Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminas

Meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminą laiko stojantieji į architektūros studijų programą. Jis susideda iš dviejų dalių (trijų užduočių).
Stojantysis privalo atlikti visas užduotis.
Jei neatliekama bent viena užduotis arba ji įvertinama nuliu, egzaminas laikomas neišlaikytu. Neišlaikyto egzamino įvertinimai į LAMA BPO priėmimo duomenų bazę neįvedami, ir stojantysis negali dalyvauti stojimo konkurse.
I dalis.
Dailės ir architektūros pažinimas

Užduoties tikslas − patikrinti stojančiųjų žinių, įgytų mokantis pagal dailės programą, kokybę, įsitikinti, ar norintys studijuoti architektūrą domisi daile ir architektūra, įvertinti jaunuolių meninį išprusimą. Šia užduotimi siekiama suteikti galimybę stojantiesiems pademonstruoti intelekto lygį, atskleisti savo regimosios atminties sugebėjimus, parodyti, kaip yra pasirengę aiškiai, teisingai ir glaustai atsakyti į klausimus apie įvairius dailės reiškinius.

Užduotis parengta remiantis bendrojo lavinimo mokyklos dailės programa, pagal kurią moksleiviams pateikiama žinių apie vaizduojamosios ir taikomosios dailės, architektūros, tautodailės, šiuolaikinių vizualinių menų istoriją, teoriją ir paveldą, taip pat dailės kūrinius ir architektūros rūšis, žanrus, stilius, žymių menininkų kūrybą.

Meninio architektūrinio išsilavinimo egzamino užduoties raštu turinys remiasi Lietuvos švietimo sistemos aprobuotoje mokyklinėje literatūroje (vadovėliuose, pratybų sąsiuviniuose, mokomosiose priemonėse, brandos egzaminų testų rinkiniuose) pateikta medžiaga. Stojantysis turi atsakyti į 10 klausimų. Tai atliekama dviem būdais:
1) atsakoma pabraukiant, pažymint teisingą atsakymą;
2) atsakoma įrašant teisingą atsakymą į nurodytą vietą.
 
Užduočiai atlikti skiriama 1 val.
Didžiausias užduoties įvertinimo balų skaičius – 20.
 
Architektūrinių formų kompozicija

Užduoties tikslas − patikrinti stojančiojo gebėjimus komponuoti architektūros formas tam tikrame kontekste, mokėjimą pavaizduoti kuriamą objektą – kompoziciją ortogonaliosiose projekcijose bei perspektyviniame vaizde, tinkamai visa tai sukomponuoti lape, taip pat piešinių grafinio atlikimo kokybę.

Užduoties pavadinime vartojamas terminas architektūrinės formos šiuo atveju reiškia statinių ir jų elementų (pavyzdžiui, anga, kolona, denginys ir t. t.), namų apyvokos daiktų (pvz., kėdė, stalas ir t. t.) formas.

Stebėdamas aplinką žmogus įgyja supratimą apie daiktų formas, dydžius, tarpusavio sąsajas ir priklausomybes (pavyzdžiui, kokios yra laiptų pakopos, kėdės, durų aukščiai, iš kokių medžiagų pastatytos namo sienos, kodėl vienos iš jų yra storos, o kitos – plonos, ant ko laikosi stogelis virš įėjimo, kaip aplinka veikia pastato architektūrą ir kt.). Šis patyrimas ir teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai, įgyti bendrojo ar specialiojo lavinimo mokyklose per braižybos, dailės pamokas, yra pagrindas šio testo užduočiai atlikti.

Egzamino metu reikia įsivaizduojamoje ar konkrečiai nurodytoje architektūrinėje aplinkoje sukomponuoti nesudėtingą architektūros objektą. Pagal užduotį sukurta kompozicija turi būti pavaizduota ortogonaliosiose projekcijose ir perspektyviniame vaizde. Grafinė atlikimo forma – nespalvotas pieštukas, braižymo priemonės nenaudojamos.
 
Užduotis atliekama viename A3 formato vatmano lape.

Užduočiai atlikti skiriamos 4 val.

Didžiausias įvertinimo balų skaičius – 50.
II dalis.
Atmintinis akademinis piešinys

Užduoties tikslas – patikrinti stojančiųjų pasirengimą piešinyje pavaizduoti objektus, aprašytus pateiktame tekste, t. y. sugebėjimą sukomponuoti objektus tarpusavyje ir popieriaus lape, rasti ir tinkamai pavaizduoti objektų proporcijas, išryškinti objektų formas, medžiagiškumą šviesos ir tamsos deriniu, tonu, linija.

Egzamino metu piešti iš atminties gali būti pateikiami ir apibūdinami geometriniai tūriniai objektai, buityje naudojami daiktai, baldai. Piešiama grafito pieštuku, nenaudojant braižymo priemonių.

Užduotis atliekama viename A3 formato vatmano lape.

Užduočiai atlikti skiriamos 3 val.

Didžiausias įvertinimo balų skaičius – 30.
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė