Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Nacionalinės mokslo programos

Link ateities technologijų

Nacionalinė mokslo programa „Link ateities technologijų“ skirta sudaryti prielaidas kurti ateities technologijas, padidinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų potencialą ir parengti jas dalyvauti Europos kosmoso agentūros (EKA) vykdomose mokslo ir technologijų programose.
 
Integraciją į EKA Lietuva pradėjo Nacionaline mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtros kosmoso srityje 2010–2015 metų programa ir LR Vyriausybės ir EKA susitarimu dėl bendradarbiavimo taikiais tikslais kosmoso srityje. Vėliau parengta Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa, kurioje akcentuojama kosmoso ir gretutinių sričių plėtros svarba šalies vystymuisi. Įgyvendinant Lietuvos kosmoso politikos nuostatas, tikimasi, kad Lietuvos kosmoso sektorius sėkmingai įsijungs į EKA veiklas bei taps konkurencingas pasaulyje, kosminės technologijos bus perkeliamos ir taikomos kituose sektoriuose, taip pat bus sudarytos palankios sąlygos plėtoti kosminių technologijų srities tyrėjų potencialą, o žinios apie kosmosą ir kosminių technologijų pagrindu kuriamus produktus bei paslaugas taps naudingos pažinimui, valstybės ir piliečių gerovei.
 
Programos „Link ateities technologijų“ tikslas – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, būtinus Lietuvos integracijai į EKA mokslines ir technologijų kūrimo programas, sudaryti palankų tarptautinį kontekstą ir sąlygas tyrimams, kurie padės pagrindą kurti ateities technologijas, skatinti inovacijas ir didinti Lietuvos konkurencingumą bei saugumą.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje

Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas

Moksliniai tyrimai, kaip ekosistemos valdymo sprendimai veikia ekosistemos atskiras funkcijas ir jų visumą, Lietuvoje buvo vykdyti fragmentiški. Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ tikslas – kompleksiniais mokslo tyrimais gauti, išanalizuoti ir apibendrinti naujas mokslo žinias apie klimato kaitos ir ekosistemų išteklių naudojimo poveikį Lietuvos ekosistemoms, jų prisitaikymo prie kintančių klimato ir aplinkos sąlygų galimybes bei, gavus naujų fundamentinių ir empirinių žinių apie ekosistemų išteklių naudojimo procesų bendruosius padarinius, pasiūlyti priemones su šiais padariniais susijusioms grėsmėms išvengti ir parengti gaires ekosistemų tvarumui kontroliuoti ir atstatyti.
 
Programai įgyvendinti 2015–2021 metais numatyti 2 tyrimų uždaviniai:
1. Ištirti, kaip klimato kaita ir kiti aplinkos streso veiksniai veikia agro- ir miško bei vandens ekosistemas, jų produktyvumą ir biologinę įvairovę. Pagal juos vykdomi tyrimai finansuojami iš LR valstybės biudžeto asignavimų.
2. Ištirti, kaip intensyvus išteklių naudojimas veikia agro-, miško bei vandens ekosistemas, nustatyti ilgalaikius tokio poveikio padarinius ir galimą žalą bei pasiūlyti priemonių tvarumui atstatyti.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.

Sveikas senėjimas

Kompleksiniams ekonominiams ir socialiniams ligų padariniams spręsti didelę reikšmę turi ankstyva su senėjimu susijusių ligų diagnostika. Lietuvai, kurioje, Europos Sąjungos statistikos tarnybos (EUROSTAT) duomenimis, trečdalis gyventojų 2030 metais sudarys pagyvenę žmonės, strategiškai svarbu kurti, tobulinti ir klinikinėje praktikoje taikyti inovatyvius aukštosiomis technologijomis pagrįstų ankstyvos diagnostikos metodus, kurie prailgintų sveiko senėjimo, t. y. gyvenimo be ligų ir neįgalumo, trukmę.
 
Nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ tikslas – kompleksiškai analizuoti ir spręsti Lietuvos visuomenės sveiko senėjimo biomedicinos ir socialinės medicinos klausimus, pasitelkiant mokslo ir technologijų plėtrą, fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus.
 
Programai įgyvendinti 2015–2021 metais numatyti 3 tyrimų uždaviniai:
1. Sukurti naujus ligų rizikos veiksnių vertinimo ir profilaktikos metodus bei technologijas, ištirti jų poveikį sveiko ir kokybiško gyvenimo trukmei;
2. Pasitelkus biotechnologijų, nanotechnologijų, vaizdinimo, informacines ir telekomunikacijos technologijas, sukurti ligų, trumpinančių sveiko ir kokybiško gyvenimo trukmę, ankstyvos diagnostikos ir eigos prognozavimo metodus;
3. Sukurti, tobulinti ir ištirti sveikatos būklių, darančių įtaką sveiko ir kokybiško gyvenimo trukmei, gydymo, ligonių reabilitacijos bei ilgalaikės stebėsenos metodus ir Lietuvos pagyvenusių žmonių socialinę atskirtį mažinančias technologijas.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.

Gerovės visuomenė

Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ tikslas – kompleksiškai išanalizuoti gerovės visuomenės Lietuvoje plėtros prielaidas, veiksnius, tendencijas, jos raidos galimybes bei trikdžius, padėti valstybės institucijoms parengti strateginių sprendimų ir rekomendacijų gerovės visuomenei plėtoti.
 
Gerovės plėtra XXI amžiuje patiria virtinę iššūkių. Visus juos galima suskirstyti į keturias kategorijas: demografiniai ir socialiniai iššūkiai – Europos šalių gyventojų senėjimas, gimstamumo mažėjimas, išlaidų socialinėms reikmėms (pensijoms, sveikatos apsaugai ir kt.) didėjimas; kultūriniai iššūkiai – šeimos deinstitucionalizacija ir visuomenės individualizacija; ekonominiai iššūkiai – mažėjantis nekvalifikuoto darbo poreikis, didėjantis nedarbas (ypač ilgalaikis), ekonominių pasaulio galių persiskirstymas, ribotas Lietuvos ūkio inovatyvumas; globalizacijos ir integracijos į Europą iššūkiai – socialinis dempingas, migracija, socialinis turizmas, laisvas darbo jėgos judėjimas.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.

Lituanistikos 2016-2024 m. programa

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos paskirtis − konkursinio finansavimo būdu koordinuoti ir integruoti svarbiausius lituanistinius mokslinius tyrimus ir jų sklaidą Lietuvoje bei užsienyje, įgyvendinti lituanistinių mokslinių tyrimų prioritetą, stiprinti lituanistinių tyrimų indėlį į Lietuvos valstybės humanistikos plėtrą ir taip suteikti mokslinį pagrindą Lietuvos pilietinės ir kultūrinės savimonės ugdymui bei lituanistinio paveldo saugojimui.
 
1 uždavinys. Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes;
2 uždavinys. Skatinti lituanistinių mokslinių tyrimų nacionalinę ir tarptautinę sklaidą bei lituanistikos tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą;
3 uždavinys. Skatinti lituanistinių mokslinių tyrimų nacionalinę ir tarptautinę sklaidą bei lituanistikos tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.

Mokslininkų grupių projektai

Mokslininkų grupių projektai – priemonė mokslininkui ar tyrėjų grupei gauti finansavimą moksliniams tyrimams savo siūloma tema atlikti. Siūlomai temai mokslininkai rengia mokslo projektus, apimančius visumą mokslinių tyrimų ir organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką mokslininkas ar tyrėjų grupė atliks užsibrėžtiems moksliniams uždaviniams spręsti.
Konkursai vyksta tarp humanitarinių ir socialinių mokslo sričių projektų ir fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių projektų grupių. 
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.

Reikminių tyrimų projektai

Reikminių tyrimų projektų priemonė skirta finansuoti skubius valstybės poreikiais grįstus taikomuosius trumpalaikius mokslinius tyrimus. Tai tyrimai pagal valstybei ypač aktualias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų temas, pasiūlytas Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų suinteresuotų valstybės institucijų.
 
Pagal šią priemonę tyrėjų ir kitų pagrindinių vykdytojų grupė gali gauti finansavimą moksliniams tyrimams suinteresuotų valstybės institucijų pateikta tematika atlikti. Pagal siūlomas temas rengiami taikomojo pobūdžio mokslo projektai, apimantys visumą mokslinių tyrimų ir organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką tyrėjų ir kitų pagrindinių vykdytojų grupė atliks moksliniams bei eksperimentinės plėtros uždaviniams spręsti ir praktinėms rekomendacijoms valstybės institucijoms parengti, metodikoms padėčiai tam tikroje srityje įvertinti ir prognozuoti, scenarijams, modeliams, tinklams, naujoms technologijoms, naujiems metodams sukurti ir išvystyti ir pan.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.

Technologinės plėtros projektai

Technologinės plėtros projektų priemonė skirta sudaryti palankesnes sąlygas šalies technologinei plėtrai, skatinti mokslinius tyrimus, nukreiptus į produktyvias inovacijas, kurių reikia viešojo ir privataus sektoriaus technologinėms problemoms spręsti, tuo pačiu įtvirtinant nuostatą, kad jos gali ir turi būti sprendžiamos remiantis aukšto lygio moksliniais tyrimais.
 
Pagal šią priemonę tyrėjų ir kitų pagrindinių vykdytojų grupė gali gauti finansavimą technologinės plėtros moksliniams tyrimams savo pasirinkta tematika atlikti. Pasirinktai tematikai rengiami mokslo projektai, apimantys visumą mokslinių tyrimų ir organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką tyrėjų ir kitų pagrindinių vykdytojų grupė atliks užsibrėžtiems moksliniams ir technologinės plėtros uždaviniams spręsti.
 
Daugiau informacijos - LMT tinklalapyje.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė