Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Naujos studijų programos (2017-2018 m.)

Studijų kokybės vertinimo centras 2017-03-22 raštu Nr. SV2-12 informavo Dizaino katedrą dėl ketinamos vykdyti antros pakopos studijų programos "Pramoninis dizainas" akreditavimo. Todėl nuo 2017 m. rugsėjo 01 d. Dizaino katedra pradės vykdyti šią, II pakopos studijų programą. 
 
Vilnius
2017-03-22
 
II pakopos studijų  programos komiteto vadovas
doc. dr. Jonas Jakaitis
e-paštas: jonas.jakaitis@vgtu.lt
 
Studijų forma ir trukmė: nuolatinės studijos (2 metai).
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos magistras.
 
Studijų programos "Pramoninis dizainas" tikslas ir uždaviniai:
Pagrindinis tikslas yra rengti antrosios studijų pakopos praktinio pažinimo universitetinį išsilavinimą turinčius INŽINERIJOS MOKSLŲ MAGISTRUS suteikiant specializuotų žinių ir gebėjimų veikti tarpkryptinėje (GAMYBOS INŽINERIJOS IR DIZAINO) aplinkoje ir įgyti tokį išsilavinimą, kuris reikalingas vykdyti pramonės produkto gamybos (nuo idėjos iki produkto pardavimų) vadovo funkcijas, taip pat gebėtų spręsti sekančius uždavinius:
- T1. Derinant technologijos mokslų ir meno sričių, gamybos inžinerijos ir meno krypčių studijas, turėtų specializuotas žinias ir gebėjimus reikalingus veikti gamybos inžinerijos (E10) ir dizaino (P02) tarpkryptinėje sąveikoje;
- T2. Turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų integruotai inžinerinei ir meninei veiklai vykdyti taikant mokslinių tyrimų metodus ir inovatyvias technologijas derinant jas su praktiniu reiškinių pažinimu, turėtų žinių ir gebėjimų specializuotoms problemoms spręsti bei daiktinės aplinkos masinės gamybos objektų pridėtinei vertei kurti;
- T3. Turėtų žinių ir gebėjimų novatoriškam vadovavimui tarpkryptinėje aplinkoje kuriant aukštos kokybės masinės gamybos produktus. Išsiugdytų poreikį domėtis inžinerijos mokslų ir meno žiniomis, mokėtų jas taikyti suvokiant jų įtakos svarbą visuomenės raidai;
- T4. Sugebėtų palaikyti poreikį domėtis gamybos inžinerijos ir dizaino naujovėmis, stebėti ir kritiškai analizuoti ir palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
 
Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti studijuoti pagal programą:
Bakalaurai baigę pirmos pakopos universitetines studijas ir įgiję nemažesnes kaip 15 kreditų apimties kompetencijas inžinerijos mokslų ir nemažesnes kaip 15 kreditų meno kryptyse turės galimybę bendra tvarka tęsti II pakopos PD studijas.
Pastaba: Taip pat šias kompetencijas studentai turės galimybę įgyti ir išlyginti kreditų trūkumus II pakopos studijų metu.
 
Studijų rezultatai:
Programos numatomi studijų rezultatai formuluojami remiantis Studijų pakopų aprašu ir atitinka Lietuvos kvalifikacijų sąrangos VII lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą.
Studijų dalykai (moduliai):
Antrosios pakopos Pramoninio dizaino studijų programa apima 120 kreditų. Pagrindinės studijų krypties (Inžinerijos studijų kryčių grupės (E) Gamybos inžinerijos (E10)) dalykų dalį sudaro:
 • Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai;
 • Gamybos valdymo informacinės sistemos;
 • Komercinės rinkos tyrimai dizaino kontekste;
 • Naujų gaminių kūrimo procesas; Gamybos proceso tobulinimas ir inovacijos;
 • Gamybos modeliavimas ir pramonės gamybos sistemos;
 • Inovatyvių gaminių projektavimas (su kursiniu projektu); Gamybos efektyvumo tyrimai.
Kitos studijų krypties (Meno studijų kryčių grupės (P) Dizaino
(P02)) dalykų dalį sudaro:
 • Bionikos ir kitų avangardizmo formų analizė;
 • Gaminio formos estetinės išraiškos tyrimas;
 • Dizaino objekto eksperimentinis projektavimas;
 • Produkto (gaminio) identitetas ir prezentacija;
 • Techninė estetika, etika ir dizainas (pasirenkamasis dalykas);
 • Bendradarbiaujamasis ir dalyvaujamasis pramoninis dizainas (pasirenkamasis dalykas).
Baigiamojo magistro darbo dalį sudaro:
 • Magistro baigiamasis darbas 1;
 • Magistro baigiamasis darbas 2;
 • Magistro baigiamasis darbas 3;
 • Magistro baigiamasis darbas 4.
Profesinės veiklos galimybės:
Pramoninio dizaino magistrantūros programos absolventai įgyja galimybes dirbti gamybos įmonėse analitikais, projektuotojais, projektų vadovais ir inžinieriais. Įgytos žinios ir gebėjimai leis dirbti ne tik dizaino kūrimo srityje, bet ir produkto gamybos procesų valdybos, ekspertinio vertinimo, gaminių kokybės kontrolės, produkto vadybos srityse. Absolventai bus pajėgūs spręsti sudėtingas komandinio darbo aplinkoje techninės estetikos harmonizavimo ir inžinerinio konstravimo bei produkto prototipo suderinamumo problemas.
Pasiremdami įgytomis žiniomis, absolventai gebės įvertinti gaminio konkurencingumą ir jį paskleisti rinkoje. Kompleksinis inžinieriaus (dizainerio) išsilavinimas jiems suteiks galimybę sėkmingai dirbti pramoninio dizaino politikos formavimo, gaminių poreikio nustatymo ir jų įgyvendinimo srityse. Absolventai gebės įgyvendinti projektavimo, konstravimo, o taip pat gamybos organizavimo bei eksploatavimo uždavinius. Įgiję gamybos inžinieriaus (dizainerio) magistro kvalifikacinį laipsnį, absolventai galės dirbti pramonės ir paslaugų teikimo įmonėse bei valstybinėse institucijose, taip pat įgyvendinti nuosavo verslo idėjas.
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė