Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Eglė Kazlauskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno technologijos universitetas Inžinerijos bakalauro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 1993
Kauno technologijos universitetas Vadybos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 1995
Vilniaus universitetas daktaras 2004
Mykolo Romerio Universitetas Docento pedagoginis vardas 2016
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
KTU Socialinių mokslų fakultetas, Paslaugų vadybos katedra; Verslo administravimo katedra asistentas, docentas 1996-2009
VU Kauno Humanitarinis fakultetas, Komercijos katedra, Verslo ekonomikos ir vadybos katedra; VU Ekonomikos fakultetas, Verslo katedra; asistentas, doktorantas, lektorius daktaras 1998-2010
MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Verslo ekonomikos katedra; Ekonomikos ir verslo institutas; docentas, profesorius 2009--
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Finansų inžinerijos katedra docentė 2016-2017
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra docentė 2016--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04s MONOGRAFIJOS 1. Vengrauskas, Vytautas; Vengrienė, Birutė; Kučinskienė, Marija; Kindurys, Vytautas; Mackevičius, Vytautas; Žemgulienė, Jolanta; Jatulevičienė, Gražina; Kazlauskienė, Eglė; Vasiliauskaitė, Kristina; Fominienė, Asta. Paslaugų verslas integruotoje rinkoje: permainos ir tendencijos : monografija / Vytautas Vengrauskas ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 240 p. : diagr, lent, schem. ISBN 9789955335740.; STUDIJOS 1. Hopenienė, Rimantė; Jakštaitė, Rasa; Langvinienė, Neringa; Kazlauskienė, Eglė; Mačerinskienė, Irena; Railienė, Ginta; Sekliuckienė, Jurgita; Sližienė, Gelminė; Zemblytė, Jurgita; Žitkienė, Rima. Paslaugų verslas Lietuvoje : mokslo studija / Kauno technologijos universitetas. Verslo administravimo katedra. Kaunas : Technologija, 2009. 223 p. : iliustr, lent. ISBN 9789955257257.; 2. Mačerinskienė, Irena; Kartašova, Jekaterina; Žvirblis, Algis; Martinaitytė, Eugenija; Šliūpas, Rokas; Kazlauskienė, Eglė; Pusvaškytė, Justina; Dubnikovas, Marius; Azbainis, Vytautas; Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Vaičiulis, Povilas; Teresienė, Deimantė; Jurevičienė, Daiva; Garanžienė, Gintarė; Milerytė, Erika; Linartas, Audrius; Laurinaitis, Marius. Finansų rinkų įžvalgos : mokslo studija. I dalis / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 836 p. ISBN 9789955195146.; 3. Rakauskienė, Ona Gražina; Servetkienė, Vaida; Puškorius, Stasys; Čaplinskienė, Marija; Diržytė, Aistė; Ranceva, Olga; Bilevičienė, Tatjana; Kazlauskienė, Eglė; Žitkienė, Rima; Štreimikienė, Dalia; Monkevičius, Algirdas; Bieliauskienė, Rita; Laurinavičius, Alfonsas; Krinickienė, Eglė. Gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistema ir vertinimo modelis : mokslo studija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015. 760 p. ISBN 9789955197133.; -
04s Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose 1. Hopenienė, Rimantė; Railienė, Ginta; Kazlauskienė, Eglė. Potential of virtual organizing of tourism business system actors // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 3(63), p. 75-85. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ; 0,333].; 2. Žitkienė, Rima, (aut.) Karazijienė, Žaneta, (aut.) Kazlauskienė, Eglė, (aut.) Problems in assessing the expression of illegal work from the aspects of economic activity and policy in the EU. // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU. ISSN 1392-2785. 2016, vol. 27, no. 1, p. 66-77. -
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2016-01-01 Tamošiūnienė Rima, Kazlauskienė Eglė Economic aspects of increasing value and scope of shared services centres // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2016 p. 1-8.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų B2 C2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Verslo paslaugų ekonomika
Pirmosios pakopos Ekonomika 1
Pirmosios pakopos Ekonomika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VšĮ Draudimo ir rizikos valdymo institutas ir Mykolo Romerio Universitetas Lietuva 2014m. pagal projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-001, seminarų ciklas 48 akad. val. „Viešasis kalbėjimas ir bendravimas“, mokymų dalyvis 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2013 2012 – 2013 m. projektas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ „Apdrošinašanas akciju sabiedriba "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas parengiant bei įgyvendinant neformalaus švietimo programą „Draudimo akademija"" VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-001 neformalaus švietimo programos rengimo grupės vadovas, vyriausiasis mokslinis darbuotojas, lektorius.
2013-2015 2013m. – 2015m., projektas pagal priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ „Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistemos ir vertinimo modelio sukūrimas“ Nr. VPI-3.1-ŠMM-07-K-03-032., vyriausiasis mokslo darbuotojas.
2014-2015 2014 - 2015.. by VP2-1.3-ŪM-05-K "Inočekiai LT" win five projects; project preparation and head of the Working Group. Under a joint operating agreement PPC-5 (four companies), researcher.
2014-2015 2014 – 2015m. pagal VP2-1.3-ŪM-05-K priemonės „Inočekiai LT“ laimėti penki projektai, projektų rengimo ir įgyvendinimo darbo grupės vadovė. Pagal Jungtinę veiklos sutartį PPC-5 (keturioms įmonėms), tyrėjas.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-2011 2011m. Klaipėdos universiteto „Integruotos plėtros strategijos paruošimo“ projekto, kuris rengiamas įgyvendinant projektą Nr.VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-018 „Klaipėdos universiteto vidaus valdymo sąrangos tobulinimas“, ekspertas.
2013-- Redaktorių kolegijos narys MRU Tarptautinis mokslo darbų žurnalas "INTELEKTINĖ EKONOMIKA" ISSN 1822-8011 (print), ISSN 1822-8038 (online)
2013-2016 DOKTORANTŪRA: 1. Disertacijos gynimo tarybos narė 2013 m. RŪTA ZMEJAUSKAITĖ "Nematomo žymens registravimo prekių ženklu teisinė problematika" teisės mokslo kryptis (01S). 2. Disertacijos gynimo VGTU oponentė 2013 m. G. RAKAUSKIENĖ „Šalies konkurencingumo skatinimo sprendimų pagrįstumo didinimas“ (ekonomika – 04S). 3. Doktoranto vadovas 2016 m. MIGLĖ ELEONORA ČERNIKOVAITĖ "Prekės ženklo vertės poveikio ekonominei pridėtinei vertei nustatymo modelis" (ekonomika, 04 S).
2014-2014 Tarptautinio mokslinio komiteto narys International Scientific Conference "Whither our economies – 2014" : 4th international scientific conference, November 12-13, 2014
2014-2015 Tarptautinio mokslinio komiteto narys/ International scientific committee 5th International Scientific Conference „Practice and Research in Private and Public Sector –2014; 2015“ May 14-15, 2014; 2015