Karjeros kompetencijos ugdymo žinių visuomenėje prioritetai // Šiuolaikinių europinių aukštojo mokslo plėtros tendencijų iššūkiai= The challenges of modern development tendencies of European higher education to the Lithuanian higher education system: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga:. Klaipėda, 2005, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2005 p. 127-139
2006-01-01 Stankevičienė Asta, Lobanova Liudmila, Personalo ugdymo prioritetų vertinimas // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-9]
2007-01-01 Stankevičienė Asta, Lobanova Liudmila, The evaluation of the personnel development priorities // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 71-80. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2012-01-01 Lobanova Liudmila, Melnikas Borisas, Cohesion in the European Union: new challenges for human resource management // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 398-407. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Lobanova Liudmila, Устойчивое развитие: новые вызовы евроинтеграции // Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы, 11-12 октября, 2012, Санкт-Петербург, Россия: материалы международной конференции: "Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы", Санкт-Петербург : СПб государственный университет, 2012 p. 521-537
2012-01-01 Lobanova Liudmila, Holistic model of sustainable development: innovative trends in human resource management // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 430-443
2014-01-01 Rosha Angelina, Lobanova Liudmila, Identifying conditions to promote organisational coaching in Latvia and Lithuania // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 19th International scientific conference; Economics and management 2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 183-185. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct]
2014-01-01 Lobanova Liudmila, Ozolina-Ozola Iveta, Internationalization processes and effective practices of hrm: employee performance and commitment in Latvia and Lithuania // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 389-398. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Lobanova Liudmila, Ozolina-Ozola Iveta, Comparative evaluation of the practical areas of human resource management in Lithuania and Latvia // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", 24 January 2014, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 607-616
2017-02-09 Rakauskas Arūnas; Lobanova Liudmila. Edukacinių renginių rėmimas: virtualių platformų ir socialinių tinklų taikymo tarptautinė patirtis. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business . Vilnius: Technika, 2017, p. 1-13. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Žmogiškųjų išteklių vadyba
Pirmosios pakopos Vadyba
Pirmosios pakopos Valdymo psichologija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB "Alna Group" Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; paskaitų konspekto parengimas 2011-2011
Rygos technikos universitetas Latvija Žmogiškųjų išteklių vadybos praktikos ir tyrimo metodai 2013-2013
Darbo portalas CVbankas Lietuva Darbdavio įvaizdis ir organizacinė kultūra 2017-2017
UAB "INKUS" Lietuva Žmogaus vidinių resursų valdymas (4 moduliai su kontaktiniais seminarais ir virtualiomis sesijomis) 2017-2018
PVPA (Personalo valdymo profesionalų asociacija) Lietuva Forumas „Atlygis. Kaip išsiskirti rinkoje?“ 2018-2018
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2015-2018 PVPA (Personalo valdymo profesionalų asociacija)