Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Studijų programos Bakalauro studijų programos
Duomenų analizės technologijos

Duomenų analizės technologijos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statistika
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612G31001, 6121AX009 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2248 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Kazimieras Padvelskis
Studentas: Ruslan Prigodin
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: statistikos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: matematikos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Oficialiosios statistikos įstaigos, įvairios valstybės tarnybos, medicinos įstaigos, mobiliojo ryšio operatoriai, bankai, transporto ir kitų verslo sričių įmonės, socialiniai tinklai, žaidimų portalai ir didžiulė įvairovė kitų internete veikiančių tarnybų sukaupia milžiniškus duomenų kiekius. Be to, atsiranda vis daugiau išmaniųjų įrenginių, kurie taip pat generuoja didžiulius kiekius įvairios prigimties duomenų. Jų analizė tampa didele problema. Norint iš turimų duomenų gauti prasmingą ir naudingą informaciją verslui, reikia naujos kartos analitikų, gebančių taikyti šiuolaikinius analizės ir prognozavimo metodus, technologijas ir analitikos programines priemones. Studijų programa skirta siekiantiems įgyti kokybišką universitetinį išsilavinimą ir pasirengti duomenų analizės specialisto darbui, ketinantiems tapti kvalifikuotais Lietuvos ūkio analizės, planavimo ir prognozavimo specialistais, suprantančiais pagrindines didelių duomenų rinkinių analizės technologijas ir mokančiais taikyti statistinės analizės metodus, sprendžiant sudėtingas verslo įmonių problemas, gebančiais naudotis specializuotomis statistinės duomenų analizės programomis.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą specialistai geba:
 • parinkti tinkamą tiriamųjų didelių duomenų rinkinių matematinį statistinį modelį;
 • atlikti realiųjų didelių duomenų rinkinių statistinę analizę bei prognozę;
 • vertinti, interpretuoti ir apibendrinti statistinio tyrimo rezultatus ir pateikti išvadas bei rekomendacijas;
 • naudoti specializuotų kompiuterinių programų paketus, programuoti įvairiomis programavimo kalbomis;
 • dirbti grupėse pagal šiuolaikinius grupinio darbo valdymo principus.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigusieji galės dirbti didelių duomenų analitikais, projektų vadovais įvairiose verslo ir valstybinėse įmonėse Lietuvoje bei užsienyje.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti absolventus, gebančius taikyti matematinės statistikos ir informatikos žinias, reikalingas didžiųjų duomenų analizei.
2. Parengti absolventus, įgijusius praktinių darbo įgūdžių, atliekant individualius arba grupinius statistikos projektus.
3. Parengti absolventus, įgijusius žinių ir kompetencijų savarankiškam mokymuisi ir studijoms antroje studijų pakopoje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgyja bazines matematikos žinias, reikalingas statistikos studijų krypties specialiųjų dalykų studijoms.
 • Įgyja informatikos pagrindų žinias ir gebėjimus naudotis statistikos programine įranga.
 • Žino šiuolaikinius taikomosios statistikos metodus bei modelius ir moka juos taikyti sprendžiant konkrečius uždavinius.
 • Įgyja žinių apie humanitarinių - socialinių mokslų srities filosofijos, teisės bei vadybos pagrindus, moka kalbėti bei skaityti dalykinę literatūrą taisyklinga anglų kalba.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba taikyti tiek bazines matematines, tiek specialiąsias žinias sprendžiant įvairių sričių problemas.
 • Geba planuoti ir atlikti tyrimus pradedant problemos formulavimu ir baigiant rezultatų vertinimu.
 • Geba parinkti tinkamus taikomosios statistikos metodus, interpretuoti analizės rezultatus, formuluoti ir pagrįsti išvadas.
 • Geba taikyti matematikos programinę įrangą atliekant tyrimus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba naudotis programinės įrangos paketais sprendžiant matematinius uždavinius ir rašyti programas, skirtas statistiniams duomenims tvarkyti ir nagrinėti.
 • Geba įvertinti pagrindinių statistinės analizės metodų panaudojimo galimybes, taikyti šiuos metodus praktikoje, interpretuoti rezultatus, vertinti paklaidas, priimti optimalius sprendimus, daryti pagrįstas išvadas.
 • Taiko žinomus arba kuria naujus ekonomikos uždavinių matematinius -statistinius modelius, vertina kiekybinių ir kokybinių duomenų analizės gautus rezultatus, pateikia išvadas ir rekomendacijas.
 • Geba vykdyti statistinius projektus dirbdami savarankiškai ir grupėje.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba dirbti tarpdalykinėje komandoje, generuoti naujas idėjas ir integruoti žinias.
 • Geba kritiškai vertinti informaciją, savo veiklos rezultatus, profesijos naujoves, dalyvauti diskusijose ir tobulinti savo veiklą.
 • Geba imtis atsakomybės už savo veiklos kokybę vadovaudamiesi profesine etika ir pilietiškumu.
 • Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti pasirinktose veiklos srityse, planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, sugeba įvertinti ir prognozuoti aplinkoje vykstančius pokyčius ir jų pasekmes.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba taikyti įgytas žinias ir supratimą statistikos studijų kryptyje atliekant kiekybinių duomenų analizę, demonstruoja motyvuotą požiūrį į savo profesiją, gali aiškiai formuluoti ir argumentuotai pagrįsti savo sprendimus.
 • Geba tinkamai surinkti ir naudoti statistinius duomenis, pateikti aiškius ir logiškus atsakymus į sprendžiamų uždavinių klausimus.
 • Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti pasirinktose matematikos ir jos taikymų srityse bei planuoti mokymosi procesą.
 • Geba surasti ir tvarkyti informaciją naudojant informacines technologijas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16118 Programavimas Python 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16131 Diferencialinis skaičiavimas 9 60 - 45 6 129 E
FMSAB16134 Įvadas į studijas 3 30 - - 2 48 E
FMSAB16135 Tiesinė ir vektorinė algebra 9 60 - 45 6 129 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16181 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16183 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16185 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16262 Objektinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16232 Integralinis skaičiavimas 9 60 - 45 6 129 E
FMSAB16236 Matricinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFKB16104 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVSEB16253 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16223 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16224 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16225 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16338 Tikimybių teorija 6 45 - 30 4 81 E
FMSAB16391 Diskrečioji matematika 6 45 15 15 4 81 E
FMSAB16301 Rinktiniai analizės skyriai 1 6 30 - 30 4 96 E
FMSAB16379 Statistikos programinė įranga 6 30 30 - 4 96 E
VVEIB17189 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16437 Duomenų bazių valdymas 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16439 Matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16484 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMSAB16488 Skaitiniai metodai 6 30 15 15 4 96 E
VVFRB16411 Asmeniniai finansai 3 30 - 15 2 33 E
FMSAB16402 Rinktiniai analizės skyriai 2 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16530 Stochastinis modeliavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16542 Regresinė analizė 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16586 Optimizavimo metodai 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
FMSAB16531 Procesų ir automatų teorija 6 30 - 30 4 96 E
FMSAB16534 Įvadas į grafų teoriją 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16641 Laiko eilučių analizė 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16652 Imčių metodai 9 45 15 15 6 159 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
FMSAB16674 Duomenų klasifikavimo metodai 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16675 Lygiagretieji skaičiavimai 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16780 Baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
FMSAB16785 Gamybinė praktika 12 - - - - 320 A
FMSAB16794 Duomenų analizė 6 30 10 10 4 106 E
VVTEB16704 Teisė 3 20 - 10 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMMMB16702 Matematinio modeliavimo pagrindai 6 30 - 20 4 106 E
FMSAB16773 Masinio aptarnavimo teorija 6 30 10 10 4 106 E
FMSAB16797 Technometrija 6 30 10 10 4 106 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16881 Baigiamasis darbas 2 3 - - 12 2 66 Į
FMSAB16882 Baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
FMITB16801 Įvadas į neuroninius tinklus 6 24 24 - 4 108 E
FMSAB16898 Diskrečių struktūrų statistinė analizė 6 24 24 - 4 108 E
KILSB17028 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMSAB16596 Statistinė kokybės kontrolė 3 24 12 - 2 42 E
FMSAB16846 Ūkio statistika 3 24 12 - 2 42 E
FMSAB16887 Patikimumo teorija 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.