Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Lidija Kraujalienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2007
ISM - Vadybos ir ekonomikos universitetas Inovacijų vadybos magistras (inovacijų ir technologijų vadybos programa), aukštasis išsilavinimas 2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Ekonomikos kryptis, Doktorantė (nuo 2015 m.) 2019
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Met Life Amplico (buvęs - AIG Life) Personalo specialistė 2005-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mokslo direkcija. Darbas projekte "Žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)". Intelektinės nuosavybės grupės koordinatorė 2012-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Civilinės inžinerijos mokslo centras. Darbas projekte "Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP)". Koordinatorė 2013-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas. Dirbau projekte "Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)". Specialistė - ekspertė 2014-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Strateginio planavimo, kokybės vadybos ir analizės centras. Direktorė 2015--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Lektorė 2016--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Dinamiškosios vadybos institutas. Darbas projekte „Parama netechnologinių inovacijų diegimui savininkų valdomose gamybos sektoriaus MVĮ, siekiant padidinti verslo tarpininkų pajėgumą - SNOwMan“ (angl. "Supporting Non-technological Innovation in Owner-managed Manufacturing SMEs through increased capacity of business intermediaries - SNOwMan"). Tyrėjas 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Aplinkos ir energijos technologijos Šuksta, Lidija; Vaišis, Vaidotas. Researches of soil pollution with oil products of Klaipeda city nothern part // Aplinkos apsaugos inžinerija: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 30 d, pranešimų medžiaga. Vilnius : Technika, 2006, ISBN 9955280379. p. 356-361. [M.kr.: 04T]. 2006
Aplinkos ir energijos technologijos Šuksta, Lidija; Vaišis, Vaidotas. Methodology of heavy metals migration forms in the soil and iron impact on the soil // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d, pranešimų medžiaga. Vilnius : Technika, 2007, ISBN 9789955281627. p. 388-396. [M.kr.: 04T]; [Aut. ind.: 0,500]. 2007
Aplinkos ir energijos technologijos Vaišis, Vaidotas; Šuksta, Lidija. Experimental analysis of iron impact on heavy metal (copper) migration in the soil // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 18, no. 4 (2010), p. 306-311. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); ISI Master Journal List.; EBSCO; ICONDA; Compendex; VINITI]; [M.kr.: 04T]; [Citav. rod.: 1,333(F) (2010)]; [Aut. ind.: 0,500]. 2010
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
lenkų C1 C1 A2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Verslo projektai
Pirmosios pakopos Startuolių kūrimas
Pirmosios pakopos Projektų rengimas ir vertinimas
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Dirbau projekte "Žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)". Funkcijos - Intelektinės nuosavybės grupės vadyba; mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų žinių ir technologijų perdavimo (ŽTP) gebėjimų ugdymas bei stiprinimas; partnerystės tarp mokslo ir verslo palaikymas bei skatinimas technologinių pasiūlymų komercinimo tikslu; mokslininkų, tyrėjų bei studentų mokymas bei informavimas intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais, teisiniais klausimais, verslo vystymo etapuose, idėjų/projektų vystymui reikalingos paramos gavimo galimybėmis; bendravimas su įstaigos mokslo padaliniais bei jų atstovais, paslaugų identifikavimas bei jų eksplikacijos panaudojimas, siekiant didinti verslumą bei pelno gavimą, gerinti įvaizdį; dokumentacijos ruošimas, susijusios su intelektine nuosavybe (IN) (IN nuostatos, bendradarbiavimo sutartys, konfidencialumo sutartys/pasižadėjimai, licencinės sutartys, autorinės sutartys, bei kt.); mokymų, tiesiogiai susijusių su IN,inovatyviais sprendimais, verslumo plėtros., technologijų perdavimu organizavimas; reikalingos dokumentacijos pildymas apie vykdomas veiklas projekto atsiskaitymui. Dalyvavimas mokymuose/seminaruose/konferencijose IN, inovacijų, mokslinių tyrimų, komercializavimo (pardavimo, licencijavimo, pumpurinių įmonių (spin-off, start-up, spin-out) steigimo), patentavimo tematikomis - Lietuvoje ir užsienyje. Bendradarbiavimas su kitomis mokslo įstaigomis (universitetais, mokslo institucijomis, inovacijų centrais Lietuvoje ir užsienyje), patirties pasidalijimo, ryšių užmezgimo bei palaikymo tikslais, verslumui plėtoti, didinant pelną bei pritraukiant naujus partnerius, siekiant ekonominės bei socialinės naudos.
2013-2015 Dirbau projekte "Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP)". VGTU mokslo paslaugų viešinimas ir pardavimas išorei; atviros prieigos centro įkūrimas, įveiklinimas, dokumentacijos sutvarkymas, administravimas, naujų vartotojų pritraukimas, pasiūlymų ruošimas, projektų inicijavimas, reklama, paslaugų viešinimas Lietuvoje ir užsienyje.
2014-2015 Darbas projekte "Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)". Perspektyviausių idėjų paieška, atranka, komandų formavimas, motyvavimas, start-up įmonių įkūrimas/steigimas, ekspertinis konsultavimas intelektinės nuosavybės valdymo, renginių organizavimo, verslo vystymo, derybų vedimo, prisistatymo aspektais rizikos kapitalo fondų atstovams, verslo angelams, verslininkams.
2017-- Darbas projekte „Parama netechnologinių inovacijų diegimui savininkų valdomose gamybos sektoriaus MVĮ, siekiant padidinti verslo tarpininkų pajėgumą - SNOwMan“ (angl. "Supporting Non-technological Innovation in Owner-managed Manufacturing SMEs through increased capacity of business intermediaries - SNOwMan"). Pagrindinis projekto tikslas - sukurti ir institucionalizuoti naujus įrankių ir metodų tipus, kurie būtų veiksmingi tiek įmones valdantiems savininkams, tiek tarpininkams, kuriantys pridėtinę vertę ir atliepiantys įmones valdančių savininkų iššūkius bei poreikius. Projektas orientuotas į netechnologines inovacijas pasirinktose savininkų valdomose gamybos sektoriaus MVĮ keturiose Baltijos jūros regiono šalyse, kuriose vyrauja skirtinga verslo kultūra ir infrastruktūra – Lietuva, Suomija, Lenkija ir Danija.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2012-2015 Narė asociacijoje - Association of European Science and Technology Transfer Professionals (ASTP)
2015-- Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos - Tarybos pirmininkė