Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Konkursiniai balai

Konkursinis balas asmenims, turintiems universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, skaičiuojamas pagal formulę:
 
KB = (10 + SVLSV) + P,
KB – konkursinis balas;
 
SV  – stojančiojo asmens diplomo priede pažymiais įvertintų dalykų svertinis vidurkis (VGTU absolventų SV perkeliamas iš universiteto studentų duomenų bazės, kitų universitetų absolventų SV skaičiuojamas iš jų pateikto diplomo (-ų) priedo (-ų) ar priedelio (-ių));
 
LSV – absolvento studijų programos laidos diplomo priede ar priedėlyje pažymiais įvertintų dalykų svertinis vidurkis (VGTU absolventams LSV perkeliamas iš universiteto studentų duomenų bazės. Kitų universitetų absolventams LSV įrašomas pateikus pažymą, išduotą to universiteto, kurį baigė absolventas, arba iš sąrašo apie absolvento baigtos studijų programos laidos svertinį vidurkį, jei aukštoji mokykla, kurią baigė stojantysis, yra jį pateikusi VGTU). Jei stojantysis arba aukštoji mokykla, kurią jis baigė, nepateikė pažymos arba sąrašo apie laidos vidurkį, skaičiuojant konkursinį balą imamas didžiausias per 2016 m. priėmimą pretenduojančių į stojančiojo prašyme nurodytas programas svertinis vidurkis;
 
P – papildomi balai: 1 – už mokslo straipsnį recenzuojamame mokslo žurnale arba už pranešimo santrauką „Studentų mokslinės praktikos“ ar „Studentų mokslinių tyrimų“ konferencijų leidiniuose; 0,5 – už mokslo straipsnį recenzuojamame mokslo leidinyje. Pagal stojančiojo pateiktus išspausdintus straipsnius papildomus balus skiria Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centras (žr. 1 pastabą). Turint daugiau nei vieną mokslo straipsnį papildomi balai nesumuojami. Stojantiesiems į Architektūros studijų programą papildomi balai skiriami už pateiktą kūrybinių, neakademinių darbų aplanką (portfolio). Aplanką reikia pateikti elektroniniu būdu, *.pdf formatu (žr. 2 pastabą). Papildomi balai skiriami 0,1–1 balo intervalu. Papildomus balus už pateiktą portfolio skiria rektoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija..
   
DPjij- ojo diplomo i-ojo dalyko pažymys;
 
DKjij-ojo diplomo i-ojo dalyko kreditai;
 
n – priede pažymiais įvertintų dalykų, iš kurių formuojamas svertinis įvertinimų vidurkis, skaičius;
 
m – universitetinių pagrindinių studijų baigimo diplomų skaičius.
 
Konkursinis balas asmenims, turintiems neuniversitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir baigusiems papildomas studijas bei stojantiems į magistrantūros studijų kryptį, atitinkančią papildomų studijų turinį, skaičiuojamas pagal formulę:
 
KBp = kB· (KSV + 10 – KLSV) + kP · PSV + P,
 
KBp – konkursinis balas;
 
kB – profesinio bakalauro studijų kreditų svertinis koeficientas;
 
KSV – stojančio asmens profesinio bakalauro diplomo priede (priedėlyje) pažymiais įvertintų dalykų svertinis įvertinimų vidurkis;
 
KLSV – absolvento aukštųjų neuniversitetinių studijų programos laidos diplomo priede ar priedėlyje pažymiais įvertintų dalykų svertinis įvertinimų vidurkis (absolventas turi pristatyti pažymą apie šį vidurkį iš baigtos neuniversitetinių studijų aukštosios mokyklos). Jei stojantysis nepateikė pažymos apie aukštųjų neuniversitetinių studijų programos laidos vidurkį, skaičiuojant konkursinį balą, imamas didžiausias per 2016 m. priėmimą pretenduojančių į stojančiojo prašyme nurodytas programas svertinis vidurkis;
 
kP – papildomų studijų kreditų svertinis koeficientas;
 
PSV – stojančio asmens papildomų studijų pažymoje pažymiais įvertintų dalykų svertinis įvertinimų vidurkis;
 
P – papildomi balai: 1 – už mokslo straipsnį recenzuojamame mokslo žurnale arba už pranešimo santrauką "Studentų mokslinės praktikos" ar "Studentų mokslinių tyrimų" konferencijų leidiniuose; 0,5 – už mokslo straipsnį recenzuojamame mokslo leidinyje. Pagal stojančiojo pateiktus išspausdintus straipsnius papildomus balus skiria Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centras. Turint daugiau nei vieną mokslinį straipsnį papildomi balai nesumuojami.
 
KDPi – aukštojo neuniversitetinio diplomo i-tojo dalyko pažymys;
 
KDKi – aukštojo neuniversitetinio diplomo i-tojo dalyko kreditų skaičius;
n – aukštojo neuniversitetinio diplomo priede ar priedėlyje pažymiais įvertintų dalykų, iš kurių formuojamas svertinis įvertinimų vidurkis, skaičius;
 
PSPj – papildomų studijų pažymos j-ojo diplomo dalyko pažymys;
 
PSKj – papildomų studijų pažymos j-ojo diplomo dalyko kreditai;
 
t – papildomų studijų pažymoje pažymiais įvertintų dalykų, iš kurių formuojamas svertinis įvertinimų vidurkis, skaičius.
  
 
Asmenys, stojantys į jungtinę Mechatronikos studijų programą, turi dalyvauti pokalbyje su priėmimo komisija, sudaryta šiai studijų programai. Pokalbis yra vertinamas ir sudaro 40 proc. galutinio stojimo balo. 60 proc. stojimo balo sudaro paskaičiuotas konkursinis balas pagal aukščiau nurodytas konkursinio balo skaičiavimo formules.
 
1 pastaba. Asmenys, pretenduojantys gauti papildomų balų už publikuotus mokslo straipsnius, Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui iki prašymų registracijos pabaigos turi pristatyti visą publikacijos kopiją ir, jei to nepakanka, papildomų lapų kopijas, iš kurių būtų akivaizdu: leidinio pavadinimas; nors vienas iš identifikacinių numerių – ISSN, ISBN arba UDK; DOI skaitmeninio objekto identifikatorius (jei toks naudojamas); tomas ir numeris (jei tai periodinis leidinys); leidinio tinklalapio adresas (jei leidinys išleistas tik elektronine forma) arba kompaktinės plokštelės antraštės kopija; leidinio redakcinės kolegijos sudėtis arba įrašas, kad leidinys yra recenzuojamas (jei stojantysis pretenduoja į didesnį iš galimų papildomų balų).
2 pastaba. Asmenys, pretenduojantys gauti papildomų balų už pateiktą kūrybinių, neakademinių darbų aplanką (portfolio), Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui iki prašymų registracijos pabaigos turi pateikti aplanką elektroniniu būdu, *.pdf formatu, jį atsiunčiant el. paštu magistrantura@vgtu.lt kaip vieną dokumentą arba atnešant į Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrą skaitmeninėje laikmenoje (CD, DVD).
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė