Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Civilinės inžinerijos mokslo centras

Padalinio kontaktai:
Saulėtekio al. 11, SRK-I 408, LT-10223, Vilnius
Tel.: 8 5 2512 464 (vietinis 9464)
El. paštas: cimc@vgtu.lt
 
Direktorius
Šarūnas Skuodis
+370 676 85570
 
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį: 08.00 – 16.45 val.
Penktadienį: 08.00 – 15.30 val.
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00 val.
 
CIMC atvirosiosios prieigos bendrosios taisyklės
Teisės aktas
CIMC laboratorijų įrangos naudojimo taisyklės
Teisės aktas
 
 
Kviečiame pasinaudoti CIMC teikiamomis mokslo paslaugomis
Žemėlapis

Statybinių konstrukcijų laboratorija

Gelžbetoninių, mūrinių, metalinių ir medinių konstrukcijų ir jų jungčių elgsenos, veikiant trumpalaikei apkrovai, laboratoriniai tyrimai. Iki 15 m ilgio lenkiamų konstrukcijų bandymai statine ir dinamine iki 2 000 kN dydžio apkrovomis bei gniuždomų iki 6 m aukščio konstrukcijų bandymai statine iki 10 000 kN dydžio apkrova ir iki 3 m aukščio konstrukcijų bandymai dinamine iki 2 000 kN dydžio apkrova. Automatiškai palaikomas konstrukcijų apkrovimo ar deformavimo režimas bei matuojami ir išsaugomi bandymų duomenys. Dalis bandymų įrangos yra unikali ir vienintelė Baltijos šalių regione.
Gelžbetoninių, mūrinių, metalinių ir medinių konstrukcijų elgsenos, veikiant ilgalaikei apkrovai, laboratoriniai tyrimai. Lenkiamų elementų bandymai statine iki 200 kN dydžio apkrova bei gniuždomų elementų bandymai ilgalaike statine iki 1 000 kN dydžio apkrova. Ilgalaikių bandymų patalpose palaikoma reikiama temperatūra ir drėgnis.
Statinių laikančiųjų konstrukcijų natūriniai bandymai. Bandomos esamų statinių lenkiamos konstrukcijos ir jų jungtys statine apkrova vertinant jų faktinę laikomąją galią ir kitas mechanine savybes.
Statybinių konstrukcijų ir jų medžiagų elgsenos, veikiant aukštoms temperatūroms, tyrimai.
Statinių konstrukcijų ir jų medžiagų ilgaamžiškumo tyrimai. Iki 3 m ilgio konstrukcijų ir jų medžiagų atsparumo daugiacikliam šaldymo–šildymo poveikiui ir agresyviai aplinkai tyrimai. Tyrimo aplinkos temperatūra palaikoma ir keičiama automatiškai ±300⁰C ribose.
Konstrukcijų jungčių ir medžiagų mechaniniai tyrimai.
Atliekami bandymai statinėmis ir dinaminėmis gniuždymo, tempimo, lenkimo ir šlyties apkrovomis. Tam naudojamas įvairios galios ir paskirties bandymo mašinų ir matavimo priemonių kompleksas, leidžiantis automatiškai palaikyti apkrovimo ar deformavimo režimus bei matuoti ir išsaugoti bandymo duomenis.
Gelžbetoninių konstrukcijų modelių gamyba. Turima įranga leidžia gaminti iki 3,5 x 6,5 m matmenų konstrukcijų modelius, taikant įvairius betono mišinio maišymo ir tankinimo režimus. Gaminamų modelių matmenys gali būti lengvai keičiami, gali būti naudojamas įprastinis, iš anksto įtemptasis ar dispersinis armavimas.
Statybinių konstrukcijų patikimumo analizė.
Kompleksinių ir sluoksniuotųjų konstrukcijų kūrimas ir tyrimas.
Naujų mažai energoimlių medžiagų ir konstrukcijų kūrimas ir tyrimas. Konstrukcijų ir dirbinių, skirtų pastatų renovacijai, kūrimas, jų fizinių ir mechaninių savybių tyrimas. Konstrukcijų ir dirbinių gamybos ir statybos technologijų kūrimas.
Statybinių kompozitų teoriniai tyrimai ir kūrimas.
Statinių ir jų konstrukcijų nusidėvėjimo tyrimas, atstatymo ir stiprinimo metodų tobulinimas. Atliekamas eksploatuojamų pastatų ir statinių konstrukcijų būklės tyrimas, eksploatuojamų konstrukcijų laikomosios galios nustatymas, statybinių konstrukcijų būklės vertinimo, atstatymo ir stiprinimo metodų kūrimas.
Statinių konstrukcijų ir jų medžiagų ilgaamžiškumo didinimas. Statybinių konstrukcijų apsaugos išoriniams poveikiams kūrimas, tyrimas ir naudojimo rekomendacijų kūrimas. Statybinių konstrukcijų gamybos ir montavimo technologijų kūrimas.
Statybą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų projektų rengimas.
Teikiamos konsultacijos. Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų skaičiavimo ir projektavimo naujovės. Sluoksniuotųjų ir stiprinamų konstrukcijų skaičiavimo ir jų medžiagų savybių įvertinimo metodų tobulinimas. Tikimybinių ir statistinių metodų taikymas statybinių konstrukcijų skaičiavime.
Mindaugas Petkevičius, vedėjas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 5225
Mobilus 8 687 45 340
Vietinis telefonas 9225
Mindaugas Petkevičius, vedėjas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 5225
Mobilus 8 687 45 340
Vietinis telefonas 9225

Statybinių medžiagų laboratorija

Betono savybių tyrimas. Nustatomos šios betono, pagaminto iš sausojo mišinio, arba betono dirbinių savybės: reologinės, fizikinės ir mechaninės.
Betono ir skiedinio modifikavimas įvairiais plastifikatoriais ir nano- priedais. Sklidumo rodiklių nustatymas, įvairaus stiprumo ir eksploatacinėms sąlygoms atsparumo betono ir skiedinio gaminimas.
Statybinių medžiagų irimo priežasčių nustatymas. Mikroskopiniai ir dilumo tyrimai.
dr. Valentin Antonovič, vedėjas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2335
Vietinis telefonas 9335

Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorija

Energijos transformatorių ir sistemų modeliavimas: TRNSYS 17.0 (pastatų mikroklimatas ir energijos poreikiai), DESIGN Builder (konstrukcinių atitvarų, sistemų, mikroklimato ir energijos poreikių tarpusavio sąveika); POLYSUN (procesams saulės energijos transformatoriuose, jų sistemose), EnergyPro (regioninis /teritorinis aprūpinimas energija/ ypač ko(tri)generacija), PHPP (pagalbinė projektavimo pagal Pasyvaus pastato standartą programinė įranga), SimaPro (Gyvavimo ciklo analizė), HEAT2 /HEAT3 (dvimačiai bei trimačiai nestacionarūs šilumos mainai), PHOENICS (skaičiuojamoji fluidų dinamika).
Energetikos planavimas: šilumos ūkio planų rengimas, gyvenviečių aprūpinimo energija galimybių studijos. Specialistai rengia teritorijų šilumos ūkio specialiuosius planus. Atliekamos gyvenviečių darnaus aprūpinimo energija galimybių studijos didžiausią dėmesį kreipiant į atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo plėtrą bei neigiamo poveikio aplinkai mažinimą. Vykdomas šių projektų įgyvendinimo paramos ir paramai gauti reikalingų dokumentų rengimas. Centro mokslininkai nuolat ieško aplinkai ir visuomenei atsakingą verslą Lietuvoje plėtojančių nekilnojamo turto vystytojų, kurie planuoja statyti atsinaujinančią energiją efektyviai vartosiančias gyvenvietes, daugiabučių namų kvartalus. Katedros specialistai ieško galimybių ilgalaikiam bendradarbiavimui šiose srityje (konsultavimas projektinėje stadijoje dėl ekonomiškai pagrįstų sprendimų priėmimo, projekto įtraukimo į ES demonstracinių ir geros praktikos sklaidos programas, paraiškų rengimas paramos gavimui).
Atsinaujinančių energijos šaltinių pastatuose panaudojimo techninių galimybių studijos. Tyrimai apima atsinaujinančių energijos šaltinių, tokių kaip saulė, vėjas, geoterminė energija, biokuras ir kitų, panaudojimą tenkinant pastatų energinius poreikius. Darbai apima pastatų esamų energijos poreikių analizę, kuri leidžia formuoti energijos kiekių ir galių balansą. Atliekamas techninis atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimo įvertinimas, pasiūlomi principiniai techniniai įgyvendinimo sprendiniai, atliekamas ekonominis ir aplinkosauginis siūlomų alternatyvų įvertinimas, finansinės paramos pasirinktoms įgyvendinti alternatyvoms paieška (LT, ES).
Pastato energetinis auditas, atliekant faktinių energinių parametrų matavimus. Vykdant pastato energetinį auditą surenkama informacija apie pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų techninę būklę ir jose sunaudojamą energiją. Vykdomi energijos normalizavimo skaičiavimai, atliekami faktiniai pastato energinių parametrų matavimai (termovizija, sienų, langų, stogo šiluminės varžos matavimai, sandarumo tyrimai), sukuriamas teorinis energinis pastato modelis, kuris įvertina faktinių matavimų rezultatus bei yra kalibruojamas su faktiniais užfiksuotais (istoriniais) energijos vartojimais praeityje, suformuluojamos energijos vartojimo pastate priemonės, įvertinamas šių priemonių įdiegimo ekonominis patrauklumas nustatant planuojamus energijos sutaupymus bei investicijų poreikį. Galime suteikti informaciją bei kaip tyrėjai dalyvauti energijos vartojimo efektyvumo didinimo pastatuose projektuose (angl. ESCO). Koncepcijos formavimas (FP7, IEE), šilumos šaltinių ir integruotų sprendimų techninis, ekonominis vertinimas.
Pastato arba patalpos mikroklimato tyrimai. Tiriamame pastate atliekami temperatūros (oro, sienų paviršių), santykinės drėgmės, CO2, sandarumo, apšvietos, triukšmo matavimai. Atliekamas vėdinimo oro srautų matavimas. Gauti duomenys analizuojami ir pateikiamos išvados dėl nustatytų problemų šalinimo galimybių.
Pastato termovizinė analizė ir atitvarų faktinių šiluminių varžų tyrimas. Šiluminių statinių (fotonuotraukomis) ir dinaminių (video formate) procesų termovizinė analizė. Identifikuojama pastato atitvarų šiluminio laidumo būklė, nurodomi galimi statybos defektai ir konkrečios probleminės vietos, kuriose vėliau atliekami atitvarų faktinių šiluminių varžų matavimai. Pateikiamos išvados. Duomenys naudojami kaip pagrindas formuojant defektų šalinimo reikalavimus.
Pastato ar patalpų sandarumo tyrimas. Atliekamas slėgio testas patalpoje ar pastate. Termovizoriumi identifikuojamos probleminės vietos. Nustatoma oro kaita patalpoje ar pastate esant 50 Pa slėgių skirtumui. Gautas rezultatas naudojamas kaip duomuo sertifikuojant pastatus.
Vėdinimo sistemų tyrimas. Atliekami oro greičio slėgio ortakiuose matavimai. Duomenys naudojami kaip pagalbinė priemonė derinant vėdinimo sistemas.
Mažos galios šilumos transformatorių eksperimentiniai tyrimai. Šių tyrimų metu nustatoma mažos galios (iki kelių dešimčių kW) transformatorių (pvz., šilumokaičių, šilumos siurblių, šaldymo įrenginių, katilų ir kt.) sezoninis energinis efektyvumas, šių įrenginių darbo/veikimo režimų charakteristikos, naujų įrenginio komponentų, naujos įrenginio modifikacijos įtakos efektyvumas įrenginio veikimui tyrimai. Pateikiamos rekomendacijos efektyvumui tobulinti, vardijimo ir transformavimo režimams suderinti;
Pastatų energijos vartojimo efektyvumo teisinis reglamentavimas. Teisinių dokumentų rengimas, ES direktyvų perkėlimas į Lietuvos teisinę bazę.
2010 m. sausio 22 d. VGTU Pastatų energetikos katedrai suteikta teisė rengti energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų mokymo kursus (Žin., 2010, Nr. 12-570). Išklausiusiems visą auditorių mokymo programos (VGTU Reg. Nr. APPE068) kursą ir sėkmingai išlaikiusiems egzaminą dalyviams bus išduoti tai liudijantys pažymėjimai.
Saulės fotovoltinių sistemų projektavimas ir parinkimas, veikimo efektyvumo (modulių, srovės keitiklių) testavimas (pagal IEC 62446 standartą), pritaikymas pastato poreikiams, kitos techninės konsultacijos.
 
doc. dr. Giedrius Šiupšinskas, vedėjas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4718
Vietinis telefonas 9718
prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas, vyriausiasis mokslo darbuotojas
prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis, vyriausiasis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2297
Vietinis telefonas 9297
doc. dr. Violeta Motuzienė, vyresnioji mokslo darbuotoja
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4710
Vietinis telefonas 9710
doc. dr. Giedrė Streckienė, mokslo darbuotoja
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4718
Vietinis telefonas 9718
dr. Juozas Bielskus, jaunesnysis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4718
Vietinis telefonas 9308
Dovydas Rimdžius, jaunesnysis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2129
Vietinis telefonas 9129
dr. Rasa Džiugaitė-Tumėnienė, tyrėja
dr. Juozas Bielskus, inžinierius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4718
Vietinis telefonas 9308

Kelių technologijų laboratorija

Kelio dangos konstrukcijos sluoksniams įrengti naudojamų medžiagų triašio apkrovimo bandymai skirtingose temperatūrose.Naujų asfalto mišinių modeliavimas, gaminamų asfalto mišinių tyrimai nustatant atsparumą nuovargiui, standumą, dinaminį atsparumą, o kai bandiniai gniuždomi netiesioginiu būdu nustatoma cikliška apkrova (cilindrinių bandinių tyrimo metodas).
Asfalto bandinių ciklinis gniuždymas skirtingose temperatūrose. Naujų asfalto mišinių modeliavimas, gaminamų asfalto mišinių tyrimai nustatant atsparumą nuovargiui ir standumą, kai bandiniai gniuždomi tiesioginiu būdu cikliška apkrova (keturių taškų prizmės lenkimo metodas).
Asfalto mišinių rato riedėjimo vėžės nustatymas. Tiriamas asfalto mišinių atsparumas provėžų susidarymui skirtingose temperatūrose.
Bituminių rišiklių grupinės sudėties nustatymas. Tiriami bituminiai rišikliai, kuomet nustatoma bituminių rišiklių grupinė sudėtis: dervos, asfaltenai, aromatiniai ir sotieji angliavandeniliai.
 
dr. Viktoras Vorobjovas, vedėjas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2359
Mobilus 8 640 10 162
Vietinis telefonas 9359

Aplinkos technologijų laboratorija

Triukšmo lygio tyrimai. Laboratorijoje yra naujausias danų gamintojų „Bruel & Kjaer“ modulinis precizinis triukšmo lygio analizatorius 2270E-003 su programine įranga. Analizatoriumi galima atlikti triukšmo lygio tyrimus, sukeliamus transporto, traukinių ir pramonės įmonių bei stacionarių šaltinių. Darbuotojų rizikos vertinimui atliekami triukšmo lygio tyrimai darbo vietose. Taip pat specialistai atlieka triukšmo lygio tyrimus, reikalingus TIPK leidimams derinti. Planuojami tyrimai infragarso ir žemų dažnių srityse.
Elektromagnetinės spinduliuotės matavimai. Tyrimai atliekami vienu tiksliausių nejonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaisų – plačiajuosčiu elektromagnetinių laukų matuokliu NBM 550 su izotopiniu zondu. Atliekamų tyrimų diapazonas – nuo 100 kHz iki 3 GHz. Lietuvoje judriojo radijo ryšio sistemų bazinės stotys veikia 450 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900 MHz, 2 100 MHz ir 2 500 MHz dažnių juostose. Radijo stotys veikia apie 100 MHz, o televizijos stotys – apie 800 MHz dažnių juostose. NBM‑550 plačiajuosčio elektromagnetinių laukų matuoklio su izotopiniu zondu darbo dažnių diapazonas 100 kHz–3 000 MHz atitinka diapazoną, kuriame gali veikti pavojų keliantys spinduliavimo šaltiniai, t. y. mobiliojo ryšio bazinės stotys, radijo ir televizijos stotys, mobiliojo ryšio antenos ir mobilieji telefonai. NBM-550 plačiajuosčio elektromagnetinių laukų matuoklio su izotopiniu zondu matuojami parametrai: elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio vertės, elektrinio lauko stipris, magnetinio lauko stipris.
Kvapų koncentracijų tyrimai. Tyrimai atliekami olfaktometru gyvenamosios aplinkos ir ūkinės komercinės veiklos taršos šaltiniuose. Kvapo koncentracija yra matuojama nustatant praskiedimo faktorių, reikalingą pasiekti aptikimo slenkstį. Matavimai apskaičiuojami europiniais kvapo vienetais ouE/m3.
Azoto oksidų tyrimai. Azoto oksidų (NO, NO2, NOx) tyrimai atliekami chemiliuminescenciniu analizatoriumi AC32M. Prietaiso matavimo ribos – nuo 0,4 µg/m3 iki 20 mg/m3. Azoto oksidų tyrimai atliekami aplinkos ore (aplinkos oro monitoringas), darbo aplinkos ore ir gyvenamosios aplinkos ore.
Sieros dioksido tyrimai. Sieros dioksidų (SO2) tyrimai atliekami ultravioletinių spindulių fluorescenciniu analizatoriumi AF22M. Prietaiso matavimo ribos – nuo 1 µg/m3 iki 10 mg/m3. Tyrimai atliekami aplinkos ore (aplinkos oro monitoringas), darbo aplinkos ore ir gyvenamosios aplinkos ore.
Anglies monoksido tyrimai. Anglies monoksido (CO) tyrimai atliekami infraraudonųjų spindulių absorbciniu analizatoriumi CO12M. Matavimų ribos – nuo 50 µg/m3 iki 200 mg/m3. Anglies monoksido CO matavimai atliekami aplinkos ore (aplinkos oro monitoringas), darbo aplinkos ore ir gyvenamosios aplinkos ore.
Ozono tyrimai. Ozono (O3) tyrimai atliekami ultravioletinių spindulių absorbciniu analizatoriumi O342M. Matavimų ribos – nuo 0,4 µg/m3iki 10 mg/m3. Tyrimai atliekami aplinkos ore (aplinkos oro monitoringas), darbo aplinkos ore ir gyvenamosios aplinkos ore.
Lakiųjų organinių junginių tyrimai. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) tyrimai atliekami dujų chromatografiniu analizatoriumi VOC71-M-PID su PID jutikliu. Matuojami: benzenas, toluenas, etilbenzenas, m‑, p‑ksilenas, o-ksilenas (BTEX). Matavimų ribos – nuo 0,5 µg/m3 iki 1 000 mg/m3. BTEX matavimai atliekami aplinkos ore (aplinkos oro monitoringas), darbo aplinkos ore, TEX matavimai – gyvenamosios aplinkos ore. Taip pat atliekama pramonės šaltinių, išmetančių BTEX, stebėsena.
Šiluminių procesų analizė ir išmetamų dūmų dujų matavimai katiluose. Atliekami mažų ir didelių galių kurą deginančių įrenginių degimo proceso metu į atmosferą išmetamų teršalų koncentracijų tyrimai. Tyrimams naudojamas nešiojamas pramoninis dūmų analizatorius TESTO 350 XL. Matuojami šie parametrai: O2, CO, COlow, NO, NOlow, NO2, SO2, H2S, HC, CO2 (NDIR). Visiškai sukomplektuotu analizatoriumi taip pat matuojami / apskaičiuojami tokie standartiniai parametrai kaip išmetamųjų dujų nuostoliai, oro pertekliaus koeficientas, slėgio pokytis ir dujų srauto temperatūra. Atliekami prevenciniai tyrimai – momentinės koncentracijos nustatymas, bei ilgalaikiai tyrimai, tokie kaip taršos šaltinio priežiūra ir pan. Išmatavus dujų srauto parametrus ir teršalų koncentracijas, optimizuojamas katilo veikimas bei degimo procesas, reguliuojant mechaninius katilo parametrus, kuro ir oro padavimas.
Radono tūrinio aktyvumo tyrimai. Tyrimai atliekami radono monitoriumi RTM2200. Matavimų ribos – nuo 0 iki 10 000 000 Bq/m3. Atlikus tyrimus sudaromas radono žemėlapis. Atliekami radono tūrinio aktyvumo nustatymai statybvietėse ir jau pastatytuose namuose.
Organinio azoto ir amoniakinio azoto kiekio nustatymas (Kjeldalio azotas). Kjeldalio azotas nustatomas VELP „Scientifica“ mineralizavimo bei automatinio distiliavimo ir titravimo įranga. Matavimų ribos – nuo 0,1 iki 200 mg N. Kjeldalio azotas nustatomas skystuose mėginiuose (paviršiniuose vandenyse, nuotekose, maisto produktuose ir kt.), kietuose mėginiuose (dirvožemyje, komposte, nuotekų dumble, maiste, pašaruose ir kt.) ir pusiau kietuose mėginiuose (šviežiame nuotekų dumble, maiste, pašaruose ir kt.).
Biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS). Tyrimai atliekami VELP „Scientifica“ firmos BDS sensorių sistema. Matavimų riba – iki 999 mg/l. BDS matavimai atliekami mėginiuose iš paviršinių vandens telkinių, buitinių nuotekų, pramonės įmonių nuotekų.
Ištirpusio deguonies nustatymas. Tyrimai atliekami precizišku ištirpusio deguonies matuokliu Oxi 3205, kuris užtikrina greitus ir patikimus ištirpusio deguonies kiekio matavimus. Tyrimai atliekami 0,01 mg/l tikslumu, esant ištirpusio deguonies kiekiui nuo 0 iki 20,00 mg/l, ir 0,1 mg/l tikslumu, esant ištirpusio deguonies kiekiui nuo 0 iki 90,0 mg/l. Ištirpusio deguonies matavimai atliekami buitinėse ir gamybinėse nuotekose, paviršiniuose vandenyse.
dr. Tomas Januševičius, mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4724
Vietinis telefonas 9501
Aleksandras Chlebnikovas, inžinierius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4997
Vietinis telefonas 9997

Lauko eksperimentinių tyrimų laboratorija

 • Nesuardytos grunto struktūros paėmimas iš įvairių gylių, porinio slėgio matavimas, vandens lygio svyravimo monitoringas.
 • Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai palankiomis ir sudėtingomis sąlygomis.
 • Bandymai dinamine ir statine plokšte.
 • Pagrindų (kelių, gyvenamųjų namų, rūsių, požeminių garažų, buitinių ir gamybinių patalpų ir kt.) sutankinimo kontrolė.
 • Polių vientisumo bandymai su galimybe nustatyti įrengtų polių ilgius.
 • Geofizinių metodų taikymai (geofiziniai grunto tyrimai) pagrindų sandaros įvertinimui (varžų matavimai, 3D grunto modelio sudarymas ir pan.
 • Gruntų tyrimas statiniu ir dinaminiu zondavimu (su porinio slėgio matavimo galimybe).
 • Gruntinio vandens lygio nustatymas.
 • Gręžinių gręžimas.
 • Pamatų statiniai bandymai (polių statiniai bandymai iki 2 000 kN). 
 • Pamatų dinaminiai bandymai. 
 • Pagrindo įtempių ir deformacijų būvio analizavimas.
 • Pagrindo stiprumo ir patikimumo įvertinimas.
 • Pamatų pagrindų ir jų nuosėdžių matavimai ir kompiuteriniai skaičiavimai (skaitinis modeliavimas).
 • Pamatų nuosėdžių prognozavimas, įvertinant gretimų pamatų įtaką.
 • Plyšių atsiradimo pastatuose analizavimas (priežasčių nustatymas ir rekomendacijos jiems stabilizuoti).
 • Vibracijų matavimas, vibracijų monitoringo sistemos įrengimas statybų metu ar pastatų eksploatacijos metu, transporto keliamų vibracijų matavimas ar pan..
 • Pagrindo pokyčių, sukeliamų kintamų poveikių (tiesioginis vandens poveikis, perduodamas per porinį slėgį, vibracinės apkrovos ir jų sukeltų padarinių (įgriuvos, statinių plyšių dinamika, t. t.) analizavimas ir prevencijos priemonių modeliavimas.
 
Laboratorijos įrangos nuotraukas, techninę specifikaciją bei įkainius rasite šiose nuorodose:
- Paslaugų įkainiai (nurodytos paslaugų kainos yra orientacinės. Paslaugų kaina nustatoma individualių derybų būdu).
 
Šarūnas Skuodis, vedėjas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 5220
Mobilus 8 676 85 570
Vietinis telefonas 9220
Mantas Katauskas, inžinierius
Kontaktai

Gruntų fizinių ir mechaninių savybių laboratorija

Gruntų fizinių ir mechaninių savybių laboratoriniai tyrimai, o taip pat ir gruntų kerpamojo stiprumo rodiklių nustatymas triašio slėgio  ir tiesioginio kirpimo aparatais (didelių ir mažų matmenų statinėmis ir dinaminėmis apkrovomis), suspaudžiamumo rodiklių nustatymas odometru, gruntų sutankinimo tyrimas (Proktoro bandymu), gruntų laidumo tyrimai, pilnos granuliometrinės sudėties įvertinimas, dalelių tankio nustatymas, grunto paprastojo kirpimo bandymai, charakteristinių grunto rodiklių nustatymas, kitos paslaugos.
Gruntų mikrostruktūriniai tyrimai.
 
Laboratorijos įrangos nuotraukas, techninę specifikaciją bei įkainius rasite šiose nuorodose:
- Paslaugų įkainiai. (Nurodytos paslaugų kainos yra orientacinės. Paslaugų kaina nustatoma individualių derybų būdu).

Geodezijos laboratorija

 
Gravitacijos lauko tyrimai. Atliekami tikslūs sunkio pagreičio matavimai. Sudaromos gravimetrinės nuotraukos bei įvairių tikslumo klasių gravimetriniai tinklai.
Geomagnetinio lauko tyrimai. Sudaromos geomagnetinio lauko parametrų nuotraukos. Atliekamas geomagnetinio lauko parametrų amžių variacijų monitoringas. Atliekami astronominių ir magnetinių azimutų matavimai.
Geodezinių tinklų sudarymas. Atliekami preciziniai GNPS matavimai bei duomenų apdorojimas.
Statinių horizontaliųjų ir vertikaliųjų deformacijų bei posvyrio tyrimai. Naujausiomis ir tiksliausiomis šiuolaikinėmis matavimo priemonėmis atliekami preciziniai geodeziniai matavimai įvairių statinių ar objektų deformacijoms tirti. Atliekamas nuolatinis objektų ar statinių deformacijų monitoringas, duomenų apdorojimas, analizė ir prognozavimas.
Antžeminių objektų 3D modelių sudarymas. Atliekamas įvairių objektų (pastatų, pastatų kompleksų, inžinerinių statinių, žaliavų masių, teritorijos objektų, istorinę ir kultūrinę vertę turinčių objektų) 3D skenavimas. Atliekamas išmatuotų objekto taškų skaitmeninis archyvavimas, sudaromos duomenų bazės, išmatuoto objekto 2D brėžiniai (planai, pjūviai) ar 3D modeliai.
 
doc. dr. Romuald Obuchovski, vedėjas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4705
Vietinis telefonas 9705
  • Puslapio administratoriai:
  • Šarūnas Skuodis
  • Lidija Kraujalienė
  • Vita Urbanavičienė
  • Jurgita Kunigonienė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė