Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Studijų programos Magistrantūros studijų programos
Taikomoji statistika

Taikomoji statistika

Studijų programos informacija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621G31001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Kazimieras Padvelskis
Studentas: -
Specializacijos: duomenų mokslas, statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: statistikos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Taikomosios statistikos programos paskirtis – pagilinti teorines ir praktines statistinės duomenų analizės žinias. Duomenų mokslo specializacijoje dėstomi kursai susiję su didžiųjų duomenų analize, statistiniu modeliavimu bei prognozavimu; kartu apžvelgiami įvairūs praktiniai duomenų analizės uždaviniai, jų sprendimui nudojant įvairias programines priemones. Statistinių metodų finansuose ir ekonomikoje specializacijoje dėstomi kursai apie šiuolaikinius matematinius-statistinius finansų rinkų, gyvybės ir ne gyvybės draudos, laiko eilučių modelius; kartu apžvelgiami praktiniai uždaviniai, jų sprendimui naudojant statistinės analizės sistemas R arba SAS; didelis dėmesys skiriamas ekonometriniams modeliams ir ekonomikos procesų prognozavimui.
 
Ką gebėsiu?
Baigę Duomenų mokslo specializacijos studijas asmenys turės matematinės statistikos ir informatikos žinių, susijusių su didžiųjų duomenų analize, žinos šiuolaikinių verslo analitikos sistemų programinių priemonių galimybes, gebės taikyti statistinės analizės, statistinio modeliavimo bei prognozavimo metodus. Spręsdami konkrečius duomenų analizės uždavinius, absolventai gebės pasirinkti tinkamus modelius ir realizuoti statistinius metodus praktikoje, naudodami įvairią programinę įrangą.
Baigę Statistinių metodų finansuose ir ekonomikoje specializacijos studijas asmenys turės žinių apie pagrindinius ekonometrinių ar finansų rinkų matematinių modelių tipus, pagrindinius tokių modelių statistinio identifikavimo metodus, neparametrinių ir parametrinių metodų derinimą duomenų analizėje. Spręsdami konkrečius duomenų analizės uždavinius absolventai galės pasirinkti tinkamus modelius ir realizuoti statistinius metodus praktikoje, naudodami specialią programinę įrangą. Taip pat gebės kvalifi kuotai įvertinti ir interpretuoti atliktos duomenų analizės rezultatus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę taikomosios statistikos magistrantūros studijų programą, absolventai galės dirbti Statistikos departamente, Lietuvos banke, komerciniuose bankuose, draudimo kompanijose, didelėse įmonėse bei bendrovėse. Studijas galės tęsti fizinių mokslų srities matematikos mokslo krypties doktorantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Studijų programos specializacijos:
Statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje, Duomenų mokslas

Studijų programos tikslas
1. Parengti absolventus turinčius žinių apie ekonometrinėje analizėje naudojamus statistinius modelius, jų parinkimo ir specifikavimo metodus, sprendžiant makroekonomikos ir mikroekonomikos uždavinius.
2. Parengti absolventus turinčius matematinės statistikos ir informatikos žinių, susijusių su didžiųjų duomenų analize, žinančius šiuolaikinių verslo analitikos sistemų programinių priemonių galimybes, gebančius taikyti statistinės analizės, statistinio modeliavimo bei prognozavimo metodus.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Suteikiamos žinios apie duomenų analizės ryšius su tikimybių teorija ir matematine statistika, ekonometrijos ryšį su statistika ir ekonomikos teorija, tiesinės ir netiesinės regresijos modelių svarbą praktiniuose ekonominės veiklos tyrimuose.
 • Suteikiamos žinios apie statistinėje duomenų analizėje naudojamus modelius, jų identifikavimo metodus ir algoritmus, apie ekonometrinių modelių parinkimą ir parametrų vertinimo metodus.
 • Suteikiamos žinios apie matematikos, informatikos metodus tinkamus didžiųjų duomenų analizės modeliams sudaryti.
 • Suteikiamos žinios apie statistines analizės sistemas (SAS ir R), jų galimybes ir panaudojimą statistinėje duomenų analizėje, ekonometrinių modelių sudaryme, vertinime ir prognozavime.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba parinkti ir taikyti tinkamus tyrimo metodus pagal turimus duomenis ir sąlygas.
 • Geba kurti finansų, ekonomikos ir kitų mokslo sričių problemų sprendimo matematinius modelius bei pagrįsti jų tinkamumą.
 • Geba kurti didžiųjų duomenų rinkinių analizės matematinius modelius, parinkti parametrus, patikrinti modelio tinkamumą turimiems duomenims, lyginti kelis modelius tarpusavyje.
 • Geba kritiškai analizuoti ir vertinti rezultatus, lyginti parametrų reikšmes, išrinkti optimalius sprendimus, prognozuoti.
 • Specialieji gebėjimai
 • Mokės atlikti statistinę objektų priklausomybės ir klasifikavimo analizę, parinkti adekvačius matematinius modelius, panaudoti duomenų analizę sprendžiant makroekonomikos ir mikroekonomikos bei kitų sričių praktinius uždavinius.
 • Mokės parinkti tiriamiems ekonominiams objektams tinkamus modelius ir juos identifikuoti šiuolaikine programine įranga, spręsti praktinius įmonių veiklos uždavinius, sugebės interpretuoti ir apibendrinti tyrimų rezultatus.
 • Mokės sudaryti algoritmus ir kompiuterines programas sukurtiems modeliams įgyvendinti, dirbti su dideliais duomenų rinkiniais.
 • Mokės programuoti statistinės analizės sistemų SAS ir R aplinkoje, paruošti duomenis, užrašyti statistinius modelius, įvertinti jų parametrus, paruošti tyrimų rezultatus tolimesnei analizei ar publikavimui.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba paruošti mokslinius pranešimus ir juos pristatyti.
 • Geba dirbti tarpdalykinėje komandoje, generuoti naujas idėjas ir integruoti žinias.
 • Geba aiškiai, argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems asmenims, ją kritiškai vertinti.
 • Geba kritiškai vertinti informaciją, savo veiklos rezultatus, profesijos naujoves, dalyvauti diskusijose ir tobulinti savo veiklą.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, pateikti statistinės analizės rezultatus, daryti pagrįstas išvadas ir teikti pasiūlymus, atlikti literatūros analizę.
 • Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti pasirinktose matematikos ir jos taikymo srityse bei planuoti mokymosi procesą.
 • Geba savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti jų pasekmes bei jų sudėtingumą.
 • Geba dirbti specializuotomis statistinės analizės programomis, turi programavimo SAS ir R aplinkoje įgūdžius.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM16106 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 2 63 A
FMSAM16158 Operacijų tyrimas (su kursiniu darbu) 9 30 15 15 6 174 E
FMSAM16159 Duomenų analizės programinės sistemos 6 15 30 - 4 111 E
FMSAM16161 Rinktiniai tikimybių teorijos skyriai 6 45 - - 4 111 E
VVSEM16101 Ekonomika 6 30 - 15 4 111 E
Specializacija — Duomenų mokslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM16106 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 2 63 A
FMSAM16166 Tekstinių duomenų analizė 6 15 30 - 4 111 E
FMSAM16167 Duomenų mokslo seminaras (su kursiniu darbu) 9 15 45 - 6 174 E
FMSAM16168 Matricų algebra 6 45 - - 4 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMSAM16161 Rinktiniai tikimybių teorijos skyriai 6 45 - - 4 111 E
FMSAM16169 Matematinės statistikos pagrindai 6 30 15 - 4 111 E
FMSAM16170 Programavimas su R 6 15 30 - 4 111 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM16207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - 15 2 63 A
FMSAM16253 Draudos matematika 6 30 - 15 4 111 E
FMSAM16254 Statistiniai tyrimai imčių metodais (su kursiniu darbu) 9 45 - 15 6 174 E
FMSAM16255 Statistinis modeliavimas ir struktūrų analizė 6 30 15 - 4 111 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Duomenų mokslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM16207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - 15 2 63 A
FMSAM16271 Duomenų bazės 6 15 30 - 4 111 E
FMSAM16272 Optimizavimo uždaviniai statistikoje (su kursiniu darbu) 9 45 - 15 6 174 E
FMSAM16273 Atsitiktiniai grafai 6 45 - - 4 111 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM16308 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
FMSAM16352 Duomenų analizės metodai (su kursiniu darbu) 9 30 30 - - 180 E
FMSAM16357 Finansinių rinkų matematiniai modeliai 6 15 30 - - 115 E
FMSAM16362 Ekonominių rodiklių analizė ir prognozė 6 15 30 - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMSAM16356 Rizikos teorija 6 30 - 15 - 115 E
FMSAM16365 Eilių teorija 6 30 - 15 4 111 E
Specializacija — Duomenų mokslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM16308 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
FMSAM16352 Duomenų analizės metodai (su kursiniu darbu) 9 30 30 - - 180 E
FMSAM16374 Bajeso metodai 6 30 15 - - 115 E
FMSAM16375 Lygiagretieji skaičiavimai 6 15 30 - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMSAM16356 Rizikos teorija 6 30 - 15 - 115 E
FMSAM16365 Eilių teorija 6 30 - 15 4 111 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM16409 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Duomenų mokslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM16409 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.