Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Transporto inžinerija

Transporto inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Transporto inžinerija
Fakultetas: Transporto inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612E20002, 6121EX051 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Saugirdas Pukalskas
Studentas: Karolis Mackonis
Specializacijos – automobilių transporto inžinerija, geležinkelių transporto inžinerija,
mobiliųjų mašinų inžinerija, savivaldės transporto mašinos, transporto mašinos ir įrenginiai


Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa orientuota į kompetentingų specialistų, galinčių taikyti inžinerinį mąstymą ir savarankiškai spręsti transporto inžinerijos srities problemas, ugdymą. Rengiami specialistai, gebantys analizuoti, kurti, tobulinti ir projektuoti transporto priemones bei jų technologinę įrangą, įvertinti transporto priemonių būklę, poveikį aplinkai, ekonominius aspektus, organizuoti darbą, išmanantys transporto priemonių agregatų veikimo principus, eksploatavimo specifiką ir problemas. Studijų metu supažindinama su transporto priemonių ir įrenginių teoriniais, konstrukciniais, techninės priežiūros, vežimo organizavimo ir logistikos principais, analizuojama transporto priemonės sąveika su keliu ir aplinka, saugaus eismo problemos.
Automobilių transporto inžinerijos specializacijos studijose teoriškai ir praktiškai susipažįstama su lengvųjų automobilių sandara ir konstrukcijomis, judėjimo dėsningumais, diagnostikos metodais, techninės priežiūros įmonių projektavimu ir jų valdymu. Studijų metu taip pat yra analizuojamos alternatyviąją energiją naudojančios ir aplinką tausojančios transporto priemonės, alternatyviųjų degalų naudojimo galimybės, naujos judėjimo technologijos ir intelektinės transporto priemonės.
Geležinkelių transporto inžinerijos specializacijos studijose ugdomi studentų gebėjimai, reikiami dirbti Lietuvos geležinkelių sistemoje bei įvairiose gamybos įmonėse, kuriose naudojami geležinkelio riedmenys. Šios specializacijos studentai nagrinėja geležinkelio riedmenų sandarą, įgyja žinių ir supratimą apie jų veikimo principus ir dėsningumus, analizuoja ir mokosi pažangiausių metodų, kurie yra būtini geležinkelio riedmenims renovuoti bei prižiūrėti.
Mobiliųjų mašinų inžinerijos specializacijos studijose susipažįstama su mobiliųjų mašinų ir jų sistemų projektavimu: kelių tiesimo ir priežiūros, kėlimo ir transportavimo, kasybos mašinomis, kita sunkiąja ir specialiosios paskirties technika, ant jų montuojama ir su jomis eksploatuojama technologine įranga, jų darbo specifika ir technologijomis.
Studijų metu daug dėmesio skiriama transporto mašinų bei technologinių įrenginių mechaninėms, hidraulinėms, pneumatinėms ir elektros sistemoms, skatinamas studentų kūrybiškumas ir iniciatyva.
Savivaldžių transporto mašinų specializacijos studijose įgyjama pagrindinių žinių apie automobilių, darbo mašinų ir jų sistemų automatizuotą valdymą. Suteikiama žinių apie valdymo algoritmus, saugos reikalavimus, aplinkos ir eismo sąlygų informacijos rinkimo ir perdavimo sistemas, duomenų apdorojimo algoritmus. Tobulinami tarpdalykiniai gebėjimai ir rengiami specialistai, gebantys projektuoti, dokumentuoti, kurti savivaldes transporto mašinas ar atskiras jų sistemas.
Transporto mašinų ir įrenginių specializacijos studijose įgyjama pagrindinių žinių apie įvairias transporto priemones, jų techninę priežiūrą bei remontą, įrenginius, naudojamus įvairiose transporto infrastruktūros ir eksploatavimo įmonėse, taip pat išugdomi gebėjimai susidoroti su iššūkiais, kylančiais šiose srityse, suteikiama žinių iš mechatronikos ir autonominio transporto sričių. Ši nuolatinių studijų specializacija dėstoma tik anglų kalba. Lietuvių kalba dėstoma specializacija labiau pritaikyta dirbantiems asmenims, siekiantiems įgyti universitetinį išsilavinimą, ir yra galima tik ištęstine studijų forma.
 
Ką gebėsiu?
Studijuodami įgysite žinių apie transporto priemonių ir jų technologinių įrenginių kūrimą, projektavimą, eksploatavimą, diagnostiką, taip pat transporto ekonomikos ir logistikos bei teisinių automobilių reglamentavimo žinių, susipažinsite su gamybos ir remonto technologijomis.
Dėl šių priežasčių gebėsite savo žinias taikyti įvairiose praktinės veiklos srityse, kurti naujus problemų sprendimo būdus, taikant įvairius eksperimentinius ir kompiuterinio modeliavimo metodus, spręsti problemas, kylančias eksploatuojant įvairias transporto priemones ar transporto technologinius įrenginius, užtikrinti jų saugų, ekonomišką ir efektyvų darbą.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Būdami transporto inžinerijos specialistais galėsite sėkmingai dirbti ir užimti vadovaujamąsias pareigas automobilių eksploatavimo, remonto, prekybos, draudimo įmonėse, tokiose kaip: „Deliuvis“, „Krasta Auto“, „AD Baltic“, „Ergo“, „Regitra“, „Autodina“ ir t. t., taip pat ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos kuruojamose organizacijose, eismo priežiūros organizacijose, degalinių sistemoje, AB „Lietuvos geležinkeliai“, valstybinėje kelių transporto inspekcijoje, gaisrinės saugos bei gelbėjimo, muitinės padaliniuose, oro uostuose, krovos darbų įmonėse („Vilniaus kranai“, „Strėlė industrial“, „Palfinger“ ir pan.), transporto terminaluose ir įvairiose kitose su transportu bei jo priežiūra susijusiose įmonėse. Darbas – ne vien transporto, bet ir kitose ūkio srityse.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Automobilių transporto inžinerija, Geležinkelių transporto inžinerija, Transporto technologinių sistemų inžinerija, Transporto mašinos ir įrenginiai, Mobiliųjų mašinų inžinerija

Studijų programos tikslas
1. Parengti konkurencingus, kritiškai mąstančius transporto inžinerijos specialistus, jiems suteikiant fundamentinių mokslų, inžinerijos ir vadybos žinių bei ugdant gebėjimą kūrybiškai spręsti transporto inžinerijos problemas, projektuoti įvairias transporto priemones, įrenginius bei įmones, analizuoti ir socialiai atsakingai valdyti technologinius procesus, spręsti transporto priemonių efektyvumo didinimo uždavinius, integruojant atsinaujinančius energijos šaltinius, palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žino ir supranta gamtos mokslų, matematikos ir mechanikos pagrindus, reikalingus transporto inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
 • Žino ir sistemiškai supranta transporto inžinerijos studijų krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas.
 • Žino platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, geba adaptuoti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją, naudojantis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės ir inžinerinės informacijos šaltiniais.
 • Geba planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti, analizuoti ir vertinti jų duomenis, pateikti išvadas.
 • Geba naudotis mechaninių judesių, jėgų, virpesių, skysčių ir dujų srauto parametrų matavimo įranga, naudojama transporto inžinerijos studijų kryptyje.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba taikyti savo žinias ir supratimą transporto priemonių parinkimo, tobulinimo, pritaikymo specifiniams poreikiams, jų patikimumo ir saugumo didinimo bei kitoms transporto inžinerijos studijų krypties problemoms formuluoti ir spręsti, pasirenkant tinkamus metodus.
 • Geba taikyti savo žinias ir supratimą, formuluojant ir analizuojant inžinerinius uždavinius, ir jiems spręsti parenkant tinkamus analitinius ir/ar modeliavimo metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba taikyti transporto inžinerijos studijų krypties inžinerines žinias ir supratimą apie vidaus degimo variklių konstrukcinius, teorinius principus, transporto priemonių mechanines, elektrines, hidraulines bei pneumatines darbo ir valdymo sistemas, jų struktūrą, veikimą, tinkamumą, projektavimo principus, dinamiką, kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
 • Supranta projektavimo metodikas ir geba jas taikyti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą, moka adekvačiai bendrauti su inžinerijos bendruomene.
 • Išmano projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais, holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už inžinerinę veiklą.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Žino transporto priemonių tipines konstrukcijas, elementų funkcijas, veikimo inžinerinius pagrindus, turi pradinių jų (transporto priemonių ir/arba jų funkcinių sistemų) naudojimo gebėjimų, geba parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones ir įrangą jų priežiūros bei rekonstrukcijos inžineriniams sprendimams įgyvendinti.
 • Supranta inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.
 • Supranta ir įvertina inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16106 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16122 Fizika 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17107 Filosofija 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17378 Medžiagų mokslas 3 30 15 - 2 33 E
STGSB17038 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16223 Taikomoji fizika 3 15 - 15 2 48 E
FMIGB16202 Bendroji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMSAB16202 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
TIAIB17035 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
TIAIB17036 Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos 6 45 15 - 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17152 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17154 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17156 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16301 Taikomoji inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMSAB16303 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17259 Matavimų teorija ir praktika 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17046 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
VVVKB17164 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17167 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17168 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17169 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTB16717 Transporto vadyba (organizavimas) (su kursiniu darbu) 6 45 - 15 4 96 E
TIMGB17030 Šiluminių variklių energetika 6 45 - 15 4 96 E
TIMGB17031 Transporto priemonių gamybos ir remonto technologijos 3 30 - 15 2 33 E
TIMGB17119 Transporto įrenginių projektavimas 3 15 15 15 2 33 E
TIMGB17121 Transporto priemonių mechanika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17197 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIB17043 Transporto priemonės 3 30 - 15 2 33 E1
TIMGB17120 Transporto sistemos elementai 3 30 - 15 2 33 E1
TIMGB17122 Technologinių įrenginių diagnostikos metodai 3 30 15 - 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16503 Elektrotechnika ir elektronika 3 30 15 - 2 33 E
TIAIB17051 Vidaus degimo varikliai (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
TIMGB17124 Hidraulinės ir pneumatinės sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
TIMGB17125 Transporto mašinų kompiuterizuota inžinerija 3 15 - 30 2 33 E
TIMGB17126 Transporto priemonių dinamika 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIPIB17020 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16661 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
TIAIB17053 Automobilių teorija 6 45 15 - 4 96 E
TIAIB17054 Automobilių teorija (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TIAIB17055 Automobilių elektroninės valdymo sistemos 3 30 - - 2 48 E1
TIAIB17057 Automobilių elektros įrenginiai 3 30 15 - 2 33 E
TIAIB17058 Automobilių projektavimas 6 45 15 - 4 96 E
TIAIB17059 Automobilių projektavimas (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
Specializacija — Transporto mašinos ir įrenginiai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16661 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
TIAIB17053 Automobilių teorija 6 45 15 - 4 96 E
TIAIB17054 Automobilių teorija (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TIAIB17058 Automobilių projektavimas 6 45 15 - 4 96 E
TIMGB17129 Važiuoklės ir jų sąveika su keliu (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TIMGB17133 Važiuoklės ir jų sąveika su keliu 6 45 - 30 4 81 E
Specializacija — Geležinkelių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16661 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
TIMGB17033 Traukos riedmenų inžinerija 6 30 15 15 4 96 E
TIMGB17034 Vagonų ir kelio mašinų inžinerija 6 30 15 15 4 96 E
TIMGB17035 Bendrasis geležinkelių kursas 3 15 - 15 2 48 E1
TIMGB17036 Riedmenų elektros įrenginiai 3 15 15 15 2 33 E
TIMGB17037 Geležinkelio riedmenų inžinerija (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TIMGB17038 Riedmenų elektros įrenginiai (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
Specializacija — Mobiliųjų mašinų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16661 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
TIMGB17627 Transporto mašinų hidraulinės ir pneumatinės pavaros 3 15 15 15 2 33 E
TIMGB17628 Transmisijos ir važiuoklės 6 30 - 30 4 96 E
TIMGB17629 Transmisijos ir važiuoklės (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TIMGB17630 Kelių tiesimo mašinos ir technologijos 9 60 15 15 6 144 E
TIMGB17631 Kelių tiesimo mašinos ir technologijos (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIAIB17062 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
TIAIB17063 Automobilių diagnostika 3 20 10 - 2 48 E
TIAIB17065 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
TIAIB17066 Automobilių projektavimas ir techninė priežiūra (kompleksinis projektas) 6 - - 30 4 126 KS
TIAIB17067 Automobilių mechatroninių sistemų valdymas 3 20 - 10 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTB16741 Logistika 3 30 - 10 2 38 E1
TILTB16742 Transporto įmonių finansai 3 30 - 10 2 38 E1
Specializacija — Transporto mašinos ir įrenginiai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIAIB17065 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
TIAIB17066 Automobilių projektavimas ir techninė priežiūra (kompleksinis projektas) 6 - - 30 4 126 KS
TIMGB17054 Bėginio transporto riedmenų inžinerija 6 40 10 10 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIB17062 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
TIMGB17047 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
TIMGB17138 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTB16741 Logistika 3 30 - 10 2 38 E1
TILTB16742 Transporto įmonių finansai 3 30 - 10 2 38 E1
Specializacija — Geležinkelių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGB17044 Riedmenų techninė eksploatacija 3 20 - 10 2 48 E1
TIMGB17045 Riedmenų gamyba ir remontas 3 20 10 - 2 48 E
TIMGB17047 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
TIMGB17048 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
TIMGB17746 Geležinkelių transporto techniniai sprendimai (kompleksinis projektas) 6 - - 30 4 126 KS
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTB16741 Logistika 3 30 - 10 2 38 E1
TILTB16742 Transporto įmonių finansai 3 30 - 10 2 38 E1
Specializacija — Mobiliųjų mašinų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGB17134 Krovos darbų mašinos (su kursiniu projektu) 6 40 - 20 4 96 E
TIMGB17137 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
TIMGB17138 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
TIMGB17736 Mobiliųjų mašinų ir įrenginių projektavimas (kompleksinis projektas) 6 - - 30 4 126 KS
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTB16741 Logistika 3 30 - 10 2 38 E1
TILTB16742 Transporto įmonių finansai 3 30 - 10 2 38 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17032 Specialybės kalbos kultūra 3 24 - 12 2 42 E1
TIAIB17074 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
TIAIB17075 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
TIAIB17076 Automobilių transporto eismo sauga 3 24 12 - 2 42 E
TIAIB17077 Transporto aplinkosauga 3 24 - 12 2 42 E
TIAIB17078 Automobilių techninė priežiūra (su kursiniu projektu) 6 36 12 12 4 96 E
VVTEB16803 Teisė 3 24 - 12 2 42 E1
Specializacija — Transporto mašinos ir įrenginiai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17032 Specialybės kalbos kultūra 3 24 - 12 2 42 E1
TIAIB17077 Transporto aplinkosauga 3 24 - 12 2 42 E
TIMGB17145 Transporto technologinių įrenginių mechatronika 6 36 - 24 4 96 E
VVTEB16803 Teisė 3 24 - 12 2 42 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIB17074 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
TIMGB17057 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
TIMGB17146 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIB17075 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
TIMGB17058 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
TIMGB17147 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIB17076 Automobilių transporto eismo sauga 3 24 12 - 2 42 E
TIMGB17055 Geležinkelių transporto eismo sauga 3 24 - 12 2 42 E
Specializacija — Geležinkelių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17032 Specialybės kalbos kultūra 3 24 - 12 2 42 E1
TIAIB17077 Transporto aplinkosauga 3 24 - 12 2 42 E
TIMGB17055 Geležinkelių transporto eismo sauga 3 24 - 12 2 42 E
TIMGB17056 Riedmenų traukos teorija (su kursiniu projektu) 6 36 - 24 4 96 E
TIMGB17057 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
TIMGB17058 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
VVTEB16803 Teisė 3 24 - 12 2 42 E1
Specializacija — Mobiliųjų mašinų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17032 Specialybės kalbos kultūra 3 24 - 12 2 42 E1
TIAIB17077 Transporto aplinkosauga 3 24 - 12 2 42 E
TIMGB17139 Kasybos inžinerija (su kursiniu projektu) 6 36 - 24 4 96 E
TIMGB17146 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
TIMGB17147 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
TIMGB17841 Mobiliųjų mašinų mechatronika 3 24 - 12 2 42 E
VVTEB16803 Teisė 3 24 - 12 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.