Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Taryba

Tarybos pirmininkas:
 
Sigitas Leonavičius, UAB „Traidenis“ generalinis direktorius
 
Taryba atlieka šias funkcijas:
 • tvirtina Universiteto viziją ir misiją;
 • išklausiusi Senato nuomonę, teikia Seimui tvirtinti Universiteto statuto pakeitimus;
 • tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos (plėtros) planą;
 • svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus;
 • nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų vadovų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, svarsto ir tvirtina svarbiausius su tuo susijusius sprendimus;
 • nustato rektoriaus rinkimų viešojo konkurso būdu organizavimo tvarką;
 • renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių;
 • tvirtina Universiteto darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;
 • rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;
 • nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslinės veiklos kokybę;
 • tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą bei jos įvykdymo ataskaitą;
 • prireikus inicijuoja Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą;
 • vertina Universiteto veiklos atitiktį Universiteto strateginiam veiklos (plėtros) planui, pasiektus rezultatus ir jų poveikį Universiteto veiklai;
 • užtikrina Universiteto atskaitingumą ir ryšį su visuomene ir steigėju, kiekvienais metais iki balandžio 2 dienos Universiteto interneto svetainėje informuoja visuomenę apie Universiteto strateginio veiklos (plėtros) plano vykdymo rezultatus;
 • rūpinasi parama Universitetui;
 • išklausiusi Senato nuomonę, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui;
 • kiekvienais metais iki balandžio 2 dienos rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją pateikia Seimui;
 • atlieka kitas Universiteto statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.
Pradėdamas eiti pareigas Tarybos narys pirmajame Tarybos posėdyje pasirašo įsipareigojimą vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatyme bei šiame statute nustatytas funkcijas. Į pirmąjį Tarybos posėdį kviečiami Senato ir kiti Universiteto akademinės bendruomenės nariai. Tarybos narių įsipareigojimas parengiamas Senato nustatyta tvarka.

Taryba visų narių balsų dauguma iš savo narių renka ir atšaukia Tarybos pirmininką. Tarybos pirmininku negali būti Universiteto personalui priklausantis asmuo ar studentas.

Taryba veikia pagal savo patvirtintą darbo reglamentą. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jos narių. Taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.

Tarybos posėdžiuose rektorius gali dalyvauti patariamojo balso teise.

Jeigu Tarybos narys netinkamai vykdo Universiteto Statuto, Tarybos darbo reglamento ar Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas pareigas arba nepasirašo Universiteto statuto 22 punkte nurodyto įsipareigojimo, Tarybos pirmininkas turi teisę kreiptis į tą narį paskyrusį subjektą (instituciją) su prašymu atšaukti paskirtą Tarybos narį.

Jeigu Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują Tarybos narį Mokslo ir studijų įstatyme bei Universiteto statute nustatyta tvarka skiria subjektas (institucija), skyręs Tarybos narį, kurio įsipareigojimai nutrūko. Naujai paskirtas Tarybos narys pareigas pradeda eiti tada, kai apie jo paskyrimą paskelbia Švietimo ir mokslo ministras ir Tarybos narys pasirašo Mokslo ir studijų įstatyme bei Universiteto  statute nurodytą įsipareigojimą. Naujo Tarybos nario įgaliojimai tęsiasi iki nario, kurio įgaliojimai nutrūko, kadencijos pabaigos.

Tarybos nariams gali būti atlyginama už veiklą einant Tarybos nario pareigas iš Universiteto lėšų. Tarybos nariams atlyginimas apskaičiuojamas pagal kiekvienais metais skelbiamą šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, rektoriaus įsakymu.

Susiję dokumentai

Darbo reglamentas
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Pilipavičienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė