Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Neįgaliesiems Parama neįgaliesiems

Informacija, kaip gauti finansinę paramą

 
INFORMACIJA GAVUSIEMS VALSTYBĖS REMIAMAS PASKOLAS
 
Atleidimas nuo paskolos grąžinimo
 
Nuo valstybės lėšomis suteiktos ar valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami paskolos gavėjai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis.
Prašymą ir atleidimo nuo paskolos grąžinimo faktinį pagrindą patvirtinančius dokumentus Fondui privalo pateikti paskolos gavėjas ar jo atstovas.
 
 
TIKSLINĖ IŠMOKA NEĮGALIESIEMS
Europos socialinio fondo finansinė parama
 
Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:
 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 
  3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
 4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.
Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį).
 • Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu, jungiantis prie Fondo interneto svetainės http://vsf.lrv.lt/ ir pasirinkus Elektronines paslaugas spaudžia Tikslinė išmoka. Studentas nukreipiamas į Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinę sistemą (IS ,,PARAMA“), autorizuojasi prisijungdamas su savo banko prisijungimo duomenimis ir pildo prašymo formą, kuri sistemoje pavadinta ,,Tikslinė išmoka, 2017 m. Pavasario semestras“. Pildymas pavasario semestrui pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 d. iki kovo 16 dienos, pildymas rudens semestrui pagrindinio priėmimo metu vyksta – nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 16 dienos.
 • Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 dienos, o rudens semestre nuo lapkričio 1 d. iki kitų metų sausio 31 dienos. Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai Prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos per IS ,,Parama“.
 
Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:
 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.
Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas, jei pasikeičia darbingumo lygis (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis) arba studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
 
Dokumentai tikslinei išmokai gauti priimami  Saulėtekio al. 11,  Studijų direkcijoje (506 kab.).
Kreiptis į Studijų direkcijos specialistę Jolitą Valentinavičienę, kilus klausimams skambinti tel. (8 5)  274 4944 arba rašyti el. adresu: jolita.valentinaviciene@vgtu.lt
 
 
 DĖMESIO!
Tikslinė išmoka turi būti panaudota studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti). Prireikus, Valstybinis studijų fondas gali paprašyti dokumentų, įrodančių, kad tikslinė išmoka buvo panaudota prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.
Visa studentui  reikalinga informacija pateikiama Valstybinio studijų fondo tinklalapyje adresu:
                                                                                                                 Studijų direkcija
 
INFORMACIJA, KAIP GAUTI FINANSINĘ PARAMĄ IŠ NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO
 
Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“, studentai turintys negalią, ir atitinkantys reikalingus kriterijus, gali gauti finansinę paramą.

Šio nutarimo tikslas – sunkią negalią turintiems studentams, sudaryti sąlygas studijuoti aukštojoje mokykloje ir įgyti konkurencingas darbo rinkoje profesijas, teikiant neįgaliesiems finansines pagalbos priemones.

Finansinė pagalba nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. teikiama neįgaliesiems, kurie atitinka aukščiau minėto nutarimo reikalavimus.

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma (dienine, vakarine, neakivaizdine) studijuoja neįgalusis.

Neįgaliesiems teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:
1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – nuo 2018 m.sausio 1 d. 76,46 Eur);
2. tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti (3,2 BSI dydžio per semestrą – šiuo metu 121,6 Eur).
 
Studentus, turinčius negalią, per 10 dienų nuo studijų metų pradžios dėl finansinės pagalbos, su prašymu ir neįgaliojo pažymėjimu, prašome kreiptis į Studijų direkcijos vyresn. specialistę Deimantę Gražiną Nenartavičienę, (VGTU centriniai rūmai, 506 kab.) el. p.: deimante.nenartaviciene@vgtu.lt, tel. 274 4944.

Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimo laikui, iki tol teikta finansinė pagalba sustabdoma, kol bus pateiktas pratęstas neįgaliojo pažymėjimas.

Plačiau apie finansinės pagalbos priemonių teikimą neįgaliesiems galima paskaityti Neįgaliųjų reikalų departamento interneto tinklalapyje, adresu: http://www.ndt.lt/, skyrelyje „Neįgaliųjų studentų rėmimas“.

» Prašymo forma (doc)

Nutarimai dėl paramos neįgaliesiems:

» LRV 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1187 (pdf)

» LRV 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimas Nr. 831 (pdf)
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė