Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Norintiems studijuoti Doktorantūros studijos Antrojo papildomo priėmimo į doktorantūrą 2014 m. taisyklės
 

ANTROJO PAPILDOMO PRIĖMIMO Į TREČIOSIOS PAKOPOS STUDIJAS (DOKTORANTŪRĄ) 2014 METAIS TAISYKLĖS

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Antrojo papildomo priėmimo į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2014 metais taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, stojančių į 2014 metais pagrindinio priėmimo metu neužpildytas Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) ir kitų institucijų kartu su VGTU vykdomų trečiosios pakopos studijų (doktorantūros) vietas, priėmimo sąlygas ir tvarką.
 2. Antrasis papildomas priėmimas vykdomas atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios institucijos partnerės nuolatinės ir ištęstinės studijų formos doktorantūros vietas.
 3. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis.
 4. Antrąjį papildomą priėmimą į menotyros, vadybos, ekonomikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos, medžiagų inžinerijos, mechanikos inžinerijos mokslo krypčių doktorantūrą vykdo atitinkamų mokslo krypčių doktorantūros komitetai šiose priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 5. Papildomą priėmimą į informatikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto informatikos inžinerijos mokslo krypties bendras doktorantūros komitetas Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A-182 „Dėl studentų priėmimo į doktorantūrą 2014 m. taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
II. Priėmimo tvarka
 1. Į doktorantūrą priimami asmenys, įgiję atitinkamos mokslo krypties kvalifikaciją, nurodytą Taisyklių 1 lentelėje.
1 lentelė. Kvalifikaciniai reikalavimai
Krypties kodas
Mokslo kryptis
Studijų trukmė, metais
Kvalifikaciniai reikalavimai
NL
I
03H
Menotyra
4
6
Asmenys, įgiję architektūros, menotyros arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
03S
Vadyba
Asmenys, įgiję vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, ekonomikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
04S
Ekonomika
Asmenys, įgiję ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, sociologijos, statistikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
01T
Elektros ir elektronikos inžinerija
Asmenys, įgiję elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, informatikos, informatikos inžinerijos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
02T
Statybos inžinerija
Asmenys, įgiję statybos inžinerijos, saugos inžinerijos, geologijos, medžiagų mokslo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
03T
Transporto inžinerija
Asmenys, įgiję transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, vadybos ir verslo administravimo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
04T
Aplinkos inžinerija
Asmenys, įgiję aplinkos inžinerijos, kraštotvarkos, geologijos, ekologijos ir aplinkotyros, rekreacijos ir turizmo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
07T
Informatikos inžinerija*
Asmenys, įgiję informatikos inžinerijos, informatikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
08T
Medžiagų inžinerija
Asmenys, įgiję medžiagų mokslo, pramonės inžinerijos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
09T
Mechanikos inžinerija
Asmenys, įgiję mechanikos inžinerijos, fizikos, matematikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.
* Informatikos inžinerijos mokslo krypties stojančiųjų į doktorantūrą antrasis papildomas priėmimas vykdomas šių taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka.
 
 1. Į mokslo krypties doktorantūros studijas stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Priėmimo į doktorantūrą konkursinį balą KB sudaro:
 
KB = MP + 0,5 × SĮV + 0,25 × PK,
 
čia MP – paskelbtų arba priimtų spausdinti atitinkamos mokslo krypties mokslinių publikacijų įvertinimas balais, skaičiuojant pretendento indėlį proporcingai pagal autorių skaičių (iš viso ne daugiau kaip 2,5 balo): straipsnis mokslo leidinyje, referuojamame Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje – 2 balai; straipsnis kitame mokslo leidinyje – 1 balas; straipsnis jaunųjų mokslininkų konferencijos darbų leidinyje arba elektroninėje laikmenoje – 0,5 balo, o jei tokių darbų nėra, mokslinis referatas – iki 0,25 balo (referatą vertina atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas);
SĮV – baigtų magistrantūros arba joms prilygintų studijų pažymių svertinis vidurkis:
,
 
čia n – dalykų skaičius; DP – dalykų pažymiai; DK – dalykų kreditai;
PK – pokalbio mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje, skirtame antrajam papildomam priėmimui į doktorantūrą, įvertinimas balais (iki 10 balų). Per pokalbį įvertinama mokslinė pretendento kvalifikacija, mokslinė patirtis, pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamoje mokslo kryptyje, pasirinktos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos, gebėjimas atsakyti į klausimus užsienio kalba. Jei pokalbis su pretendentu įvertinamas 4 balais arba mažiau, doktorantūros komiteto sprendimu pretendentas gali būti nerekomenduojamas priimti į doktorantūrą.
 1. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio skelbtų mokslinių publikacijų įvertinimas yra aukštesnis.
 2. Svarbiausios antrojo papildomo priėmimo į doktorantūrą datos pateikiamos Taisyklių 2 lentelėje.
 
2 lentelė. Svarbiausios antrojo papildomo priėmimo į doktorantūrą 2014 m. datos
Priėmimo procedūrų etapai
Datos ir terminai
Paraiškų disertacijų tematikų konkursui teikimas doktorantūros komitetams
iki 2014-12-01 16.00 val.
Disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas
2014-12-01–2014-12-03 16.00 val.
Disertacijų tematikų skelbimas*
2014-12-04, 9.00 val.
Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas*
2014-12-04, 9.00 val.–2014-12-05, 13.00 val.
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų posėdžiai, dalyvaujant stojantiesiems (komitetų posėdžiai vyks, jei bus gauti prašymai studijuoti doktorantūroje atitinkamoje mokslo kryptyje)*
03 T priėmimo krypties posėdis - 2014-12-08, 9.00 val.
Vieta: CR 202 aud.
Pakviestųjų  į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas*
2014-12-09, 9.00 val.
Apeliacijų priėmimas*
iki 2014-12-09, 13.00 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir  priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas*
2014-12-09, 14.00 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas*
2014-12-09, 14.00–16.00 val.
* Informatikos inžinerijos mokslo krypties stojančiųjų į doktorantūrą priėmimą reglamentuoja Taisyklių 5 punkte nurodyti dokumentai.
 
 1. Stojantieji į doktorantūrą privalo pateikti šiuos dokumentus:
 2. prašymą**;
 3. 2 magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą ir jo priedą (įforminus dokumentus diplomas ir priedas grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
 4. 3 gyvenimo aprašymą;
 5. 4 mokslo krypties, į kurią stojant teikiamas prašymas, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
 6. 5 mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą;
 7. 6 banko kvitą arba pavedimo kopiją apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką;
 8. anketą su nuotrauka
 9. 8 paso asmens duomenų puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 10. 9 socialinio draudimo pažymėjimą, jei jį turi;
 11. 10 prašymą skirti bendrabutį, jei reikia;
 12. 11 kitus dokumentus, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.
** Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi disertacijų tematikas prioriteto tvarka iš paskelbto disertacijų tematikų sąrašo. Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi savo siūlomas disertacijų tematikas (ir galimus vadovus) prioriteto tvarka.
11.  Nustatytos formos prašymą dalyvauti antrojo papildomo priėmimo į doktorantūrą konkurse (su priedais) pretendentai pateikia Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyriui. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas. Visi stojantieji privalo atvykti į mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdį, skirtą antrajam papildomam priėmimui į doktorantūrą. Atskirais atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo priėmimo į doktorantūrą posėdyje sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas. Įvykus pokalbiui su pretendentais, mokslo krypties doktorantūros komitetas suskaičiuoja kiekvieno pretendento konkursinį balą. Į pakviestųjų į doktorantūrą sąrašą doktorantūros komitetas atrenka aukščiausią konkursinį balą pagal kiekvieną tematiką surinkusius pretendentus. Jei pakviestieji studijuoti nustatytais terminais nepasirašo studijų sutarties, pakvietimas studijuoti nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
 
III. STUDIJŲ KAINA
12.  Vadovaujantis VGTU statuto 18 punkto 10 papunkčiu, studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius nustato VGTU Taryba.
13.  Doktorantūros studijų kainos ir kitų įmokų dydžiai pateikiami Taisyklių priede.
14.  Stojamąją studijų įmoką galima mokėti tik nurodytuose bankuose. Stojamosios studijų įmokos rekvizitai: gavėjas – VGTU; gavėjo bankas – AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT32 7300 0100 0245 9012 arba AB SEB, sąskaitos Nr. LT39 7044 0600 0031 7750; įmokos pavadinimas – Doktorantūros stojamoji studijų įmoka; įmokos kodas – 102918; mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas. Nesumokėjus įmokos ar sumokėjus į kitą sąskaitą stojamoji studijų įmoka neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Pateikusiems prašymus stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.  Antrąjį papildomą priėmimą į doktorantūrą organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, jį vykdo mokslo krypčių doktorantūros komitetai. Adresas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, 310 kab., Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius; tel. (8 5) 274 4956; faksas (8 5) 270 0112; el. paštas doktor@vgtu.lt; interneto svetainė http://vgtu.lt/norintiems-studijuoti/doktoranturos-studijos/400. Stojančiųjų dokumentai priimami darbo dienomis I–IV 8.30–16.30 val., V 8.30–15.00 val., pietų pertrauka 11.30–12.00 val.
16.  Apeliacijas nagrinėja ir visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu sudaryta Antrojo papildomo priėmimo į doktorantūrą apeliacijų nagrinėjimo ir ginčytinų klausimų sprendimo komisija.
_________________
 
Antrojo papildomo priėmimo į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2014 metais taisyklių priedas
 

 
TREČIOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ KAINŲ IR STOJAMŲJŲ ĮMOKŲ DYDŽIAI, PATVIRTINTI VGTU TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 13 D. NUTARIMU NR. 2-2
 
 
1. Stojamoji trečiosios pakopos studijų įmoka Europos Sąjungos šalių piliečiams – 14,48 € (50,00 Lt).
2. Metinė trečiosios pakopos studijų kaina Europos Sąjungos šalių piliečiams:
 
Mokslo sritis
Metinė studijų kaina, Lt (EUR)
Studijų forma
nuolatinės studijos
ištęstinės studijos
Technologijos mokslai
5899,56 € (20 370,00 Lt) 
3933,04 € (13 580,00 Lt) 
Socialiniai mokslai
8167,28 € (28 200,00 Lt) 
5444,86 € (18 800,00 Lt) 
Humanitariniai mokslai
4923,54 € (17 000,00 Lt) 
3282,26€ (11 333,00 Lt) 
 
3. Stojamoji trečiosios pakopos studijų įmoka ne Europos Sąjungos šalių piliečiams – 144,81 € (500,00 Lt).  
4. Vienkartinė įmoka ne Lietuvos Respublikos piliečiams už kasmetinį dokumentų, susijusių su šių piliečių teise laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkymą – 202,73 € (700,00 Lt).  
5. Metinė trečiosios pakopos studijų kaina ne Europos Sąjungos šalių piliečiams:
Mokslo sritis
Metinė studijų kaina, Lt (EUR)
Studijų forma
nuolatinės studijos
ištęstinės studijos
Technologijos mokslai
8181,77 € (28 250,00 Lt)
5454,41 € (18 833,00 Lt)
Socialiniai mokslai
8181,77 € (28 250,00 Lt)
5454,41 € (18 833,00 Lt)
Humanitariniai mokslai
8181,77 € (28 250,00 Lt)
5454,41 € (18 833,00 Lt)
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė