Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Tarptautinės mokslo programos

BONUS

BONUS yra pagal Europos Sąjungos Steigimo sutarties 185-ojo straipsnio iniciatyvą veikianti Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa, pagal kurią finansuojami moksliniai tyrimai Baltijos jūros ekosistemos, Baltijos regiono darnaus vystymo srityse.
 
Šios programos tikslas – apjungti atskirose šalyse vykdomus Baltijos jūros mokslinius tyrimus į tarptautiniu bendradarbiavimu grįstą tarpdisciplininę, ilgalaikę, integruotą programą siekiant Baltijos regiono darnios plėtros. Šia programa skatinami aukšto mokslinio lygio daugiašaliai tyrimai, kurie padės formuoti naują, protingą, ne utilitariniu, bet ekosisteminiu principu grįstą Baltijos jūros valdymą, darnų, ekosistemą ir jos išteklius tausojantį naudojimą. BONUS programa vienija visas 8 aplink Baltijos jūrą išsidėsčiusias šalis (Daniją, Estiją, Latviją, Lenkiją, Lietuvą, Suomiją, Švediją, Vokietiją) ir Europos Komisiją; Rusija programoje dalyvauja dvišalio susitarimo pagrindu. Programos valdymui BONUS valstybės-narės yra įsteigusios Europos ekonominių interesų grupę (BONUS EEIG), kurios sekretoriatas yra Helsinkyje.
Lietuvos mokslo taryba administruoja programą Lietuvoje ir skiria dalį lėšų savo šalies dalyviams (inovacinę programos dalį administruoja ir finansuoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra).
Trukmė: 2010–2017 metai.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.

Biodiversa

„Biodiversa“ yra „Horizonto 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ programa, pagal kurią finansuojami biologinės įvairovės moksliniai tyrimai.
Pirmas „Biodiversa“ kvietimas buvo paskelbtas 2008 m. (pagal Europos Sąjungos 7-ają bendrąją programą).  Lietuvos mokslo taryba į programą įsijungė 2010 m., antrajame programos etape („Biodiversa2“). 2015 m. pradėtas trečiasis programos etapas („Biodiversa3“).
 
Programos „Biodiversa“ tikslas – koordinuoti nacionalines mokslinių tyrimų programas biologinės įvairovės srityje ir organizuoti tarptautinį konkursinį šios srities projektų finansavimą. „Biodiversa“ vienija 31 mokslinius tyrimus finansuojančią instituciją iš 18 šalių.
Lietuvos mokslo taryba administruoja programą Lietuvoje ir finansuoja savo šalies dalyvius pagal tarptautinius kvietimus teikti paraiškas.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.

COST

COST – tai Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (European Cooperation in Science and Technology). Jos tikslas yra koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas visose mokslinių tyrimų srityse, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus. COST įgyvendinama per aukštos kokybės naujus ypač keletą mokslo sričių apimančius tarptautinius tinklus –  COST veiklas.
 
Lietuvoje programą COST administruoja Lietuvos mokslo taryba. Nacionalinis COST koordinatorius (CNC) skiria Lietuvos atstovus į COST veiklų valdymo komitetus, COST Mokslinį komitetą, COST tarptautinių paraiškų vertinimo ekspertų grupes, atstovauja šalies interesams programos valdymo struktūrose. Taip pat Lietuvos mokslo taryba skiria papildomą finansavimą naujai inicijuotos, tarptautinį konkursą laimėjusios ir patvirtintos COST veiklos (tarptautinio projekto) koordinatoriui iš Lietuvos – veiklos tematika vykdomiems moksliniams tyrimams ir susijusioms veikloms atlikti. Į COST veiklą įsijungus Lietuvos partnerio statusu papildomos lėšos neskiriamos.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.

ENSUF

Išmaniosios urbanistikos ateities scenarijai (angl. Smart Urban Futures, ENSUF) yra „Horizonto 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ programa, pagal kurią finansuojami urbanistikos srities moksliniai tyrimai ir inovacijos. ENSUF taip pat yra ir Jungtinio programavimo iniciatyvos „Europos miestai“ dalis.
 
Programos ENSUF tikslas – koordinuoti nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų programas urbanistikos srityje ir organizuoti tarptautinį konkursinį šios srities projektų finansavimą. ENSUF vienija 26 mokslinius tyrimus ir inovacijas finansuojančias institucijas iš 18 Europos šalių.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.

EuroNanoMed

„EuroNanoMed2“ (angl. European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine) yra 7-osios bendrosios programos ERA-NET schemos programa, pagal kurią finansuojami moksliniai tyrimai nanomedicinos srityje.
 
Programos tikslas – koordinuoti nacionalines mokslinių tyrimų programas nanomedicinos srityje bei organizuoti tarptautinį konkursinį šios srities projektų finansavimą. „EuroNanoMed2“ vienija 20 mokslinius tyrimus finansuojančių institucijų iš 17 šalių.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.

Hera

Humanitarinių mokslų Europos mokslinių tyrimų erdvėje (HERA) tinklą sudaro 21 Europos šalies mokslų tarybos ir Europos mokslo fondas.  HERA tikslas – skatinti aukšto lygio tarptautinius humanitarinių ir socialinių mokslų srities tyrimus Europoje, koordinuojant nacionalines mokslinių tyrimų programas ir organizuojant šios srities tarptautinį konkursinį finansavimą.
 
HERA siekia sudaryti naujų ir novatoriškų mokslinių tyrimų darbotvarkes, taip stiprinant humanitarinių mokslų prisidėjimą prie Europos mokslinių tyrimų erdvės ir šiuo metu vykstančių diskusijų apie Europos visuomenei ypač svarbius klausimus.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.

Norface Dial

NORFACE mokslinių tyrimų programą „Nelygybės kaita skirtingais gyvenimo laikotarpiais: struktūros ir procesai“ (angl. Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and processes, DIAL) koordinuoja Europoje socialinių mokslų tyrimus finansuojančių organizacijų tinklas NORFACE (angl. the New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe). Tinklą sudaro 17 Europos šalių mokslinius tyrimus finansuojančių organizacijų.  
 
Pagal šią programą bus teikiama finansinė parama socialinių mokslų srities projektams, susijusiems su „Nelygybės kaita skirtingais gyvenimo laikotarpiais: struktūros ir procesai“ tematika.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.

Lietuvos-Baltarusijos programa

Tyrėjams iš Lietuvos ir Baltarusijos skiriamas finansavimas vykdyti bendrus dvejų metų mokslo projektus. Konkurso būdu abiejų šalių tyrėjų grupės gali gauti paramą vykti į vizitus pas partnerius, rengti bendrus renginius bei leidinius, kurie svarbūs bendriems moksliniams tyrimams.
 
Konkursai rengiami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą, vykdomą pagal 2008 m. sausio 24 d. Lietuvos Vyriausybės ir Baltarusijos Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje. Programos tikslas – skatinti ilgalaikį tiesioginį Lietuvos ir Baltarusijos mokslo ir studijų institucijų, mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų ir pažangių technologijų srityje.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.

Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivano) programa

Pagal trišalę Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programą finansuojami bendri Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslo projektai. 
 
Konkursai rengiami pagal 2000 m. bendradarbiavimo susitarimą tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivanas) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos.
 
Programos tikslai:
 • Inicijuoti ir remti bendrus mokslinių tyrimų projektus, kuriuose dalyvauja visų trijų šalių mokslininkai. Plėtoti ryšius mokslo, technologijų ir technikos srityse.
 • Padengti tyrėjų bei kviestinių lektorių kelionių ir pragyvenimo išlaidas, skatinti jaunus tyrėjus dalyvauti bendro mokslinių tyrimų projekto įgyvendinime.
 • Remti bendras mokslines konferencijas.
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.

Lietuvos-Prancūzijos programa "Žiliberas"

Tyrėjams iš Lietuvos ir Prancūzijos skiriamas finansavimas vykdyti bendrus dvejų metų mokslo projektus. Konkurso būdu abiejų šalių tyrėjų grupės gali gauti paramą vykti į vizitus pas partnerius.
Konkursai rengiami pagal Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programą „Žiliberas“ (pasirašyta 2010 m., pratęsta iki 2020 m.), kuri inicijuota remiantis 2003 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimu dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityje.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.

Lietuvos-Šveicarijos programa

Lietuvos–Šveicarijos programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ yra Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, dalis. Programa įgyvendinama pagal projekto „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ įgyvendinimo trišalę sutartį (Nr. CH-3-ŠMM-01), kurią 2011 m. lapkričio 5 d. pasirašė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Lietuvos mokslo taryba. 
 
Programos tikslas – stiprinti abiejų šalių ryšius ir draugiškus santykius, skatinti sėkmingą ir produktyvų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir plėtros sityje, gilinti žinias pasirinktose mokslinių tyrimų temose, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą taip prisidedant prie socialinio ir ekonominio vystymosi Lietuvoje.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė