Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Studijų programos Bakalauro studijų programos
Verslo analitika

Verslo analitika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Verslas
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 612N10011, 6121LX041 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Kęstutis Peleckis
Studentas: -
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – verslo vadybos bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa sukurta siekiant pradėti rengti profesionalius verslo analitikos specialistus Lietuvoje. Verslo
analitikos studijų programa – pirmoji tokia programa Lietuvoje, pradėta vykdyti 2015 m. VGTU Verslo vadybos fakultete, ji skirta aukštos kvalifikacijos specialistams parengti efektyvesniam verslo valdymui. Tokio tipo programos labai populiarios, laikomos perspektyviausiomis pasaulyje. Jas baigę specialistai dirba labai gerai apmokamą darbą. Programos dalykus dėstantys profesoriai yra vadovaujantieji savo sričių specialistai Lietuvoje, turintys ir tarptautinį pripažinimą.
Verslo analitikos studijų programa skirta rengti verslo analitikos specialistams, turintiems  integruotų verslo analitikos žinių, gebantiems savo profesinėje veikloje kompleksiškai taikyti kiekybinius ir kokybinius analizės ir tyrimo metodus, integruoti ekonomikos ir vadybos teorijas ieškant praktinių sprendimų įmonės veiklai analizuoti, vertinti ir prognozuoti, atsižvelgiant į išorinės bei vidinės aplinkos pokyčius ir perspektyvas.
Verslo analitiko darbą galima sulyginti su šeimos gydytojo darbu. Verslo analitikas – tai įmonės „gydytojas“. Jis nuolat seka įmonės būklę, jaučia „jos pulsą“ ir tai jam sudaro galimybes įmonės vadovybei laiku pasiūlyti priemones, kurios padėtų išvengti nepageidautinos ūkinės komercinės situacijos. Tokius „gydytojus“ šiandien būtina turėti kiekvienai įmonei, todėl verslo analitikams darbo vietos bei karjera yra garantuotos. Ne veltui daugelyje Vakarų pasaulio įmonių baigusiems šią specialybę mokamas 2-3 kartus didesnis atlyginimas nei kitiems specialistams.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • integruoti ir kompleksiškai taikyti kiekybinius ir kokybinius įmonių veiklos analizės ir tyrimo metodus, naudodami įgytas tarpkryptines ir tarpdalykines kompetencijas;
 • sistemiškai sujungti ekonomikos ir vadybos teorijų žinias, ieškodami praktinių sprendimų įmonės veiklai analizuoti, vertinti ir prognozuoti, atsižvelgdami į išorinės bei vidinės aplinkos pokyčius ir perspektyvas;
 • formuoti ir vertinti galimas verslo sprendimų alternatyvas bei priimti efektyvius ir visapusiškai pagrįstus sprendimus;
 • suprasti, kurti ir taikyti verslo sisteminio valdymo tobulinimo naujoves įmonių veikloje;
 • išmanysite šiuolaikinio verslo materialiųjų ir informacinių srautų projektavimo, analitinio darbo organizavimo ir įgyvendinimo standartus bei metodus.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Po studijų būsite pasirengę įmonėse atlikti įvairias analitines, vadybines ir ekonomines funkcijas:
 • pagrįstų analitinių sprendimų pagrindu kurti ir plėtoti verslą;
 • realizuoti sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu pagrįstus analitinius įmonės veiklos tobulinimo ir plėtros projektus;
 • organizuoti analitikų kolektyvo darbą, siekiant bendro efektyvaus rezultato;
 • inicijuoti, rengti ir įgyvendinti įmonių plėtros analitinius projektus;
 • analizuoti ir prognozuoti įmonių situacijas, atsižvelgiant į išorinės bei vidinės aplinkos pokyčius ir perspektyvas;
 • savarankiškai formuoti, vertinti ir priimti efektyvius verslo sprendimus.
Baigę studijų programą galėsite sėkmingai siekti analitiko karjeros:
 • tarptautinėse ir nacionalinėse institucijose;
 • įmonių, organizacijų padaliniuose;
 • valstybinėse įmonėse;
 • bankuose;
 • draudimo kompanijose it kt.
Taip pat galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti verslo analitikos specialistus, turinčius integruotų verslo analitikos žinių, gebančius savo profesinėje veikloje kompleksiškai taikyti kiekybinius ir kokybinius analizės ir tyrimo metodus, integruoti ekonomikos ir vadybos teorijas ieškant praktinių sprendimų įmonės veiklos analizei, vertinimui ir prognozavimui, atsižvelgiant į išorinės ir vidinės aplinkos pokyčius ir perspektyvas, išmanančius šiuolaikinio verslo materialiųjų ir informacinių srautų projektavimo, analitinio darbo organizavimo ir įgyvendinimo standartus bei metodus.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Fundamentaliųjų, humanitarinių, socialinių ir ekonomikos mokslų, bendramokslinių, tarpdisciplininių sričių žinios, būtinos analitinės pasaulėžiūros formavimui, įvairių analizės metodų ir jų taikymo verslo analitikoje galimybių išmanymui, siekiant kompleksiškai pažinti ir vertinti socialinius, ekonominius bei mokslo ir technologijų pažangos reiškinius, aktualius verslo įmonės funkcionavimui ir plėtrai.
 • Verslo analitikos darbų organizavimo ir įgyvendinimo žinios, metodai bei modeliai, leidžiantys atlikti verslo ir ekonominių procesų įmonėje analizę, įvertinti įmonės būklę ir plėtros galimybes, paruošti siūlymus, atsižvelgiant į šalies bei tarptautinius teisinės, politinės, ekonominės aplinkos bei verslo pokyčius ir inovatyvius procesus, reikalaujančius originalių sprendimų bei leidžiančius spręsti įmonės veiklos analizės ir valdymo optimizavimo uždavinius.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba taikyti holistinį, sisteminį, inovatyvų požiūrį vertinant aplinką ir verslo įmonės veiklos rezultatus, kritiškai mąstyti ir suprasti skirtingus požiūrius, rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus įmonės efektyvaus funkcionavimo ir plėtros galimybėms identifikuoti, atpažinti įmonėse ir jų aplinkoje vykstančius procesus, numatyti įmonės veiklos tobulinimo kryptis.
 • Geba taikyti ekonomikos ir verslo dėsnius, principus, kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus analizuojant verslo įmonės veiklą, verslo aplinką, apibendrinant tyrimų rezultatus, pateikiant pagrįstus siūlymus ir galimus sprendimų variantus, siekiant prisitaikyti prie nuolatinių ekonomikos ir verslo aplinkos pokyčių, atsižvelgiant į riziką ir neapibrėžtumą.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba savarankiškai analizuoti ir tirti esmines verslo įmonių socialinių ir ekonominių reiškinių priežastis, dėsningumus, tendencijas bei jų valdymo galimybes, taikyti naujausių fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais pagrįstas vadybos, ekonomikos, rinkodaros bei kitų mokslų žinias verslo analitikos sistemos įmonėje tobulinimui.
 • Geba savarankiškai parinkti realioms situacijoms, tendencijoms ir dėsningumams analizuoti adekvačius metodus ir jų kombinacijas, suformuoti nagrinėjamų procesų modelius, leidžiančius rezultatyviai spręsti praktinius įmonės veiklos valdymo uždavinius, verslo procesams tobulinti ir verslo rezultatams pasiekti efektyviausiais būdais, taikyti modernius vadybos metodus ir modelius analizuojant ir optimizuojant įmonės veiklą, jos santykius su vartotojais, tiekėjais, kitais verslo partneriais.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba bendrauti su specialistais ir įmonės vadovybe sprendžiant analitinės veiklos uždavinius, perteikti moksliškai pagrįstas analitikos žinias ir rezultatus verslo, vadybos ir ekonomikos specialistams, vertinti ir perteikti savo praktinės veiklos rezultatus ir pasiekimus, grindžiamus analitiniu, sisteminiu ir kritiniu mąstymu.
 • Geba perteikti raštu ir žodžiu informaciją, idėjas, žinias ir galimus problemų sprendimo būdus.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai taikyti naujausius duomenų ir informacijos rinkimo, tyrimo, apdorojimo ir vertinimo metodus numatytiems įmonės veiklos analizės tikslams pasiekti.
 • Geba derinti turimas žinias prie naujų poreikių ir papildyti jas naujausiomis žiniomis, siekiant savo veiklos didesnio efektyvumo.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16101 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16105 Tiesinė algebra ir matematinė analizė 9 45 - 45 6 144 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVEIB17106 Įvadas į verslo analitiką 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17095 Verslo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17184 Inžinerijos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17098 Specialybės anglų kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17099 Specialybės vokiečių kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17100 Specialybės prancūzų kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16206 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 9 30 15 30 6 159 E
FMSAB16216 Optimizavimo metodai versle 3 30 - 15 2 33 E
KILSB17037 Specialybės kalba 3 15 - 30 2 33 E1
VVEIB17117 Mikroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17157 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17207 Sociologija 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17029 Tarpkultūrinė komunikacija 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17146 Specialybės anglų kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17147 Specialybės vokiečių kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17148 Specialybės prancūzų kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16317 Statistinė duomenų analizė 6 45 - 15 4 96 E
FMSAB16318 Statistinė duomenų analizė (kursinis projektas) 3(3) - - 30 - 50 KP
VVEIB17186 Makroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16301 Apskaita (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVTEB16304 Teisės pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17024 Regiono ekonomika I: Kinija 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17025 Regiono ekonomika I: Rusija ir kitos NVS šalys 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17026 Regiono ekonomika I: Šiaurės šalys 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17150 Pažintinė praktika 3 - - 15 - 65 A
VVEIB17279 Kiekybinių modeliavimo metodų kursinis projektas 3(3) - - 30 - 50 KP
VVEIB17280 Kiekybiniai modeliavimo metodai 6 45 - 15 4 96 E
VVFRB16401 Įmonių finansų valdymas 6 30 - 30 4 96 E
VVTEB16403 Verslo teisė 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17087 Verslininkystė (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17027 Regiono ekonomika II: Kinija 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17028 Regiono ekonomika II: Rusija ir kitos NVS šalys 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17029 Regiono ekonomika II: Šiaurės šalys 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16501 Informacijos vizualizavimas 3 15 15 15 3 32 E
FMSAB16518 Duomenų valdymas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17110 Kokybiniai tyrimų metodai versle 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17124 Tyrimo metodų kompleksinis projektas 6 - - 45 - 115 KS
VVVKB17033 Marketingas 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17081 Daugiakriteriai vertinimo metodai versle 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16601 Kainodara 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB17845 Įmonės veiklos analizė 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17037 Marketingo tyrimai 3 30 - 15 2 33 E
VVVKB17114 Verslo komunikacija analitikams 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17117 Verslo strateginė analizė 3 30 - 15 2 33 E
VVVKB17174 Besimokanti organizacija 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16719 Operacijų tyrimai versle 6 40 20 - 4 96 E
FMSAB16720 Operacijų tyrimai versle (kursinis projektas) 3(3) - - 30 - 50 KP
VVEIB17132 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17157 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVTVB17089 Verslo galimybių analizė (su kursiniu darbu) 6 20 - 30 4 106 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17141 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17147 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVFRB16816 Finansinės rizikos valdymas 3 24 - 12 2 42 E
VVTVB17100 Verslo procesų modeliavimas ir valdymas 6 36 - 12 4 108 E
VVTVB17101 Verslo procesų modeliavimo ir valdymo kursinis projektas 3(3) - - 36 - 44 KP
VVTVB17163 Informacinės valdymo sistemos 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.