Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Besimokantis universitetas Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimas
Paskutinio Bolonijos proceso (Jerevanas 2015) švietimo politikų susitikimo metu buvo suformuluota svarbiausia misija – „pagerinti mokymo ir mokymosi kokybę ir sustiprinti jų svarbą“, kurios įgyvendinimui šalys įsipareigoja: „diegti pedagogines naujoves į studentą orientuotoje mokymosi aplinkoje, <...> raginsime institucijas, dėstytojus ir studentus suaktyvinti tokią veiklą, kuri skatina kūrybiškumą, naujoves ir verslumą. <...> būtina sukurti aiškius studijų rezultatų ir darbo krūvio aprašus, lanksčius mokymosi būdus ir tinkamus mokymo ir vertinimo metodus. Labai svarbu pripažinti ir paremti kokybišką mokymą ir suteikti galimybes patobulinti dėstytojų mokymo kompetencijas“. 
 
Nuo 2016–2017 m. m. pasikeitė Vilniaus Gedimino technikos universiteto darbuotojų kvalifikacijos kėlimo tvarka: 2016 m. gegužės 27 d. Rektoriaus įsakymas Nr. 533.
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto 20172018 m. m. edukologinių kompetencijų tobulinimosi planas. Registracija į seminarų ciklą „Įvadas į VGTU veiklas“ tęsiama iki seminarų ciklo pradžios.
 
Individualios konsultacijos akademinei bendruomenei vyksta kiekvieną pirmadienį (9:00-12:00) išskyrus savarankiškų studijų savaitę ir sesijos laiką. Konsultuoja doc. dr. Ilona Valantinaitė, doc. dr. Vida Navickienė, doc. dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė. Būtina išankstinė registracija tel. 8 688 64397.
 
 
 
 
Klausimas: Kas ir kaip fiksuoja mano dalyvavimą Edukacinių kompetencijų grupės seminaruose?
Atsakymas: Kiekvieno semestro pabaigoje (vasario ir birželio mėn.) rašomas rektoriaus įsakymas, kuriame pateikiama detali informacija apie lankytą seminarą. 
Rektoriaus įsakymas dėl kvalifikacijos kėlimo kursų, 2018.02.13 - 145;
 
Klausimas: Ar galima dalyvauti edukologinių kompetencijų tobulinimosi seminaruose kadencijos pradžioje (pirmi - antri metai)?
Atsakymas: Dėstytojas tiktai pats pasirenka laiką ir jam tinkamus seminarus. Nėra jokio skirtumo, kuriuo metu - kadencijos pradžioje, viduryje ar pabaigoje ir tik pats dėstytojas nusprendžia kaip vykdys rektoriaus įsakymą Nr. 533, kuriame rašoma: „Edukologinių kompetencijų tobulinimas privalomas ne mažesniu krūviu nei 0,25 etato dirbantiems dėstytojams: ne mažiau kaip 40 akademinių valandų per kadenciją – jei jie yra įdarbinti pirmą ir antrą kartą ne trumpesnei nei penkerių metų kadencijai; ne mažiau kaip 20 akademinių valandų per kadenciją – pareigas einantiems trečią ir paskesnes kadencijas; ne mažiau kaip 8 akademines valandas per vienus mokslo metus – dirbantiems pagal terminuotą darbo sutartį ir turintiems mažesnį nei dešimties metų pedagoginį stažą“. Edukacinių kompetencijų grupė kviečia dalyvauti organizuojamuose seminaruose, tačiau neliepia juose dalyvauti ir neriboja dalyvavimo.
 
Klausimas: Ar užsiskaito edukologinės kompetencijos tobulinimas už universiteto ribų? Jei taip, tai kaip?
Aatsakymas: Remiantis Rektoriaus 2016 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 533, III skyrius, 17 punktu, akademinės bendruomenės nariai, edukologinę kompetenciją tobulinę už universiteto ribų, prieš eilinę ar neeilinę atestaciją, turi teisę gauti jų edukologinės kompetencijos tobulinimo pripažinimo VGTU faktą patvirtinantį dokumentą. Minėtu tikslu kiekvienas dėstytojas individualiai pats iki birželio 1 d. (imtinai) į Studijų direkciją (506 kab.) pateikia šią informaciją ir dokumentus:
•    išklausytus seminarus patvirtinantį pažymėjimą (originalą ir 1 kopiją);  Pažymėjimo originalas atiduodamas iš karto, pasižymėjus, jog kopija tikra. Pažymėjimo kopija lieka Studijų direkcijoje ir yra negrąžinama. Pažymėjimas privalo turėti registracijos numerį, antspaudą, parašą; 
•    seminaro programą ar kitą dokumentą, leidžiantį spręsti apie seminaro turinį, trukmę ir pranešėjus;
•    su atestacija susietą informaciją lentelės forma
 
Vardas, pavardė
 
Fakultetas
 
Katedra
 
Kadencijos pradžia
 
Kadencijos pabaiga
 
Pareigos
 
Darbo trukmė VGTU
 
Asmeniniai kontaktai
 
 
Sprendimas apie edukologinių tobulinimo pripažinimo faktas tvirtinamas Studijų prorektoriaus potvarkiu iki birželio 10 d. 
Pažymėjimai priimami už einamuosius mokslo metus arba kadenciją. 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Elida Žalnieriūnienė
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė