Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Spaudos inžinerija

Spaudos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 612H74001, 6121EX050 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 10
Valstybė finansuoja: 9
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,86
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: gamybos inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programos paskirtis – suteikti studentams fizikinių, technologijos ir gamybos inžinerijos mokslų žinių, susijusių su spaudos pramone; perteikti teorinius profesijos pagrindus ir suformuoti savarankiškam darbui būtinus inžinerinio praktinio darbo įgūdžius: gebėjimą kaupti, analizuoti ir suprasti gamybos inžinerijos srities informaciją, identifikuoti problemas; mokėjimą dirbti su spausdinimo ir matavimo poligrafiniais įrenginiais, prietaisais bei kompleksais, sistemomis, 3D įranga; gebėjimą taikyti atitinkamus metodus ir įvertinti pagrindinius spaudos produktų kokybinius parametrus. Ugdomas poreikis domėtis informacijos registravimo mokslų naujovėmis, taikyti įgytas žinias spaudos, leidybos, reklamos 3D produkcijos gamybos sričių įmonių veikloje – parinkti šiems tikslams būtinas priemones, adaptuoti aplinką prie jų poreikių, įvairiose darbo vietose taikyti aukštąsias technologijas. Skatinama siekti plačios erudicijos, stebėti ir kritiškai analizuoti, kūrybiškai spręsti techninius, administracinius ir teisinius spaudos technikos kūrimo, projektavimo, gamybos ir eksploatacijos klausimus globalios rinkos sąlygomis, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolat kelti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją.
 
Ką gebėsiu?
Galima rinktis vieną iš specializacijų. Spaudos medijų inžinerija – nuolatos vystantis techninėms informacijos pateikimo priemonėms, ugdomi studentų poreikiai domėtis informacijos registravimo, kaupimo, apdorojimo ir skleidimo mokslų naujovėmis, tai pat gebėjimai taikyti įgytas žinias spaudos, leidybos, reklamos, pakuočių gamyboje, taikant aukštąsias technologijas ir sparčiai besivystančią techniką. 3D technologijos ir spausdinimas – vis plačiau į mūsų gyvenimą skverbiantis naujosioms technologijoms, į 3D objektų gamybos sritį investuojama vis daugiau pinigų, tobulėja techninės priemonės, įmonėms reikalingi kvalifikuoti šios srities specialistai. Studentai mokomi 3D technologijų ir spausdinimo procesų subtilybių, parinkti būtinas priemones ir medžiagas, adaptuoti tam aplinką, tirti rinkos sąlygas; ugdomi gebėjimai stebėti, kritiškai analizuoti, kūrybiškai spręsti techninius, gamybos ir eksploatacijos klausimus globalios rinkos sąlygomis.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigus pirmąjį kursą atliekama pažintinė praktika. Jos metu praktikos vadovas organizuoja studentams pažintines išvykas į didesnes Vilniaus spaustuves bei 3D produkcijos gamybos įmones. Specialistai supažindina studentus su įmonių paskirtimi, veikla, struktūra, naudojama įranga, specialistų kvalifikacija, perspektyvomis, apibūdina bendrųjų ir specialiųjų žinių poreikį; studentai, atlikdami individualias užduotis, dirba ir su literatūra, renka informaciją internete. Profesinės praktikos atliekamos po antro ir trečio kursų didžiosiose Vilniaus spaustuvėse, turinčiose naujausius šiuolaikinius gamybinius įrenginius ir technologijas: UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė, UAB „Garsų pasaulis“, UAB „Petro ofsetas“, UAB „PakMarkas“, BĮ „Grafobal Vilnius“, UAB „Respublikos“ spaustuvė, apsilanko UAB „3D PRO“ ir kt. Studentai įgyja praktinio darbo su spaudos įrenginiais, 3D technologijomis įgūdžių, susipažįsta su įmonių valdymu.
Absolventai gali dirbti spaustuvių technologais, vadovais reklamos ir dizaino studijose, leidyklose, spaudos dizaineriais, gamybos vadovais, technikos ir komercijos direktoriais, direktoriais. Dažniausiai absolventai įdarbinami dar studijų metais po antrosios gamybinės praktikos. Kadangi spaudos įmonės labai įvairios – vienos spausdina knygas ir laikraščius, kitos – žurnalus, trečios gamina pakuotes, dar kitos – saugiuosius produktus, apsaugotus nuo padirbinėjimo, 3D gaminius – nesunku keisti darbo vietą, nekeičiant srities. Kvalifikacinis laipsnis ir žinios teikia galimybę dirbti ne tik spaustuvėse, bet ir reklamos bei dizaino agentūrose, netgi kitų sričių gamybos įmonėse.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše).
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16109 Chemija 6 30 15 - 4 111 E
FMFIB16128 Fizika 1 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16119 Programavimas C 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16111 Matematika 1 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17052 Įvadas į specialybę 3 30 - - 2 48 E1
STGSB17036 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
VVTEB16112 Teisė 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16403 Elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E1
FMFIB16229 Fizika 2 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB17001 Bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 6 15 15 30 4 96 E
FMMMB16211 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17379 Medžiagų mokslas 1 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17053 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17226 Skysčių mechanika ir termodinamika 3 15 15 15 2 33 E
FMIGB17002 Techninė braižyba 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16311 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17383 Medžiagų mokslas 2 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17054 Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu) 9 45 15 30 6 144 E
STTMB17049 Medžiagų mechanika 1 3 15 15 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17156 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17004 CAD/CAM/CAE 3 30 - 15 4 31 E
MERSB17059 Spausdinimo medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17401 Mašinų elementai (su kursiniu projektu) 6 30 15 30 4 81 E
STTMB17058 Medžiagų mechanika 2 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17188 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17189 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17190 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16501 Elektronika 3 30 15 - 2 33 E
MEBIB17031 Automatinis valdymas ir automatizavimas 3 30 - 15 2 33 E
MERSB17061 Paruošimo spausdinimui technologija (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17062 Paruošimo spausdinimui įranga 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17104 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 2 98 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17147 Politika ir technologijos 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Spaudos medijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17220 Žmogiškųjų išteklių valdymo, rinkodaros ir logistikos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
MERSB17065 Spausdinimo procesų technologija 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17066 Spausdinimo-apdailos įrenginiai (su kursiniu projektu) 9 30 15 30 6 159 E
MERSB17068 3D technologijų ir spausdinimo pagrindai (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
MERSB17604 Poligrafijos informacinės technologijos ir dizainas 3 30 - 15 2 33 E
TIMGB17624 Hidraulinės ir pneumatinės sistemos 3 30 15 - 2 33 E
VVVKB17163 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Specializacija — 3D technologijos ir spausdinimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17220 Žmogiškųjų išteklių valdymo, rinkodaros ir logistikos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
MERSB17065 Spausdinimo procesų technologija 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17066 Spausdinimo-apdailos įrenginiai (su kursiniu projektu) 9 30 15 30 6 159 E
MERSB17069 Įvadas į 3D spausdinimą ir medžiagos (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
MERSB17604 Poligrafijos informacinės technologijos ir dizainas 3 30 - 15 2 33 E
TIMGB17624 Hidraulinės ir pneumatinės sistemos 3 30 15 - 2 33 E
VVVKB17163 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Spaudos medijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17701 Inovacijų valdymo pagrindai 3 30 - 10 2 38 E1
MERSB17070 Brošiūravimo-įrišimo įrenginiai (su kursiniu projektu) 6 30 10 20 4 96 E
MERSB17071 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MERSB17072 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
MERSB17705 Pakuotės gamybos technologija 1 3 30 - 10 2 38 E1
Specializacija — 3D technologijos ir spausdinimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17701 Inovacijų valdymo pagrindai 3 30 - 10 2 38 E1
MERSB17071 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MERSB17072 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
MERSB17073 3D technologijos ir spausdinimas (su kursiniu projektu) 6 30 10 20 4 96 E
MERSB17705 Pakuotės gamybos technologija 1 3 30 - 10 2 38 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Spaudos medijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSB17075 Spaustuvė (kompleksinis projektas) 6 - - 36 4 120 KS
MERSB17077 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
MERSB17078 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - 6 234 BD
MERSB17801 Pakuotės gamybos technologija 2 3 24 - 12 2 42 E
MERSB17803 Poligrafinės produkcijos kokybės valdymas ir optimizavimas 3 24 - 12 2 42 E
MERSB17804 Spaudos produkcijos gamybos valdymas ir automatizavimas 3 24 - 12 2 42 E
Specializacija — 3D technologijos ir spausdinimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSB17077 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
MERSB17078 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - 6 234 BD
MERSB17079 3D technologinės įmonės projektavimas (kompleksinis projektas) 6 - - 36 4 120 KS
MERSB17801 Pakuotės gamybos technologija 2 3 24 - 12 2 42 E
MERSB17803 Poligrafinės produkcijos kokybės valdymas ir optimizavimas 3 24 - 12 2 42 E
MERSB17808 3D gamybinių procesų valdymas 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.