Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Edukacinių kompetencijų grupė (EKG) universitete veikia nuo 2016 m. Pagrindinis mūsų tikslas – suteikti dėstytojams galimybę tobulinti savo edukologines kompetencijas, nes tik nuolat tobulėjantis dėstytojas gali sėkmingai įveikti XXI-ojo amžiaus keliamu iššūkius ir atliepti pasikeitusius jaunosios kartos poreikius. Tradicinį mokymą, kurio pagrindas yra perteikti žinias, Vakarų Europos aukštosiose mokyklose pakeitusi mokymosi paradigma – kai studentas tampa sąmoningu ir aktyviu studijų dalyviu – įsigali ir Lietuvos aukštajame moksle. Tokia kaita dėstytojams kelia naujų uždavinių: taikyti aktyvinančius mokymosi metodus, modernius vertinimo būdus, žiūrėti į besimokantįjį kaip į lygiavertį partnerį.  Taigi EKG dalindamasi edukologinėmis naujovėmis su dėstytojais padeda jiems įveikti studijų procese kylančius  iššūkius, kūrybiškai  ieškoti galimų problemų sprendimo būdų.

Pagrindinės Edukacinių kompetencijų grupės funkcijos yra tokios:
- analizuoti dėstytojų edukologinių kompetencijų poreikį,
- organizuoti ir koordinuoti dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimosi veiklas, atliepiant mokymosi visą gyvenimą nuostatas,
- vesti aukštojo mokslo didaktikos seminarus, 
- analizuoti ir apibendrinti dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimosi rezultatus.

Siekdama į edukacinius procesus įtraukti kuo daugiau akademinės bendruomenės narių, EKG organizuoja ir koordinuoja edukologinių kompetencijų ekspertų (EKE) rengimą, koordinuoja ir vertina tęstinę jų veiklą bei daromą sklaidą, taip pat bendradarbiauja su studentų kuratoriais.
Dar viena, ne mažiau svarbi, funkcija EKG tenka organizuojant ir koordinuojant bendradarbiavimo veiklas su VGTU inžinerijos licėjaus moksleiviais
Galime drąsiai teigti, kad savo veiklomis prisidedame prie VGTU siekio teikti aukščiausios kokybės studijas tiek Lietuvos, tiek užsienio studentams.
 
Mūsų komanda:
L. e. vedėjo pareigas
dr. Vida Navickienė,
el. p. vida.navickiene@vgtu.lt
Vyriausioji specialistė
dr. Gražina Droessiger,
el. p. grazina.droessiger@vgtu.lt 
Vyriausioji specialistė
dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, el. p. lina.litvinaitiene@vgtu.lt 
Vyresnioji specialistė
Elida Žalnieriūnienė, el. p. elida.zalnieriuniene@vgtu.lt
Vedėja dr. Ilona Valantinaitė (vaiko priežiūros atostogose).   
 
Klausimas. Kas ir kaip fiksuoja mano dalyvavimą Edukacinių kompetencijų grupės seminaruose?
Atsakymas. Kiekvieno semestro pabaigoje (vasario ir birželio mėn.) rašomas rektoriaus įsakymas, kuriame pateikiama detali informacija apie lankytą seminarą. 
Rektoriaus įsakymas dėl kvalifikacijos kėlimo kursų, 2018.02.13 - 145;
 
Klausimas. Kiek reikia sukaupti edukologinių kompetencijų tobulinimosi valandų atestuojantis 2018 m. birželio mėn.?
Atsakymas. Kadangi rektoriaus įsakymas Nr. 533 „Dėl VGTU darbuotojų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo“ buvo patvirtintas 2016 m. gegužės 27 d., tai dėstytojams, kurių darbo patirtis VGTU yra iki 10 m. (įskaitytinai), privalu surinkti 16 a. val.; dėstytojams, kurių darbo patirtis VGTU yra daugiau kaip 10 m. privalu surinkti 8 a. val.

Klausimas. Kada kadencijos metu galima dalyvauti edukologinių kompetencijų tobulinimosi seminaruose?
Atsakymas. Dėstytojas pats pasirenka laiką ir jam tinkamus seminarus: nėra jokio skirtumo, ar tai kadencijos pradžia, vidurys ar pabaiga. Dėstytojas nusprendžia, kaip vykdys rektoriaus įsakymą Nr. 533, kuriame rašoma: „Edukologinių kompetencijų tobulinimas privalomas ne mažesniu krūviu nei 0,25 etato dirbantiems dėstytojams: ne mažiau kaip 40 akademinių valandų per kadenciją – jei jie yra įdarbinti pirmą ir antrą kartą ne trumpesnei nei penkerių metų kadencijai; ne mažiau kaip 20 akademinių valandų per kadenciją – pareigas einantiems trečią ir paskesnes kadencijas; ne mažiau kaip 8 akademines valandas per vienus mokslo metus – dirbantiems pagal terminuotą darbo sutartį ir turintiems mažesnį nei dešimties metų pedagoginį stažą“. 

Klausimas. Ar įskaitomas edukologinės kompetencijos tobulinimas už universiteto ribų? Jei taip, tai kaip?
Atsakymas. Remiantis Rektoriaus 2016 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 533, III skyrius, 17 punktu, akademinės bendruomenės nariai, edukologinę kompetenciją tobulinę už universiteto ribų, prieš eilinę ar neeilinę atestaciją, turi teisę gauti jų edukologinės kompetencijos tobulinimo pripažinimo VGTU faktą patvirtinantį dokumentą. Minėtu tikslu kiekvienas dėstytojas individualiai pats iki birželio 1 d. (imtinai) į Studijų direkciją (506 kab.) pateikia šią informaciją ir dokumentus:
•    išklausytus seminarus patvirtinantį pažymėjimą (originalą ir 1 kopiją);  pažymėjimo originalas grąžinamas iš karto, pasižymėjus, jog kopija tikra. Pažymėjimo kopija lieka Studijų direkcijoje ir yra negrąžinama. Pažymėjimas privalo turėti registracijos numerį ir parašą; 
•    seminaro programą ar kitą dokumentą, leidžiantį spręsti apie seminaro turinį, trukmę ir pranešėjus.
Sprendimas apie edukologinių tobulinimo pripažinimo faktas tvirtinamas Studijų prorektoriaus potvarkiu iki birželio 10 d. 
Pažymėjimai priimami už einamuosius mokslo metus arba kadenciją. 
 
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Elida Žalnieriūnienė
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė