Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Senatas

Senato pirmininkas Prof. dr. Donatas Čygas
Tel. 274 50 01, 274 50 11, vietinis 9001, 9011. El. paštas: donatas.cygas@vgtu.lt
Senato pirmininko pavaduotoja Doc. dr. Sonata Tolvaišienė
Tel. 274 50 01, 274 47 61, vietinis 9001, 9761. El. paštas: sonata.tolvaisiene@vgtu.lt
Referentė Edita Juodvalkienė
Tel. 274 50 01, 234 06 13, viet. 9001, 9613.
El. paštas: vgtu.senatas@vgtu.lt,  edita.juodvalkiene@vgtu.lt
Saulėtekio rūmai, I auditorinis korpusas 52 kab.
Senatas yra kolegialus Universiteto akademinių reikalų valdymo organas.

Senatas atlieka šias funkcijas:
 • nustato studijų tvarką;
 • tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros, meno programas ir teikia rektoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir universiteto struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir visos universiteto mokslo ir meno veiklos kokybę ir lygį;
 • tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;
 • nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, taip pat dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarką;
 • šaukia Universiteto akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems Universiteto veiklos klausimams aptarti;
 • teikia garbės ir kitus vardus;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto statuto pakeitimų;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti rektoriaus pareigas;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planų;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;
 • svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgiant į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
 • atlieka kitas teisės aktuose ir Universiteto statute nustatytas funkcijas.
Senatas renkamas 5 metams.
 
Senato nariais gali būti Universiteto akadaminės bendruomenės nariai, Universiteto administracijos nariai, patenkantys į Senatą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, dėstytojai ir pripažinti menininkai. Studentų skiriami atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų Senato narių. Studentų atstovus skiria studentų atstovybė, o jeigu jos nėra, visuotinė studentų konferencija. Profesoriaus ir vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas einantys asmenys turi sudaryti ne mažiau kaip 25 procentus Senato narių. Docento ir vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys asmenys turi sudaryti ne mažiau kaip 25 procentus Senato narių. Pagal pareigas į Senatą patekti gali ne daugiau kaip 10 procentų Senato narių, tarp jų gali būti ir kitų mokslo bei studijų institucijų darbuotojai. Universiteto rektorius yra Senato narys pagal pareigas. Naujos kadencijos Senato narių skaičius ir kvotos patvirtinami kadenciją baigiančios sudėties Senato sprendimu.
 
Senato narių rinkimų teisę ir teisę būti renkamas Senato nariu turi kiekvienas mokslininkas ir pripažintas menininkas, Universitete konkurso būdu užėmęs pedagogo ar mokslo darbuotojo pareigas.
 
Į Senatą paskirti studentai turi atstovauti visoms studijų pakopoms ir visiems universiteto fakultetams arba jiems prilygintiems padaliniams.
 
Senatui vadovauja Senato pirmininkas. Senato pirmininkas ir jo pasiūlytas pavaduotojas renkami slaptu balsavimu paprasta Senato narių balsų dauguma. Pirmininko pavaduotojo rinkimai vykdomi po Senato pirmininko rinkimų. Pirmininkauti posėdžiui, kuriame renkami Senato vadovai, išrenkamas Senato narys. Rektorius, prorektoriai ir kancleris negali būti renkami Senato pirmininku ar jo pavaduotoju.
 
Senatas gali slaptu balsavimu ne mažiau kaip 2/3 Senato narių balsų dauguma pareikšti nepasitikėjimą Senato vadovais ir skelbti naujus jų rinkimus.
 
Senato veiklai organizuoti sudaroma Senato valdyba, susidedanti iš Senato pirmininko, jo pavaduotojo, nuolatinių komitetų pirmininkų ir Universiteto Studentų atstovybės prezidento.
 
Senatas savo veiklai vykdyti sudaro tokius nuolatinius komitetus:
 • Mokslo komitetas;
 • Studijų ir studentų komitetas;
 • Plėtros ir kokybės komitetas;
 • Teisės ir etikos komitetas.

Susiję dokumentai

Darbo reglamentas
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Pilipavičienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė