Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Verslui Viešieji pirkimai VGTU patalpų nuomos konkursai

VGTU patalpų nuomos konkursai

VGTU skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą karštų gėrimų ir gaiviųjų gėrimų/šaltų užkandžių aparatams pastatyti

PATVIRTINTA
Vilniaus Gedimino technikos universiteto negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso komisijos 2017-05-23 posėdyje, protokolo Nr.1
 
 
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, SKIRTŲ KARŠTŲ GĖRIMŲ IR GAIVIŲJŲ GĖRIMŲ/ ŠALTŲ UŽKANDŽIŲ APARATAMS PASTATYTI, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO SĄLYGOS
I. BENDROSIOS SĄLYGOS
 1. Nuomos konkursas organizuojamas vadovaujantis 2014 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1229 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“ pakeitimo“ (TAR, 2014-11-11, Nr. 16656) nustatyta tvarka, viešojo konkurso būdu.
 2. Konkursą organizuoja ir vykdo VGTU rektoriaus įsakymu sudaryta viešojo nuomos konkurso komisija (toliau – Komisija).
 3. Nuomotojas – VšĮ „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“ (toliau – Nuomotojas arba VGTU), adresas – Saulėtekio al. 11, LT-10223, Vilnius. Įmonės kodas – 111950243, tel. (5) 274 5030, faksas (5) 270 0112.
 4. Nuomos objektas – VGTU negyvenamosios patalpos, skirtos karštų gėrimų ir gaiviųjų gėrimų/šaltų užkandžių aparatams pastatyti (toliau – patalpos), kurios aprašytos 1 lentelėje:
 
1 lentelė. VGTU negyvenamosios patalpos ir jų charakteristikos
Adresas
Nuomo-jamas plotas, m2
Pradinė 1 m2 kaina, Eur/mėn.
(be PVM)
Pradinė 1 m2 kaina, Eur/mėn.
(su PVM)
Nuomos laikotarpis metais
Linkmenų g. 28, Vilnius (unikalusis Nr. 1096-4008-6031,  pastatas plane pažymėtas 3C2b, patalpos indeksas 1-16)
2
10,00
12,10
4
Plytinės g. 27, Vilnius (unikalusis Nr. 1097-8009-8011, pastatas pažymėtas plane 1C4b, patalpos inventorinis Nr.  1-1)
1
10,00
12,10
5
Saulėtekio al. 28, Vilnius (unikalusis Nr. 1098-3008-3014, pastatas plane pažymėtas 1U2p, patalpos inventorinis Nr. 1-7)
1
10,00
12,10
5
Linkmenų g. 28, Vilnius, (unikalusis Nr. 1096-4008-6064, pastatas pažymėtas plane 6C3g, patalpos inventorinis Nr. 1-2)
2
10,00
12,10
5
Saulėtekio al. 11, Vilnius, (unikalusis Nr. 1097-1010-2024, pastatas plane pažymėtas 2C2p, patalpos inventorinis Nr. P-2)
2
30,00
36,30
2 metai 10 mėnesių
Saulėtekio al. 11, Vilnius, (unikalusis Nr. 1097-1010-2024, pastatas plane pažymėtas 2C2p, patalpos inventorinis Nr. 1-16)
1
30,00
36,30
2 metai 10 mėnesių
Saulėtekio al. 11, Vilnius, (unikalusis Nr. 1097-1010-2057, pastatas plane pažymėtas 5C3p, patalpos inventorinis Nr. 1-1)
1
30,00
36,30
2 metai 10 mėnesių
Saulėtekio al. 11, Vilnius, (unikalusis Nr. 1097-1010-2013, pastatas plane pažymėtas 1C7b, patalpos inventorinis Nr. 7-1)
1
30,00
36,30
2 metai 10 mėnesių
J. Basanavičiaus g. 28, Vilnius (unikalusis Nr. 1094-0118-9016, pastatas plane pažymėtas 1C2p, patalpos inventorinis Nr. 1-4)
1
30,00
36,30
2 metai 10 mėnesių
Naugarduko g. 41, Vilnius (unikalusis Nr. 1096-7020-2032:0009, pastatas plane pažymėtas 3B4p, patalpos inventorinis Nr. 3-1)
2
30,00
36,30
2 metai 10 mėnesių
Trakų g. 1, Vilnius (unikalusis Nr. 1094-0307-6015, pastatas plane pažymėtas 1C3p, patalpos inventorinis Nr. 1-4)
1
31,00
37,51
2 metai 10 mėnesių
Saulėtekio al. 14, Vilnius (unikalusis Nr. 1097-0018-2012:0002, pastatas plane pažymėtas 1C2b, patalpos inventorinis Nr. 1-23)
1
30,00
36,30
2 metai 10 mėnesių
 1. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą plotui aprašytam 1 lentelėje..
 2. Tiekėjas turi pastatyti 1 karštų gėrimų ir 1 gaiviųjų gėrimų/užkandžių aparatą pastate, kuriame išnuomojamas 2 kv. m plotas, 1 karštų gėrimų aparatą pastatuose kuriuose išnuomojamas 1 kv. m plotas, o pastate adresu Plytinės g. 27, Vilnius pastatyti 1 gaiviųjų gėrimų/šaltų užkandžių aparatą.
 3. Esant poreikiui tiekėjas turės galimybę jau pastatytus aparatus perkelti į kitą vietą.
 4. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 %. Pasikeitus PVM, Nuomininkas įsipareigoja mokėti pagal galiojančius teisės aktus perskaičiuotą PVM.
 5. Numatoma  nuomos sutarties trukmė – 2 metai 10 mėnesių, 4 metai ir 5 metai, numatant galimybę sutartį pratęsti, bet ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.
 
II. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS IR DALYVIŲ REGISTRACIJOS TVARKA
 1. Konkurse gali dalyvauti visi fiziniai ar juridiniai asmenys ir įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos  valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama – konkurso dalyviai) arba jų įgalioti atstovai.
 2. Negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso etapai:
11.1.    konkurso dalyvių vokų registracija;
11.2.    konkurso dalyvių pateiktų vokų atplėšimas bei paraiškų vertinimas.
 1. Konkurso dalyvių vokų registracija vyks darbo dienomis nuo 2017 m. gegužės 31 d. iki 2017 m. birželio 7 d. 10.00 val. Vėliau pateikti vokai neregistruojami ir grąžinami juos pateikusiems asmenims. Vokai priimami 8.00–15.30 val., pietų pertrauka 11.30–12.00 val.
 2. Vokai pateikiami adresu: VGTU Dokumentų valdymo skyrius, Saulėtekio I korpuso 523 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius (vokus registruoja VGTU Dokumentų valdymo skyriaus vedėja Jolanta Marcinkevičienė (8 5) 274 5030).  
 3. Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai, norintys dalyvauti negyvenamųjų patalpų nuomos konkurse pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta:
– konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas;
– „VGTU negyvenamųjų patalpų nuomos konkursui karštų gėrimų ir gaiviųjų gėrimų/šaltų užkandžių aparatams pastatyti VGTU pastatuose“.
 1. Kartu su voku pateikiamas banko išduotas dokumentas, patvirtinantis pradinės paskelbtos kainos už visą nuomojamą plotą įnašo už 3 mėnesius sumokėjimą į Vilniaus Gedimino technikos universiteto (įmonės kodas 111950243) atsiskaitomąją banko sąskaitą LT 39 7044 0600 0031 7750, AB SEB bankas. Jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, pradinis įnašas sumokamas su PVM.
 2. Voke turi būti pateikta:
  1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Konkurso dalyvis paraišką privalo parengti pagal parengtą formą (1 priedas);
  2. juridinis asmuo turi pateikti juridinio asmens steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  4. pasiūlymas su konkretaus ploto 1 kv. m bei bendrai viso nuomojamo ploto (2 kv. m) vieno mėnesio nuompinigių dydžiu (Eur/mėn., be PVM). Konkurso dalyvis kainą turi nurodyti eurais šimtųjų tikslumu (t. y. du skaičiai po kablelio) (2 priedas).
  5. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turės pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
  6. galiojantį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą ar pažymėjimą, leidžiantį verstis veikla;
  7.  paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
 3. Neįvykdžius bent vieno iš 14–16 punktuose nurodytų reikalavimų, nuomos konkurso dalyvis laikomas neįvykdžiusiu nuomos konkurso sąlygų ir toliau konkurse nebedalyvauja.
 4. Asmenys konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu jie nesumokėjo pradinio įnašo ir nepateikė finansų įstaigos išduotų dokumentų, jeigu pateikė neužklijuotą voką arba pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui, jeigu pagal užrašą ant gauto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti valstybės turto ir jeigu nurodyti trūkumai neištaisomi, kol dokumentai registruojami.
 5. Konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną paraišką. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną paraišką arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelias paraiškas, visos tokios paraiškos bus atmestos.
 6. Konkurso dokumentai turi būti rengiami valstybine lietuvių kalba. Jei reikalaujami dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą (kopiją, patvirtintą vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu).
 7. Įregistruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują  paraišką bei kitus 16 punkte nurodytus dokumentus. Tokiu atveju konkurso dalyvių registracijos pažymoje įrašoma, kad ankstesnis vokas atšauktas ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, pasibaigus dokumentų registravimo terminui.         
 8. Vokai registruojami „Negyvenamųjų patalpų, skirtų karštų gėrimų ir gaiviųjų gėrimų/šaltų užkandžių aparatams pastatyti VGTU pastatuose nuomos konkurso dalyvių registracijos lape“, nurodant konkurso dalyvio pavadinimą, jo registracijos eilės numerį, voko gavimo datą ir laiką (minutės tikslumu), o dalyviui išduodamas nuomos konkurso dalyvio registracijos pažymėjimas, kuriame nurodomas konkurso dalyvio pavadinimas, registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir tikslus laikas (minučių tikslumu) taip pat komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, vieta (adresas), data ir laikas (minutės tikslumu).
 9. Konkurso dalyvio registracijos eilės numeris užrašomas ant konkurso dalyvio pateikto užklijuoto voko.
 10. Vokus registruoja komisijos narys arba VGTU įgaliotas atstovas;
 11. Pasibaigus konkurso dalyvių registravimo laikui, registracijos lape įrašoma, kada baigta registracija. Registracijos lapą turi vizuoti konkurso dalyvius registravęs komisijos narys ar turto valdytojo įgaliotas atstovas ir komisijos pirmininkas.
III. VOKŲ SU KONKURSO DOKUMENTAIS ATPLĖŠIMAS
 1. Vokai atplėšiami nuomos konkurso komisijos posėdyje 2017 m. birželio 7 d. 10.00 val. adresu VGTU SRK-I 405 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius.
 2. Dalyvauti vokų plėšimo procedūroje turi teisę įregistruoti konkurso dalyviai. Jie turi pateikti komisijai konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tuo atveju, jeigu vokų atplėšime dalyvauja konkurso dalyvio įgaliotas atstovas, jis privalo pateikti įgaliojimą.
 3. Komisijos pirmininkas leidžia atvykusiems konkurso dalyviams arba jų atstovams įsitikinti, kad vokai, kuriuose įdėti dokumentai nepažeisti ir tik tada jis atplėšia vokus, nepažeisdamas užklijavimo juostos.
 4. Atplėšus vokus, komisijos nariai, nustatę, kad konkurso dalyvių vokuose yra visi 16 punkte nurodyti dokumentai, išskyrus, nurodytus 16.5 papunktyje, o paraiškose nurodyta visa reikiama informacija, komisijos pirmininkas skelbia konkurso dalyvių pavadinimus ir jų siūlomus vieno mėnesio nuompinigių dydžius.
 5. Patalpų nuomos konkursą laimi dalyvis, pasiūlęs didžiausią nuompinigių dydį. Jeigu tokią pat sumą (didžiausią) pasiūlo keli konkurso dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas nuomos konkurso dalyvių registracijos lape.
 6. Patalpų nuomos konkurso laimėtojas, neatvykęs į komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo dienos: jam išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodoma data ir laikas, kada bus pasirašoma nuomos sutartis. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, privalo apie tai informuoti komisiją, laikydamasis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo 30 punkte nurodyto termino. Konkurso dalyviai, neatvykę į komisijos posėdį, apie jo rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.
 7. Jeigu dalyvauti patalpų nuomos konkurse nustatyta tvarka užsiregistravo tik vienas konkurso dalyvis ir jo pateikti dokumentai atitinka 16 punkto reikalavimus, išskyrus reikalavimus, nurodytus 16.5 papunktyje ir jis pasiūlo nuompinigių dydį ne mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, konkurso dalyvis pripažįstamas konkurso laimėtoju.
 8. Jeigu dalyvauti patalpų nuomos konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių dydį mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį ir (ar) buvo pateikti ne visi šiose konkurso sąlygose  nurodyti dokumentai, ir (ar) pateikti dokumentai neatitinka sąlygose nurodytų reikalavimų, konkursas skelbiamas neįvykusiu.
 9. Patalpų nuomos konkurso rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai. Kiekvienas konkurso dalyvis arba jo įgaliotas atstovas turi teisę nuo protokolo pasirašymo dienos susipažinti su protokolu.
IV. SUTARTIES TARP VGTU IR NUOMININKO SĄLYGOS
 1. Sutarties su konkursą laimėjusiu nuomininku pasirašymo terminai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1229 patvirtintame Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos apraše.
 2. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektas pateikiamas šių konkurso sąlygų 3 priede, kuris yra neatskiriama sąlygų dalimi.
 3. Nuomininkui nuomos ir komunaliniai mokesčiai skaičiuojami ir mokami atskirai. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos, o komunalinius mokesčius už praėjusį mėnesį Nuomininkas privalo sumokėti iki einamojo mėnesio 25 d. Už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną nuomininkas moka 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos.
 4. Nuomojamų patalpų remontas atliekamas vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis ir nuomos sutartimi.
 5. Nuomininkas pasirašydamas sutartį patvirtina, kad dėl VGTU studentų ir dėstytojų  atostogų sumažėjus asmenų skaičiui, kurie naudojasi nuomojamose patalpose Nuomininko teikiamomis paslaugomis, Nuomininkas, nepaisydamas to, toliau mokės konkurso metu pasiūlytą bei sutarties 2 p. nustatytą nuompinigių dydį.
 6. Pradinis patalpų nuomos konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius sutartyje nustatyta tvarka.
 7. Kitiems konkurso dalyviams pradinis įnašas per 5 darbo dienas po komisijos protokolo pasirašymo grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą banke. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas laimėtoju nesudaro nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas.
 8. Nuomininkui taikomos tokios sąlygos:
  1. tiekėjas turės užtikrinti, kad karštų gėrimų ir gaiviųjų gėrimų/šaltų užkandžių aparatuose būtų platus asortimentas, o kava būtų gaminama iš natūralių kavos pupelių;
  2.   tiekėjas privalo užtikrinti, kad aparatai teisingai atiduotų grąžą;
  3.  privalės savo lėšomis vykdyti visišką ir operatyvų gėrimų aparatų aptarnavimą: tinkamai eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus, šalia pastatyti šiukšliadėžes;
  4.  karštų gėrimų ir gaiviųjų gėrimų/šaltų užkandžių aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų;
  5.   turi atsakyti už gėrimų ir užkandžių kokybę, užtikrinti jų atitikimą higienos normoms;
  6. įsipareigoja patalpas naudoti tik pagal paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
  7. prieš pasirašant sutartį tiekėjas turės pateikti karštų gėrimų ir gaiviųjų gėrimų/šaltų užkandžių aparatų gamintojo parengtą techninę dokumentaciją, kuri reikalinga faktinėms elektros energijos ir vandens sąnaudoms apskaičiuoti.
 9. Informaciją konkurso dalyviams teikia VGTU Ūkio direkcijos Paslaugų skyriaus specialistė Inga Dervinytė, tel. (8 5) 274 4959, el. paštas inga.dervinyte@vgtu.lt. arba Paslaugų skyriaus vedėjas Algirdas Bendikas, tel. (8-5) 237 0595, el. paštas algirdas.bendikas@vgtu.lt
 10. Nuomojamų patalpų apžiūros laikas – 2017 m. gegužės 29 – 31 dienomis nuo 9.00 iki 11.30 val. ir nuo 12.00 iki 16.00.
Dėl patalpų apžiūros kreiptis į:
Gintautas Sinkevičius, tel. 8 699 15 213 – Saulėtekio al. 11 ir Plytinės g. 27, Vilnius;
Gediminas Karvelis, tel. 8 699 52 519 – J. Basanavičiaus g. 28, Naugarduko g. 41 ir Trakų g. 1, Vilnius;
Vytautas Prunskus, tel. (8 5) 274 4899 – Saulėtekio al. 14, Vilnius;
Gediminas Stragauskas, tel.  (8 5) 237 0639, Saulėtekio al. 28, Vilnius;
Vidmantas Baltrūnas, tel. 8 698 87 965, Linkmenų g. 28, Vilnius.
___________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto negyvenamųjų patalpų viešo nuomos konkurso sąlygų
1 priedas
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetui
 
PaRAIŠKA
NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS KONKURSUI
KARŠTŲ GĖRIMŲ IR GAIVIŲJŲ GĖRIMŲ/UŽKANDŽIŲ APARATAMS
PASTATYTI VGTU PASTATUOSE
 
2017-______-_____
(surašymo vieta)
Lentelę pildo juridiniai asmenys:
Teisinė forma, pavadinimas 
 
Juridinio asmens kodas
 
Adresas (buveinė)
 
Telefono  numeris, elektroninio pašto adresas
 
Finansų įstaigos pavadinimas, adresas ir sąskaitos rekvizitai
 
 
Lentelę pildo fiziniai asmenys:
Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė
 
Asmens kodas
 
Gyvenamosios vietos adresas 
 
Telefono  numeris, elektroninio pašto adresas
 
Finansų įstaigos pavadinimas, adresas ir sąskaitos rekvizitai
 
 
Pažymime, kad turime/neturime Maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą ar pažymėjimą, leidžiantį verstis veikla_________________________________________
 
Pažymime, kad pateiktos paraiškos atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1229 patvirtintą Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašą ir VGTU negyvenamųjų patalpų, skirtų karštų gėrimų ir gaiviųjų gėrimų/užkandžių aparatams pastatyti viešojo nuomos konkurso sąlygas.
 
Pateikiama: juridinio asmens steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu.
 
 
                                                                                                                                                         A.V.
                                (Už paraiškos pateikimą atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas ir antspaudas)
_______________________
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto negyvenamųjų patalpų viešo nuomos konkurso sąlygų
2 priedas
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetui
 
PASIŪLYMAS
NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS KONKURSUI
KARŠTŲ GĖRIMŲ IR GAIVIŲJŲ GĖRIMŲ/UŽKANDŽIŲ APARATAMS
PASTATYTI VGTU PASTATUOSE
 
EEil. Nr.
Nuomojamos patalpos
Siūloma mėnesinė
1 kv. m nuompinigių suma, Eurais be PVM
Siūloma mėnesinė nuompinigių suma už visą (2 kv. m) nuomojamą plotą, Eurais be PVM
1.
Linkmenų g. 28, Vilnius (unikalusis Nr. 1096-4008-6031,  pastatas plane pažymėtas 3C2b, patalpos indeksas 1-16)
 
 
2.
Plytinės g. 27, Vilnius (unikalusis Nr. 1097-8009-8011, pastatas pažymėtas plane 1C4b, patalpos inventorinis Nr.  1-1)
 
 
3.
Saulėtekio al. 28, Vilnius (unikalusis Nr. 1098-3008-3014, pastatas plane pažymėtas 1U2p, patalpos inventorinis Nr. 1-7)
 
 
4.
Linkmenų g. 28, Vilnius, (unikalusis Nr. 1096-4008-6064, pastatas pažymėtas plane 6C3g, patalpos inventorinis Nr. 1-2)
 
 
5.
Saulėtekio al. 11, Vilnius, (unikalusis Nr. 1097-1010-2024, pastatas plane pažymėtas 2C2p, patalpos inventorinis Nr. P-2)
 
 
6.
Saulėtekio al. 11, Vilnius, (unikalusis Nr. 1097-1010-2024, pastatas plane pažymėtas 2C2p, patalpos inventorinis Nr. 1-16)
 
 
7.
Saulėtekio al. 11, Vilnius, (unikalusis Nr. 1097-1010-2057, pastatas plane pažymėtas 5C3p, patalpos inventorinis Nr. 1-1)
 
 
8.
Saulėtekio al. 11, Vilnius, (unikalusis Nr. 1097-1010-2013, pastatas plane pažymėtas 1C7b, patalpos inventorinis Nr. 7-1)
 
 
9.
J. Basanavičiaus g. 28, Vilnius (unikalusis Nr. 1094-0118-9016, pastatas plane pažymėtas 1C2p, patalpos inventorinis Nr. 1-4)
 
 
10.
Naugarduko g. 41, Vilnius (unikalusis Nr. 1096-7020-2032:0009, pastatas plane pažymėtas 3B4p, patalpos inventorinis Nr. 3-1)
 
 
11.
Trakų g. 1, Vilnius (unikalusis Nr. 1094-0307-6015, pastatas plane pažymėtas 1C3p, patalpos inventorinis Nr. 1-4)
 
 
12.
Saulėtekio al. 14, Vilnius (unikalusis Nr. 1097-0018-2012:0002, pastatas plane pažymėtas 1C2b, patalpos inventorinis Nr. 1-23)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         A.V.
                (Už pasiūlymo pateikimą atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas ir antspaudas)
_______________
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
negyvenamųjų patalpų viešo nuomos konkurso sąlygų
3 priedas
 
(Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties formos projektas)
 
VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIS
(gyvenamosios vietovės pavadinimas)
 
Nuomotojas _____________________________________________________________ ,
(valstybės turto valdytojo teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas)
atstovaujamas _________________________________________________________________ ,
(atstovo vardas, pavardė, pareigos)
veikiančio pagal ________________________________________________________________ ,
(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)
ir nuomininkas _________________________________________________________________
(teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas, jeigu nuomininkas yra juridinis asmuo,
_____________________________________________________________________________ ,
arba vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu nuomininkas yra fizinis asmuo)
atstovaujamas _________________________________________________________________ ,
(atstovo vardas, pavardė, pareigos)
veikiančio pagal ________________________________________________________________ ,
(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)
vadovaudamiesi viešojo nuomos konkurso, įvykusio 2016 m. ____________ ___ d., komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr.___________,
sudaro šią valstybės turto nuomos sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje nuomotojas ir
nuomininkas kiekvienas atskirai gali būti vadinami šalimi, o abu kartu – šalimis.
1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui nuomos teise valstybės ilgalaikį materialųjį turtą (toliau – turtas) ______________________________________________________________________
(nuomojamo turto pavadinimas, adresas, kadastro ar inventorizacijos Nr., statinio plotas, tūris,
______________________________________________________________________________
turto likutinė vertė ir kt.)
naudoti ir laikinai valdyti už nuomos mokestį, o nuomininkas įsipareigoja priimti turtą ir už jį
mokėti nuomos mokestį.
Turtas skirtas ___________________________________________veiklai vykdyti.
(nurodyti turto naudojimo paskirtį)
2. Nuomininkas už turto nuomą įsipareigoja mokėti nuomotojui nuompinigius –
__________________________________ per mėnesį.
(suma skaičiais ir žodžiais)
Jeigu nuomininkas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas, – su PVM
_________________________________.
(suma skaičiais ir žodžiais)
 3. Pasikeitus PVM, Nuomininkas įsipareigoja mokėti Sutarties nurodyto dydžio nuompinigius bei pagal galiojančius teisės aktus perskaičiuotą PVM.
I. SUTARTIES SĄLYGOS
4. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos.
5. Nuomininkui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama. Nuomininko lėšos, panaudotos kapitalinio ar einamojo remonto darbams atlikti į nuompinigius neįskaitomos ir nuomininkas neturi teisės į šių išlaidų atlyginimą.
6. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį teisės aktų nustatyta tvarka moka visus mokesčius, nurodytus šios Sutarties 2 priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Šiuos mokesčius už praėjusį mėnesį Nuomininkas privalo sumokėti iki einamojo mėnesio 25 d.
7. Nuomos terminas nustatomas nuo patalpų perdavimo ir priėmimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.
8. Nuomininkui draudžiama išpirkti nuomojamą ilgalaikį materialųjį turtą. Jis gali dalyvauti privatizuojant šį turtą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka.
II. ŠALIŲ PAREIGOS
9. Nuomotojas įsipareigoja:
9.1. per 5 darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą, kuris yra šios Sutarties 1 priedas;
9.2. tiekti elektros energiją, pagal galimybes šaltą vandenį bei teikti kitas paslaugas, nurodytas šios Sutarties 2 priede;
9.3. šios Sutarties galiojimo metu atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusių inžinerinių sistemų kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama, arba su tuo objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai;
9.4. kas mėnesį, iki einamojo mėnesio 5 (penktos) dienos, suformuoti ir išsiųsti Nuomininkui sąskaitą už patalpų nuomą, o sąskaitą mokesčiams, kurie yra nurodyti šios Sutarties 2 priede, suformuoti ir išsiųsti iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) dienos. Sąskaitos Nuomininkui yra siunčiamos registruotu laišku arba elektroniniu paštu šioje sutartyje nurodytu Nuomininko adresu. Jeigu Nuomininkas iki einamojo mėnesio 7 dienos negauna sąskaitos už praėjusio mėnesio nuomą bei iki einamojo mėnesio 20 dienos negauna sąskaitos už praėjusio mėnesio komunalines išlaidas, jis privalo apie tai informuoti Nuomotoją. Priešingu atveju laikoma, kad Nuomininkas sąskaitą gavo ir privalo ją apmokėti. Šalys susitaria, kad PVM sąskaitos-faktūros galioja be šalių parašų;
9.5. ne vėliau kaip prieš du mėnesius pranešti nuomininkui apie šio teisę sudaryti sutartį naujam terminui;
9.6. piniginį įnašą (užstatą), kurį Nuomininkas sumokėjo konkurso metu prieš vokų atplėšimą, įskaityti už paskutinius tris nuomos mėnesius. Nuomotojas turi teisę iš šio piniginio įnašo, išskaičiuoti nuostolius, kurie atsiranda Nuomotojui dėl Nuomininko kaltės.
10. Nuomininkas įsipareigoja:
10.1. naudoti turtą pagal paskirtį, griežtai laikytis šios paskirties turtui keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir sanitarinių reikalavimų. Nuomininkas privalo apsaugoti Nuomotoją nuo bet kokios atsakomybės, pats prisiimdamas visišką atsakomybę dėl minėtų reikalavimų laikymosi visiems asmenims ir institucijoms. Nuomininkas, nesilaikęs šių reikalavimų, privalo padengti visas išlaidas, susijusias su kontroliuojančių organizacijų sankcijomis, jei šios būtų paskirtos tiesiogiai Nuomotojui, taip pat atlyginti pastarajam kitus nuostolius;
10.2. mokėti mokesčius už suvartotą vandenį (jei jis Nuomotojo bus tiekiamas) ir elektros energiją, mokesčius už šiluminę energiją, apskaičiuojamus pagal nuomojamų patalpų plotą bei kitus mokesčius nurodytus šios Sutarties 2 priede;
10.3. pasibaigus šios sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, perduoti pagal aktą tvarkingą turtą su visais atliktais pertvarkymais, neatskiriamais nuo turto;
10.4. sudaryti nuomotojo įgaliotam atstovui sąlygas tikrinti nuomojamo turto būklę;
10.5. per 10 dienų nuo pranešimo iš Nuomotojo gavimo dienos, pervesti į Nuomotojo sąskaitą piniginį įnašą (užstatą), kurio dydis lygus Nuomotojo Sutarties 9.6. p. nustatyta tvarka išskaičiuotai nuostolių sumai.
10.6. VGTU įdiegus atliekų rūšiavimo sistemą, nuomininkas privalo laikytis joje nustatytos atliekų rūšiavimo tvarkos.
11. Nuomininkui draudžiama be turto valdytojo (Nuomotojo) rašytinio sutikimo:
11.1. subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis;
11.2. atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus;
III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
12. Nuomininkas, šioje sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių bei mokesčių už suteiktą elektrą ar paslaugas, kurios nurodytos šios Sutarties 2 priede, moka delspinigius (procentais nuo nesumokėtos pinigų sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną) – 0,05 proc. Nuomotojo gautos lėšos vykdant šią sutartį, pirmiausiai skiriamos atlyginti Nuomotojo turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti sutartį pareiškimu, vėliau – įmokos skiriamos delspinigiams mokėti ir tik trečiąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti (CK 6.56 str.).
13. Už nuomojamo turto pabloginimą Nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
14. Patalpų ir jose esančio turto apsaugą organizuoja pats Nuomininkas. Nuomotojas neatsako už Nuomininko turto, esančio patalpose, sugadinimą ar praradimą, jeigu tai įvyko ne dėl Nuomotojo kaltės. Atsitiktinė išnuomotose patalpose esančio Nuomininko turto žuvimo ir sugadinimo rizika tenka Nuomininkui. Nuomininkas gali savo sąskaita apsidrausti nuo šios rizikos.
IV. SUTARTIES PASIBAIGIMAS
15. Ši sutartis pasibaigia:
15.1. jos terminui pasibaigus;
15.2. šalių susitarimu;
15.3. nuosavybės teisei į išnuomotą turtą perėjus kitam asmeniui;
15.4. nuomotojo reikalavimu, kai išnuomotas turtas reikalingas valstybės funkcijoms įgyvendinti;
15.5. Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį nepasibaigus Nuomos terminui raštu įspėjant Nuomininką prieš ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų šiais atvejais:
15.5.1. Nuomininkas vėluoja sumokėti nuompinigius ir (arba) mokesčius už suteiktą elektrą ar kitas paslaugas daugiau kaip 30 kalendorinių dienų;
15.5.2. Nuomininkas naudojasi Patalpomis ne pagal šioje Sutartyje nurodytas sąlygas;
15.5.3. Nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina Patalpų būklę.
15.6. Sutartis Nuomininko gali būti vienašališkai nutraukta prieš terminą, raštu įspėjant Nuomotoją ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, dėl esminio Sutarties pažeidimo, jeigu:
15.6.1. patalpos dėl aplinkybių, už kurias Nuomininkas neatsako, pasidaro netinkamos naudoti;
15.6.2. Nuomotojas kliudo Nuomininkui naudotis patalpomis pagal jų paskirtį ir Sutarties sąlygas.
15.7. Kiekviena iš šalių turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai apie tai informavusi raštu kitą sutarties šalį ne mažiau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki sutarties nutraukimo. Šalys susitaria, kad toks vienašalis sutarties nutraukimas nesukelia šaliai, pranešusiai apie sutarties vienašališką nutraukimą, prievolės atlyginti kitai sutarties šaliai dėl tokio nutraukimo patirtas išlaidas.
16. Pasibaigus šiai Sutarčiai ar ją nutraukus, Nuomininkas privalo nedelsiant atlaisvinti Patalpas, palikdamas jas tvarkingas, švarias ir tokios pat būklės, kaip ir perduodant Nuomininkui, atsižvelgiant į jų normalų nusidėvėjimą, ir su Įranga bei visais daiktais, kurie jose buvo šios Sutarties pasirašymo metu, bei sumokėti Nuomotojui visas sumas, kurios turėjo būti sumokėtos pagal šią Sutartį, bet iki jos pasibaigimo nebuvo sumokėtos. Patalpos grąžinamos Šalims pasirašant Patalpų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame turi būti aprašyta grąžinamų Patalpų būklė.
17. Sutarties nutraukimo ar jos kitokio pasibaigimo atveju Nuomininkui yra suteikiamas ne ilgesnis kaip 10 (dešimties) kalendorinių dienų laikotarpis išsikelti iš Patalpų ir jas atlaisvinti. Nuomos mokestis ir kiti pagal šią Sutartį mokėtini mokesčiai už išsikėlimui skirtą laikotarpį yra skaičiuojami ir turi būti mokami Nuomotojui iki galutinio Patalpų atlaisvinimo dienos. Pasibaigus nurodytam laikotarpiui, Nuomotojas įgyja teisę vienašališkai nutraukti elektros energijos tiekimą bei Sutarties 2 priede nurodytų paslaugų teikimą.
V. SUTARTIES ATNAUJINIMAS
18. Pasibaigus šios Sutarties terminui, su Nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas pareigas, ši Sutartis gali būti atnaujinta ne ilgesniam kaip 5 metų terminui. Nuomotojas privalo užtikrinti, kad turto nuomos sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 10 metų.
19. Jei Nuomininkas šioje dalyje nustatyta tvarka neinformuoja Nuomotojo apie savo pageidavimą pratęsti Nuomos terminą naujomis sąlygomis arba neatsako į tokį pasiūlymą ilgiau kaip per 1 mėnesį, yra laikoma, kad Nuomininkas atsisakė visų savo pirmumo teisių prieš trečiuosius asmenis atnaujinti nuomos sutartį Nuomotojo pasiūlytomis ar kitomis palankesnėmis Nuomotojui sąlygomis.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Nuomininkas per 5 darbo dienas nuo priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo turi įregistruoti nuomos sutartį valstybės įmonėje Registrų centre.
21. Nuomininkas moka žemės nuomos (naudojimo) mokestį (proporcingai išnuomotų patalpų plotui). Šį mokestį, vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-1792 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisyklių tvirtinimo“, paskaičiuoja ir deklaracija teikia Nuomotojas.
22. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi joje nurodytais šalių pavadinimais, adresais bei kitais įmonės ir rekvizitais. Jei keičiasi šioje sutartyje nurodyti šalių pavadinimai, adresai bei kiti įmonės ir sąskaitų rekvizitai, apie tai šalys privalo kuo skubiau informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jei priešingos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka šios Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
23. Šalys susitaria, kad bet koks pranešimas, išsiųstas registruotu laišku šioje Sutartyje arba Šalies atskirai raštiškai nurodytu jos adresu yra laikomas gautu kitos Šalies po 5 (penkių) kalendorinių dienų nuo registruoto laiško įteikimo pašto paslaugas teikiančiai įmonei. Atsisakymas priimti registruotą laišką, adresato nebuvimas, adreso pakeitimas neinformavus kitos šalies arba bet koks veiksmas, darantis įteikimą neįmanomu, negali būti laikomas kaip pranešimo raštu nevykdymas.
24. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik dvišaliu raštišku susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
25. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
26. Ši sutartis sudaroma trimis egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai ir VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui.
27. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
28. Šios sutarties priedai:
28.1. 1 priedas. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas.
28.2. 2 priedas. Mokesčių už elektros energiją, šaltą vandenį, šilumą bei komunalines paslaugas skaičiavimas.
29. Nuomininkas pasirašydamas sutartį patvirtina, kad tinkamai susipažino su Sutarties sąlygomis, jas visiškai suprato ir įsipareigoja tinkamai jas vykdyti. Nuomininkas taip pat patvirtina, kad dėl VGTU studentų ir dėstytojų vasaros atostogų sumažėjus asmenų skaičiui, kurie naudojasi Nuomininko nuomojamose patalpose teikiamomis paslaugomis, Nuomininkas nepaisydamas to mokės sutarties 2 p. nustatytus nuompinigius.
 
 
Nuomotojas
 
Nuomininkas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius
Tel. (8 5) 274 5030, faks. (8 5) 270 0112
El. paštas vgtu@vgtu.lt
Įmonės kodas 111950243
PVM mokėtojo kodas LT119502413
A/s LT327300010002459012
AB bankas „Swedbank“
 
 
 
 
Rektorius
 
(Nuomininko ar jo atstovo pareigų pavadinimas)
 
 
 
(Parašas)
 
(Parašas)
Alfonsas Daniūnas
 
 
201___-____-____
 
(Vardas ir pavardė)
 
 
201___-____-____
_______________
 
 
Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. _________
1 priedas
 
VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
perdavimo IR PRIĖMIMO AKTAS
 
______________ Nr.____________
(data)                                                          
_____________________
(sudarymo vieta)
Nuomotojas ______________________________________________________________ ,
(turto valdytojo teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas)
atstovaujamas __________________________________________________________________ ,
(atstovo pareigos, vardas, pavardė)
veikiančio pagal _________________________________________________________________ ,
(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)
perduoda, o nuomininkas _________________________________________________________ ,
(teisinė forma, pavadinimas, registracijos numeris ir adresas, jeigu nuomininkas yra juridinis
______________________________________________________________________________ ,
asmuo, arba vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu nuomininkas yra fizinis asmuo)
atstovaujamas __________________________________________________________________ ,
(atstovo pareigos, vardas, pavardė)
veikiančio pagal _________________________________________________________________ ,
(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)
remdamiesi _____m.                   d. sudaryta valstybės materialiojo turto nuomos sutartimi Nr. ___ ,
perduoda ir priima valstybės materialųjį turtą – _________________________________________
(perduodamo valstybės turto pavadinimas, adresas,
______________________________________________________________________________ .
kadastro ar inventorizacijos Nr., statinio plotas, tūris, turto būklė ir pan.)
 
 
Perdavė
____________________________         ____________      _______________________
(nuomotojo atstovo pareigų pavadinimas)         (parašas)                                         (vardas ir pavardė)
 
                                                     A.V.
Priėmė
_______________________________   ____________      ________________________
(nuomininko ar jo atstovo pareigų pavadinimas)                           (parašas)                                        (vardas ir pavardė)
 
                                                     A.V. (Jeigu reikalavimas turėti antspaudą nustatytas įstatymuose.)
___________
 
 
Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. _________
2 priedas
 
MOKESČIŲ UŽ  ELEKTROS ENERGIJĄ, ŠALTĄ VANDENĮ, ŠILUMĄ BEI KOMUNALINES PASLAUGAS SKAIČIAVIMAS
 
 
1. Elektros energija
Esant pastoviam  suvartojimui: Nuomininkas už sutartyje nustatytą elektros energijos kiekį ir  naudojamą galią moka elektros energijos gamybos ir persiuntimo kainą, kurią už elektros energiją VGTU moka elektros energijos tiekėjui (šios kainos kasmet yra nustatomos vadovaujantis viešojo pirkimo rezultatais).
2. Šaltas vanduo ir kanalizacija
Nuomininkas už šaltą vandenį, neapskaitytą matavimo prietaisais, moka už šalių susitarimu nustatytą kiekį pagal UAB „Vilniaus vandenys“ nustatytus tarifus.
3. Šildymas            
Nuomininkas už nuomojamų patalpų šildymą moka kainą, kuri paskaičiuojama faktiškai sunaudotą šilumos energiją, apskaitomą įvadiniu šilumos skaitikliu, paskirsčius proporcingai  nuomojamam (šildomam) plotui. Taikomos AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nustatytos šilumos energijos kainos atsiskaitomajam laikotarpiui.
4. Šiukšlių išvežimas ir bendrojo naudojimo patalpų valymas
Nuomininkas už šiukšlių išvežimą, moka už šalių susitarimu nustatytą kiekį. Kaina už šiukšlių išvežimą nuomininkas moka pagal VGTU šiukšlių išvežimo paslaugas teikiančios įmonės nustatytus tarifus.
 
 
Nuomotojas:                                                                           Nuomininkas:
Rektorius                                                                                                                                                
 
________________                                                                                     _______________
(Parašas)                                                                                                                 (Parašas)
Alfonsas Daniūnas                                                                                                            
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Saulius Naimavičius
  • Kristina Gaižutienė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Vilma Navikienė
  • Ugnė Marija Narkevičiūtė
  • Lina Mockaitytė
  • Sandra Šumskaitė
  • Miglė Bisigirskytė
  • Monika Girdziušė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė