Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Norintiems studijuoti Doktorantūros studijos Priėmimo taisyklės (Informatikos inžinerijos mokslo kryptyje)
Priėmimo į doktorantūrą 2014 metais taisyklės informatikos inžinerijos mokslo kryptyje.
 
PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪRĄ DATOS
 
Eil.
Nr.
Priėmimo į doktorantūrą procedūros
Datos ir terminai
1.
Konkurso į doktorantūrą skelbimas
2014-06-02
2.
Prašymų leisti dalyvauti konkurse priėmimo   registracija
2014-06-04 – 2014-06-27,   12 val.
3.
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas**
2014-06-27 14 – 15 val.
4.
Apeliacijų skelbimas**
2014-06-27, 15.30   val.;
5.
Doktorantūros komitetų posėdžiai*
2014-07-01, 8 val. ir
2014-07-02, 9 val.
6.
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas
2014-07-01, 17   val.;
2014-07-02, 16   val.,
7.
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas**
2014-07-02, 8 –   10 val.;
2014-07-03, 8 –   10 val.,
8.
Apeliacijų skelbimas**
2014-07-02, 16   val.;
2014-07-03, 16   val.,
9.
Priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas
2014-07-04, 13 val.
10.
Sutarčių pasirašymas su priimtaisiais į doktorantūrą***
2014-08-26 – 2014-08-28,   8 – 17 val.
2014-08-29, 8 –   15.00 val.
 
*Humanitarinių mokslų srities doktorantūros ir socialinių mokslų srities doktorantūros komitetai  dirba
2014-07-02 nuo 9 val., fizinių ir technologijos mokslų sričių doktorantūros komitetai dirba 2014-07-01 nuo 8 val.
Priėmimo į doktorantūrą komitetų posėdžiuose dalyvauja stojantieji.
**Apeliacijos dėl neteisingo duomenų įvertinimo priimamos prieš kandidatų atranką, apeliacijos dėl priėmimo – po doktorantūros komiteto posėdžio.
Pastaba. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, rugsėjo-lapkričio mėn. gali būti skelbiamas papildomas priėmimas (-ai). Pirmas papildomas priėmimas vyktų 2014 m. rugsėjo 18 d..
 
 1. Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:
–          rektoriaus vardu parašytą prašymą, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma;
–          paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
–          gyvenimo aprašymą;
–          magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomą su jo priedu (originalus ir kopijas (originalai iš karto grąžinami), Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
–          mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijas;
–          mokslo darbų sąrašą ir jų atspaudus, o jei tokių darbų nėra, – mokslinį referatą, kurio tema pasirenkama pagal disertacijų tematikos konkurso rezultatus;
–          kitus, stojančiojo nuomone, svarbius dokumentus, pavyzdžiui, pažymą apie išlaikytus doktorantūros lygio egzaminus, įvairių kursų baigimo pažymėjimus ir pan.
    2.Įformindami priėmimą stojantieji taip pat gali pateikti prašymą skirti bendrabutį.
 
KONKURSINIO BALO SANDARA IR SKAIČIAVIMAS STOJANT Į
TREČIOSIOS PAKOPOS STUDIJAS
 
 1. Priėmimo į doktorantūrą konkursinį balą sudaro magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio ir mokslinės veiklos (publikacijų arba mokslinio referatomokslinės patirtiesmokslininkų rekomendacijų bei pokalbio) įvertinimų pagal dešimtbalę sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Svertinių koeficientų reikšmės, nustatytos doktorantūros komitetų, pateikiamos kartu su disertacijų tematikų sąrašu.
 2. Konkursinis balas stojant į doktorantūrą (KBD) apskaičiuojamas pagal stojančiojo magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinančią kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedėlio bei mokslinės veiklos rodiklių duomenis. Jį sudaro diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio (VS), mokslinės patirties (Mm), mokslininkų rekomendacijų (Mr) bei pokalbio (Md) įvertinimų* pagal dešimtbalę vertinimo sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.
*(Mm) – mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai;
(Mr) – mokslininkų rekomendacijų svarumas ir objektyvumas pagal dešimtbalę sistemą;
(Md) – pokalbio metu parodytų mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimo, motyvacijos, gebėjimo formuluoti atsakymus (ir užsienio kalba) įvertinimas pagal dešimtbalę sistemą.
    3. Aukštojo mokslo baigimo diplomo priedėlyje įrašytų įvertinimų svertinis vidurkis (VS) pagal dešimtbalę sistemą     apskaičiuojamas taip:
                         ;
čia DPi – i-ojo aukštojo mokslo baigimo diplomo priedėlyje įrašyto dalyko balas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą; ki – šio dalyko apimtis kreditais; n – aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodytų dalykų skaičius.
Konkursinis balas (KBD) apskaičiuojamas, susumavus konkursinių dedamųjų balų pagal dešimtbalę vertinimo sistemą ir svertinių koeficientų, sandaugas, t. y.
;
čia EPj – j-osios konkursinės dedamosios ( VS , M, Mr  ir  Md) balas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą; EKj – j-osios konkursinės dedamosios svertinis koeficientas; m – konkursinių dedamųjų, iš kurių formuojamas konkursinis balas, skaičius.
     4. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima (prioriteto tvarka) tas stojantysis, kurio: 1) diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio ir svertinio koeficiento sandauga yra didesnė; 2) baigiamojo darbo įvertinimas yra aukštesnis. Galutinį sprendimą priima mokslo krypties doktorantūros komitetas.
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė