Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Saugos sistemų inžinerija

Saugos sistemų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 612H12002, 6121EX033 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 7
Valstybė finansuoja: 7
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,74
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: saugos inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Sauga yra svarbiausias veiksnys visose srityse. Programa suteiks bendrų technikos mokslų žinių bei išsamių saugos sistemų projektavimo, diegimo, plėtros žinių ir įgūdžių. Saugos sistemų inžinerijos absolventai gebės kritiškai vertinti, optimizuoti ir kurti saugos sistemas. Bus ugdomi rizikos analizės ir valdymo gebėjimai. Programoje numatytos praktikos ir taikomieji tyrimai. Studijų metu studentai išmoks savarankiškai identifikuoti grėsmes ir pavojus (stichinės nelaimės, technogeninės avarijos, žmogaus tyčiniai ir netyčiniai pavojingi veiksmai ir t. t.), analizuoti saugos veiksnius ir kurti kompleksines prevencines sistemas.
Studijos apims:
 • fizinę saugą, kurios tikslas – atgrasinti potencialius pasikėsinimus architektūrinėmis, statybinėmis, elektroninėmis, organizacinėmis priemonėmis, projektuojant, įrengiant, eksploatuojant ir optimizuojant saugos sistemas;
 • informacinę saugą, kurios tikslas – duomenų apsauga nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar veiklos sutrikdymo ir pan.
 • techninę ir darbo priežiūrą, kurios tikslas – technologinių procesų ir įrenginių bei darbo sąlygų administravimas.
Saugos sistemų inžinerijos studijose įgytas žinias ir gebėjimus bus galima pritaikyti visose ūkio ir administravimo bei valdymo srityse. Pasaulyje ši specialybė yra tarp populiariausių studijų programų. Lietuvoje tai pirma ir vienintelė tokio pobūdžio studijų programa.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
 • inžinerines technologijas pritaikyti saugos sistemoms projektuoti, prižiūrėti ir valdyti;
 • priimant technologinius ir valdymo sprendimus, derinti saugumą, naudą, kokybę, patikimumą ir poveikį aplinkai;
 • įvairiais saugos aspektais vertinti technologinius procesus ir žmogiškojo veiksnio įtaką jiems, technologinių sprendimų galimybes, siekiant mažinti nuostolius;
 • operatyviai veikti priimdami tinkamus sprendimus ekstremalių situacijų metu;
 • moderniomis inžinerinėmis ir vadybos priemonėmis kompleksiškai spręsti saugos inžinerinių sistemų projektavimo, įrengimo, eksploatavimo ir priežiūros problemas;
 • vertinti inžinerinės įrangos įtaką saugos sistemos funkcionalumui ir saugumo būsenai;
 • rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus;
 • naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio technologijomis, dirbti komandoje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Studijų programa suteikia pakankamai žinių ir gebėjimų siekti profesinės karjeros privačiose ir biudžetinėse įmonėse bei statutinėse tarnybose atliekant įvairius saugos, techninių ir organizacinių sprendimų reikalaujančius darbus. Baigę šią studijų programą taip pat gali įgyvendinti saugos užtikrinimo projektus ir vykdyti administracines funkcijas. Absolventų veiklos sritys yra labai plačios – nuo saugos sistemų projektavimo, komplektavimo, įrengimo, priežiūros bei plėtros realizavimo iki saugos valdymo, analitikos ar ekspertinio vertinimo. Šios specialybės absolventai galės įsidarbinti struktūrose (įmonėse, padaliniuose, įstaigose, tarnybose), atliekančiose saugos funkcijas. Saugos funkcijos yra privalomos įmonėse, turinčiose atitikti strateginių įmonių kriterijų. Tokios įmonės yra: Ignalinos atominė elektrinė; oro uostai ir juos prižiūrinčios įmonės; jūrų uostai; pašto tarnybos; naftos produktų įmonės; kelių įmonės; geležinkelių įmonės; bankai; dujų tiekimo įmonės; radijas ir televizija; energetikos įmonės ir objektai; telekomunikacijų įmonės; vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įmonės; chemijos pramonės įmonės ir t. t.
 
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
 
chemija / fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše).
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16108 Chemija 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16111 Fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMISB16106 Informacinės technologijos 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
STGSB17040 Įvadas į specialybę 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16212 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16201 Bendroji inžinerinė grafika 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16201 Integralinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
ELEIB16205 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
STGSB17042 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
STGSB17043 Saugos sistemų funkcijos 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17139 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17140 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17141 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16305 Taikomoji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16301 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
ELKRB16302 Duomenų perdavimo tinklai ir saugumas 3 15 15 - 2 48 E
STGSB17048 Saugos strategija (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
STTMB17098 Integrali statybinė mechanika 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17168 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KIPIB17020 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16461 Saugos mechatronikos įtaisai 3 30 15 - 2 33 E
ELEIB16409 Elektroninės saugos sistemos 6 30 - 30 4 96 E
TIAIB17034 Krovinių gabenimo ir eismo sauga 3 30 - 15 2 33 E
STGSB17053 Technologinių procesų sauga 6 30 30 - 4 96 E
STGSB17054 Sprogstamosios ir degiosios medžiagos 6 30 15 15 4 96 E
STGGB17283 Statinių architektūra ir konstrukcijos 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16507 Informacijos sauga 1 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16561 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 3 30 15 - 2 33 E
STGSB17058 Gaisrinė ir civilinė sauga 6 30 - 30 4 96 E
STVNB17306 Procesų saugos valdymas ir organizavimas 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17135 Kompleksinis projektas (Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos, Gaisrinė ir civilinė sauga) 6 - - 30 4 126 KS
VVVKB17169 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16615 Informacijos sauga 2 (su kursiniu darbu) 6 45 - 15 4 96 E
VVTEB16601 Teisė 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APKLB17964 Infrastruktūros sauga ir prevencija 6 45 - 15 4 96 E
STGGB17047 Statybinės konstrukcijos ekstremalių poveikių metu 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17063 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E1
STGSB17065 Psichologinis ir medicininis parengimas 3 15 - 15 2 48 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSB17070 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 4 66 BD
STGSB17071 Saugos sistemų projektavimas 6 20 - 20 4 116 E
STGSB17072 Saugos sistemų projektavimas (kursinis projektas) 3(3) - - 20 2 58 KP
STGSB17073 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 6 314 A
STGSB17074 Ekstremalių poveikių modeliavimas 3 20 - 10 2 48 E
VVEIB17205 Ekonomika 3 20 - 10 3 47 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16802 Prevencinė kriminalistka 3 24 - 12 2 42 E
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STGSB17080 Žmogiškasis veiksnys saugos valdyme 6 24 - 24 4 108 E
STGSB17081 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 BD
STGSB17082 Ekstremalių įvykių ir incidentų tyrimas (su kursiniu darbu) 6 24 - 24 4 108 E
STGSB17083 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.