Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Studijų procesas Akademinės etikos normos

Akademinės etikos normos

Pripažindami tiesą, žinojimą ir supratimą aukščiausiomis studijų vertybėmis, tikėdamiesi pasitikėjimo ir teisingo savųjų laimėjimų įvertinimo, VGTU studentai įsipareigoja laikytis akademinio sąžiningumo principo. Šiurkščiausiais akademinio sąžiningumo pažeidimais laikoma:
 • plagijavimas – svetimu idėjų pateikimas kaip savu; būdingi plagijavimo atvejai: svetimas tekstas pateikiamas be citavimo ženklų – kabučių arba kitokio pobūdžio išskyrimo iš viso teksto (pvz., atskira pastraipa, kursyvu); perpasakojant arba cituojant svetimą idėją, iliustracinę medžiagą ar duomenis, nenurodomas tikslus šaltinis; nurodomas klaidingas šaltinio puslapis arba tinklalapio lankymo data; sukčiavimas atsiskaitant už kursą ar jo dalį – kolokviumų, įskaitų, egzaminų ir pan. metu; 
 • būdingi sukčiavimo atvejai: nusirašinėjama arba leidžiama kitam nusirašyti; pasakinėjama, naudojamos „paruoštukės“ arba kitokios egzaminatoriaus neleistos priemonės; svetimas rašto darbas perteikiamas kaip savas arba pasinaudojama kito studento darbu ar jo rezultatais atsiskaitant; tas pats rašto darbas pateikiamas atsiskaitant už kelis dalykus; atsiskaitoma už kitą asmenį; padirbinėjimas; būdingi atvejai: dėstytojo jau įvertintas rašto darbas pataisomas be dėstytojo sutikimo siekiant pareikalauti aukštesnio įvertinimo; padirbinėjamas dėstytojo parašas, pažymos, kitokie dokumentai; pakeičiami akademinių užduočių (laboratorinių, kursinių ir kitų darbų) duomenys ar rezultatai; 
 • pagalba kitam atliekant nesąžiningą akademinį veiksmą: plagijuojant, sukčiaujant arba padirbinėjant;
 • kyšininkavimas – atlygio už akademines paslaugas siūlymas arba davimas (asmeninis ar grupinis).
Aukštosios mokyklos studentai įsipareigoja aukštosios mokyklos moksline ir studijoms skirta kompiuterine įranga, biblioteka ir medžiaginius išteklius tausoti, naudoti atsakingai pagal paskirtį.
 
Sankcijos už akademinės etikos pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, – moralinio poveikio priemonės ir drausminės nuobaudos (pvz., pastaba, įspėjimas, įvertinimo paviešinimas ir pan.) – skiriamos vadovaujantis VGTU Statutu bei vidaus tvarka reglamentuojančiais aktais.
 
Jei studentas, egzamino ar įskaitos metu nusirašinėja (naudojant „špargalkes“, „paruoštukus“, mobilią aparatūrą ar dar kitokias egzamino laikymą „palengvinančias“ priemones) ir yra pagaunamas, jis/ji yra pašalinamas/a iš universiteto.
 
 VGTU akademinės etikos kodeksas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinės etikos kodekso paskirtis yra skatinti  VGTU studijų ir mokslinės veiklos kokybės kultūrą bei elgtis socialiai atsakingai, puoselėti akademinį sąžiningumą, skaidrumą ir atsakomybę suinteresuotųjų šalių atžvilgiu.
Kodekso tikslai:
1. Skatinti etišką elgesį – svarbiausia ne nubaudimas už netinkamą elgesį, bet prevencija.
2. Nubrėžti atsakomybės ribas – kodeksas turi aiškiai reglamentuoti akademinės bendruomenės narių atsakomybę ir ginti juos nuo neteisėtų sprendimų ir veiksmų (veikimo ir (ar) neveikimo).
3. Atlikti moralinio švietimo funkciją – kodeksas gali būti naudojamas tiek formalaus, tiek neformalaus etiško elgesio mokymo procese, siekiant skatinti akademinės bendruomenės narius vadovautis akademinės etikos principais.
4. Drausminti akademinės bendruomenės narius – kodekso pagrindu vykdyti akademinės bendruomenės narių veiklos bei sprendimų priėmimo kokybės priežiūrą ir kontrolę etikos požiūriu.
5. Didinti visuomenės pasitikėjimą – kodekse nurodytos siektinos institucinės vertybės bei standartai turi būti užtikrinti realiais veiksmais, įtvirtinant nuostatą, kad akademinės bendruomenės nariai verti pasitikėjimo, nes savo veikloje vadovaujasi jiems keliamais reikalavimais ir akademinės etikos principais.
6. Reguliuoti akademinės bendruomenės narių elgesį – padėti akademinės bendruomenės nariams vertinti ir spręsti konkrečias akademinio gyvenimo situacijas, kuriose iškyla klausimų, susijusių su akademine etika.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė