Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Ekonomikos inžinerija

Ekonomikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Ekonomika
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 621L10018, 6211JX068 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 25
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 10,01
 
Specializacijos: finansų ekonomika, globalioji ekonomika. Daugiau informacijos apie studijas Verslo vadybos fakultete

 
Studijos vyksta anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: socialinių mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Studijų programos tikslai
Parengti magistrus, gebančius pritaikyti ekonomikos mokslo žinias, formuoti, vertinti ir savarankiškai priimti efektyvius ekonominius sprendimus, grįstus sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu ir moksline argumentacija neapibrėžties sąlygomis, įsisavinti mokslines kiekybinio bei kokybinio pažinimo ir sąveikos efektyvumo nuostatas bei jų priklausomybę nuo sąlygų įvairovės; pasirengusius savarankiškai tobulėti mokantis visą gyvenimą, integruoti ir kompleksiškai taikyti ekonomikos teorijų, ekonominio procesų valdymo ir ekonomikos inžinerijos žinias, susijusias tiek su ekonomika, tiek su kitomis socialinio gyvenimo bei mokslo ir technologijų pažangos sritimis.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės pritaikyti inovacijų, informacinių technologijų, rizikos valdymo žinias bei kiekybinių ir ekspertinių vertinimo metodų principus metodinėms priemonėms rengti, reikalingiems moksliniams tyrimams vykdyti, galės tęsti studijas doktorantūroje.
Globaliosios ekonomikos specializacijos absolventai:
 • gebės dirbti plataus profilio ekonominį darbą ir atlikti ekonominius tyrimus atsižvelgdami į globalios ekonomikos pažinimo poreikius bei į būtinumą kryptingai reaguoti į globalizacijos lemiamas ekonominės raidos aplinkybes. Magistrai, vykdydami įvairias praktinės ekonominės veiklos funkcijas ar atlikdami ekonominės tematikos mokslinius tyrimus, bus pajėgūs kompleksiškai analizuoti globalaus masto ekonominius reiškinius bei jų poveikį konkrečiai ekonominio gyvenimo sričiai, prognozuoti ir vertinti globaliu mastu pasireiškiančius ekonominės konjunktūros pokyčius, rengti ir pagrįsti įvairioms ekonominio gyvenimo ir veiklos sritims būdingus sprendimus.
Finansų ekonomikos specializacijos absolventai:
 • gebės identifikuoti rizikos ir neapibrėžtumo šaltinius, jų mastą bei įvertinti jų poveikį priimant alternatyvius finansų ekonomikos sprendimus ribotų finansinių išteklių paskirstymo kontekste. Gebės dirbti vadovaujamąjį ir atsakingą darbą nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose, ES institucijose, kur finansinės ir veiklos rizikos valdymo veiksnys itin svarbus.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
Nagrinėjamos verslo šakos problemos globaliame kontekste, globalizacijos procesų įtaka šalies ekonominei plėtrai, migracijai, darbo rinkai bei kapitalo judėjimui. Magistrantai, pasirinkę finansų ekonomikos specializaciją, gilinasi į finansinių krizių problemas bei jų įtaką įmonių veiklai, vertina įmonės riziką plėtros atžvilgiu, atlieka įmonės finansinės prognozės modeliavimą bei rengia galimybių studijas.
 
Praktika
Magistrantai atlieka mokslinę praktiką tarptautinėse įmonėse ar didelėse vietinio kapitalo įmonėse, kur įgyja praktinių gebėjimų taikyti mokslinius ekonominius tyrimus atsižvelgiant į rizikas ir neapibrėžtumus priimant finansų ekonomikos sprendimus ar tiriant kompleksines globalias problemas, turinčias įtakos įmonės veiklai.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Finansų ekonomikos specializacijos magistras bus pasirengęs vykdyti vadovaujamas ir atsakingas pareigas nacionalinėse ar tarptautinėse organizacijose, taip pat ES institucijose, kurių veikloje finansinės ir veiklos rizikos valdymo veiksnys yra itin svarbus. Šios srities specialistai paklausūs bankų sektoriuje, konsultacinėse investicijų patikimumo vertinimo ir valdymo sferoje, taip pat logistikos, didmeninės prekybos bei didelėse statybos bendrovėse. Galimos tolesnės studijos doktorantūroje.
Globaliosios ekonomikos specializacijos magistras bus pasirengęs plataus profilio ekonominei veiklai ir moksliniam darbui bendradarbiaujant su įvairioms šalims atstovaujančiais partneriais, vadovaujamam darbui įvairaus profilio įmonėse, taip pat ir viešojo sektoriaus organizacijose, veikiančiose tarptautiniu ir globaliu mastu, arba galės tęsti studijas doktorantūroje.

Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į ekonomikos inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami ekonomikos studijų krypties bakalaurai. Privalomųjų bakalauro studijų dalykų nėra.
 
2) Priimami kiti socialinių mokslų studijų srities bakalaurai*.
 
3) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.

   
 • specialūs programos dalykai (24 kr.):
       mikroekonomika, 
       makroekonomika, 
       vadyba,
       apskaita ir auditas,
       finansinių sprendimų pagrindai (arba finansų matematika, finansų pagrindai),
       kiekybiniai sprendimų metodai
  .
 * - asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
 • gali studijuoti papildomose studijose paal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30-60 kreditų;
 • gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
 • gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo į magistrantūros studijas prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
Dėl papildomų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Globalioji ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17045 Globalizacijos teorija (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVEIM17069 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17103 Finansų sistemos 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Paslaugų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17222 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17190 Paslaugų teorija (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17103 Finansų sistemos 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Finansų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVFRM17111 Verslo finansai vadovams (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVFRM17112 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVEIM17401 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17103 Finansų sistemos 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Globalioji ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17070 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVEIM17071 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVEIM17347 Šiuolaikinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17057 Globali komunikacija (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
VVFRM17205 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Paslaugų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17347 Šiuolaikinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17387 Verslo paslaugų ekonomika (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVEIM17388 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVVKM17287 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
VVFRM17205 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Finansų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17217 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVFRM17218 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVFRM17220 Finansinių investicijų valdymas (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVEIM17402 Pažangiosios ekonomikos 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
VVFRM17205 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Globalioji ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17048 Regionų ekonomikų lyginamoji analizė (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVEIM17072 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Paslaugų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17385 Viešųjų paslaugų ekonomika (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVEIM17386 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Finansų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17309 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
VVFRM18301 Finansų ekonomika (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.