Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Studijų programos Magistrantūros studijų programos
Pramoninis dizainas

Pramoninis dizainas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Architektūros fakultetas
Programos kodas: 6213EX002
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Jonas Jakaitis
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Pramoninis dizainas yra praktinio pobūdžio tarpdalykinė studijų programa, jungianti gamybos ir techninės estetikos bei meno kompleksines studijas. Studijuojantiems šią programą siekiama suteikti specializuotų naujausių gamybos inžinerijos ir menų (pramoninio dizaino) krypčių žinių. Jomis būtų grindžiami moksliniai tyrimai, ugdomi profesiniu ir moksliniu požiūriu kompetentingi, savarankišką mąstymą, kritišką nuovoką turintys, kultūringi gamybos inžinerijos ir dizaino specialistai.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės sėkmingai dirbti pramoninio dizaino idėjų generavimo, gamybos, projektavimo, dizaino politikos formavimo bei gaminių poreikio tyrimo srityse.
 • gebės įgyvendinti moksliškai pagrįstus inžinerinio konstravimo ir meninio formavimo dermės uždavinius, spręsti praktines masinės daiktų gamybos problemas bei daryti įtaką šiuolaikinės kultūros raidai.
 
Studijų procese:
 • studentui suteikiama galimybė įgyti tarpdalykinio pobūdžio kompetencijų, integruojančių gamybos inžinerijos ir menų (pramoninio dizaino) krypčių žinias bei socialinius komunikavimo įgūdžius;
 • inžinieriai dizaineriai ugdomi būti intelektualiais, socialiai atsakingais, gebančiais novatoriškai mąstyti specialistais.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
siejama su viešųjų erdvių daiktinės aplinkos formavimu (interjero ar eksterjero baldais, inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektų inovatyviu dizainu);
siejama su gamybos inžinerijos ir dizaino ekologiniais aplinkos sprendimais ar universalaus bei dalyvaujamojo dizaino principų taikymu.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Derinant technologijos mokslų ir meno sričių, gamybos inžinerijos ir meno krypčių studijas, turėtų specializuotas žinias ir gebėjimus reikalingus veikti gamybos inžinerijos (E10) ir dizaino (P02) tarp kryptinėje sąveikoje.
2. Turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų integruotai inžinerinei ir meninei veiklai vykdyti taikant mokslinių tyrimų metodus ir inovatyvias technologijas derinant jas su praktiniu reiškinių pažinimu, turėtų žinių ir gebėjimų specializuotoms problemoms spręsti bei daiktinės aplinkos masinės gamybos objektų pridėtinei vertei kurti.
3. Turėtų žinių ir gebėjimų novatoriškam vadovavimui tarp kryptinėje aplinkoje kuriant aukštos kokybės masinės gamybos produktus. Išsiugdytų poreikį domėtis inžinerijos mokslų ir meno žiniomis, mokėtų jas taikyti suvokiant jų įtakos svarbą visuomenės raidai.
4. Sugebėtų palaikyti poreikį domėtis gamybos inžinerijos ir dizaino naujovėmis, stebėti ir kritiškai analizuoti ir palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų žinios apie gamybinių sistemų patikimumo teorijas, dėsnių, skaitinių metodų taikymą gamybos inžinerijos pramoninio dizaino veiklos srityje.
 • Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios apie visuomenės raidos principus bei geros gyvenimo kokybės poreikių suvokimą, reikalingos gamybos inžinerijos veiklos tikslams pasiekti ir erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
 • Žinios apie šiuolaikinę technologinę įrangą, konstrukcijas, veikimo principus, masinio pramonės gaminio projektavimo pagrindus, gamybos technologijas, gamybos planavimą, organizavimą ir pramonės įmonių valdymą, žmogiškųjų išteklių valdymą, pramonės rinkodarą, technologinės įrangos patikimumą bei jos eksperimentinio tyrimo metodus.
 • Žinios apie daiktinės aplinkos objektų formavimo estetinius principus, jų meninę raidą, vaizdavimo dėsningumus bei taisykles ir taikymą gamybos inžinieriaus pramoninio projektavimo veikloje, suvokiant estetikos svarbą techninės estetikos kūryboje.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas suprasti studijų programą atitinkančios inžinerijos studijų krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir gebėti atlikti mokslinius tyrimus, plėtojant inovacinius projektus, sprendžiant gamybos inžinerijos ir pramoninio dizaino problemas, taikyti gamybinių sistemų patikimumo teorijos dėsningumus.
 • Gebėjimas tirti gamybos inžinerijos ir pramoninio dizaino vystymosi tendencijas, analizuoti taikant inovatyvius statistinius tyrimų ir diagnostikos metodus.
 • Gebėjimas atlikti mokslo darbų kritinę-analitinę apžvalgą, pritaikyti mokslinio eksperimento metodikos sudarymo principus, naudojant pažangią patirtį ir modernius įrankius (metodus, modelius, programinę įrangą) atlikti įrangos eksperimentui parinkimą.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėjimai kritiškai ir konstruktyviai, kūrybiškai mąstyti, analizuoti, vertinti, tobulinti technologinius procesus, taikant kokybinius ir kiekybinius rodiklius, formuoti išvadas, spręsti inžinerines ir estetinės estetikos bei dizaino formavimo problemas, argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę informaciją.
 • Gebėjimas analizuoti inžinerines ir meninio konstravimo problemas.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėjimas kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus, įvertinant kokybinę ir kiekybinę informaciją apie technologinę įrangą ir procesus.
 • Gebėjimas vykdyti projektavimo ir meninio konstravimo darbus, taikant šiuolaikinius programinius paketus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Turėti mokymosi įgūdžių, kurie leistų pakankamai kryptingai ir savarankiškai toliau tęsti studijas ir mokytis visą gyvenimą.
 • Gebėti aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti logiškas žiniomis pagrįstas išvadas iš gamybos inžinerijos ir techninės estetikos srities specialistų ir ne specialistų auditorijoms, pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei bent viena užsienio kalba.
 • Gebėti apdoroti, analizuoti, sintetinti ir vertinti studijoms, profesinei veiklai, inovacijų diegimui, reikalingus duomenis, priimti etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus.
 • Gebėti savarankiškai planuoti mokymosi procesą, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos tobulinimą, imtis atsakomybės kritiškai vertinti strateginius pramonės inžinerijos srities sprendimus.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti spręsti inžinerines problemas, argumentuotai aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę - techninę informaciją žodžiu ir raštu įvairios techninės ir meninės kvalifikacijos klausytojų auditorijoms.
 • Gebėti vertinti, skaičiuoti bei interpretuoti mokslinės informacijos ir eksperimentinių tyrimų duomenis, gautus įvairiais eksperimentinių tyrimų prietaisais bei metodais.
 • Gebėti parinkti gamybinių sistemų parametrų matavimo metodus ir priemones, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti gamybinių sistemų modeliavimą ir analizę taikant informacines technologijas.
 • Gebėti taikyti žinias tarp dalykinėse profesinės veiklos srityse, naujus metodus, informacines technologijas ir būdus iškilusioms inžinerinėms ir meninėms problemoms spręsti.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIM17101 Gaminio formos estetinės išraiškos tyrimas 6 15 - 15 15 115 E
ARDIM17102 Bionikos ir kitų avangardizmo formų analizė 6 15 - 30 - 115 E
ARDIM17103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MEMKM17336 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 30 - - 15 115 E
MEMKM17342 Gamybos proceso tobulinimas ir inovacijos (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIM17201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MEMKM17353 Naujų gaminių kūrimo procesas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17356 Komercinės rinkos tyrimai dizaino kontekste 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17358 Gamybos modeliavimas ir pramonės gamybos sistemos 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17359 Gamybos valdymo informacinės sistemos 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIM17301 Dizaino objekto eksperimentinis projektavimas 6 15 - 30 - 115 E
ARDIM17302 Produkto (gaminio) identitetas ir prezentacija 6 15 - 30 - 115 E
ARDIM17303 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MEMKM17369 Inovatyvių gaminių projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARDIM17304 Techninė estetika, etika ir dizainas 6 45 - - - 115 E
ARDIM17305 Dalyvaujamasis pramoninis dizainas 6 45 - - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 7 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIM17401 Magistro baigiamasis darbas 4 21 - - - - 560 BD
MEMKM17372 Gamybos efektyvumo tyrimai 9 30 - 30 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.