Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Norintiems studijuoti Doktorantūros studijos Priėmimo į doktorantūrą taisyklės
PATVIRTINTA
Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 618
 

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO PRIĖMIMO Į TREČIOSIOS PAKOPOS STUDIJAS (DOKTORANTŪRĄ) TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto priėmimo į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, stojančių į Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) ir kitų institucijų kartu su VGTU vykdomas trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) priėmimo sąlygas ir tvarką.
 2. Priėmimas vykdomas atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios institucijos partnerės nuolatinės ir ištęstinės studijų formos doktorantūros vietas.
 3. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis.
 4. Priėmimą į menotyros, vadybos, ekonomikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos, medžiagų inžinerijos, mechanikos inžinerijos mokslo krypčių doktorantūrą vykdo atitinkamų mokslo krypčių doktorantūros komitetai šiose priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 5. Priėmimą į informatikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto informatikos inžinerijos mokslo krypties bendras doktorantūros komitetas, vadovaudamasis Doktorantų priėmimo į Kauno technologijos universitetą taisyklėmis.
II. Priėmimo tvarka
 1. Į doktorantūrą priimami asmenys, įgiję atitinkamos mokslo krypties kvalifikaciją, nurodytą Taisyklių 1 lentelėje.
1 lentelė. Kvalifikaciniai reikalavimai
Krypties kodas
Mokslo kryptis
Studijų trukmė, metais
Kvalifikaciniai reikalavimai
NL
I
03H
Menotyra
4
6
Asmenys, įgiję architektūros, menotyros arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
03S
Vadyba
Asmenys, įgiję vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, ekonomikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
04S
Ekonomika
Asmenys, įgiję ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, sociologijos, statistikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
01T
Elektros ir elektronikos inžinerija
Asmenys, įgiję elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, informatikos, informatikos inžinerijos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
02T
Statybos inžinerija
Asmenys, įgiję statybos inžinerijos, saugos inžinerijos, geologijos, medžiagų mokslo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
03T
Transporto inžinerija
Asmenys, įgiję transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, vadybos ir verslo administravimo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
04T
Aplinkos inžinerija
Asmenys, įgiję aplinkos inžinerijos, geologijos, ekologijos ir aplinkotyros, mechanikos inžinerijos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
07T
Informatikos inžinerija*
Asmenys, įgiję informatikos inžinerijos, informatikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
08T
Medžiagų inžinerija
Asmenys, įgiję medžiagų mokslo, pramonės inžinerijos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
09T
Mechanikos inžinerija
Asmenys, įgiję mechanikos inžinerijos, fizikos, matematikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.
* Informatikos inžinerijos mokslo krypties stojančiųjų į doktorantūrą priėmimas vykdomas šių taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka.
 1. Į mokslo krypties doktorantūros studijas stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Priėmimo į doktorantūrą konkursinį balą KB sudaro:
KB = MP + 0,5 × SĮV + 0,25 × PK,
 
čia MP – paskelbtų arba priimtų spausdinti atitinkamos mokslo krypties mokslinių publikacijų įvertinimas balais, skaičiuojant pretendento indėlį proporcingai pagal autorių skaičių (iš viso ne daugiau kaip 2,5 balo): straipsnis mokslo leidinyje, referuojamame Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje – 2 balai; straipsnis kitame mokslo leidinyje – 1 balas; straipsnis jaunųjų mokslininkų konferencijos darbų leidinyje arba elektroninėje laikmenoje – 0,5 balo, o jei tokių darbų nėra, mokslinis referatas – iki 0,25 balo (referatą vertina atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas);
SĮV – baigtų magistrantūros arba joms prilygintų studijų pažymių svertinis vidurkis:
,
čia n – dalykų skaičius; DP – dalykų pažymiai; DK – dalykų kreditai;
PK – pokalbio mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje, skirtame priėmimui į doktorantūrą, įvertinimas balais (iki 10 balų). Per pokalbį įvertinama mokslinė pretendento kvalifikacija, mokslinė patirtis, pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamoje mokslo kryptyje, pasirinktos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos, gebėjimas atsakyti į klausimus užsienio kalba. Jei pokalbis su pretendentu įvertinamas 4 balais arba mažiau, doktorantūros komiteto sprendimu pretendentas gali būti nerekomenduojamas priimti į doktorantūrą.
 1. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio skelbtų mokslinių publikacijų įvertinimas yra aukštesnis.
 2. Svarbiausios priėmimo į doktorantūrą datos kiekvienais mokslo metais tvirtinamos rektoriaus įsakymu.
 3. Stojantieji į doktorantūrą privalo pateikti šiuos dokumentus
        10.1 prašymą*;
        10.2 magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą ir jo priedą (įforminus dokumentus diplomas ir priedas grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro arba Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarptautinių studijų centro išduotą pažymą apie užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
       10.3 gyvenimo aprašymą;
       10.4 mokslo krypties, į kurią stojant teikiamas prašymas, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
       10.5 mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą;
       10.6 banko kvitą arba pavedimo kopiją apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką;
       10.7 anketą su nuotrauka*;
       10.8 paso asmens duomenų puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
       10.9 socialinio draudimo pažymėjimą, jei jį turi;
       10.10 prašymą skirti bendrabutį, jei reikia;
       10.11 kitus dokumentus, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.
* – Prašymo ir anketos formos pateiktos VGTU tinklalapyje (nuoroda: http://www.vgtu.lt/norintiems-studijuoti/doktoranturos-studijos). Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi disertacijų tematikas prioriteto tvarka iš paskelbto disertacijų tematikų sąrašo. Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi savo siūlomas disertacijų tematikas (ir galimus vadovus) prioriteto tvarka.
11.  Prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse (su priedais) pretendentai pateikia Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyriui, kur prašymas turi būti užregistruotas. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas, apie tai pretendentas informuojamas raštu. Visi stojantieji privalo atvykti į mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdį, skirtą priėmimui į doktorantūrą. Atskirais atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo priėmimo į doktorantūrą posėdyje sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas. Įvykus pokalbiui su pretendentais, mokslo krypties doktorantūros komitetas suskaičiuoja kiekvieno pretendento konkursinį balą. Į pakviestųjų į doktorantūrą sąrašą doktorantūros komitetas atrenka aukščiausią konkursinį balą pagal kiekvieną tematiką surinkusius pretendentus. Jei pakviestieji studijuoti nustatytais terminais nepasirašo studijų sutarties, pakvietimas studijuoti nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
III. STUDIJŲ KAINA
12.  Vadovaujantis VGTU statuto 18 punkto 10 papunkčiu, studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius nustato VGTU Taryba. Kainos ir įmokos skelbiamos VGTU internetiniame puslapyje http://www.vgtu.lt.
13.  Stojamąją studijų įmoką galima mokėti tik nurodytuose bankuose. Stojamosios studijų įmokos rekvizitai: gavėjas – VGTU; gavėjo bankas – AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT32 7300 0100 0245 9012 arba AB SEB, sąskaitos Nr. LT39 7044 0600 0031 7750; įmokos pavadinimas – Doktorantūros stojamoji studijų įmoka; įmokos kodas – 102918; mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas. Nesumokėjus įmokos ar sumokėjus į kitą sąskaitą stojamoji studijų įmoka neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Pateikusiems prašymus stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14.  Priėmimą į doktorantūrą organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, jį vykdo mokslo krypčių doktorantūros komitetai. Adresas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, 310 kab., Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius; tel. (8 5) 274 4956; faksas (8 5) 270 0112; el. paštas doktor@vgtu.lt; interneto svetainė http://mokslas.vgtu.lt/doktorantura. Stojančiųjų dokumentai priimami darbo dienomis I–IV 8.30–16.30 val., V 8.30–15.00 val., pietų pertrauka 11.30–12.00 val.
15.  Jei, pasibaigus priėmimui į doktorantūrą, lieka laisvų vietų, gali būti skelbiamas papildomas priėmimo į doktorantūrą konkursas.
16.  Apeliacijas nagrinėja ir visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo į doktorantūrą apeliacijų nagrinėjimo ir ginčytinų klausimų sprendimo komisija.
_________________
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė