Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Katedros tikslas – rengti aukšto lygio geležinkelių transporto specialistus, turinčius pakankamai fundamentaliųjų specialybės žinių ir sugebančių jas pritaikyti būsimoje savo praktinėje veikloje.
 
Katedros misija – puoselėti akademines vertybes, formuoti dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių bendruomenę bei siekti maksimalaus akademinės veiklos įprasminimo universiteto, šalies ir pasaulio mastu.
Geležinkelių transporto katedroje rengiami 3 pakopų specialistai: bakalaurai, magistrai ir doktorantai.
 
Pirmosios pakopos (bakalauro) studijų Geležinkelių transporto inžinerijos specializacijos studentai nagrinėja geležinkelio riedmenų sandarą, įgyja supratimą apie jų veikimo principus ir dėsningumus. Įgyja žinių apie pažangiausius metodus, būtinus geležinkelio riedmenims renovuoti bei prižiūrėti. Išsiugdo gebėjimus suprasti geležinkelio riedmenyse vykstančių reiškinių priežastinį ryšį. Analizuodami geležinkelio technologijų raidą studentai ugdo gebėjimą prognozuoti pokyčius geležinkelio riedmenų konstrukcijose, gamyboje, jų techninėje priežiūroje. Studentams diegiamos žinios apie geležinkelių transporto poveikį visuomenei, gyvajai ir negyvajai aplinkai, kultūrai. Tai daug dėmesio skiriama ugdant geležinkelių riedmenų specialistą, gebantį adekvačiai suvokti ir svarstyti bendrąsias ir profesines etines problemas, savo, kaip geležinkelininko, vaidmenį visuomenėje. Studentai atlieka kursinius darbus, kompleksinį bei baigiamąjį darbą. Jų metu ugdomi gebėjimai nustatyti reikalingus geležinkelio riedmenų ir juose vykstančių procesų parametrus, skaičiuoti veikiančias jėgas, įvertinti fizinius ir kitus (pavyzdžiui socialinius) veiksnius. Šių darbų metu studentai išmoksta vertinti riedmenų techninę būklę, nustatyti gedimus, paaiškinti jų šalinimo technologiją. Būsimieji geležinkelio riedmenų specialistai išmoksta projektuoti riedmenų priežiūrai reikalingas mašinas ir įrenginius, sudaryti mašinų konstrukcines schemas, analizuoti ir projektuoti riedmenų remonto ir priežiūros technologinius procesus, diegti pažangias technologijas geležinkeliuose. Ugdomas renovuojamuose geležinkeliuose būtinas gebėjimas parinkti racionalius riedmenų derinius (formuojant riedmenų parką), optimalius jų valdymo principus. Studentai įgyja gebėjimus nustatyti pavojingas riedmenų agregatų vietas, vertinti geležinkelio mašinų ir technologinių procesų poveikį aplinkai.
 
Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų Geležinkelių transporto inžinerijos specializacijos tikslas – parengti specialistus, gebančius analizuoti ir kūrybiškai naudotis moksline ir technine informacija, tyrinėti, modeliuoti, optimizuoti geležinkelių transporto ir jo infrastruktūros mašinas, įrenginius, technologinius procesus, parametrus, dirbti komandinį darbą, organizuoti ir valdyti darbo kolektyvą, išlaikyti mokslinę, techninę kompetenciją, tobulinti savo kvalifikaciją, prognozuoti geležinkelių transporto mašinų ir įrenginių, technologijų tobulinimo kryptis, parinkti naujausias mašinas ir technologijas. Suformuoti studentams specialiuosius problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus moksliniams tyrimams atlikti bei įgyti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius, taikytinus technologinių problemų sprendimui
 
Geležinkelių transporto specializacijos absolventai dažniausiai įsidarbina vienos stambiausių šalies įmonės AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ padaliniuose, kitose privačios bei valstybinėse įmonėse, kuriose naudojami geležinkelių transporto riedmenys ir projektuojami technologiniai įrenginiai. Geležinkelių transporto inžinerijos specializacijos absolventai savo darbovietėse dažniausiai organizuoja ir kontroliuoja riedmenų techninę priežiūrą bei remontą, yra atsakingi už darbuotojų darbų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi. Nemaža dalis turinčių transporto inžinerijos magistro laipsnį ir gerai užsirekomendavusių darbinėje veikloje absolventų sėkmingai dirba AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Generalinės direkcijos Riedmenų serviso bei Techninės plėtros tarnybose ir toliau kopia karjeros laiptais. Geležinkelių transporto inžinerijos specializacijos absolventai taip pat gali dirbti ir ne geležinkelio profilio įmonėse, kuriose eksploatuojamos transporto priemonės.
 
Gabiausieji absolventai gali tęsti transporto inžinerijos mokslo krypties trečiosios pakopos studijas (doktorantūra).
Geležinkelių transporto katedra pradėjo savo veiklą 1994 m. rugsėjo 1 d. Katedros įkūrėjas ir pirmasis vedėjas buvo prof. habil. dr. Leonas Povilas Lingaitis. Nuo 1998 m. iki 2001 m. katedrai vadovavo doc. dr. Rimantas Subačius. Nuo 2001 m. iki 2013 liepos mėn. katedrai vadovavo prof. L. P. Lingaitis.
 
L. P. Lingaitis mirė 2013 m. liepos 19 dieną, rugpjūčio 11 d. profesoriui būtų sukakę 75-eri. Jis dar buvo kupinas energijos ir ateities planų. Prof. L. P. Lingaitis buvo daugelio katedros mokslo tiriamųjų darbų, ekspertizių, mokslinių straipsnių įkvėpėjas, vadovas, autorius ar bendraautorius. Profesorius parengė 7 mokslo daktarus, yra daugiau kaip 250 mokslo straipsnių autorius ir bendraautorius, vienos monografijos autorius ir kelių bendraautorius. Profesorius didelę dalį savo kūrybinių jėgų skyrė pedagoginiam darbui: išleido keliolika vadovėlių ir mokomųjų leidinių aukštųjų mokyklų studentams. 2013 m. už ilgametę ir nepriekaištingą mokslininko pedagogo karjerą VGTU Senatas L. P. Lingaičiui  suteikė Profesoriaus emerito vardą. Profesoriaus iniciatyva Geležinkelių transporto katedra užmezgė glaudžius dalykinius ryšius su AB ,,Lietuvos geležinkeliai“. 2004 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio geležinkelininko vardas. Lietuvos Siaurojo geležinkelio rėmėjai išrinko jį savo Sąjungos pirmininku. Profesorius aktyviai reiškėsi ir tarptautinėje plotmėje. Bendradarbiavo su Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos bei  Latvijos geležinkelių srities kolegomis, dalyvavo tarptautinėse konferencijose, buvo Lietuvos ir užsienio mokslo žurnalų redkolegijų ir daugelio tarptautinių konferencijų mokslo komitetų narys.
 
Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. katedrai vadovauja doc. dr. Gediminas Vaičiūnas.
 
Didelį indėlį į katedros veiklą ir studentų mokymą yra palikę tokie dėstytojai, kaip doc. dr. Juozapas Mindaugas Nemira (1994–2002 m.), dėstęs studentams Termodinamiką ir šilumokaitą, Šilumos ir masės mainus bei daug prisidėjęs prie naujų mokymo programų kūrimo; puikus geležinkelio transporto specialistas asist. Algirdas Kliorė (1997–2002 m.), studentams  dėstęs Geležinkelio eismo saugą.
 
Per dvidešimt vienerius metus katedra išleido 608 bakalaurus, 32 diplomuotus inžinierius ir 235 magistrus. Apgintos penkios daktaro disertacijos.
 
Geležinkelių transporto inžinerijos programą studijuojantiems studentams organizuojami susitikimai su AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovais, taip pat su šią studijų programą baigusiais ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ dirbančiais absolventais apie būsimos karjeros galimybes. Studentai gamybinę praktiką atlieka Lietuvos geležinkeliams priklausančiose įmonėse, kur jie ieško medžiagos ir pasirenka būsimojo baigiamojo darbo temą. Studentams priskirti praktikos vadovai gamybininkai suteikia medžiagą ir konsultuoja tiek praktikos, tiek būsimojo baigiamojo darbo klausimais. Studentų praktiniams sugebėjimams ugdyti organizuojami laboratoriniai darbai vyksta UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“. Geležinkelių transporto laboratorijos kompiuterių klasėje studentai prognozuoja geležinkelių transporto energetikos rodiklius, tobulina jų prognozavimo metodikas, optimizuoja eismo organizavimo sistemas, optimizuoja lokomotyvų brigadų sudarymo tvarką. Patyrę AB „Lietuvos geležinkeliai“ specialistai dalyvauja bakalauro ir magistro kvalifikacinio laipsnio suteikimo komisijose.
Geležinkelio riedmenų patikimumo tyrimai –geležinkelio riedmenų gedimų statistikos duomenų apdorojimas ir riedmenų negendamumo vertinimas
 
Geležinkelio riedmenų techninės priežiūros tobulinimas – kuriami geležinkelio riedmenų techninės priežiūros ir remonto bazių veiklos tobulinimo metodai
 
Energijos sąnaudų mažinimas geležinkeliuose – atliekamas energijos išteklių sąnaudų prognozavimas ir taupymo būdų paieška
 
Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) panaudojimas geležinkeliuose – vykdomas AEI jėgainių taikymo geležinkelių infrastruktūros objektuose galimybių tyrimas
 
Geležinkelio eismo saugumas – kuriamos geležinkelių eismo saugos didinimo ir rizikos valdymo priemonės
 
Techninių dokumentų rengimas – rengiami geležinkelių transporto techniniai norminiai dokumentai
 
Geležinkelių eismo įvykių ekspertizės – atliekamos geležinkelių eismo įvykių ekspertizės
 
Modeliavimas – riedmenyse vykstančių fizinių procesų modeliavimas
 
Ratų dilimo tyrimai – geležinkelio riedmenų ratų dilimo parametrų stebėjimas bei geležinkelio rato ir bėgio išdilos prognozavimas
 
Traukinio dinaminių parametrų nustatymas – skaičiuojama išilginė traukinio dinamika, kiekvieną vagoną veikianti jėga, vertinant trauką, stabdymą ir automatinių sujungimų standumą
 
Riedmenų traukos optimizavimas – riedmenų traukos optimizavimas priklausomai nuo kelio ir lokomotyvo parametrų, važiavimo režimų
 
Degalų sąnaudų tyrimai – geležinkelio riedmenų degalų sąnaudų normavimo metodikų kūrimas, degalų sąnaudas lemiančių veiksnių įtakos tyrimas
 
Riedmenų elektrinės įrangos parametrų tyrimai – šilumvežių elektrinės įrangos parametrų matavimai, vertinimas ir modeliavimas
 
Geležinkelio riedmenų atitikties vertinimas – geležinkelio riedmenų atitikimo techninių dokumentų normoms vertinimas
 
Geležinkelio infrastruktūros atitikties vertinimas – geležinkelio infrastruktūros atitikimo techninių dokumentų normoms vertinimas
 
Geležinkelių specialistų kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrimas – geležinkelių specialistų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimas ir inovatyvių metodų diegimas
Geležinkelių transporto katedra įsikūrusi VGTU Mechanikos rūmuose I (J. Basanavičiaus g. 28, Vilnius)  ir yra pasiekiama šiomis transporto priemonėmis:
  Autobusai:
  21, 22, 23, 73, 88
  Troleibusai:
  4, 6, 10, 12, 14, 17
  Greitieji autobusai:
  3G
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė