Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Siekti įgyti mokslo daktaro laipsnį eksternu gali asmuo, turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą. Eksternas turi būti parengęs disertacijos rankraštį arba be bendraautorių išleidęs mokslinę monografiją. Svarbiausi disertacijos rezultatai turi būti paskelbti moksliniuose leidiniuose, nurodytuose atitinkamos mokslo krypties reglamentuose.
Bendrosios doktorantūros institucijos vadovui adresuotas prašymas leisti ginti daktaro disertaciją eksternu teikiamas atitinkamos Bendros doktorantūros institucijos Atsakingam padaliniui. Prie prašymo pridedama:
 • disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija;
 • mokslinių publikacijų sąrašas ir publikacijų elektroninės kopijos;
 • magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas, jo priedas (originalai ir kopijos, originalai iš karto grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu pateikiama Studijų kokybės vertinimo centro arba Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarptautinių studijų centro išduota pažyma apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
 • patvirtintų doktorantūros studijų egzaminų (jeigu tokių buvo) protokolų kopijos ar jų išrašai;
 • gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymas – curriculum vitae.
Disertacijos parengtumui įvertinti Komitetas skiria ne mažiau kaip du ekspertus ir atitinkamą Bendrosios doktorantūros institucijos katedrą ar mokslo padalinį.
Gavęs išvadas, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo eksterno prašymo įteikimo, Komitetas kviečia posėdį, kuriame dalyvauja ir eksternas. Išklausiusi ekspertus ir eksterną, komitetas sprendžia, ar eksterno disertacija atitinka mokslo daktaro disertacijai keliamus reikalavimus ir ją galima rekomenduoti ginti.
Jei Komitetas nusprendžia, kad disertacija dar neatitinka reikalavimų mokslo daktaro disertacijai ir ji negali būti parengta ginti per vienerius metus nuo prašymo įteikimo, eksternas pakartotinai su prašymu ginti disertaciją gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų. Jei eksternas nesutinka su Komiteto sprendimu, jis gali teikti apeliaciją Bendros doktorantūros institucijos Senato mokslo komisijai. Šios komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
Eksternas institucijai padengia su mokslo daktaro laipsnio įgijimu susijusias išlaidas. 
Įmoka už disertacijos gynimą eksternu užsienio šalių piliečiams – 4 500,00 EUR. 
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė