Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Norintiems studijuoti Bakalauro ir vientisosios studijos Stojimo tvarka Išankstinis priėmimas į nuolatines, ištęstines ir ištęstines nuotolines studijas

Išankstinis priėmimas į nuolatines, ištęstines ir ištęstines nuotolines studijas

PRIĖMIMO EIGA (priimama į valstybės nefinansuojamas vietas):
 
2017-03-20 – 2017-04-30
Prašymų stoti į pirmosios pakopos studijas registravimas: pildomi ir koreguojami prašymai bei registruojami dokumentai internetinėje prašymų registravimo sistemoje.
Dokumentus galima registruoti ir VGTU stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre.
 
Registruojant prašymus stoti internetinėje prašymų registravimo sistemoje:
1) reikia pildyti:
asmens duomenis;
informaciją apie baigtą mokyklą;
jei reikia, papildomą informaciją: apie baigtą papildomo ugdymo mokyklą, darbingumo lygį, esant tam tikram nedarbingumui, socialinę grupę;
mokomųjų dalykų egzaminų ir metinius įvertinimus;
2) reikia įkelti į sistemą atestato, jo priedo, asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopijas (pageidaujamos tik geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos, PDF formatu).
 
2017-05-02, 12:00 val.
Konkursinių balų skelbimas.
 
2017-05-02, 12:00–16:00 val.
Apeliacijų dėl konkursinių balų priėmimas ir nagrinėjimas.
 
2017-05-03
Kviečiamųjų studijuoti paskelbimas universiteto interneto svetainėje.
 
2017-05-04 – 2017-05-06
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas ir studijų sutarčių pasirašymas. Atvykstant pasirašyti studijų sutartrį reikia turėti priėmimo įforminimui reikalingus dokumentus ir sumokėtos stojimo įmokos (40 Eur) kvito kopiją.
REIKALINGI DOKUMENTAI:
 
Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus: Įforminant priėmimą:
Reikia pateikti:
 • prašymą;
 • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kito (-ų) vidurinį išsilavinimą liudijančio (-ių) dokumento (-ų) notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre patvirtintus nuorašus;
 • visų išsilavinimą liudijančių dokumentų ir papildomų dokumentų kopijas;
 • galiojančio paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi dokumentai yra ta pačia pavarde, notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre patvirtintą nuorašą.
Reikia parodyti:
 • galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • brandos atestatą ir jo priedą arba kitą vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą arba notaro patvirtintus jų nuorašus;
 • jeigu reikia, kitus dokumentus:
 • Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jei jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti) arba notaro patvirtintą šio dokumento nuorašą;
 • pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus arba notaro patvirtintus šių dokumentų nuorašus;
 • diplomą ir jo priedą (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) arba notaro patvirtintus šių dokumentų nuorašus;
 • papildomų dokumentų, suteikiančių stojančiajam teisę į lengvatas arba papildomus balus, originalus arba notaro patvirtintus nuorašus;
 • Nacionalinio egzaminų centro pažymą apie 1999 m. laikytus valstybinius brandos egzaminus šimtabale vertinimo sistema arba notaro patvirtintą jos nuorašą (centro adresas: M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius; tel. (8 5)  275 6180).
Reikia pateikti:
 • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kito (-ų) vidurinį išsilavinimą liudijančio (-ių) dokumento (-ų) notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre patvirtintus nuorašus (išskyrus I ir III priėmimo etape);
 • 1 nuotrauką (3×4 cm);
 • Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jei jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti);
 • pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus bei metinius pažymius;
 • Nacionalinio egzaminų centro pažymą (originalą) apie 1999 m. laikytus valstybinius brandos egzaminus šimtabale vertinimo sistema;
 • registracijos (studijoms) įmokos (40 Eur) kvito kopiją.
Reikia parodyti:
 • galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • diplomą ir jo priedą (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) arba notaro patvirtintus nuorašus;
 • dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą;
 • registracijos įmokos (40 Eur) kvito originalą.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentų registracijos įmoka:
 
Dokmentų registracijos įmoka (40 Eur) mokama įforminant priėmimą (kiekvieną kartą, kai stojimo metu yra sudaroma nauja studijų sutartis, nesvarbu ar keičiasi tik studijų forma, ar finansavimo pobūdis ir pan.). Kiekvienas įstojusysis atvykęs į Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrą gaus įmokos kvitą.
 
Dokumentų registracijos įmoką nustato ir tvirtina Vilniaus Gedimino technikos universiteto taryba.
 
Asmenys, turintys 55% ar mažesnį darbingumo lygį (I ir II grupės neįgalieji) nuo dokumentų registracijos įmokos atleidžiami. Jie įformindami priėmimą turi pateikti dokumentus, rodančius teisę į lengvatą.