Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Studijų programos Bakalauro studijų programos
Pastatų energetika

Pastatų energetika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Energijos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612E30002, 6121EX053 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Vytautas Martinaitis
Studentas: Evelina Aukštikalnytė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: energijos inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta siekiantiems įgyti energijos inžinerijos teorinius ir praktinius pagrindus – išmokti, kaip sudaromos geros patalpų komforto ir technologinės sąlygos, kuriant, taikant ir prižiūrint šilumos energiją vartojančias, gaminančias ir tiekiančias išmaniąsias technines sistemas, tausojančias išteklius ir aplinką. Studijų programoje daug dėmesio skiriama atsinaujinančiųjų energijos šaltinių vartojimui. Studijų metu taikomi techniniai metodai bei įranga, galinti sudaryti optimalų mikroklimatą ir higienos sąlygas pastatuose, mokoma projektuoti bei prižiūrėti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio ir pastatų aprūpinimo šiluma sistemas. Šią programą galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba. Nuo 2013 m. pradėta vykdyti VGTU ir Mikelio taikomųjų mokslų universiteto (Suomija) jungtinė pastatų energetikos studijų programa, kurią baigus studentai gaus dviejų universitetų diplomus – VGTU ir Mikelio TMU. Tuo tikslu studentai vienus metus studijuoja Suomijoje, o bendroji studijų trukmė nepailgėja.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
 • nustatyti, analizuoti ir spręsti patalpų mikroklimato kokybės, šilumos gamybos, šilumos ir dujų tiekimo bei naudojimo problemas;
 • projektuoti tam skirtas pastatų ir lauko inžinerines sistemas;
 • planuoti jų įrengimą ir priežiūrą;
 • integruoti atsinaujinančiosios energijos technologijas pastatuose;
 • vadovautis efektyvumo, rentabilumo bei aplinkosaugos principais.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigusieji gali dirbti energetikos specialistais arba vadovaujamą darbą šilumos gamybos, šilumos ar dujų tiekimo įmonėse, patalpų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir vėsinimo, atsinaujinančiosios energijos sistemų projektavimo, įrengimo, priežiūros įmonėse, šias sistemas taikančiose gamyklose ir visuomeniniuose pastatuose. Pastatų energetikos studijų programos absolventai turės galimybę įsidarbinti tokiose įmonėse kaip: AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Amalva“, UAB „Caverion Lietuva“, UAB „Litesko“, UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Danfoss“, UAB „Baltic Engineers“, UAB „TENKO Baltic“, UAB „Saninstal“ ir daugelyje kitų energetikos sektoriaus įmonėse.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Parengti specialistus, kurie, įgiję žinių studijuodami bendruosius, studijų pagrindų ir specialiųjų universiteto studijų dalykus, galėtų analizuoti ir modeliuoti energijos transformavimo procesus, gebėtų atpažinti, formuluoti ir spręsti su šilumos gamyba ir transformavimu, šilumos, dujų tiekimu ir naudojimu, taip pat su patalpų oro kokybe susijusias inžinerines problemas, planuojant, projektuojant, naudojant naujus ir esamus energetinius, šiluminius įrenginius ir sistemas, pasižyminčias aukštu energijos transformavimo, vartojimo ir valdymo efektyvumu, rentabilumu, kokybe ir patikimumu, darniu, subalansuotu išteklių poreikiu ir poveikiu aplinkai.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Fundamentaliųjų mokslų, gamtos ir jos reiškinių žinios.
 • Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
 • Bendrųjų technologijos mokslų pagrindų žinios.
 • Energijos inžinerijos studijų krypties pagrindų žinios.
 • Energijos inžinerijos studijų krypties specialiosios žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba taikyti fundamentaliųjų ir gamtos mokslų dėsnius profesinėje veikloje.
 • Geba taikyti humanitarinių ir socialinių mokslų principus inžinerijoje.
 • Geba spręsti reikšmingas technologijos mokslų srities tyrimų ir plėtros problemas.
 • Geba taikyti energijos inžinerijos studijų krypties pagrindus.
 • Geba taikyti darniosios raidos principus, turi holistinį požiūrį priimant inžinerinius sprendimus, derinant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba rinkti duomenis ir analizuoti tradicines ir inovatyvias energetinių sistemų technologijas bei jų taikymo būdus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba taikyti žinias ir supratimą apie neatsinaujinančių ir atsinaujinančių išteklių kilmės energiją gaminančių, transformuojančių ir naudojančių sistemų ribas, struktūrą, savybes, veikimą, elementų ir procesų tarpusavio sąveiką, bendrąjį šių sistemų integralumą, projektavimą, jų sąveiką su aplinka, savarankiškai identifikuojant, formuluojant ir sprendžiant konkrečias energijos inžinerijos problemas.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Turi išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius, būtinus studijoms tęsti kitoje pakopoje, geba priimti racionalius sprendimus energijos inžinerijos srityje, taikyti įgytas teorines žinias praktikoje atsižvelgiant į energijos efektyvumo, saugumo, ekonominius ir įtakos aplinkai aspektus.
 • Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti, planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, turi holistinį požiūrį į savo srityje, gretutinėse srityse bei visuomenėje vykstančius procesus, suvokia ir gali paaiškinti darniosios raidos principus, sugeba įvertinti ir prognozuoti reiškinius, jų priežastis ir pasekmes.
 • Demonstruoja žinias ir reiškinių supratimą energijos inžinerijos srityje, geba taikyti studijų metu įsisavintą fundamentaliųjų, socialinių, humanitarinių bei kitų technologijos mokslų informaciją.
 • Geba tinkamai surinkti, naudoti ir interpretuoti duomenis, pateikti aiškius ir logiškus atsakymus į konkrečiai apibrėžtas energijos inžinerijos srities problemas/uždavinius, perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus, juos argumentuoti, ginti prieš energijos inžinerijos srities specialistų ir ne specialistų auditorijas.
 • Geba bendrauti taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų, naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio technologijomis, turi darbo įgūdžių įvairių sričių specialistų komandoje.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba rinkti, interpretuoti ir kompiuterinių technologijų pagalba apdoroti duomenis reikalingus energijos inžinerijos srities uždaviniams spręsti, turi darbo su matavimo prietaisais, darbo termodinamikos, šilumos ir masės mainų, vėdinimo bei hidraulinių mašinų laboratorijose įgūdžių.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16101 Pastatų energetika 3 30 - 15 2 33 E
FMCHB16102 Chemija 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16113 Bendroji fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16108 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16052 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
APPEB16202 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMFIB16214 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16003 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E1
FMSAB16209 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16201 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17119 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17120 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17121 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16303 Techninė termodinamika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16004 Taikomoji inžinerinė grafika 3 - 30 15 2 33 E1
FMSAB16310 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17204 Skysčių mechanika 3 15 15 15 1 34 E
STTMB17047 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17169 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KILSB17026 Dalykinis rašymas 3 15 - 15 3 47 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16404 Šilumos ir masės mainai 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16405 Hidraulinės sistemos 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16406 Energijos vartojimo efektyvumo mokomoji praktika 3 - - 15 2 63 A
APPEB16407 Pastatų mikroklimatas (su kursiniu projektu) 6(3) 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVB17208 Pastatų vandentiekis ir nuotakynas 3 30 - 15 2 33 E1
STGGB17282 Pastatų konstrukcijos 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16508 Pastatų šildymo sistemos 6 45 - 15 4 96 E
APPEB16509 Vėdinimas 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16510 Oro kondicionavimas (su kursiniu projektu) 6(2) 30 - 15 4 111 E
APPEB16511 Kompleksinis projektas 1 (Pastato inžinerinės sistemos) 9 - - 90 6 144 KS
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APMSB16623 Miestų planavimas 3 30 - - 4 46 E
APPEB16612 Šilumos gamyba 6 45 - 15 4 96 E
APPEB16613 Dujotiekis 6 45 - 15 4 96 E
APPEB16614 Šilumos tiekimas 3 30 - - 2 48 E
APPEB16615 Kompleksinis projektas 2 (Šilumos ir dujų tiekimas miestui) 6 - - 45 4 111 KS
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16716 Atsinaujinančios energijos technologijos 6 40 20 10 12 78 E
APPEB16718 Pastatų energetikos profesinės veiklos praktika 12 - - - 24 296 A
APAVB17049 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo 3 20 - 10 4 46 E
APKLB17968 Integruotas statinių projektavimas 3 10 20 - 4 46 E1
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APPEB16719 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aprūpinimo energija sistemos) 3 - - 10 2 68 Į
APPEB16720 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Patalpų mikroklimato sistemos) 3 - - 10 2 68 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16058 Geoinformacinės sistemos 3 12 24 - 2 42 E1
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
ELEIB16804 Techninių sistemų valdymas 6 36 12 12 4 96 E
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APPEB16821 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aprūpinimo energija sistemos) 6 - - 12 4 144 Į
APPEB16822 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Patalpų mikroklimato sistemos) 6 - - 12 4 144 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APPEB16823 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aprūpinimo energija sistemos) 6 - - - 4 156 BD
APPEB16824 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Patalpų mikroklimato sistemos) 6 - - - 4 156 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.