Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Įvertinimai

Pažymių vertinimo skalė:
 
Vertinimas Pažymys
Žinių lygis
procentais
Žinių lygio kriterijus
Puikiai 10 96 ir daugiau Puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai
Labai gerai 9 86 - 95 Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai
Gerai 8 76 - 85 Geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai
Vidutiniškai 7 66 - 75
Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių
klaidų
Patenkinamai 6 56 - 65
Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei
vidutiniai, yra klaidų
Silpnai 5 50 - 55
Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius
reikalavimus
Nepatenkinamai 4 40 - 49 Netenkinami minimalūs reikalavimai
- 3 30 - 39 Blogai
- 2 20 - 29 Labai blogai
- 1 0 - 19 Visai blogai
 
Pažymys ir išsamus žinių lygio apibūdinimas:
 
Pažymys ir trumpas
žinių ir gebėjimų
apibūdinimas
Išsamus žinių ir supratimo apibūdinimas Išsamus gebėjimų apibūdinimas
IŠLAIKYTA
10 (puikiai)
 
Puikios,
išskirtinės žinios
ir gebėjimai
Pasiekti visi studijų tikslai
 
Puikios, išskirtinės, visapusiškos žinios ir jų
taikymas sprendžiant sudėtingas praktines
problemas. Savarankiškai studijavo
papildomą medžiagą. Puikiai supranta ir
vartoja sąvokas, geba analizuoti jas
platesniame dalyko kontekste. Originaliai ir
nepriklausomai mąsto. Puikūs analitiniai ir
vertinimo įgūdžiai, įžvalga.Puikus
pasirengimas tolesnėms studijoms.

Puikiai taiko teorines žinias. Puikiai
atlieka sudėtingas nestandartines
užduotis. Nepriekaištinga, išskirtinė
atlikimo kokybė. Puikūs raiškos ir
pristatymo įgūdžiai. Gerai supranta,
ką ir kodėl daro.
9 (labai gerai)
 
Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai

Pasiekta ne mažiau kaip 90 proc. studijų tikslų
 
Tvirtos, geros, visapusiškos žinios ir jų
taikymas sprendžiant sudėtingas praktines 
problemas. Savarankiškai studijavo papildomą medžiagą. Puikiai supranta studijuojamą medžiagą, sąvokas vartoja
tinkamai. Originaliai ir nepriklausomai mąsto.
Labai geri analitiniai, vertinimo ir sintezės
įgūdžiai. Labai geras pasirengimas
tolesnėms studijoms.
Labai gerai taiko teorines žinias.
Lengvai atlieka sudėtingas tipines
užduotis. Labai gera atlikimo
kokybė. Labai geri raiškos ir
pristatymo įgūdžiai. Supranta,
kokius metodus, technikas taiko ir
kodėl.

8 (gerai)
 
Geresnės nei
vidutinės žinios
ir gebėjimai
Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų
 
Geresnės nei vidutinės žinios ir jų taikymas
sprendžiant praktines problemas.
Susipažino su privaloma medžiaga. Geba
savarankiškai dirbti su papildoma
medžiaga. Supranta sąvokas ir principus,
juos taiko tinkamai. Gerai argumentuoja ir
argumentus pagrindžia faktais. Geras
pasirengimas tolesnėms studijoms.

Gerai taiko žinias. Teisingai atlieka
vidutinio sudėtingumo ir sunkesnes
užduotis. Gera atlikimo kokybė.
Geri raiškos ir pristatymo įgūdžiai.
Žino, kokius metodus, technikas
taikyti.

7 (vidutiniškai)
 
Vidutinės žinios
ir gebėjimai, yra
neesminių klaidų.

Pasiekta ne mažiau kaip 70 proc. studijų tikslų
 
Vidutinės žinios, yra neesminių klaidų.
Žinias taiko praktinėms problemoms
spręsti. Susipažino su pagrindine
medžiaga. Supranta ir vartoja sąvokas ir
principus. Kelios esminės dalys susiejamos
į visumą. Pakankamai gerai argumentuoja.
Pakankamas pasirengimas tolesnėms
studijoms.

Žinios taikomos vadovaujantis
pateiktais pavyzdžiais. Gera
atlikimo kokybė. Teisingai atlieka
vidutinio sunkumo užduotis.
Pakankami raiškos ir pristatymo
įgūdžiai.

6 (patenkinamai)
 
Žinios ir gebėjimai
(įgūdžiai) žemesni
nei vidutiniai,
yra klaidų

Pasiekta ne mažiau kaip 60 proc. studijų tikslų
 
Žemesnės negu vidutinės žinios, yra
klaidų. Žinias taiko nesudėtingoms
praktinėms problemoms spręsti. Susipažino
su pagrindine medžiaga.
Patenkinamai suvokia sąvokas, geba
savais žodžiais apibūdinti priimamą
informaciją. Analizuojant susitelkiama į
keletą aspektų, tačiau nesugebama jų
susieti. Patenkinamas pasirengimas
tolesnėms studijoms.

Žinios taikomos vadovaujantis
pateiktais pavyzdžiais.
Patenkinama atlikimo kokybė.
Moka veikti pagal
analogiją. Teisingai atlieka
lengvas užduotis, bet
nesuvokia sudėtingesnių.

5 (silpnai)
 
Žinios ir gebėjimai
(įgūdžiai) tenkina
minimalius
reikalavimus
Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų
tikslų
 

Žinios tenkina minimalius reikalavimus.
Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms
problemoms spręsti. Paprastas įsisavintų
sąvokų vardijimas, teksto atpasakojimas.
Atsakymas sutelktas į vieną aspektą.
Minimalus pasirengimas tolesnėms
studijoms.

Minimalūs pakankami gebėjimai
problemoms spręsti vadovaujantis
pavyzdžiais. Geba veikti pagal analogiją. Patenkinami raiškos
ir pristatymo įgūdžiai.
NEIŠLAIKYTA
4 (nepatenkinamai) Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų
Gebėjimai netenkina minimalių
reikalavimų
3, 2, 1 (Netenkinami
minimalūs
reikalavimai)
Žinios netenkina minimalių reikalavimų
Gebėjimai netenkina minimalių
reikalavimų
 
VGTU ir ETCS vertinimo palyginimas:
 
VGTU
pažymys
ETCS
pažymys
Vertinimas
Gavusių pažymį
studentų procentas
10 A
PUIKIAI: darbas puikiai atliktas, yra kelios
nedidelės klaidos.
10%
9 B
LABAI GERAI: darbas atliktas geriau už
vidutinį standartą, bet pasitaikė kelios klaidos.
25%
8, 7 C GERAI: stiprus darbas, bet yra didelių klaidų. 30%
6 D
PAKANKAMAI: gana geras darbas, bet yra
esminių trūkumų.
25%
5 E
PATENKINAMAI: darbas atitinka minimalius
reikalavimus.
10%
4 FX
NEPATENKINAMAI: norint gauti kreditą, reikia
papildomai dirbti.
-
3, 2, 1 F
NEPATENKINAMAI: reikia dar gana daug
dirbti.
-
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė