Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Sesija

Egzaminų sesija – studijuotų dalykų (modulių) baigiamųjų atsiskaitymų laikotarpis, kurio metu vertinamos visos studento studijuojant dalyką įgytos žinios ir gebėjimai. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą yra įvykdęs dalyko modulio apraše numatytus tarpinio vertinimo reikalavimus ir užduotis. 
 
Dėl tolygesnio akademinių patalpų užimtumo nuolatinių studijų skyriuje rekomenduojama pirmąją egzaminų pamainą pradėti ne vėliau kaip nuo 9.00 val., antrąją pamainą – nuo 14.00 val. ir trečiąją pamainą – nuo 18 val. 
 
Rekomenduojama egzaminus išdėstyti per sesijai skirtą laiką proporcingai dalykų moduliuose nurodytam kreditų skaičiui ir intervalai tarp egzaminų turėtų būti ne mažesni kaip trys dienos. Pirmąjį sesijos egzaminą skirti ne anksčiau kaip trečią sesijos dieną. 
 
Egzaminų sesijos tvarkaraštis studentams turi būti paskelbtas likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki sesijos pradžios. Sesijos tvarkaraščiai skelbiami VGTU informacinėje sistemoje „Medeinė“. 
 
Egzamino rezultatai skelbiami per dvi dienas po egzamino.
 
Perlaikyti egzaminų sesijos metu neleidžiama. Jeigu studentas dėl pateisinamų priežasčių negali laikyti egzamino per sesiją, dekanas nustato naują laikymo terminą, atidėdamas sesiją dekano potvarkiu, kuris įforminamas studentų duomenų bazėje. Magistrantai, kurių studijos organizuojamos ciklais, kiekvieno dalyko egzaminą iki sesijos pabaigos gali laikyti tik vieną kartą. 
 
Už tiriamojo darbo modulį magistrantams leidžiama atsiskaityti iki sesijos pabaigos.
 
Egzaminai 
Egzaminai „E1“ laikomi iki sesijos pradžios dalyko pratyboms numatytu laiku. Egzaminai „E“ laikomi per sesiją pagal grupės seniūno suderintą sesijos tvarkaraštį.
Egzaminų tvarka:
 
 • Atsiskaitymai gali būti vertinami įskaityta/neįskaityta, įskaityta rašoma jei žinios ir gebėjimai tenkina bent minimalius reikalavimus; 
 • Tuo pačiu metu egzaminuoti galima tik vieną akademinę grupę, išskyrus tuos atvejus, kai, apjungus grupes, studentų skaičius neviršija 30; 
 • Į egzaminą studentas turi atsinešti studento pažymėjimą (dėstytojui pageidaujant ir kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), dėstytojo nurodytas priemones ir turi būti pasirengęs 1,5 – 3 val. nenutrūkstamam darbui; 
 • Egzamino užduotis studentas gali atlikti raštu arba kompiuteryje, kai egzamino užduotis teikiama elektroninėje laikmenoje. Egzamino darbai saugomi katedroje vienerius metus. Kitaip egzaminuoti galima, tik leidus fakulteto dekanui, pagal katedros vedėjo nustatytą tvarką; 
 • Egzamino darbą studentas turi parašyti taisyklinga kalba. Iliustracijos turi būti rūpestingai atliktos, aiškios. Jei padaroma išvada, kad darbo negalima analizuoti, jis pažymiu nevertinamas, o į egzamino žiniaraštį įrašoma G raidė; 
 • Egzaminuojantis dėstytojas po egzamino raštu gali patikslinti studijuojančiojo žinias papildomo pokalbio metu; 
 • Sesijos egzamino metu studentui paliekama teisė pakartotinai atsiskaityti už teorinės modulio dalies užduotis, jei studento gautas įvertinimas netenkino minimalių reikalavimų. Tada skaičiuojant egzamino įvertinimą imamas paskutiniojo atsiskaitymo rezultatas; 
 • Paskelbus egzamino rezultatus studentas turi teisę kartu su dėstytoju aptarti savo darbą. Egzamino metu parengtas ir dėstytojo patikrintas darbas aptarimo metu netaisomas.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė