Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rasius Makselis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vytauto Didžiojo Universitetas Anglų kalbos ir literatūros bakalauras, filosofijos ir lotynų kalbos mokytojo gretutinių specialybių sertifikatai 1995
Vilniaus universitetas Magistro laipsnis Vilniaus Universiteto literatūros teorijos katedroje 1997
Centrinės Europos universitetas (Budapeštas, Vengrija), Viduramžių studijų fakultetas Magistro laipsnis su pagyrimu 1998
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vytauto Didžiojo universitetas Humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties (01 H) daktaras 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Filosofijos, kultūros ir meno institutas Jaunesnysis mokslo darbuotojas 2002-2005
Lietuvos respublikos kultūros ministerija Strateginio planavimo skyriaus vedėjas, Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėjas, Kultūros ministro patarėjas 2002-2011
Lietuvos kultūros tyrimų institutas Mokslo darbuotojas 2014--
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Lektorius 2014--
Mykolo Romerio universitetas Lektorius 2014-2015
Ateities visuomenės institutas Ekspertas 2015-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Filosofijos istorija „Plotino emanacija kaip „ilgas gyvenimas“ lyginamosios analizės perspektyvoje“, Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės Studijos X. Sigitas Geda: pasaulinės kultūros lietuvinimas, sud. A. Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas: Vilnius, 2010, 380–393. 2010
Filosofijos istorija „Plotinas apie Amžinybę, kaip Būties gyvenimą‟, Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos XI, Kultūrų sąveika,sud. A. Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas,Vilnius, 2011, 353–367. 2011
Filosofija „Algis Uždavinys ir Proklas‟, Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Algio Uždavinio fenomenas, sud. A. Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius, 2012. 2012
Filososfijos istorija „Plotino „Mąstymo gyvenimo‟ koncepcijos ištakos ir termino „dzoe“ vartojimo Eneadose aspektai‟; Logos 73, Vilnius, 2013. 2013
Filosofijos istorija Plotino „Mąstymo gyvenimo (dzoe)‟ ir „Mąstymo kaip aktualaus veikimo (energeia)‟ koncepcijų lyginamoji analizė‟, Logos 74, Vilnius, 2013, p.120–127 2013
Kūrybinės industrijos, inovacijų politika „Kūrybinės industrijos ir tarpsektorinė inovacijų sąveika‟, Kultūros vadyba ir kultūros politika: kūrybingos veiklos modeliai. Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 72. Sud. Ieva Kuizinienė, Vilnius: VDA leidykla, 2014. P. 7–30 2014
Filosofijos istorija „Mąstymo gyvenimo sampratos ištakos senovės graikų filosofijoje‟, Kultūrologija 19. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos –XIII, Sudarė A. Andrijauskas. Vilnius: LKTI, 2014. p. 247–282. 2014
Filosofijos istorija „Plotinas ir Proklas apie Platono Timajo demiurgą‟, Logos 85, Vilnius, 2015, p.12–21. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-29 „Algis Uždavinys ir Proklas“– pranešimas konferencijoje „Algio Uždavinio fenomenas“ 2011 m. sausio 29 d., Lietuvos kultūros tyrimų insitutas, Vilnius.
2012-07-20 Pranešimas tarptautinėje tarptautinio neoplatonizmo filosofijos tinklo ISNS (Tarptautinė neoplatonizmo studijų draugija) 2012 m. surengtoje 10-oje tarptautinėje konferencijoje Cagliaryje (Italija) (liepos 20-23 d). Pranešimo tema „Plotinus on the Life of Intellect“.
2012-12-12 Pranešimas tarptautinėje tarptautinio neoplatonizmo filosofijos tinklo ISNS (Tarptautinė neoplatonizmo studijų draugija) konferencijoje Stambule (Turkijoje), 2012 m. gruodžio 12-16 d. „Archai: Proclus Diadochus of Constantinople and his Abrahamic interpreters“. Pranešimo tema: „Plotinus and Proclus on the Life of Intellect as the Archetype for the Life of the Soul: two attemps of systematic interpretation of Plato‘s Sophist (248e-249d) and Phaedrus (245c-249d)“.
2013-06-15 „Plotinas apie šokį: estetiniai aspektai“ – pranešimas LKTI lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus bei Lietuvos estetikų asociacijos vienuoliktoje respublikinėje konferencijoje „Estetika, meno filosofija ir dabartinės meno psichologijos virsmai“ Vilniuje 2013 m. birželio 15 d.
2013-10-26 „Plotinas apie Egiptą. Etnokultūriniai tapatumo refleksijos bruožai“ – pranešimas LKTI lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus dvyliktoje civilizacinės komparatyvistikos respublikinę konferencijoje „Rytai - Vakarai: antropologiniai ir etnopsichologiniai kultūros tipų tyrinėjimai“, Vilniuje 2013 m. spalio 26 d.
2015-04-11 „Kalbos vaidmuo M. Heideggerio tapatybės tezės interpretacijoje“, pranešimas aštuonioliktoje ciklo „Neklasikinė ir XX a. filosofija“ respublikinėje konferencijoje“ Heideggerio iššūkis Vakarų mąstymo tradicijai”, 2015 m. balandžio 11 d., Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
2015-05-30 „Poetinio veiksmo ontologiniai ir gnoseologiniai aspektai“, pranešimas keturioliktoje respublikinėje estetikos ir meno filosofijos ciklo konferencijoje „Dabartinės estetikos, meno filosofijos ir meno sociologijos virsmai“, 2015 m. gegužės 30 d., Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
2016-03-05 „Egzistenciniai J.Lacano pasąmonės sampratos motyvai‟, pranešimas devynioliktoje ciklo „Neklasikinė ir XX a. filosofija“ respublikinėje konferencijoje „Egzistencializmas ir jo idėjų pėdsakai XX a. kultūroje”, 2016 m. kovo 5 d. Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
graikų A1 B2 A1
italų A1 B1 A1
lenkų A1 C1 A1
lotynų A1 B1 A1
prancūzų B1 B2 A2
rusų C2 C2 C1
vokiečių A1 B1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Kultūros naratyvai
Pirmosios pakopos Kultūros politika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Katholieke Universiteit Leuven Belgija Filosofijos istorija 2000-2000
Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584 CNRS – EPHE), Paryžius. Prancūzija Filosofijos istorija 2011-2011
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2011 Projekto „Kultūros ministerijos veiklos analizė ir optimizavimas“ (2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administravimo gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-03-V priemonė „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ rengėjas.
2010-2011 INTERREG IVC Projekto ,,Creative metropolies“ partneris, informacinio reprezentacinio leidinio ,,Creative Vilnius“ autorius.
2011-2012 Nacionalinės kultūrinių ir kūrybinių industrijų asociacijos bei Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narių mokymų ciklas ,,ES ir Lietuvos Respublikos kultūrinių ir kūrybinių industrijų (KKI) politikos perspektyvos“.
2012-2014 ES lėšomis remiamo Vilniaus miesto savivaldybės projekto ,,Kūrybinės inovacijos“ dalyvis, tyrimo ,,Lietuvos kūrybinių industrijų ir inovacijų apžvalga“ autorius.
2014-2015 Ateities visuomenės instituto tyrimo "Nacionalinės kultūros mecenavimo strategijos sukūrimas" ekspertas, " Nacionalinės kultūros mecenavimo skatinimo strategijos modelio" rengėjas.