Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Naujos studijų programos

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
Specializacijos – finansinės informacinės technologijos, informacinių technologijų valdymas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – informatikos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)

Kam skirta studijų programa?
Šiuolaikinio verslo veikla, verslo valdymas ir verslo paslaugų teikimas vartotojams neįmanomi be informacinių technologijų. Šiuo metu egzistuojanti informacinių technologijų ir sistemų pasiūla tokia didelė, kad dabar svarbiau parinkti tinkamiausius konkrečiai situacijai sprendimus ir juos pritaikyti, nei kurti visiškai naujus. Todėl vis labiau auga poreikis specialistų, kurie išmanytų ne tik informacines technologijas, gebėtų jas kurti, bet suvoktų ir verslo principus bei poreikius, gebėtų formuoti informacinių technologijų ir jų paslaugų valdymo architektūrą. Ne veltui žinomiausi asmenys informacinių technologijų srityje (Steve’as Jobsas, Bill’as Gatesas ir kt.) pasižymėjo ar pasižymi ne tik informacinių technologijų žiniomis, bet ir vadybos, rinkodaros išmanymu.
Ši studijų programa orientuota į informatikos taikymą veiklos poreikiams tenkinti – technologinių, programinių bei valdymo sprendimų kūrimą ir jų pritaikymą konkrečioje verslo situacijoje. Informacinių technologijų studijas pasirinkę studentai mokysis į paslaugas orientuotos architektūros, informacinių technologijų valdymo, informacinio verslo, verslo procesų valdymo ir kitų disciplinų. Studijų metu studentams suteikiamos ne tik informacinėms technologijoms valdyti būtinos žinios, bet lavinami ir jų praktiniai gebėjimai, supažindinama su organizacijų veikloje taikomais sprendimais ir administravimo galimybėmis.
Informacinių technologijų studijų programa turi specializacijas, todėl studijas įpusėję studentai galės pasirinkti sritį, kurioje galės toliau gilinti žinias. Šiuo metu siūlomos dvi specializacijos.
Finansinių informacinių technologijų specializacija skirta tiems, kas domisi finansinėmis technologijomis (angl. fintech). Pasirinkus šią specializaciją suteikiamos būtinos finansinės žinios, analizuojama decentralizuota vieša transakcijų saugojimo sistema (angl. Blockchain), gilinamasi į šių žinių panaudojimą ir integravimą į esamas sistemas.
Informacinių technologijų valdymo specializacija skirta tiems, kas domisi informacinių technologijų administravimu. Pasirinkus šią specializaciją gilinamasi į didelių korporacijų, duomenų centrų taikomas technologijas, jų valdymo ir informacijos saugos užtikrinimo klausimus.

Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • užtikrinti informacinių technologijų (IT) paslaugų tęstinumą;
 • optimizuoti IT išlaidas, automatizuojant veikiančius IT valdymo procesus;
 • kurti lanksčias IT paslaugas, siekiant gerinti IT produktyvumą ir taikyti IT valdymo prognozavimo metodą;
 • valdyti reikalavimų atitiktį ir riziką IT aplinkoje, siekiant užtikrinti duomenų integralumą ir pasirengimą auditui.
Finansinių informacinių technologijų specializaciją pasirinkę studentai papildomai gebės suvokti ir taikyti šiuolaikines finansines technologijas veiklos finansiniam efektyvumui didinti.
Informacinių technologijų valdymo specializaciją pasirinkę studentai papildomai gebės valdyti ir tobulinti šiuolaikinę programinę įrangą, užtikrinti jos kokybę bei atitiktį saugos reikalavimams.

Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Šios programos studijose suteiktos žinios ir įgauti gebėjimai leidžia užimti įvairias pareigybes informacines technologijas taikančiose organizacijose, kurti naujas ar valdyti esamas informacinių technologijų kompanijas. Baigę šią studijų programą galėsite dirbti projektų vadovais, analitikais, duomenų bazių, informacinių technologijų priežiūros specialistais, programuotojais, konsultantais ir užimti kitas su informacinėmis technologijomis susijusias pareigybes tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Įgiję finansinių ir informacinių technologijų specializaciją nesunkiai įsitvirtinsite finansine veikla užsiimančiose organizacijose, galėsite dirbti informacinių technologijų sprendimų ekspertais ir palaikytojais.
Pasirinkę informacinių technologijų valdymo specializaciją galėsite dirbti duomenų centruose ir didelėse organizacijose, kuriose taikomos inovatyvios informacinės technologijos.
KONKURSINIO BALO SANDAROS LENTELĖ
 
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų bakalauras
Studijų kryptis: informatika
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika arba informacinės technologijos
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 
SKAITMENINĖ GAMYBA
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijos forma – nuolatinės (4 metai)

Kam skirta studijų programa?
Sparčiu tempu besivystančiai Europos ir Lietuvos pramonei šiuo metu jau reikalingi ne vien atskirų inžinerijos šakų specialistai. VGTU turi visas sąlygas ir puikią galimybę rengti skaitmeninės gamybos inžinierius, nes universitete yra Mechanikos, Elektronikos ir Fundamentinių mokslų fakultetai, kuriuose dirbantys mokslininkai bei gamybinio darbo patirties turintys praktikai gali suteikti studentams gamybos inžinerijos, elektronikos ir IT srities žinias. Socialiniai partneriai iš LINPRA įmonių garantuoja praktikos vietas, kur studentai galėtų pritaikyti savo tarpdalykines žinias ir gebėjimus.
Pirmosios pakopos studijų programa skaitmeninė gamyba yra skirta skaitmeninės gamybos specialistams parengti, suteikti jiems fundamentinių mokslų, gamybos ir skaitmeninės inžinerijos pagrindus, pramonės skaitmeninimo procesų projektavimo, valdymo bei vadybos žinių, ugdyti gebėjimą projektuoti ir organizuoti pramonės įmonių skaitmeninimo darbus, spręsti skaitmeninės inžinerijos problemas bei kurti ir diegti naujas skaitmeninės gamybos technologijas, lavinant jų kritinį mąstymą ir gebėjimus prisitaikyti globalioje darbo aplinkoje bei mokytis visą gyvenimą prisitaikant prie „Pramonės 4.0“ iššūkių ir rinkos sąlygų. Taip pat pagal šią programą rengiami specialistai, turintys gamybos inžinerijos, elektronikos ir IT žinių, gebantys spręsti gamybos pramonės poreikius ir operatyviai reaguoti į rinkos naujoves bei pokyčius.
Studijuodami šią programą inžinieriai įgis reikiamų žinių bei gebėjimų ir gebės prisitaikyti prie sparčiai besivystančios gamybos pramonės rinkos. Šiuolaikinėje gamyboje vis daugiau procesų yra perkeliami į skaitmeninę gamybą. Sparčiai auga individualizuotos gamybos poreikis, kai, naudojant 3 dimensijų (3D) vizualizaciją, produktas projektuojamas, pagaminamas surenkamas atsižvelgiant į individualius kiekvieno vartotojo poreikius. Sparčiai didėja gamybos automatizavimas. Plečiant skaitmeninę gamybą, atsiranda galimybė operatyviai reaguoti į rinkos naujoves bei pokyčius, mažėja laiko, per kurį naujai sukurtas produktas pasiekia vartotoją, sąnaudos. Užtikrinama produkto kokybė. Siekiant apsaugoti skaitmeninę gaminio informaciją, jo 3D kopiją galima perkelti į virtualią erdvę ir patikimai ją saugoti „debesyse“.

Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebės taikyti žinias ir supratimą sprendžiant skaitmeninės gamybos inžinerijos problemas, formuluojant, projektuojant ir analizuojant inžinerinius uždavinius bei jiems spręsti parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę, gamybinę ir skaitmeninę įrangą; gebėsiu taikyti gamybos inžinerijos studijų krypties žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžties reikalavimus, taikyti tarpkrytines inžinerijos studijų krypčių žinias ir supratimą projektuojant ir diegiant pramonės skaitmeninimui skirtus inžinerinius sprendimus, suprasiu šių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais. Galėsiu parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą skaitmeninės gamybos inžinerijos sprendimams įgyvendinti, žinosiu skaitmeninių ir tipinių inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas bei turėsiu pradinių jų naudojimo gebėjimų. Suprasiu skaitmeninės gamybos veiklos organizavimo principus, skaitmeninės gamybos grandžių nuoseklumą ir sąveiką, žinosiu ir sistemiškai suprasiu gamtos mokslų, matematikos ir gamybos inžinerijos teorinius pagrindus, reikalingus skaitmeninės gamybos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suformuoti, esminius teorinius ir taikomuosius studijų krypties dalykus bei sąvokas.

Kokios būtų mano karjeros galimybės:
Baigęs šią studijų programą turėsiu galimybę tęsti studijas, pasirinkdamas analogiškos ar artimos studijų krypties antrosios pakopos studijų programas, savo profesinę veiklą susieti su mokslinės karjeros galimybėmis. Atsivers labai plačios įsidarbinimo galimybės visose privačiose ir valstybinėse gamybos įmonėse, įstaigose ir mokslo institutuose, Krašto apsaugos ministerijai priklausančiuose inžineriniuose padaliniuose, kuriuose yra inžinieriaus pareigybės, galėsiu pretenduoti užimti skaitmeninės gamybos inžinieriaus, gaminių skaitmeninimo inžinieriaus, inžinieriaus, skaitmeninių sistemų projektuotojo, mechatroninių ir robotinių sistemų projektuotojo, projekto vadovo, skaitmeninės gamybos rinkos analitiko, skaitmeninės gamybos kokybės inžinieriaus, personalo kompetencijų ugdymo specialisto ir analitiko pareigybes.
KONKURSINIO BALO SANDAROS LENTELĖ
 
SKAITMENINĖ GAMYBA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų kryptis: gamybos inžinerija
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė