Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Studijų programos Bakalauro studijų programos
Organizacijų valdymas

Organizacijų valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Vadyba
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 612N20012, 6121LX045 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Ilona Skačkauskienė
Studentas: Rimantė Kučauskaitė
Atnaujintos Įstaigų vadybos studijų programos pavadinimas - Organizacijų valdymas.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis –
verslo vadybos bakalauras
 
Studijų forma ir trukmė –
nuolatinės studijos (4 metai)
                   Daugiau informacijos apie studijas
Verslo vadybos fakultete
 
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta tiems, kurie nori gauti žinių apie organizacijų ypatumus bei teikiamų paslaugų svarbą socialinei, ekonominei ir technologinei šalies plėtrai. Organizacijų valdymas padeda tikslingai pasirinkti metodus ir priemones, taikytinus pažangiai skirtingo pobūdžio organizacijų veiklai, išteklių panaudojimo efektyvumui bei konkurencingumui užtikrinti. Taip pat šios programos studijose įgytos žinios padeda didinti organizacijų veiklos efektyvumą, tenkinti gyventojų poreikius, sudarant palankias sąlygas verslui kurti ir plėtoti.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą:
 • turėsite naujais fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais grįstų integruotų vadybos ir ekonomikos žinių;
 • gebėsite suvokti takoskyrą tarp metodų ir priemonių, būtinų skirtingo pobūdžio organizacijų veiklai, išteklių panaudojimo efektyvumui bei konkurencingumui užtikrinti;
 • gebėsite įvertinti nuolatinius organizacijų veiklos organizavimo ir teikiamų paslaugų masto pokyčius, kuriuos lemia globalizacijos ir ES plėtros procesai;
 • būsite pasirengę savarankiškai mokytis ir tobulintis visą gyvenimą.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Galėsite dirbti įvairaus profilio organizacijose bei būsite pasirengę:
 • administruoti žmogiškuosius, finansinius, materialiuosius, informacinius ir kitus išteklius;
 • organizuoti žmonių ir jų kolektyvų darbą;
 • atlikti tyrimus, būtinus efektyviai organizacijos veiklai;
 • inicijuoti ir įgyvendinti organizacijai aktualias inovacijas;
 • tęsti studijas magistrantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti vadybos bakalaurus, turinčius naujais fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais grįstų integruotų vadybos, ekonomikos ir kitų studijų srities žinių bei gebančius jas taikyti organizacijos žmogiškųjų, finansinių, materialiųjų ir informacinių išteklių bei ryšių su aplinka valdymo procesuose, didinant organizacijų veiklos efektyvumą, tenkinant visuomenės poreikius ir taip prisidedant prie socialinės, ekonominės ir technologinės šalies plėtros.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Fundamentaliųjų pasaulėžiūros, humanitarinių bei tiksliųjų mokslų žinios, kurias geba taikyti siekiant kompleksiškai ir sisteminiu požiūriu pažinti ir vertinti socialinius ekonominius bei mokslo ir technologijų pažangos reiškinius įvairaus profilio organizacijų veikloje.
 • Organizacijų valdymo žinios, kurias geba taikyti siekiant vertinti ir valdyti įvairaus profilio organizacijų aplinkos išorinius (ekonominė, politinė, socialinė, kultūrinė, teisinė, informacinė, gamtos ir kita aplinka) ir vidinius veiksnius (žmogiškieji, finansiniai, techniniai-technologiniai, informaciniai ištekliai) organizacijų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesuose.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba rinkti, sisteminti ir vertinti duomenis įvairaus profilio organizacijų valdymo problemoms spręsti pasitelkiant holistinį, sisteminį, inovatyvų požiūrį bei kritinį mąstymą.
 • Geba pasirinkti naujausių mokslinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais grįstus kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, siekiant pažinti ir vertinti įvairaus profilio organizacijų aplinką, veiklą bei jose vykstančius procesus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba taikyti įvairaus profilio organizacijų veikloje pažangius žmogiškųjų, finansinių, techninių-technologinių, informacinių išteklių valdymo metodus ir priemones efektyviems sprendimams rengti, vertinti ir priimti.
 • Geba taikyti įvairaus profilio organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, naudotis informacinių technologijų, sistemų ir duomenų bazių teikiamomis galimybėmis veiksmingam organizacijų valdymui ir veiklos tobulinimui.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba atsakingai vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą etišką veiklą, sprendžiant organizacijų valdymo problemas dinamiškoje aplinkoje.
 • Geba specialistams ir kitiems asmenims perteikti raštu ir žodžiu informaciją, žinias, idėjas ir galimus problemų sprendimus neapibrėžtoje aplinkoje.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai ugdyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
 • Suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklą ir jos pasekmes visuomenei ir šalies gerovei.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16410 Multimedijos elementų dizainas 6 15 15 30 4 96 E
FMISB16101 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17116 Logika 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17022 ES studijų pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17097 Verslo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17110 Anglų kalba pradedantiesiems 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17111 Vokiečių kalba pradedantiesiems 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17112 Prancūzų kalba pradedantiesiems 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17113 Anglų kalba pažengusiems 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17114 Vokiečių kalba pažengusiems 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17115 Prancūzų kalba pažengusiems 1 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17037 Specialybės kalba 3 15 - 30 2 33 E1
VVTEB16204 Verslo teisė 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17184 Inžinerijos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVVKB17158 Vadyba 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVVKB17808 Dalykinė komunikacija 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17207 Sociologija 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17028 Protokolas ir etiketas 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17129 Specialybės anglų kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17131 Specialybės vokiečių kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17132 Specialybės prancūzų kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17161 Anglų kalba pradedantiesiems 2 6 - - 60 4 96 E1
KIUSB17162 Vokiečių kalba pradedantiesiems 2 6 - - 60 4 96 E1
KIUSB17163 Prancūzų kalba pradedantiesiems 2 6 - - 60 4 96 E1
KIUSB17164 Anglų kalba pažengusiems 2 6 - - 60 4 96 E1
KIUSB17165 Vokiečių kalba pažengusiems 2 6 - - 60 4 96 E1
KIUSB17166 Prancūzų kalba pažengusiems 2 6 - - 60 4 96 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17117 Mikroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17281 Kiekybiniai sprendimų metodai 6 45 - 15 4 96 E
VVFRB17301 Finansinių sprendimų pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVTEB16301 Sutarčių teisė 3 30 - 15 2 33 E
VVVKB17801 Viešojo sektoriaus organizavimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVTVB17182 E-prekyba 3 30 - 15 2 33 E1
VVTVB18301 Verslo derybos 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17170 Specialybės anglų kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17171 Specialybės vokiečių kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17172 Specialybės prancūzų kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17191 Makroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16403 Apskaita ir auditas 6 45 - 15 4 96 E
VVFRB16404 Apskaitos ir audito kursinis projektas 3(3) - - 30 - 50 KP
VVVKB17032 Valdymo psichologija (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17119 Žmogiškųjų išteklių vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
VVVKB17811 Pažintinė praktika 3 - - 15 - 65 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16502 Verslo finansai 3 30 - 15 2 33 E
VVFRB16506 Kainodaros kursinis projektas 3(3) - - 30 - 50 KP
VVTVB17179 Viešosios e-paslaugos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17180 Visuotinė kokybės vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17033 Marketingas 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17105 Strateginis valdymas 3 30 - 15 2 33 E
VVFRB18502 Kainodara 6 45 - 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17031 Tarptautinė ekonomika 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17201 Viešojo sektoriaus ekonomika (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16606 Finansų rinkos ir institucijos 3 30 - 15 2 33 E
VVFRB16613 Rizikos valdymas 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17272 Verslo projektai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17036 Tarptautinių ryšių valdymas 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16724 Asmeniniai finansai 6 20 - 20 4 116 E
VVVKB17175 Organizacijos aplinkos tyrimai (su kursiniu darbu) 6 30 - 10 4 116 E
VVVKB17178 Organizacijos aplinkos tyrimų kursinis projektas 3(3) - - 30 - 50 KP
VVVKB17202 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVVKB17203 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB17827 Biudžeto planavimas ir administravimas 3 24 - 12 2 42 E
VVFRB17828 Organizacijos veiklos plano ir biudžeto rengimas kompleksinis projektas 6 - - 48 - 112 KS
VVTVB17163 Informacinės valdymo sistemos 3 24 - 12 2 42 E
VVVKB17043 Organizacinė elgsena 3 24 - 12 2 42 E
VVVKB17204 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVVKB17205 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.