Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Elektronikos fakultetas Padaliniai Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedra

KOMPIUTERIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ KATEDRA

Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedroje vykdomi šios srities moksliniai tyrimai:
 1. Dažnio keitiklių kintamos srovės elektros variklių greičio valdymui kūrimas ir prototipų serijinei gamybai projektavimas;
 2. Suderinamų su elektros tinklu (angl. Grid-connected) keitiklių fotovoltiniams moduliams kūrimas ir prototipų projektavimas;
 3. Įvairios paskirties įterptinių sistemų su mikrovaldikliais kūrimas ir prototipų projektavimas;
 4. Specialios paskirties (angl. Application-specificintegratedcircuit, ASIC) analoginių, skaitmeninių, mišrių bei radijo dažninių (RF) integrinių grandynų projektavimas, prototipų gamyba per CMP, MOSIS ir Europractice programas, funkcionalumo analizė ir tyrimai;
 5. Elektromagnetinių laukų tyrimas. Elektromagnetinės situacijos dinamikos, plėtojant telekomunikacijų tinklus, tyrimas;
 6. Būsimų kartų telekomunikacinių tinklų paslaugų kokybės vertinimo kriterijų ir apskaitos metodikų sudarymas;
 7. Interneto tinklo infrastruktūros patikimumo tyrimai;
 8. Sumanių radijo ryšio sistemų (Cognitive Radio) sprendimai ir elektromagnetinis suderinamumas.

Pirmosios pakopos studijos

Kompiuterijos ir ryšių technologjų katedra, stojantiems į pirmosios pakopos (bakalauro) bakalauro studijas siūlo šias studijų programas: Kompiuterių inžinerijosTelekomunikacijų inžinerijosDaiktų interneto bei Elektronikos inžinerijos Elektroninių įtaisų projektavimo specializacijos studijas. Šių studijų metu įgytas bakalauro laipsnis - tai pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsilavinimą. Šių bakalauro studijų apimtis – 240  kreditų, trukmė - 4 metai, studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas suteikiamas Inžinerijos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis (Daiktų interneto studijų programoje - Informatikos mokslų bakalauro laipnis), ir toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.

Ištęstinės išlyginamosios studijos

Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedra siūlo ir ištęstines išlyginamasias Kompiuterių inžinerijos studijas. Šios studijos yra pirmosios pakopos (bakalauro) universitetinės studijos, skirtos kolegijų absolventams, baigusiems elektronikos inžinerijos studijų krypties studijų programas, turintiems koleginį (aukštąjį neuniversitetinį) išsilavinimą, įgijusiems profesinę kvalifikaciją arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir norintiems įgyti universitetinį išsilavinimą. Studijų trukmė – 2 metai. Studijų apimtis – 120 kreditų. Studijos mokamos. 

Antrosios pakopos studijos

Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedroje yra siūlomos trys antrosios pakopos (magistro) studijų programos: Elektronikos inžinerijos studijų programos Mikro- ir nanoelektronikos specializacija, Telekomunikacijų inžinerijos studijų programos Telekomunikacijų technologijos ir Telekomunikacijų vadyba specializacijos, bei Kompiuterių inžinerijos studijų programa (pastaroji dėstoma ir anglų kalba). Šios magistrantūros studijos – tai universitetinės studijos, skirtos pasirengti savarankiškam mokslo darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Baigus magistrantūros studijas, įgyjamas kvalifikacinis magistro laipsnis. Magistrantūros studijų apimtis yra 120 kreditų, o studijų trukmė – 2 metai, studijos baigiamos magistro tiriamuoju darbu.

Trečiosios pakopos studijos

Mokslo doktorantūra – tai trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos, kryptingi moksliniai tyrimai ir disertacijos rengimas. Į doktorantūrą priimami asmenys, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją. Apgynus disertaciją suteikiamas daktaro mokslo laipsnis. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis. Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedros mokslininkai vadovauja doktorantams, rengentiems disertacijas Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo kryptyje (01T).
Glaudūs santykiai per programos vykdymo metus yra susiklostę su įmonėmis ir organizacijomis, dirbančiose Kompiuterių inžinerijos, Daiktų interneto, Telekomunikacijų inžinerijos ir Elektronikos inžinerijos srityse. Aktyviai bendradarbiaujama su asociacijos „Infobalt“ įmonėmis, kurios yra elektronikos įtaisų gamintojos ir platintojos. Bendradarbiaujama taip pat su UAB "Teltonika“, UAB "Lime Microsystems", UAB "Ruptela", UAB "Deeper", UAB "Ventmatika“, UAB "Aedilis“, UAB "Elseta“, UAB "Lifodas“, UAB "Geola", UAB "Geozondas", UAB "Icus LT", UAB "Softra“, UAB "Esemda“, UAB "LTLAB“, UAB "Elgama Elektronika“ ir kt. Darbdaviai skaito viešas paskaitas, prisideda prie studijų bazės materialinio aprūpinimo gerinimo.
 
Taip pat darbdaviai įtraukiami į programos vertinimo procesą kaip kvalifikacinio laipsnio suteikimo komisijos pirmininkai. Baigiamųjų darbų gynimo eiga ir rezultatai, studentų praktikų rezultatai, darbdavių ir studentų pasiūlymai ir pastabos periodiškai aptariamos katedros posėdžiuose. Bendru sutarimu priimamos rekomendacijos baigiamiesiems darbams rengti ir studentų praktikoms tobulinti bei jų kokybei gerinti. Darbdavių iniciatyva siekiama tobulinti studentų praktinio rengimo sistemą.
 
Universitete kiekvienais metais yra organizuojamos „Karjeros dienos“, kurių metu atvyksta daug potencialių darbdavių. Studentai tiesiogiai bendrauja su būsimais darbdaviais. Be to, organizuojami seminarai ir kiti renginiai, kurių metu verslo ir pramonės atstovai pristato studentams ir dėstytojams savo požiūrį į darbuotojams keliamus reikalavimus, darbo rinkos kitimo tendencijas, esamų darbuotojų pasirengimo kokybę ir pan. Renginiai padeda studentams planuoti savo profesinę karjerą. Jie naudingi ir universiteto dėstytojams, nes supažindina su verslo ir pramonės lūkesčiais rengiamų specialistų atžvilgiu. Tai leidžia tobulinti studijų programas ir atskirus jų dalykus, rengiant darbo rinkos poreikius atitinkančius aukštos kvalifikacijos specialistus.
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė